Hotărârea nr. 104/2018

Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 39/2017 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Sectorului 4 al Municipiului București precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 39/2017 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Sectorului 4 al Municipiului București precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Văzând Raportul de specialitate al Arhitectului-Șef cu nr. P. 17.1/86/19.04.2018, Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 înregistrată cu nr. P. 17.1/87/19.04.2018;

Ținând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 39/27.02.2017 ; în conformitate cu Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.

233/2016 privind normele metodologice de aplicare ale Legii 350/2001 de avizare și aprobare a documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism în municipiul București;

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (5) și ale art. 37 alin. (3) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. “b”, din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 39/2017, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 39/2017, rămân nemodificate.

Art. III. Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Arhitectul Șef precum și persoanele nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicrea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 26.04.2018.


stanțin BĂRBĂLĂU


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE


Nr. 104/26.04.2018

ANEXA

LAHCL S4 nr. 104/26.04.2018

COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM

5

1.    YENDA-IOANA DANIEL, urbanist- membru

2.    RADU-MATEI COCHECI, dr. urbanist- membru

3.    MIHAI ȘEITĂNESCU, ARHITECT- MEMBRU

4.    CRISTIAN DRÎMBĂ, URBANSIT- MEMBRU

5.    DANIELA PLĂCINTESCU, ARHITECT- MEMBRU

6.    YAHIA DARDARI, ARHITECT, ASIST. UNIV. UAUIM- MEMBRU

7.    SEBASTIAN GUȚĂ, URBANIST, LECTOR UNIVERSITAR- MEMBRU

8.    VASILE MEIȚĂ, ARHITECT URBANIST- MEMBRU

9.    ALINA NICOLAE, ARHITECT- SECRETAR


PREȘEDINTE DE

Cosmin-ConstantiiuBĂ