Hotărârea nr. 110/2018

Hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local

Consiliul Local al sectorului 4;

Luând în considerare demisia domnului Marin Alexandru înregistrată la Secretarul Sectorului 4 cu nr. P.3/107/04.05.2018 și la Secretariatul Consiliului Local Sector 4 sub nr. 169/04.05.2018;

Văzând Referatul constatator întocmit de Primarul și Secretarul sectorului 4 nr.P.3/116/11.05.2018;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

In baza dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit a) coroborat cu art.12 alin. (1) si alin. (2) din Legea

nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.45 alin.(l), art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea

administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Consiliul Local Sector 4 constată încetarea de drept a mandatului de consilier local, al domnului Marin Alexandru, începând cu data de 04.05.2018, precum și vacantarea acestui loc în Consiliul Local al sectorului 4.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 16.05.2018.


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 110 /16.05.2018