Hotărârea nr. 111/2018

Hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind validarea unui mandat de consilier local

Consiliul Local al sectorului 4;

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate nr. P.7/631/11.05.2018 întocmit de Serviciul Tehnic Consiliul Local;

Ținând cont de adresa Partidului Alianța Liberărilor și Democraților - Filiala Sector 4 nr. 48/10.05.2018 înregistrată la Sectorul 4 al Municipiului București sub nr. 27519/11.05.2018;

Având în vedere încetarea de drept a mandatului de consilier din cadrul Consiliului Local al Sectorului 4 al domnului Marin Alexandru, constatată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 110/16.05.2018;

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

Având în vedere procesul verbal al Comisiei de validare;

în baza dispozițiilor art.100 alin.(33) din Legea nr.115/19.05.2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată;

în conformitate cu prevederile art. 6 alin.(2) și alin.(3) precum și art.7 alin.(l) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, modificată și completată;

în temeiul prevederilor art. 31 alin. (3) și alin. (5), art.45 alin.(l) și art. 115 alin (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Articol unic. Se validează mandatul de consilier local al domnului Pungă Nicolae, candidat pe lista Partidului Alianța Liberalilor și Democraților la alegerile locale din iunie 2016, pe locul declarat vacant prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 110/16.05.2018.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data

de 16.05.2018.E DE ȘEDINȚĂ, onstântin BĂRBĂLĂU

Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 111 /16.05.2018