Hotărârea nr. 1/2018

Hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2017


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18,Gr and Arena,etaj 1 sector 4, București

HOTĂRÂRE

privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2017

Având în vedere,

-    Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate al Direcției Economice nr P.6.1/ 7 / 03.01.2018 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2017;

-    Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr 3244/ 19.12.2017 pentru aprobarea normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 1017/21.12.2017;

în temeiul art 45 alin (2) lit „a", art 81 alin. (2) lit „d” și art 115 alin. (1) lit. „b” din Legea administrației publice locale nr 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare:

Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului București,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2017,

în sumă de 37.442.100,34 lei - Sursa A în sumă de 85.043,00 lei - Sursa D din excedentul bugetului local înregistrat la data de 31.12.2017.

Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, conform competențelor și comunicate de Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 08.01.2018.


i^DINTE DE ȘEDINȚĂ, DEAC


Contrasemnează p.Secretarul Sectorului 4