Hotărârea nr. 101/2018

Hotărâre privind constituirea Comisiei de analiză și verificare a activității Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO “Nicolae Bălcescu”


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, Sector 4, București Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

privind constituirea Comisiei de analiză și verificare a activității Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO “Nicolae Bălcescu”

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere Expunerea de motive a unui grup de consilieri locali;

Văzând Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Tehnic Consiliul Local nr.

P.7/539/19.04.2018;

Ținând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 54 alin. (7), art.81 alin (2) lit. j) și art. 115 alin.

(1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă constituirea Comisiei de analiză și verificare a activității Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO “Nicolae Bălcescu”, în următoarea componență:

(1)    Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU;

(2)    George Daniel PÎNZARU;

(3)    Ștefanei Dan MARIN.

Art.2. (1) Comisia constituită la art.l, își va desfășura activitatea pe perioada mandatului Consiliului Local al Sectorului 4.

(2) Comisia va prezenta, trimestrial, Consiliului Local Sector 4 și Primarului Sectorului 4, raportul său de activitate pe perioada desfășurată.

Art.3. Regulamentul de Organizare și Funcționare precum și obiectivele Comisiei, sunt prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre.

Art.4. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și persoanele nominalizate la art. 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local, conform competențelor legale.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 26.04.2018.


Nr. 101 /26.04.2018

ANEXA

La H.C.L.S4 nr. 101/26.04.2018

Regulament de organizare și funcționare a Comisiei de analiză și verificare a activității Centrului European Cultural și de Tineret pentru

UNESCO “Nicolae Bălcescu” ’

Art„1.

(1)    Comisia pentru eficientizarea activității Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO “Nicolae Bălcescu”, denumită în continuare Comisia, reprezintă structura specializată a Consiliului Local al Sectorului 4 cu atribuții în ceea ce privește analiza si verificarea activității Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO “Nicolae Bălcescu” si stabilirea măsurilor de îmbunătățire a activității acesteia.

3    9    3

(2)    Comisia este constituită în baza legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și funcționează în baza HCLS4 nr. 13/29.07.2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Sectorului 4.

(3)    Comisia are în componență consilieri locali ai Sectorului 4 cu drept de vot dintre care 1(un) președinte și 2(doi) membri. Secretariatul Comisiei va fi asigurat de o persoană desemnată din cadrul Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO “Nicolae Bălcescu”.

(4)    Modul de organizare și de lucru al Comisiei se află în responsabilitatea președintelui acesteia și se stabilește în funcție de volumul și complexitatea proceselor și activităților Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO “Nicolae Bălces


vor fi stabilite măsuri de eficientizare a activității.

3

(5)    în prima ședință, membrii comisiei își vor desemna u rândul reprezentanților ei.

Art.2. Comisia are următoarele obiective:

a)    analizează procesele și activitățile Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO “Nicolae Bălcescu”, în vederea eficientizării activității;

b)    elaborează propuneri de eficientizare a activității Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO “Nicolae Bălcescu”;

c)    îndrumă metodologic implementarea măsurilor de eficientizare;

d)    verifică și monitorizează implementarea măsurilor propuse;

e)    verifică și monitorizează implementarea listei de proiecte aprobată de Consiliul Local al Sectorului 4;

f)    verifică și monitorizează realizarea obiectivelor de investiții stabilite de Consiliul Local Sector 4;

g)    prezintă, trimestrial, Consiliului Local și Primarului Sectorului 4, raportul de activitate al Comisiei.

Art.3.

(1)    Ședințele Comisiei au loc ori de câte ori este necesar, la inițiativa președintelui sau a oricărui membru.

(2)    Ședințele sunt conduse de președintele Comisiei

(3)    La ședințele Comisiei pot participa și reprezentanți ai compartimentelor de specialitate din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4/ Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO “Nicolae Bălcescu”, dacă prezența lor este necesară pentru clarificarea și soluționarea problemelor discutate.

Art.4. Ședințele Comisiei se desfășoară după cum urmează:

a)    cvorumul este asigurat prin prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor Comisiei;

b)    ședințele se desfășoară în baza convocării si a ordinii de zi transmise cu 5(cinci) zile calendaristice înainte de data ședinței;

c)    ordinea de zi, însoțită de materialele care sunt propuse pentru dezbatere/analiză/aprobare în cadrul ședinței Comisiei este transmisă membrilor Comisiei prin e-mail la adresele indicate de aceștia;

d)    la începutul fiecărei ședințe, președintele supune la vot ordinej_de zi a acesteia, care se aprobă cu votul majorității membrilor

e)    hotărârile Comisiei se iau cu votul majorității membrilor/prezc

f)    în cazul în care se constată egalitate de voturi, votul pr^șfffifeflșlui Comisiei este decisiv;

Î.OC^

g)    redactarea hotărârilor Comisiei și transmiterea prin e-mail membrilor acesteia se face de către secretar în termen de 7(șapte) zile calendaristice de la data desfășurării ședinței;

h)    procesul verbal al ședinței va fi redactat de către secretarul Comisiei și comunicat membrilor acesteia în termen de 5(cinci) zile calendaristice de la data desfășurării ședinței;

î) punctele aflate pe ordinea de zi și care nu sunt discutate în ședința în care au fost propuse pot fi amânate pentru ședința următoare.

Art.5. Președintele Comisiei are următoarele atribuții:

]    9

a)    convoacă ori de câte ori este necesar Comisia si întocmește ordinea

'    9    1

de zi pentru fiecare ședință;

b)    conduce ședințele Comisiei, avizează activitățile specifice din cadrul acesteia și dispune secretarului realizarea de lucrări în limita competențelor acestuia;

c)    asigură desfășurarea lucrărilor Comisiei și ale secretariatului acesteia în condiții bune;

d)    aprobă și asigură transmiterea în termenele stabilite a informărilor/raportărilor/deciziilor întocmite în cadrul Comisiei către părțile interesate;

e)    urmărește respectarea termenelor stabilite de către Comisie și decide asupra măsurilor ce se impun pentru respectarea lor.

Art.6. Atribuțiile membrilor Comisiei sunt următoarele:

)

a)    participă la toate ședințele Comisiei;

b)    fac propuneri pentru ordinea de zi și le transmit secretarului Comisiei;

c)    elaborează materialele pe care le prezintă spre dezbatere

participanților;

d)    verifică modul de realizare a măsurilor stabilite pentru Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO “Nicolae Bălcescu”;

e)    participă la întocmirea situațiilor/rapoartelor/informărilor prevăzute de legislația incidentală;

f)    stabilesc procedee, mijloace, acțiuni, mecanisme, propedure-Mre trebuie urmate/aplicate în vederea eficientizăpi^We^m^


compartimentele Centrului European Cultural și de^Tin UNESCO “Nicolae Bălcescu”, în limita cotfnpeintru si

responsabilităților specific, așa cum decurg din atribuțiile compartimentului respectiv;

g) asigură elaborarea, verificarea, aprobarea și transmiterea la termenele stabilite a informărilor/rapoartelor referitoare la progresele înregistrate de către Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO “Nicolae Bălcescu”

Art.7. Secretariatul Comisiei are următoarele atribuții:

î

a)    organizează desfășurarea ședințelor Comisiei, întocmește procesele verbale ale ședințelor, redactează hotărârile Comisiei sau alte

î    J    1

documente specific și asigură comunicarea lor;

b)    întocmește, centralizează și distribuie documentele necesare bunei desfășurări a ședințelor Comisiei;

c)    asigură colectarea și centralizarea informațiilor primite de la Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO “Nicolae Bălcescu”;

d)    centralizează rapoarte/informări/situații în baza dispozițiilor președintelui Comisiei;

e)    pregătește documentele de lucru pentru ședințele comisiei și asigură demersurile pentru rezervarea sălii de ședință;

f)    clasează, păstrează și arhivează în conformitate cu prevederile legale specific arhivării, toată documentația aferentă activității Comisiei (hotărâri, registre, procese verbale, corespondență etc.).