Hotărârea nr. 102/2018

Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 57/23.03.2018 privind constituirea Comisiei de coordonare și control a activității de urbanism în Sectorul 4 al Municipiului București și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al comisiei


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, Sector 4

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 57/23.03.2018 privind constituirea Comisiei de coordonare și control a activității de urbanism în Sectorul 4 al Municipiului București și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al comisiei

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere Raportul de specialitate cu nr. P. 17.1/94/24.04.2018 întocmit de către Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Ținând cont de Expunerea de motive a unui grup de consilieri locali;

Văzând Rapoartele Comisiilor de specialitate;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările si completările ulterioare și Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 57/23.03.2018 privind constituirea Comisiei de coordonare și control a activității de urbanism în Sectorul 4 al Municipiului București și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al comisiei

în temeiul art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Se aprobă modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comisiei de coordonare și control a activității de urbanism în Sectorul 4 al Municipiului București, prevăzut la art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 57/23.03.2018, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art.II Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și direcțiile din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea acesteia va fi efectuată de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 26.04.2018.


Nr. 102 /26.04.2018

ANEXA

LAH.C.L.S4 nr. 102/26.04.2018

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Comisiei de coordonare și control a activității de urbanism în Sectorul 4 al Municipiului București

Art.l. Comisia de coordonare și control a activității de urbanism în Sectorul 4 al Municipiului București, numită în continuare ”Comisia” este compusă din 8 membri și un Președinte, aleși din rândul consilierilor locali ai Consiliului Local Sector 4.

Art.2. Secretariatul Comisiei va fi asigurat de către o persoană din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 - Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Art.3. în activitatea sa decizională, Comisia întocmește Procese-verbale în care se înscriu propunerile, concluziile și hotărârile adoptate, ce sunt aduse la cunoștința Primarului Sectorului 4, Secretarului Sectorului 4 și Arhitectului Șef al Sectorului 4.

Art.4. Președintele și membrii Comisiei au dreptul fiecare la un singur vot. Hotărârile Comisiei sunt valabile dacă sunt adoptate cu votul majorității simple a votanților prezenți la ședință.

Art.5. Comisia își desfășoară activitatea, de regulă, în ședințe ordinare, în fiecare zi de vineri, la o oră stabilită de Președintele Comisiei. Comisia se poate întruni în ședințe extraordinare ori de câte ori se impune, la solicitarea Președintelui.

Art.6. Convocarea Comisiei se face în scris, prin grija secretarului, ori prin orice alte mijloace de comunicare electronică, care pot confirma primirea.

Art.7. Atribuțiile Președintelui Comisiei:

7.1.    Președintele Comisiei coordonează și controlează activitatea membrilor comisiei, stabilește actele necesare pentru lămurirea situației urbanistice și juridice a terenului precum și operațiunile ce urmează a fi desfășurate de comisie.

7.2.    Verifică, răspunde și semnează în calitate de Președinte, toate adresele, actele, punctele de vedere, propunerile, rapoartele și hotărârile Comisiei.

7.3. Solicită Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului dosarul complet care a stat la baza emiterii Autorizației de construcție, Certificatului de urbanism, Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) sau alte acte necesare, precum și puncte de vedere asupra situațiilor ce necesită clarificări.


Art.8. Atribuțiile membrilor Comisiei

8.1. Verifică actele puse la dispoziție de Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriul de vedere, propuneri, concluzii.

8.2. Dacă în urma verificării actelor se constată o neconcordanță sau actele nu lămuresc situația urbanistică sau juridică a terenului, solicită aparatului de specialitate al Primarului completarea dosarului cu noi documente.

Art.9. Președintele și membrii Comisiei răspund de integritatea și confidențialitatea documentelor verificate, conform legilor civile și penale, după caz.

Art.10. Comisia poate solicita prezența persoanelor care au avut atribuții în emiterea și întocmirea actelor/activităților dosarului de urbanism, în vederea lămuririi unor situații sau documente.

Art.ll. Secretarul Comisiei participă la toate ședințele, consemnează în scris propunerile, punctele de vedere, concluziile și hotărârile Comisiei și efectuează toate demersurile privind convocarea, redactarea adreselor sau orice alte sarcini ce îi sunt repartizate de Președintele Comisiei.

Art.12. Comisia poate solicita pentru analiză dosarul complet al Autorizației de construire, Certificatului de urbanism sau Planului Urbanistic de detaliu (PUD), numai după întocmirea și avizarea sa la Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Arhitect Șef, Direcția Juridică și Secretarul Sectorului 4.

Art.13. Cu caracter de excepție, în cazul în care se primește în cadrul Sectorului 4 al Municipiului București o cerere însoțită de documentele legale privind emiterea Autorizației de construire, Certificatului de urbanism sau Planului Urbanistic de detaliu (PUD), iar Comisia constată că se impune soluționarea sa în regim de urgență, se va întruni de îndată și va întocmi un Proces verbal în care va motiva urgența.

Art.14. Condiții privind îndeplinirea caracterului de urgență și alte aspecte procedurale:

14.1.    Emiterea autorizațiilor de construire în regim de urgență va ține cont de prevederile art. 7, alin. (I6) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care menționează: „prin excepție de la prevederile alin. (1), la solicitarea justificată a beneficiarilor, autorizațiile de construire se emit în regim de urgență în termen de până la 15 zile”, cu condiția ca documentația să fie completă, coroborat cu prevederile art. 54, alin.(7) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, text de lege care permite constituirea comisiei și instituirea unei taxe speciale pentru urgență, în conformitate cu legea și după aprobarea solicitării Consiliului Local al Sectorului 4 de instituire a taxei, de către Consiliul General al Municipiului București.

14.2.    Se consideră urgențe situațiile în care cererile de emitere cu celeritate a documentațiilor urbanistice sunt invocate în interes public și cerute de o entitate publică cu calitate de beneficiar.

14.3.    Autorizația de construire în regim de urgență poate fi emisă și pentru investiția cu impact bugetar, impact social asupra comunității (creare de locuri de muncă), impozite suplimentare (venituri), impozit pe construcție (de la agenți economici/investitori publici și/sau privați).


14.4.    Beneficiarul va fi anunțat telefonic, prin poșta electronică (e. confirmare de primire în cazul în care se constată depășirea termenului de

14.5.    Autorizațiile de construire în regim de urgență ai căror beneficiari sunt insituțiile publice, precum și cele prevăzute la art. 7 alin. (16) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vor fi scutite de plata taxei de urgență.

14.6.    Urgențele vor fi temeinic argumentate de către beneficiari prin orice acte în original și/sau copie conform cu originalul, documente care vor fi predate cu opis către comisie.

14.7.    Documentația pentru propunerea emiterii autorizației de construire în regim de urgență va fi însoțită de o anexă în care se va consemna procesul deliberativ al Comisiei de Coordonare și Control a Activității de Urbanism.

14.8. Președintele va convoca de îndată membrii Comisiei în cazul în care se primește o cerere de soluționare în regim de urgență, din partea beneficiarilor.

Art.15. Procesul verbal privind soluționarea cererii în regim de urgență va fi comunicat Direcțiilor competente din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului sectorului 4 care la rândul lor vor verifica, întocmi și aviza documentația care stă la baza emiterii Autorizației/Certificatului/PUD, în regim de urgență.

Art.16. în cazul în care sunt necesare completări ale documentației, sau actele/avizele nu întrunesc condițiile legale, persoana care are competența să emită avizul va înștiința de îndată Președintele Comisiei despre acestă situație și va retuma dosarul pentru a se îndeplini cerințele legale.