Hotărârea nr. 100/2018

Hotărâre privind aprobarea aderării Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 la Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate (ARSCM)


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea aderării Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 la Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate (ARSCM)

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 229/19.04.2018;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Invitația Asociației Române pentru Smart City (ARSCM) nr. 32/19.04.2018, înregistrată la Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 sub nr. 228/19.04.2018;

în temeiul prevederilor art. 45 alin.(l), art.81 alin.(2) lit.p) și art. 115 alin.(l) lit. b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă aderarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 la Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate (ARSCM), persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în Municipiul București, Str. Episcop Ilarion, Nr 11, Sector 2.

Art.2 Se împuternicește Directorul General al Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 să semneze documentele necesare aderării la Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate (ARSCM) precum și orice alte documente legate de calitatea de membru al asociației.

Art.3 Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 26.04.2018.


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 100 /26.04.2018