Hotărârea nr. 103/2018

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – faza DALI - pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - faza DALI - pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate al Direcției Investiții - Serviciul Investiții nr. P.9.1/469/23.04.2018;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) litera i) și art. 115 alin. (1) litera b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici, în conformitate cu documentația tehnico-economică, pentru obiectivele prevăzute în Anexele nr. 1-9, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 2. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții si Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 26.04.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, Cosmin-Constant^%XRBj


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE


Nr. 103 /26.04.2018

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Blocul nr. 47, Strada Râul Șoimului, nr. 4, Sector 4, București

Lucrările de intervenție, pentru creșterea performant ei/efîcientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respective termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzirea si apa calda menajera intre punctual de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție, din care

2.567.673,52 Iei

2.141.142,71 Iei


Constructii-montaj (C+M)

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0.272201 mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST :

0.069136 mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0.021892 mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0.006203 mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0.003771 mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0.320558 mii lei/mp^ *

LUCRĂRI ELIGIBILE:

0.363229 mii lei/nuff    

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

0.00 mii lei/mp |[    (

tocM-


3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 90

Aujocuinte- 5633,34 mp

Au_bioc= 7069,02 mp

Ad= 8010,00 mp

Ac= 1335,00 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic: 67.73 kwh/m2 (a.u.) si an

2.    Economia anuala de energie: 836.655,45 kwh/an in tone echivalent petrol 71,95 tep

3.    Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2:173,17 toCOi/an


“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Blocul nr. 44, Strada Tatulesti, nr. 3, Sector 4, București

Lucrările de intervenție, pentru creșterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respective termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzirea si apa calda menajera intre punctual de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție, din care

2.104.535,88 Iei

1.754.869.12 lei


Constructii-montaj (C+M)


LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0.268162 mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST :

0.068810 mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0.021062 mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0.006275 mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0.004205 mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0.375642 mii lei/mp    G

LUCRĂRI ELIGIBILE:

0.358036 mii lei/mif*

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

0.00 mii lei/mp ff    f

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 60

Au_locuinte” 4666.56 mp

Au_bioc= 5878.00 mp

Ad= 5602.50 mp

Ac= 1120.50 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic: 71.31 kwh/m2 (a.u.) si an

2.    Economia anuala de energie: 801378.14 kwh/an in tone echivalent petrol 68.92 tep

3. Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2:165.70 toCO2/an

"CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Blocul nr. 9, Șoseaua Olteniței, nr.65, Sector 4, București

Lucrările de intervenție, pentru creșterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respective termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzirea si apa calda menajera intre punctual de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție,    1.206.964,80 lei

din care

Constructii-montaj (C+M)    991.174,75 lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0.354759 mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST :

0.096029 mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0.024132 mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0.005353 mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0.007281 mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0.396950 mii Iei/mp/^P

LUCRĂRI ELIGIBILE:

0.474921 mii lei/n# *

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

0.00 mii lei/mp ff    /

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 40

Aujocuinte- 2062,95 mp

Au_bioc= 2541,40 mp

Ad= 3040,59 mp

Ac= 272,30 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic: 72.70 kwh/m2 (a.u.) si an

2.    Economia anuala de energie: 689.227,40 kwh/an in tone echivalent petrol 59,27 tep

3.    Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2:140.14 toCOi/an


Președinte de Cosmin-Consta


“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Blocul nr. D8, Strada Izvorul Trotusului, nr.2, Sector 4, București

Lucrările de intervenție, pentru creșterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respective termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzirea si apa calda menajera intre punctual de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție,    2.221.182,65 lei

din care

Constructii-montaj (C+M)    1.854.221,57 lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0.282248 mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST :

0.072001 mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0.024204 mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0.006284 mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0.004417 mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0.330385 mii lei/mp

LUCRĂRI ELIGIBILE:

0.378457 mii lei/mp/

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

0.00 mii lei/mp

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 60

^u_locuinte“ 4666,62 mp

Au_bioc 5869,04 mp

Ad= 6723,00 mp

Ac= 1120,50 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    Consumul anual specific de energie pentru Încălzire corespunzător blocului izolat termic: 70.73 kwh/m2 (a.u.) si an

2.    Economia anuala de energie: 709.019,45 kwh/an in tone echivalent petrol 60,98 tep

3.    Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2:146,16 toCOz/an


“CREȘTEREA PERFORMANTEIZEFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Blocul nr. 18, Drumul Găzarului, nr.18-20, Sector 4, București

Lucrările de intervenție, pentru creșterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, tenno-hidroizolarea terasei, respective termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzirea si apa calda menajera intre punctual de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție, din care

Constructii-montaj (C+M)

1.962.400,90 lei

1.639.633,05 lei


LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0.284705 mii Iei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST :

0.074879 mii Iei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0.025184 mii Iei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0.007778 mii Iei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0.005061 mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0.333156 mii lei/mp

LUCRĂRI ELIGIBILE:

0.384.769 mii lei/mp/ *    /

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

0.00 mii lei/mp    //    ( f3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 100

Au_locuinte“ 4066.35 mp

Au_bioc= 5100.20 mp

Ad= 5890.32 mp

Ac= 981.72 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic: 80.77 kwh/m2 (a.u.) si an

2.    Economia anuala de energie: 702433,38 kwh/an in tone echivalent petrol 60,41 tep

3.    Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2:142.96 toCOz/an


Președinte de ședm^^O^M^ Cosmin-Constantin f&rbălău *0

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Blocul nr. EF24, Str. Dorohoî, nr.10, Sector 4, București

Lucrările de intervenție, pentru creșterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respective termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzirea si apa calda menajera intre punctual de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție, din care

1.962.400,90 Iei

1.639.633,05 lei


Constructii-montaj (C+M)

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0.295234 mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST :

0.095918 mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0.027463 mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0.007055 mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0.004668 mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0.361588 mii lei/mp    5?*

LUCRĂRI ELIGIBILE:

0.418616 mii lei/mp/ *

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

0.00 mii lei/mp //    f
3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 50

Au_locuinte~ 3569.66 mp

Au_bloc= 4623.94 mp

Ad= 5353,20 mp

Ac= 892.20 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic: 76.81 kwh/m2 (a.u.) si an

2.    Economia anuala de energie: 561788,60 kwh/an in tone echivalent petrol 48.31 tep

3.    Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 124.24 toCOVan


“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Blocul nr. 87, Str. Grădiștea, nr.17, Sector 4, București

Lucrările de intervenție, pentru creșterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respective termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzirea si apa calda menajera intre punctual de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție, din care

1.847.654,08 lei

1.543.650,78 lei


Constructii-montaj (C+M)

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0.295399 mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST :

0.074314 mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0.020689 mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0.006408 mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0.004935 mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0.344775 mii lei/mp ff *    x

LUCRĂRI ELIGIBILE:

0.390403 mii lei/mp//    Z »

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

0.00 mii lei/mp    {    l ț

3 ani

CAPACITATI (IN UNIT ATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 60

Aujocuinte- 3755.56 mp

Au_bioc= 4732.68 mp

Ad= 5359.00 mp

Ac= 894.00 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic: 69.83 kwh/m2 (a.u.) si an

2.    Economia anuala de energie: 553992,90 kwh/an in tone echivalent petrol 47.64 tep

3.    Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2:124.58 toCO^an


“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Blocul nr. 66, Str. Straja , nr.13, Sector 4, București

Lucrările de intervenție, pentru creșterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respective termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzirea si apa calda menajera intre punctual de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție, din care

2.593.529,75 Iei

2.163.025,02 lei


Constructii-montaj (C+M)


LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0.276457 mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST :

0.069715 mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0.020713 mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0.006400 mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0.003603 mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0.323786 mii lei/mp//

LUCRĂRI ELIGIBILE:

0.366886 mii lei/mț^ * X5

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

0.00 mii lei/mp j/    (

Eșalonarea investiției (INV/C+M): 2.593.529,75 / 2.163.025,02 Anul I: 2.593.529,75 / 2.163.025,02

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 90

Au locuinte- 5633,34 mp

ALLbioc= 7069,02 mp

Ad= 8010,00 mp

Ac= 1335,00 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic: 66.69 kwh/m2 (a.u.) si an

2.    Economia anuala de energie: 883370,05 kwh/an in tone echivalent petrol 75.97 tep

3.    Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2:183.57 toCOz/an


“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Blocul nr. B19, Strada Moldoveni, nr. 16, Sector 4, București

Lucrările de intervenție, pentru creșterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respective termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzirea si apa calda menajera intre punctual de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție, din care

879.085,47 lei

737.691,81 lei


Constructii-montaj (C+M)


LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0.342900 mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST :

0.089463 mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0.027142 mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0.008054 mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0.008981 mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0.380622 mii lei/mp

LUCRĂRI ELIGIBILE:

0.459505 mii lei/mp ff *

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

0.00 mii lei/mp    //    f »

Eșalonarea investiției (INV/C+M): 879.085,471737.691,81 AnuII: 879.085,47/737.691,81

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 20

Au_locuinte 1623.65 mp

Au_bioc= 1913.11 mp

Ad= 2309.60 mp

Ac= 381.40 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic: 68.17 kwh/m2 (a.u.) si an

2.    Economia anuala de energie: 266.965,31 kwh/an in tone echivalent petrol 22.96 tep

3.    Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 59.03 toCOz/an