Hotărârea nr. 113/2018

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18,Grand Arena,etaj 1 sector 4, București

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere:

-    Expunerea de motive a primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 4 nr. P.8.1/ 2627 /11.05.2018 al Direcției Economice;

-    Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

-    Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 30/06.02.2003.

Luând în considerare prevederile:

- art.8. litera a) art.19 alin.(l) litera a), art.20 alin .(1) litera a), art.26, art.39 alin.(3), (4), (5), (6) și (8) art.45, art.46 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale modificată și completată;

în temeiul art. 45 alin. (2) lit. a), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) si art. 115 alin.(l) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului Sectorului 4 al Municipiului București pe anul 2018 atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli astfel ca:

Bugetul local detaliat la venituri si cheltuieli pe anul 2018 în sumă de 644.162 mii lei, conform anexei nr. 1;


Art. 2 . Se aprobă formularele, după cum urmează :

-    Anexa nr. 1.1;-Bugetul local detaliat venituri pe anul 20

-    Anexa nr. 1.2; - Bugetul local detaliat cheltuieli pe anul 2

Art. 3. Se aprobă bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului București, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre:

- Anexa 2.

- 49.02

- Buget local

- Anexa 3.

- capitol bugetar 51.02

-Autorități publice si acțiuni externe

-Anexa 3.1

-cap.51.02.01.03

- D.G.I.T.L.

-Anexa 3.2

- cap.51.02.01.03

- Primăria sector 4 autoritati executive

- Anexa 4

- capitol bugetar 61.02

- Ordine publică și siguranță națională

-Anexa 4.1

- cap.61.02.03.04

- Direcția Generala de Poliție Locală Sector 4

- Anexa 5.

- capitol bugetar 65.02

- învățământ

-Anexa 5.1

- cap.65.02.03.01

-PS4 - învățământ preșcolar

- Anexa 5.2

- cap.65.02.03.01

- D AUI - învățământ preșcolar

- Anexa 5.3

- cap.65.02.03.02

- PS4 - învățământ primar

- Anexa 5.4

- cap.65.02.03.02

- DAUI - învățământ primar

-Anexa 5.5

- cap.65.02.04.01

-PS4 - învățământ secundar inferior

-Anexa 5.6

- cap.65.02.04.01

- DAUI - învățământ secundar inferior

-Anexa 5.7

- cap.65.02.04.02

- PS4 - învățământ secundar superior

- Anexa 5.8

- cap.65.02.04.02

- DAUI - învățământ secundar superior

-Anexa 5.9

- cap.65.02.07.04

-PS4 - învățământ special

-Anexa 5.10

- cap.65.02.07.04

- DAUI - învățământ special

- Anexa 6

- capitol bugetar 66.02

- Sănătate

-Anexa 6.1

- cap.66.02.06.03

- Unitati Medico Sociale

- Anexa 7

- capitol bugetar 67.02

- Cultură recreere și religie

- Anexa 7.1

- cap.67.02.05.03

- întreținere grădini publice, parcuri, zone

- Anexa 7.2

- cap.67.02.03.30

- Centrul European Cultural si de Tineret

pentru UNESCO „N. Bălcescu”

Anexa 8    - capitol bugetar 68.02    - Asigurări și asistență socială

Anexa 8.1    cap.68.02.12.    - Centrul Medico Social Sf. AndB^^P^^^Z^

Anexa 9    - capitol bugetar 70.02

Anexa 9.1    - cap.70.02.03.30


-    Locuințe servicii și Dezvoltare Pițb

-    Alte cheltuieli în domeniul loR^țpx^


-    Anexa 10    - capitol bugetar 84.02

-    Transporturi

-    Străzi

-    Direcția Mobilitate Urbana


-    Anexa 10.1 - cap.84.02.03.03 -Anexa 10.2 - cap.84.02.50

Art. 4. Se aprobă Listele de investiții aferente bugetului propriu al Primăriei Sectorului 4, precum și pentru unitățile aflate în subordinea Consiliului Local sector 4, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre :

-    anexa nr. 11. „Lista de investiții a Primăriei Sectorului 4”;

-    anexa nr. 12.; 12.1. „Lista de investiții Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale;

-    anexa nr. 13, „Lista de investiții a Direcției Mobilitate Urbana Sector 4;

Art. 5. Se aprobă Lista obiectivelor de investiții multianuale aferente Primăriei Sectorului 4, precum și pentru unitățile aflate în subordinea Consiliului Local sector 4, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

-    anexa nr. 14, „Lista obiectivelor de investiții multianuale a Primăriei Sectorului 4”;

Art. 6. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum și de către instituțiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 4, prin ordonatorii secundari și terțiari de credite, conform competențelor iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 16.05.2018.

PREȘEDINT Wfc ȘEQINȚĂ,*

Cosmin-Constantin


lU


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

DianaAncaARTENE

Nr. 113 /16.05.2018

3