Hotărârea nr. 10/2018

Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 91/06.04.2017 privind aprobarea numărului maxim de posturi, pe anul 2017, la nivelul Sectorului 4 cu modificările și completările ulterioare


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI Metalurgiei nr. 12-18,Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. : +40-21-335.92.30 / Fax. : +40-21-337.07.90

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei Ia Hotărârea Consiliului Local nr. 91/06.04.2017 privind aprobarea numărului maxim de posturi, pe anul 2017, la nivelul Sectorului 4 cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

-    Raportul de specialitate al Direcției Resurse Umane nr. P.4.1/108/29.01.2018;

-    Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

-    Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

-    Prevederile art. III din Ordonanța de urgență nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare ;

în temeiul prevederilor art.45 alin.(l), art.81 alin.(2) lit.„e” și alin.(4) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se modifică anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 91/06.04.2017 privind aprobarea numărului maxim de posturi, pe anul 2017, la nivelul Sectorului 4 cu modificările și completările ulterioare, conform Anexei, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4, Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4, Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Sector 4 și Centrul Cultural European pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu” Sector 4, vor aproba structura organizatorică (organigramă, stat de funcții, regulament de organizare și funcționare) în termen de maxim 45 de zile lucrătoare de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.3 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Resurse Umane precum și conducătorii instituțiilor descentralizate din Sectorul 4, vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor, iar comunicarea acesteia va fi efectuată de către Serviciul Tehnic, Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.01.2018.


Nr. 10 /31.01.2018

Anexă la H.C.L. Sector 4 nr. 10/31.01.2018

Nr.

Crt

Denumire instituție

Numărul maxim de posturi la nivelul sectorului 4

1

Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4

840

2

Aparatul de Specialitate al Consiliului Local Sector 4

2

3

Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4

256

4

Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4

57

5

Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Sector 4

55

6

Centrul Cultural European pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu” Sector 4

26

7

Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4

30

8

Direcția Mobilitate Urbană Sector 4

39

TOTAL POSTURI: 1305