Proces verbal din 31.05.2017

Proces Verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

PROCES VERBAL

AL ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 DIN DATA DE 31.05.2017

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 4 prin Dispoziția nr.856/25.05.2017.

Ședința a fost legal constituită fiind prezenți 22 consilieri din 26 de consilieri în funcție.

Lucrările ședinței s-au desfășurat sub conducerea domnului consilier Negrilă Vasile.

La ședință au participat membrii Consiliului Local, conducerea Primăriei, reprezentanți ai executivului Sectorului 4 și din partea presei, Radio România Actualități.

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile:„Bună ziua! Haideți să luăm loc, rog! Putem începe? Presă avem în sală?...(z«terve«fr’z în sală fără microfon)... Mulțumesc! Avem 3 absențe motivate:domnul Simion Samir, domnul Gâf Deac și domnul Drăgan Romeo. Suntem 26 de consilieri în funcție, prezenți 19 consilieri. O să dau citire Ordinei de zi...Dau cuvîntul domnului Viceprimar. Am înțeles că are un amendament de făcut.“

Dl Delegeanu Dan-Bogdan - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Bună ziua! Da. Nu este chiar un amendament, ceea ce doresc să fac...pentru că așa mi se pare este normal, ca proiectul de hotărâre numărul 7 să treacă la punctul numărul 10, pentru că mi se pare normal, întâi să luăm act de validarea domnului consilier Ștefan, și, mă rog, de demisiile sau de încetarea mandatelor celor doi consilieri și pe urmă să trecem la punctele de pe ordinea de zi...și aș mai dori să introduc pe ordinea de zi...Domnilor consilieri, vă rog frumos. Am început ședința. Primul proiect de hotărâre: Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării locuinței sociale situate la adresa: Aleea Nehoiu nr.2-12, bloc F2, etaj 2, garsoniera nr.67, sector 4, Municipiul București, familiei monoparentale Căldăraru Mihaela. Inițiator: consilier - George Daniel Pînzaru; Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Poliție Locală Sector 4; Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română (19/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local.“

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile:„Am să dau citire Ordinei de zi:

1.    Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 31.03.2017.

2.    Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 03.04.2017.

3.    Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 06.04.2017.

4.    Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 27.04.2017.

5.    Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 09.05.2017.

6.    Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 18.05.2017.

7.    Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local (Ștefan George)

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

8.    Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local (Marinescu

Sorin)

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

9.    Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local (Prodeus Mihaela)

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

10.    Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință, cu titlu gratuit, Direcției Generale de Poliție Locală Sector 4 București, pe o durată de 2 ani, a unui imobil-teren în suprafață de 2.010,99 mp și a imobilului-clădire în suprafață de 190,28 mp situate în strada Persani nr.l, aflate în administrarea Consiliului Local Sector 4.

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

11.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4, pe anul 2017.

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

12.    Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul

2016.

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

13.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4, modificată și completată.

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

14.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 29/12.08.2016, privind numirea reprezentanților Consiliului Local Sector 4 în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din sectorul 4, modificată și completată.

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

15.    Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Echipei Inter sectoriale Locale constituită la nivelul Sectorului 4.

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

16.    Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L.S4 nr. 16/31.01.2017 pentru aprobarea Metodologiei privind scutirea de la plata contribuției pentru serviciile de tip creșă acordate pentru copii proveniți din familii fără venituri sau cu venituri reduse și a Metodologiei privind acordarea gratuității în cuantum de 50% pentru plata contribuției în grădiniță pentru copiii proveniți din familii cu venituri reduse sau fără venituri.

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

17.    Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru copiii beneficiari ai serviciilor oferite de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, pentru anul 2017.

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

18.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Băle eseu”

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

19.    Proiect de hotărâre privind solicitarea Consiliului General al Municipiului București de împuternicire expresă a Consiliului Local Sector 4 de a hotărî cu privire la asocierea Sectorului 4 al Municipiului București prin Primarul Sectorului 4 cu persoane juridice române sau străine, cu organizații neguvernamentale și cu alți parteneri sociali în vederea realizării în comun a proiectului de interes public local „Strateg Plus - parteneriat pentru dezoltare locală durabilă.”

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

20.    Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului maxim lunar de carburant pentru autovehiculul special cu nr. de înmatriculare B-112-WPX, aflat în folosința Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București.

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

21.    Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local Sector 4 în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 a Centrului de Incluziune Socială din șos. Berceni nr 12A, realizat în cadrul Proiectului - contract PODSRU 96/6.2/S/62982.

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

22.    Proiect de hotărâre privind revenirea în administrarea Consiliului Local Sector 4 a clădirilor situate în Șoseaua Olteniței nr. 9, Sector 4, din folosința gratuită a S.C. Amenajarea Domeniului Public 4 S.A.

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

La punctul 23, executivul dorește să introducă ceva nou pe ordinea de zi?"

DI Delegeanu Dan-Bogdan - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Da. Vreau să fac o mică modificare, pentru că în Anexa la Dispoziția Primarului nr.856/2017, s-a strecurat o greșeală și titlul proiectului este în felul următor:

23.    Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 4, ca în numele și pentru Municipiul București, să demareze procedurile în vederea cumpărării terenului în suprafață totală de 2.677 mp, proprietate privată, situat în Strada Pridvorului nr. 28D, Sector 4, în vederea reîntregirii spațiului verde din zona Tineretului. Mulțumesc!“

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile:„Proiectul nr.24:

24.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil locuințe colective S+P+4E+5R, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 794,62 mp, aparținând lui GAVRILĂ ION și GAVRILĂ AGNEZA, situat în Aleea Nehoiu nr. 2-12, Sector 4, București.

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

25.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru locuințe înșiruite, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 767,00 mp, aparținând SC AMBIENT PLAST SRL, situat în strada Sergent Pechiu Ion nr. 56, Sector 4, București.

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

26.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire scară de evacuare corp C3-Filatura-Aripa 1, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 10.348,00 mp, aparținând SC INDUSTRIA BUMBACULUI SA, situat în Splaiul Unirii nr. 160, Sector 4, București.

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

27.    Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorilor materiale din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 157/31.08.2015

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

Am să dau citire celor 3 proiecte introduse de executiv pe Ordinea de zi:

28.    Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării locuinței sociale situate la adresa: Aleea Nehoiu nr.2-12, bloc F2, etaj 2, garsoniera nr.67, sector 4, Municipiul București, familiei monoparentale Căldăraru Mihaela.

Inițiator: consilier - George Daniel Pînzaru

29.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Poliție Locală Sector 4;

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

30.    Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română (19/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local.

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

31.    întrebări, interpelări.

32. Probleme curente.

Mulțumesc! Mai am de făcut o completare. Grupul USR a anunțat că în ședința următoare va face validarea unui nou coleg al dânșilor. înțeleg că nu au putut aduce la timp toate documentele...Astăzi!...(intervenții în sală fără microfon)..:O.K. la următoarea ședință, domnule consilier...(intervenții în sală fără microfon)...Pregătiți, vă rog, dosarul, ca să-l putem introduce pe ordinea de zi. Mulțumesc! Trecem la vot. Cine este pentru Ordinea de zi? Unanimitate. Mulțumesc! Dau cuvântul domnului consilier Bărbălău Cosmin. Suntem 20 de consilieri prezenți în momentul de față.“

DI consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Mulțumesc, domnule președinte. La ședința din 09.05.2017, Hotărârea cu nr.108, am anunțat că hotărârea este adoptată. Este vorba de atribuirea în folosință cu titlu gratuit Direcției Generale de Poliție Locală Sector 4, pe o durată de doi ani, a două imobile situate în strada Aliorului nr.6 A, respectiv, strada Perșani nr.l, Sector 4, aflat în administrarea Consiliului Local. Aș vrea să rectific acest lucru. Este de patrimoniu, aveam nevoie de 18 voturi și am avut doar 16. Deci, a fost respinsă. Vă mulțumesc!41

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile:„Trecem la vot, dacă sunteți de acord. Punctul nr.l. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 31.03.2017. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate.

Punctul nr.2. Aprobarea procesului verbal ai ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 03.04.20X7. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Punctul nr.3. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 06.04.2017. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Punctul nr.4. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 27.04.2017. Cine este pentru? Vă rog, domnule consilier?1

Dl consilier Marin Ștefănel-Dan:„Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să fac o precizare: voi vota împotriva acestui proces verbal al ședinței din 27.04, anul curent, deoarece în minuta ședinței s-a strecurat o mică eroare și mai vreau să mai fac o precizare referitoare la o afirmație de-a mea, cea pe care am facut-o în limba franceză, cu je m'en fiche. Mulți colegi, din păcate, au tradus-o într-un jargon pe care eu nu l-am utilizat, este echivalentul în engleză, la I don't care sau nu-mi pasă...Și expresia pe care eu am folosit-o, a fost în contextul în care nu îmi pasă despre opinia Comisiei Europene, eu am spus Uniunii Europene acolo, atâta timp cât dânșii ne birjăresc cu respectivele taxe în ceea ce privește salubrizarea. Vreau să fac și să-mi asum această afirmație, este și motivul pentru care am dorit să iau cuvântul, să vă spun că nu voi vota acest proces verbal, pentru că aceasta este expresia corectă pe care am folosit-o și le recomand unora care vor să mă citeze, s-o facă. Deci, nu îmi pasă de opinia Comisiei Europene, atâta timp cât dânșii utilizează aceste tipuri de taxe sau ne birjăresc, da, în condițiile în care consider că nu este corect, în condițiile în care multe capitale europene, inclusiv la Paris, da, există gunoi pe străzi, mult mai mult decât în București, și, din câte știu eu, Franței, nu i se aplică...(intervenții în sală fără microfon)...Nu este adevărat, doamnă?“... (intervenții în sală fără microfon)... “

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă VasiIe:„Vă rog frumos. Nu puteți, nu se poate..." ...(intervenții în sală fără microfon)...

Dl consilier Marin Ștefănel-Dan:„Atâta timp cât sunt peste tot, ar trebui să hz... (interveni ii în sală fără microfon)...Atâta hmți... (intervenții în sală fără microfon)...Nu, eu, îmi permit să dialoghez că sunteți cetățean al Sectorului 4, la limită cu 5. Atâta timp cât există gunoaie peste tot, e bine să se aplice sancțiuni peste tot, nu doar României."

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile:„Domnule consilier, dacă ați terminat, vă mulțumesc!"

Dl consilier Marin Ștefănel-Dan:„Mulțumesc!"

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile:„Trecem la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Cu 1 vot împotrivă și acest punct a trecut. Punctul nr.5. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 09.05.2017. Cine este pentru? Vă rog! Doamna consilier Murgoci."

Dna consilier Murgoci Mihaela: „Vreau să fac o precizare. La pagina nr.6, la unul din proiectele votate, din ce am înțeles de la doamnele de la Serviciul Tehnic, pe bandă s-au auzit doar care sunt voturile pentru. Deci, nu este consemnat care simt voturile împotrivă sau abținerile. Precizarea este...și este rugămintea doamnelor, de a evita astfel de erori în viitor."

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile:„Mă scuzați, doamna consilier. La care proiect faceți referire?"

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Pagina 6 din procesul verbal."

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile:„Mulțumesc mult de tot. Am înțeles. Trecem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Și acest punct a trecut.Unanimitate. Punctul nr.6. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 18.05.2017. întrebări? Interpelări? Trecem la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Cu 1 abținere și acest punct a trecut. Proiectul cu numărul 7. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local (Ștefan George). Inițiator: dl Daniel BĂLUȚĂ - Primarul Sectorului 4. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Rog Comisia de validare să studieze dosarul."

DI consilier Sava Ioan-Răzvan:„Domnule președinte, domnule Viceprimar, doamnelor și domnilor consilieri. Comisia de validare a studiat dosarul domnului George Alin Ștefan. în urma studierii acestui dosar s-a constatat că domnul Ștefan George-Alin, îndeplinește condițiile. S-a validat. Deci, propun, să-l supuneți la vot.“

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile:„Vă mulțumesc, domnule consilier. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Cu 20 de voturi pentru, proiectul a trecut. Vă rog, domnule George, depuneți jurământul."

Dl consilier Ștefan George-AIin:„Bună ziua! Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bunăcredințâ tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Sectorului 4 București. Așa să-mi ajute Dumnezeul Mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile: „Vă mulțumim și noi, domnule consilier. Bine ați venit în rândul nostru. în acest moment suntem 22 de consilieri prezenți. Trecem la următorul punct. Proiectul cu numărul 8. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local (Marinescu Sorin). Inițiator: dl Daniel BĂLUȚĂ - Primarul Sectorului 4. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu unanimitate și acest proiect a trecut. Proiectul cu numărul 9. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local (Prodeus Mihaela). Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul Sectorului 4. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu unanimitate și acest proiect a trecut. Proiectul cu numărul 10. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință, cu titlu gratuit, Direcției Generale de Poliție Locală Sector 4 București, pe o durată de 2 ani, a unui imobil-teren în suprafață de 2.010,99 mp și a imobilului-clădire în suprafață de 190,28 mp situate în strada Perșani nr.l, aflate în administrarea Consiliului Local Sector 4. Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul Sectorului 4. Interpelări? Vă rog, domnule consilier."

DI consilier Sava Ioan-Răzvan:„Aș vrea să ni se aducă o clarificare. De ce acest drept de folosință se acordă doar pe o perioadă de doi ani și nu pe toată întreaga perioadă a mandatului nostru?"

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile:„Bănuiesc că întrebați executivul."

DI consilier Sava Ioan-Răzvan: „Executivul, normal."

Dl Delegeanu Dan-Bogdan - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Da.

Considerăm că o perioadă de doi ani, este suficientă pentru acest moment, pentru că există posibilitatea, la un moment dat, pe acel teren să existe un alt proiect de dezvoltare. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă VasiIe:„Da. Trecem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu unanimitate și acest proiect a trecut. Proiectul cu numărul 11. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4, pe anul 2017. Inițiator: dl Daniel BĂLUȚĂ - Primarul Sectorului 4. întrebări, interpelări? Vă rog, domnule Moulin."

DI consilier Moulin Guilhem-Christian:„Cum am mai cerut, de la începutul anului ăsta, este vorba despre buget, cerem în continuare, detaliu pentru capitolul întreținere spații verzi, la care nu s-a dat niciun detaliu...nu respectă normele contabile. Și al doilea rând, trebuie aprobat bugetul ADP. Asta este clar. Scrie în lege...în încheiere, nu vreți să vedeți realitatea, dar trebuie, Consiliul Local să aprobe bugetul ADP. Până nu este aprobat acest buget, eu o să mă abțin de la orice rectificare bugetară.”

Dl Delegeanu Dan-Bogdan - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Am

înțeles, domnule consilier...Este opinia...”

Dl consilier Moulin Guilhem-Christian:„Stați puțin. Tot grupul USR se va abține.”

Dl Delegeanu Dan-Bogdan - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Am

înțeles. Este opinia dumneavoastră ca și grup. Mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile:„Trecem la vot. Mă scuzați, domnule consilier."

Dl consilier Ceacâr Sorin-Ioan:„Da. Aș vrea să fac două amendamente: primul este pe lista de investiții la achiziția de bunuri și alte cheltuieli, poziția 39, achiziția 5 - pentru încărcătoare electrice auto -157 mii lei. Aș dori... Domnul Hrant, este pe aici? Să ne spună câte mașini electrice sunt în sector. ”

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă VasiIe:„Vă rog, domnule director?4

Dl Hrant Quandjian - director - Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4:

,3ună ziua! Din informațiile noastre, înjur de 50 de mașini electrice avem în Sectorul 4 și sperăm să fie și mai multe?4

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile:„Vă rog, domnule consilier. Sunteți satisfăcut?1'

Dl consilier Ceacâr S o rin-Io an: „Mulțumesc. Și eu vreau să fie cât mai multe mașini, de aceea, pentru că sunt doar 5...și 50 de mașini, să zicem, fac propunerea ca această sumă să fîe împărțită. <Să se cumpere doar 5 stații, restul de 104.666 lei, mergând la capitolul bugetar 20.30.30> ”

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile:„înțeleg că acesta este un amendament?11

Dl consilier Ceacâr Sorin-Ioan:„E un amendament..."...(intervenții în sală fără microfon)...La cultură. Sunt adeptul eco, dar haideți să nu aruncăm mai mulți bani decât face."

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile:,haideți să supunem la vot amendamentul domnului consilier. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Amendamentul nu a trecut."

Dl consilier Ceacâr Sorm-Ioan:„Bun. Mai am unul.”

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile:„Vă rog..."

DI consilier Ceacâr Sorin-Ioan:„Dec/, tot la acest capitol: obținere avize, acorduri, autorizații pentru întocmire PUZ, zona de SUD, Sector 4- 200 mii lei. Mi se pare o sumă foarte mare și propun <diminuarea cu 50 mii lei, acești bani mergând tot la același capitol bugetar, 20.30.30> Mi se pare foarte mult, 200 mii lei pentru niște acorduri, autorizații, care, majoritatea, le dăm noi?1

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile:„Supunem la vot și acest amendament. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Deci, nici acest amendament nu a trecut. Mai avem întrebări, interpelări? Putem să trecem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 17 voturi pentru și 5 abțineri, acest proiect a trecut.Proiectul cu numărul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2016. Inițiator: dl Daniel BĂLUȚĂ - Primarul Sectorului 4. întrebări? Trecem la vot. Cine este pentru? Repet... încă o dată: Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2016. Vă rog, domnule consilier."

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Așteptăm un răspuns din partea executivului, înainte de a încheia exercițiul financiar pe anul 2016...Ce s-a întâmplat cu suma care trebuia plătită către Curtea de Conturi, suma care fusese găsită lipsă la Direcția de învățământ? Ni s-a cerut o amânare...Da. Nu știm nici în acest moment, dacă suma aceea va fi plătită, a fost plătită, având în vedere că era o sumă mare, de aproape 3 milioane lei. Vrem să știm ce s-a întâmplat și cum putem încheia exercițiul bugetar pe anul trecut, dacă noi eram obligați, anul trecut, până la sfârșit, să plătim această sumă și nu știm, în acest moment, dacă s-a plătit sau nu. Mulțumesc!"

Dl Delegeanu Dan-Bogdan - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Da. Executivul a făcut contestație pentru acesată sumă și așteptăm să vedem concluziile. Este motivul pentru care nu s-a achitat această sumă...(intervenții în sală fără microfon)...Da. Decizia, nu este în acest moment, finală."

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile: „Mai aveți întrebări? Putem să trecem la vot? Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu unanimitate și acest proiect a trecut. Mulțumesc! Proiectul cu numărul 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4, modificată și completată. Inițiator: dl Daniel BĂLUȚĂ - Primarul Sectorului 4. Se modifică Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr.8 din 04.07.2016, privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4, după cum urmează: Comisia nr.7 - Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenești - domnul Fometici Petre, se înlocuiește cu Ștefan George-Alin ...(intervenții în sală fără microfon).. Na rog, domnule consilier/1

DI consilier Sava Ioan-Răzvan:,Jn acest moment este liber și locul din Comisia de Urbanism și locul din Comisia Juridică. Grupul PNL solicită să fie ocupat locul din Comisia de Urbanism ...(intervenții în sala fără microfon)...în locul doamnei Prodeus/'

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile:„O.K. Dacă asta este dorința grupului PNL...Deci: <Se modifică Comisia nr. 2 - Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism - în locul doamnei Prodeus Heana-Mihaela - se înlocuiește cu domnul Ștefan George ~ Alin> Dacă doriți sa votăm cu vot deschis sau cum doriți? Supunem la vot procedura de vot. Cine este pentru vot deschis? Unanimitate. Cine este împotrivă? Abțineri? O să votăm cu vot deschis. Supunem la vot proiectul de hotărâre în ansamblul lui. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abțineri? în unanimitate și acest proiect a trecut. Proiectul cu numărul 14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 29/12.08.2016, privind numirea reprezentanților Consiliului Local Sector 4 în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din sectorul 4, modificată și completată. Inițiator: dl Daniel BĂLUȚĂ - Primarul Sectorului 4."

Dl Delegeanu Dan-Bogdan - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La acest punct de pe ordinea de zi avem următoarea situație. Domnilor consilieri, este vorba în principiu și de consilierii de la dumneavoastră, avem situația în care la Colegiul Romano-Catolic Sfanțul Iosif și Seminarul Teologic Ortodox, din 2 reprezentanți ai Consiliului Local trebuie să rămână unul singur și având în vedere că domnul Marine seu Sorin era reprezentant în ambele situații propun să rămână celălalt reprezentant, respectiv, la Colegiul Romano-Catolic Sfântul Iosif, domnul Moulin Guilhem-Christian și la Seminarul Teologic Ortodox, domnul Șupeală Gheorghe.“

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile:„Cine este pentru vot deschis? Voturi împotrivă? Abțineri ? în unanimitate și acest proiect a trecut. Proiectul cu numărul 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Echipei Intersectoriale Locale constituită Ia nivelul Sectorului 4 Inițiator: dl Daniel BĂLUȚĂ - Primarul Sectorului 4. întrebări? Supunem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu unanimitate și acest proiect a trecut. Proiectul cu numărul 16. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L.S4 nr. 16/31.01.2017 pentru aprobarea Metodologiei privind scutirea de la plata contribuției pentru serviciile de tip creșă acordate pentru copii proveniți din familii fără venituri sau cu venituri reduse și a Metodologiei privind acordarea gratuității în cuantum de 50% pentru plata contribuției în grădiniță pentru copiii proveniți din familii cu venituri reduse sau fără venituri. Inițiator: dl Daniel BĂLUȚĂ -Primarul Sectorului 4. întrebări? Vă rog, domnule Viceprimar."

Dl Delegeanu Dan-Bogdan - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Eu am de făcut un amedament. Noi, la Hotărârea de Consiliu din 31 am votat altceva, de aceea, < din titlul actualului proiect trebuie să dispară, în cuantum de 50% >pentru că noi am votat 100% și de aceea, titlul va suna în felul următor: <Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L.S4 nr. 16/31.01.2017 pentru aprobarea Metodologiei privind scutirea de la plata contribuției pentru serviciile de tip creșă acordate pentru copiii proveniți din familii fără venituri sau cu venituri reduse și a Metodologiei privind acordarea gratuității pentru plata contribuției în grădiniță pentru copiii proveniți din familii cu venituri reduse sau fără venituri>“

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile:„Supunem la vot amendamentul. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu unanimitate, acest amendament a trecut. Dau citire proiectului în ansamblu/'

Dl Delegeanu Dan-Bogdan - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„în

cadrul Comisiei Juridice am discutat o clarificare, de fapt, nu este o modificare, este o clarificare, vis-a-vis de sumă, avem aici la articolul 2: situate sub 1000 de lei pe membru de familie și în cadrul Comisiei Juridice am zis să clarificăm acest lucru să nu existe dubii din punctul ăsta de vedere și este <1000 de lei net pe membru de familie>. Mulțumesc... (intervenții în sală fără microfon)... ara lâcut amendamentul în cadrul comisiei."

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă VasiIe:„Vă rog, domnul consilier/

Dl consilier Turmac George-Adrian:„Dacă votăm această hotărâre ea este valabilă până va fi modificată din nou. Deci, nu este doar pentru anul acesta. Propunerea mea ar fi să votăm un cuantum din salariul minim brut pentru ca să nu stăm de fiecare dată să actualizăm dacă crește nivelul de trai sau nu știu ce. Cred că e mult mai comod pentru toată lumea și putem să mergem pe aceeași marjă să spunem undeva 70% din venitul ...(interveni ii în sală fără microfon)..ÂnsQ?iYax\Si că crește și nivelul de trai. E o propunere. “

Dl Delegeanu Dan-Bogdan - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Da, eu zic deocamdată să lăsăm la suma de 1000 de lei. Calculele sunt făcute acuma pentru 1000 de lei/'

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile:„Supunem la vot amendamentul Comisiei Juridice cu 1000 de lei net. Cine este pentru? .Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 19 voturi pentru, acest amendament a trecut, 3 voturi împotrivă. Și acum amendametul domnului consilier... (interventfti în sală fără microfon)...îl retrage domnul consilier. Supunem la vot proiectul în ansamblul lui. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate și acest proiect a trecut. Mulțumesc. Proiectul cu numărul 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru copiii beneficiari ai serviciilor oferite de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, pentru anul 2017. Inițiator: dl Daniel BĂLUȚĂ -Primarul Sectorului 4. întrebări? Interpelări? Vă rog, domnul consilier.“

DI consilier Ștefan Daniel-Laurențiu:„Bună ziua. în Comisia de Protecție Socială, Resurse Umane, am dat aviz nefavorabil acestui proiect întrucât... (intervenții în sală fără microfon)... astăzi, eu am dat personal aviz nefavorabil... (intervenții în sală fără microfon)...sun vorbit în numele meu, nu în numele comisiei. Datorită faptului că văd niște majorări, pe lângă faptul că sunt niște sume care mi se par destul de ridicate, respectiv, pentru un copil plasat în apartament social 5100 de lei, costul pentru un copil. N-am nimic împotriva asistenței sociale, știu că prin lege există un minim, foarte bine, dar trebuie să gestionăm corect acești bani ca să asistăm cât mai mulți copii. Nu mi se pare normal să fie 5000 și ceva de lei pentru un copil și plus de asta, vă dau exemplu de câteva creșteri comparative cu anul trecut. Spre exemplu, la servicii de tip rezidențial destinate copiilor cu dizabilități plasați în apartamente sociale avem o creștere de la 4241 la 6827, o creștere de 50%, am cerut o justificare, un temei economic, nu mi s-a dat/

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Va sile: „Vă rog frumos, domnule consilier, haideți să terminăm/

DI consilier Ștefan Daniel-Laurențiu: „N-ați fost dumneavoastră la comisie, vă rog frumos. S-a consemnat. întrebați secretara comisiei/

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile:„Aveți de făcut un amendament? Haideți să fim la obiect?"

Dl consilier Ștefan DanieI-Laurențiu:„Solicit clarificări datorită faptului că sunt majorări de 50% și peste pentru anumite capitole de întreținere a unor copii. Dacă-mi poate da cineva o justificare, o fundamentare economică pentru aceste majorări?"

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile:„Domnul consilier, o invităm de doamna directoare la microfon să ne explice aceste majorări. Vă rog doamna directoare. “

Dna Ungureanu Mihaela - director - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4:„Deci, legat de aceste majorări, majorările sunt generate de creșterile salariale la nivelul oricărei direcții de asistență socială, legat de întrebarea dumneavoastră punctuală, pe apartamentele de tip familial trebuie sa vă spunem că într-un apartament de tip familial pot fi 2 copii, 3 copii, 4 copii, în funcție de numărul de camere, îngrijitorul pe un apartament și personalul de supraveghere este mobilizat ziua și noaptea în schimburi, asta înseamnă 4 îngrijitori, după caz pentru că sunt apartamente în care avem copii cu dizabilități și hiperkinetici. Deci, faptul că la un număr atât de mic de copii, este un număr atât de mare de personal, plus toate cheltuielile generate de: îmbrăcăminte, rechizite, mâncare, întreținere și tot ce înseamnă cheltuieli care sunt stabilite conform legii pentru că noi avem un algoritm foarte clar de calcul al costului mediu lunar, anual avem standardele în care este prevăzut ce includ costurile atunci când le calculăm, ce tipuri de cheltuieli pe de o parte. Pe de altă parte avem un standard minim de cost, acela este minim. Pentru apartamentele de tip familial, pentru că una este să am 4 îngrijitori care stau într-un centru cu 20 de copii și alta este să am 4 îngrijitori care stau într-un apartament cu 2 copii. Automat costurile sunt mult mai mari. Standardul minim de cost stabilit prin Hotărâre de Guvern pentru apartamentele de tip familial este undeva înjur de 3500 lei, de acolo fiecare direcție de asistență în funcție de serviciile pe care le are, în funcție de numărul de copii pe care-1 are, se raportează la prevederile legislative care specifică foarte clar ce trebuie să incluzi în costul mediu anual, calculat anual și stabilit prin hotărâre de consiliu pentru că tot asta prevede hotărârea de guvern și în funcție de asta îți iese o cheltuială sau alta. De exemplu, puteți să vă uitați la sectorul 3, sectorul 1. Sectorul 1 are căsuțe de tip familial. Și o să vedeți că tot pe acolo sunt costurile aproximativ, cu 200 lei în plus sau minus. Serviciile diferă, ele nu sunt standard pentru că nevoile copiilor sunt diferite. De exemplu, dacă la un copil pe care-1 îngrijesc în apartamente, îi plătesc și psihoterapie, atunci costul de îngrijire pentru el, crește automat. Deci, de asta zic, nu este un fel de tipar pe care-1 aplici așa cu copy și paste. Orice servcii în plus de care beneficiază copilul, cum am exemplificat, psihoterapie sau kinetoterapie, generează un cost mai mare pentru copilul acela, pe de o parte. Pe de altă parte, orice mărire de costuri salariate, de alocații de hrană, la fel generează o creștere, tocmai de aceea se stabilește un cost mediu lunar, anual prin hotărâre de consiliu, dar acesta, subliniez încă o dată, nu este aleatoriu, te raportezi la ceea ce îți spune legislația să incluzi în acest cost...(?nZerven/z7 în sală fără microfon)... salariile, da, da. Costurile sunt mari, salariile aproape că s-au dublat pe unele poziții...(intervenții în sală fără microfon)... Costurile sunt undeva până în 30% pe salarii. Asistența socială a avut în august majorare, a avut în decembrie, mă rog, s-a aplicat din ianuarie și am mai avut și în februarie. Deci, astea au fost majorările în asistență socială față de celelalte, noi am mai avut o majorare în plus?4

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile:„Domnule consilier, dacă mai aveți întrebări. Putem să trecem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 18 voturi pentru , 4 abțineri, acest proiect a trecut. Mulțumesc. Proiectul cu numărul 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu” . Inițiator: dl Daniel BĂLUȚĂ - Primarul Sectorului 4. întrebări? Interpelări? Domnul consilier Moulin, vă rog?4

DI consilier Moulin Guilhem-Christian:„Am cerut în data de 31 martie 2017, lista de posturi de conducere ocupate în mod temporar. Până la data de astăzi, nu am primit aceste informații. O să fac din nou o cerere astăzi pe care o depun la Primărie și aștept răspuns. Până la momentul respectiv, mă abțin pentru această organigramă?4

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile:„Perfect, domnul consilier. Vă mulțumesc mult, domnule consilier. Domnul consilier Șupeală..?4../intervenții în sală fără microfon),..

Dl consilier Șupeală Gheorghe:„Bună ziua. Nu sunt cu nimic împotrivă ca să se lărgească această organigramă însă vreau să vă spun că sectorul cultural sau mai bine zis, comisia de cultură are foarte puține proiecte. Acuma sperăm că dacă mai vin 3 oameni, să se înmulțească proiectele. Se pare că pe această zonă de cultură nu prea e interes. Vreau să vă fac câteva exemplificări cu riscul că vă iau puțin din timp. Noi am împrumutat de la americani, începând de la copiii de clasa întâia până la a douăsprezecea, ca Ia sfârșit de an să purtăm robă. E foarte frumos, mai își aruncă și ..?*

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă VasiIe:„Mă scuzați, domnule consilier, este legat de proiectul acesta sau..?4

DI consilier Șupeală Gheorghe:„Da, da, e legat de educație. în schimb, nu știm imnul țării?4

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile:„Domnule consilier, cu tot respectul pe care vi-1 port..?4

Dl consilier Șupeală Gheorghe:„Imnul țării vine din educație, domn președinte?44

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile:„Este ceva legat de proiectul acesta?44

Dl consilier Șupeală Gheorghe:„Imnul țării este legat de acest proiect, domnule președinte! în străinătate se cunoaște de la copiii de 5 ani! Se cunoaște să să cânte imnul țării, iar la noi în sector și nu numai la noi în sector, în țara asta, nu se cunoaște! La noi nu vrea să fie progres în cultură! Am venit acum pe drum când veneam la ședință și în cadrul unei emisiuni se vorbea de educație și se spunea clar că poporul român nu este educat, susțineau românii noștri. De ce? Pentru că nu vrem să avem nimic cu acest lucru! Lăsați-mă, domnule președinte. Vă rog frumos!"

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile:„Domnule consilier, vă rog frumos...“

Dl consilier Șupeală Gheorghe:„Domn președinte, vă rog să mă lăsați în pace!44

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile:„Domnule consilier, cu tot respectul, vă rog frumos. Vreau să trecem la vot. Am înțeles/4

Dl consilier Șupeală Gheorghe:„Dacă ieșiți la'vot, e treaba dumneavoastră. Acești copii nu vor avea. Am văzut când s-a pus problema să punem sau să facem un teatru, să facem o sală de spectacole, toată lumea a găsit modificări sau motivări. A, că de ce schimbăm pe aia în cealaltă, doamna Murgoci, că nu știu ce, că ar fi mai ieftin dacă am face o clădire nouă...și tot așa amânăm cultura! Vă rog frumos și cu bun simț, vă rog, nu amânați cultura! Cultura face parte din tradiție/4

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile: „Domnul consilier vă mulțumesc mult de tot. Trecem la vot. Vă rog, doamna directoare/4

Dna Dobre Alexandra - director - Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu“:„Bună ziua și bine v-am găsit. mulțumesc pentru oportunitatea de a lua cuvântul astăzi. Aș vrea să răspund și eu celor două acuzații, afirmații, de mai devreme. în primul rând aș vrea să spun că la noi nu a ajuns în format scris interpelarea dumneavoastră, nu știu dacă a fost interpelare sau o solicitare. A venit cea cu deșeurile colective și am răspuns în secunda următoare. Pe aceasta nu am primit-o. Nu aveam niciun motiv să nu răspundem la ea, la fel cum am răspuns de fiecare dată în timp, nu scurt, ci foarte scurt. Așa că imediat ce o vom primi în format scris cu siguranță., “...(intervenții în sală fără microfon)...

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile:„Vă rog, domnule consilier, i-a răspuns domnului consilier Moulin, rog, doamna directoare/4

Dna Dobre Alexandra - director - Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO „Nicolae BăIcescu“:„Așa că imediat ce o vom primi în format scris, cu siguranță poate chiar a doua zi, veți primi răspunsul la această interpelare și încă o dată îmi cer scuze dacă vina e la noi, dar nu cred, pentru că nu am primit adresa dumneavostră, interpelarea dumneavoastră. în ceea ce privește afirmația domnului consilier Șupeală, căruia îi port un respect deosebit, aș vrea să cred că nu s-a referit la activitatea Centrului Cultural atunci când a spus despre activitatea culturală la nivel de sector. Aș vrea să spun că în urma interpelării domnului consilier Pînzaru Daniel eu am trimis către Serviciul Tehnic al Primăriei Sectorului 4 și am certitudinea că a ajuns la fiecare dintre consilierii locali, în data de 24.04.2017, raportul meu de activitate de aproape un an de zile de când sunt la Centru Cultural, mai exact de 11 luni de zile. Vreau să vă spun că raportul de activitate are peste 50 de pagini, repet, peste 50 de pagini în 11 luni de zile. Sunt proiecte care au fost atât la nivel local cât și internațional.44

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile:„Doamna directoare, dacă-mi permiteți, am o rugăminte și la dumneavoastră . Eu vă respect și pe dumneavoastră și pe domnul consilier foarte mult, pe toată lumea, dar vorbim despre proiect. Vorbim despre organigramă. Doamna directoare, am o rugăminte mare, dacă aveți să o problemă și vreți să răspundeți domnului consilier puteți s-o faceți și în scris și dânsul să vă facă scris. Suntem aici ca să discutăm despre proiecte.44

Dna Dobre Alexandra - director - Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu”:„Doamne ferește, nu avem nicio problemă unul cu celălalt! Discutând despre proiectul de pe ordinea de zi, domnul consilier a spus că speră ca acele 3 posturi în plus să ne ajute pe noi să desfășurăm o activitate mai consistentă. Vreau să vă spun că acest lucru se va întâmpla cu siguranță, dar vă rog frumos, luați-vă din timpul dumneavoastră prețios și citiți cele 50 de pagini de raport de activitate. E foarte important ca dumneavoastră să știți ce facem noi executivul, și chiar îi mulțumesc pe această cale domnului Pînzaru că mi-a solicitat raportul de activitate. Vă mulțumesc, cu respect.44

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile: „Vă mulțumesc și eu. Supunem la vot... ... (7/7ZerveT7/7z în sală fără microfon)...Văr mie,, vă rog din tot sufletul meu, nu vreau să transformăm ședințele de consiliu...(intervenții în sală fără microfon)...vă rog frumos!...(intervenții în sală fără microfon)...Am înțeles, părinte. Am o rugăminte, părinte: după ce treminăm ședința, sunt întrebări și interpelări, puteți acolo să faceți interpelare și puteți să vi se și răspundă scris, Părinte. Vă mulțumesc. Trecem la vot. Vă rog, doamnul Moulin.44

DI consilier Moulin GuiIhem-Christian:„O mică precizare: interpelarea a fost depusă pentru toate instituțiile subordonate, așa că nu înțeleg cum se poate că nu ați primit, pentru că din toate instituțiile, doar Centrul Cultural și Poliția Locală nu mi-a răspuns. Tot restul, mi-a răspuns. Așa că nu înțeleg ce s-a întâmplat dacă nu ați primit, cine a greșit dar eu doar vă spun ce s-a întâmplat.4'

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile: „Domnul consilier, doamna directoare v-a răspuns cât se poate de clar, și-a cerut scuze, vă va răspunde cu celeritate și cred că lucrurile astea se pot rezolva. Putem să supunem la vot? Vă mulțumesc. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 21 de voturi pentru și 1 vot împotrivă, acest proiect a trecut. Cu 1 abținere. Proiectul cu numărul 19. Proiect de hotărâre privind solicitarea Consiliului General al Municipiului București de împuternicire expresă a Consiliului Local Sector 4 de a hotărî cu privire Ia asocierea Sectorului 4 al Municipiului București prin Primarul Sectorului 4 cu persoane juridice române sau străine, cu organizații neguvernamentale și cu alți parteneri sociali în vederea realizării în comun a proiectului de interes public local „Strateg Plus - parteneriat pentru dezoltare locală durabilă” . Inițiator: dl Daniel BĂLUȚĂ - Primarul Sectorului 4. întrebări? Supunem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu unanimitate și acest proiect a trecut. Mulțumesc. Proiectul cu numărul 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului maxim lunar de carburant pentru autovehiculul special cu nr. de înmatriculare B-112-WPX, aflat în folosința Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București. Inițiator: dl Daniel BĂLUȚĂ - Primarul Sectorului 4. întrebări ? Interpelări? Supunem la vot. Cine este pentru ? Voturi împotrivă? Abțineri ? Cu 20 de voturi pentru și 2 voturi împotrivă acest proiect a trecut. Mulțumesc. Proiectul cu numărul 21. Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local Sector 4 în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 a Centrului de Incluziune Socială din șos. Berceni nr 12A, realizat în cadrul Proiectului - contract POSDRU 96/6.2/S/62982. Inițiator: dl Daniel BĂLUȚĂ - Primarul Sectorului 4. întrebări? Interpelări? Vă rog, domnul consilier.44

Dl consilier Ștefan Daniel-Laurențiu:„Ținând cont că este realizat acest obiectiv cu finanțare europeană pe POSDRU, din câte am înțeles perioada de implementare expiră la sfârșitul anului 2018, am înțeles că este de 5 ani, de la sfârșitul anului 2013-2018, perioada de garanție a expirat. Aș dori ca cineva din Aparatul de Specialitate al Primarului să ne dea asigurări că acordul cadru ne permite schimbarea administratorului, apropo de legalitate, da? Mulțumesc/4

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile:„Vă rog, domnule director Bizău.”

Dl Bizău Ion - director - Direcția Proiecte:„Bună ziua. Proiectele s-au finalizat în perioada de sustenabilitate a celor 3 proiecte POSDRU, inclusiv cele 2 pe care s-au construit CIS-urile, clădirile s-au finalizat la sfârșitul anului trecut. Este final, a fost verificarea finală de la organismul intermediar, am trecut, s-a încheiat. Deci, din punct de vedere al proiectelor al sustenabilității, este în regulă. în plus, cam ăsta era și scopul proiectelor și în mod firesc a trebuit cumva să fie legat încă de la început de DGASPC.44

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile:„Vă mulțumesc, domnule director. Doamna director.44

Dna Ungureanu Mihaela - director - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4:„Nu mai am nimic de adăugat în sensul celor spuse de domnul Bizău, decât vroiam să spun că nu facem decât să consolidăm scopul pentru care ele au fost înființate, întrucât acolo la CIS s-a înființat deja Centrul de Sprijin pentru Integrare pe piața muncii, destinat în mod special tinerilor proveniți din sistemul de protecție a copilului și persoanelor cu dizabilități. Avem deja acolo beneficiari. După 2 luni de funcționare, deja sunt primii care acum sunt integrați pe piața muncii. Deci, iată că nu facem decât să consolidăm scopul și rolul acestor centre.”

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă VasiIe:„Vă mulțumesc, doamna director. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate și acest proiect a trecut. mulțumesc. Proiectul cu numărul 22. Proiect de hotărâre privind revenirea în administrarea Consiliului Local Sector 4 a clădirilor situate în Șoseaua Olteniței nr. 9, Sector 4, din folosința gratuită a S.C. Amenajarea Domeniului Public 4 S.A. Inițiator: dl Daniel BĂLUȚĂ - Primarul Sectorului 4. întrebări, interpelări? Am înțeles că sunt 3 consilieri care nu votează, se vor abține: domnul Turmac, doamna Stolojanu și cu domnul Ștefan Alin. Trecem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 19 voturi și acest proiect a trecut. Mulțumesc. Proiectul cu numărul 23. Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 4, în numele și pentru Municipiul București, să demareze procedurile în vederea cumpărării terenului în suprafață totală de 2.677 mp, situat în Strada Pridvorului nr. 280, Sector 4, în vederea reîntregirii Parcului Tineretului și redării spațiului verde către comunitate. Inițiator: dl Daniel BĂLUȚĂ - Primarul Sectorului 4. întrebări, interpelări? Vă rog, domnul consilier Turmac“

Dl consilier Turmac George-Adrian:„în prima fază aș dori ca cineva din executiv, din direcția care a semnat raportul de specialitate, să vină să susțină acest proiec,t să ni-1 explice foarte frumos și după aceea am o serie de declarații de făcut pe marginea proiectului, mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile: „Fac și eu o completare și totodată rog și eu executivul în ceea ce privește comisia 3 și 6, vă rog trimiteți oameni la comisie. La cele două comisii, ieri au lipsit, în afara domnului Ghitcuță care a ajuns în cele din urmă și ne-a explicat despre ce este vorba, au lipsit directorii de specialitate. Eu nu am nimic împotrivă să avizez favorabil, dar vreau să și înțeleg ce se întâmplă în cadrul acelui proiect. Vă mulțumesc... (intervenții în sală fără microfon),, .sunt de acord cu dumneavoastră, dar 5 minute pot trece și pe la noi având în vedere că suntem aproape unul de celălalt să ne explice și nouă despre ce e vorba. Vă rog, domnul Ghitcuță, vă invit la microfon.”

Dl Ghitcuță Doru Adrian - director - Direcția Relația cu Cetățenii:„Bună ziua, stimați colegi. E vorba de terenul din Pridvorului numărul 28D, au fost depuse către Sectorul 4, 2 cereri pentru a vinde acest teren. Au fost analizate, în urma analizei executivul a stabilit împreună cu domnul Primar că ar fi bine să întregim suprafața parcului respectiv, să cerem către Consiliul General un punct de vedere și o hotărâre a Consiliului General, în urma unui raport de evaluare să se stabilească un preț și ulterior să redăm cetățenilor întreaga suprafață a parcului respectiv. Dacă sunt alte nelămuriri...”

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile:„Vă mulțumesc. Alte întrebări? Vă rog, doamna consilier.”

Dna consilier Iancu Elena:„Bună ziua. Vreau să vă anunț că grupul USR va vota împotriva acestui proiect. Nu putem fi complici la aparenta legalitate care se încearcă să fie prezentată prin acest proiect, deoarece retrocedarea în cauză este lovită de nulitate absolută, conform legii. Aprobarea plății contravalorii acestui teren ar păgubi a doua oară Statul Român. Vreau să vă anunț că aceste loturi de terenuri, sunt 4, 5 loturi, Pridvorului 28, 28A, B, C și D, au fost retrocedate ilegal. De fapt, terenurile erau în intrarea Secerei, pe strada Secerei și au fost ilegal date în Parcul Lumea Copiilor și acum sunt în anchetă la DNA și la Parchetul General.”

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile: „Doamna consilier, am o rugăminte mare la dumneavoastră, aveți ceva scris că sunt în anchetă, că așa putem cu toții să spunem. Aveți ceva în susținere?”

Dna consilier Iancu Elena:„Dacă era necesar, vă aduceam. Normal că am...(intervenții în sală fără microfon) ...Da, pot să-ți dau numărul de dosar și la Parchet și la A... (intervenții în sală fără microfon).,.Deci, vă spun, schimbarea acestor terenuri este ilegală. Din proprietatea Statului Român nu poți să schimbi regimul juridic în proprietate privată.”

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile:„Bun, vă mulțumesc. Domnul consilier Bărbălău?4

Dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să le spun domnilor consilieri de la USR că mă simt profund dezamăgit de inconsecvența dânșilor, dacă vă aduceți aminte la ultima ședință extraordinară din parc, liderul dumneavoastră suprem, Nicușor Dan spunea că spațiul verde este o prioritate pentru noi, acum văd că dacă luăm spațiul verde, dumneavoastră nu-1 vreți. Găsim tot felul de scuze. Mulțumesc. “

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile:„Vă mulțumesc și eu. Doamna Murgo ci. “

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Da, trebuie să răspundem acestei acuzații. Spațiul verde este foarte important pentru noi și am cerut chiar în rectificarea, am cerut chiar în buget să fie bani trecuți pentru a cumpăra anumite spații verzi din sector, cum este, de exemplu, la Șos Giurgiului 164, însă acest proiect are probleme care țin de legalitate. Pe lângă ceea ce a spus deja colega mea, sectorul 4 este o subunitate administrativă, conform legii, doar Primăria Generală prin Consiliul General poate să cumpere acel teren pe care să-l dea apoi în administrare sectorului. Deci, nu poate sectorul să cumpere, ci poate Primăria Generală să cumpere și să fie dat în administrare?1

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile: „Ați terminat, doamna consilier? Mulțumesc. Domnul consilier Ștefanei, vă rog, la microfon!41

Dl consilier Marin Ștefănel-Dan:„Mulțumesc domnule președinte. îmi aduc aminte de o ședință, din luna aprilie, de la începutul lunii aprilie, când cineva de la USR, îmi pare rău că nu mai rețin cine..?4

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile:„Ce amintiri frumoase aveți!44

Dl consilier Marin Ștefănel-Dan:„S-ar putea chiar doamna Murgoci dar nu vreau, repet să... mă rog, facea o interpelare în sensul că dorește ca executivul să se implice în achiziția respectivelor terenuri, în sensul de a reîntregi parcul. O să citim procesul verbal și dacă eu nu am dreptate îmi voi cere scuze față de această afirmație dar, în general, stau bine cu memoria, cel puțin pe termen scurt. Acum, evident că față de afirmația politică, aș spune eu, aceea că Nicușor Dan, nu știu dacă Nicușor Dan, eu știu alt individ care are un nume care începe cu S și se termină în oros. Ideea este următoarea: grupul PMP va vota acest proiect pentru că, mai presus de orice, mai presus de orice posibile dosare care se află sau nu pe rolul diverselor instanțe, impotant este să ne...prin această hotărâre, să ne manifestăm dorința de a cumpăra în numele și pentru Municipiul București acea parcelă de teren și să o reintegrăm în parc. Mulțumesc?4

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile:„Și eu vă mulțumesc. Domnul consilier Turmac.44

Dl consilier Turmac George Adrian‘.„Grupul PNL consideră că, pe lâgă acest spațiu care este important pentru cetățenii din sectorul 4, fiind vorba de o reîntregire a parcului, cum spunea domnul director, grupul PNL consideră că sectorul 4 are nevoie de altfel de investiții, avem nevoie de investiții în creșe, în grădinițe..?4

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile:„Educație?4

DI consilier Turmac George Adrian:„și considerăm că la prețul pieței poate fi vorba pe undeva înjur de două milioane și jumătate de euro, cu acești bani se pot face undeva la 7 after school-uri și poate 4 creșe și astfel considerăm că nu este cazul să mergem pe această direcție și o să ne abținem la acest proiect de hotărâre. Mulțumesc?4

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile: „Vă mulțumesc domnule consilier. Dau cuvântul domnului Viceprimar?4

Dl Delegeanu Dan-Bogdan - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București,, Domnul consilier Andrușceac vroiați să spuneți ceva? OK?4

Dl consilier Andrușceac Antonio :,Jn afară de faptul că nu știu cum poate fi achiziționat un teren care se află în litigiu, sau asupra căruia poate fi constituit un sechestru, vreau să îl întreb pe domnul Arhitect Șef care este regimul acestui teren pentru că, dacă regimul nu permite niciun fel de construire, de ce am da bani pe un teren care oricum e teren verde. Da?! Doar ca să despăgubesc, să bag niște bani în buzunarul unui privat care nu a putut să-și ducă la îndeplinire, probabil, niște proiecte care erau ilegale. Deci spațiul ăla dacă este un spațiu verde va rămâne spațiu verde și sunt încântat dacă primăria îl cumpără cu un euro. Atunci da. Mulțumesc/4...(discuții în sală fără microfon)...

Dl Delegeanu Dan-Bogdan - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București,,: în

acest moment nu o să îi dau cuvântul... Domnul consilier! Domnul consilier! în momentul ăsta nu o să îi dau cuvântul domnului arhitect, având în vedere toate expunerile făcute în acest moment de grupurile politice, indiferent care sunt ele, propun să...sau mă rog, grupul PSD se abține la acest proiect și să discutăm, să vedem toate opțiunile și situația juridică exactă a acestui teren. Mulțumesc.44

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile:,, Și având în vedere că... Mai sunt întrebări? Dacă nu, propun să trecem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Deci cu un vot împotrivă...Deci cu două voturi pentru... (intervenție în sală fără microfon).... grupul PMP.44

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile:,,! 5 voturi împotrivă... împotrivă 5 și 15 abțineri, acest proiect nu a trecut. Trecem la Proiectul nr 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil locuințe colective S+P+4E+5R, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 794,62 mp, aparținând Iui GAVRILĂ ION și GAVRILĂ AGNEZA, situat în Aleea Nehoiu nr. 2-12, Sector 4, București Inițiator: dl Daniel BĂLUȚĂ - Primarul Sectorului 4 întrebări, interpelări? Vă rog, domnul consilier Turmac.44

Dl consilier Turmac George-Adrian:„Dragi colegi, din ceea ce am văzut pe planurile care ni s-au pus la dispoziție, zona este CP3, este o zonă preponderent industrială iar singurele tipuri de locuințe ce se pot construi sunt locuințe cu spațiu profesional. Astfel, o să îl rog pe domnul Arhitect să-mi confirme acest lucru sau să mi-1 infirme și .dacă proiectul respectă normele în vigoare?4

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile:,, Vă rog domnule Arhitect?4

Dl Alexandrescu Călin - Arhitect Sef:„Zona CP3 permite locuințe cu parter special nu locuințe... locuințe cu parter special, dacă despre CP3 vorbim. Deci locuințele sunt permise atâta timp cât au parterul special... (intervenție în sală fâră microfon)... Da...(intervenție în sală fără microfon)... Da, el trebuie să îndeplinească întrutotul toate criteriile legale. Așa cum este în momentul de față la faza de PUD, așa cum va fî la faza de autorizație de construire., .(intervenție în sală fără microfon)... Am o regulă! îmi cer scuze! Nu trece nimic care este ilegal. Adică nu ajunge aici... Nu! Vă spun de principiu. Nu la ceea ce m-ați întrebat...(intervenție în salăfără microfon)... Absolut! Vă reiterez?4

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile:„Domnul Arhitect! Domnul., colegul meu vă cere doar să explicați cât se poate de clar ceea ce o să votăm noi?4

Dl Alexandrescu Călin - Arhitect Sef:„Sigur. Atâta aș dori, să vă reiterez propunerea pe care v-am facut-o acum trei ședințe, în sensul că în fiecare vineri vă aștept pentru lămuriri la proiectele urbanistice de detaliu pe care la avem, pe oricare dintre dumneavoastră. Să discutăm în detaliu, așa cum v-am.....44

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile:„Vă mulțumim mult domnul consilier... domnul arhitect. Mai aveți întrebări? Vă mulțumim?4., .(intervenție în sală fară microfon)...

Dl Alexandrescu Călin - Arhitect Sef:„Vă confirm că absolut toate cele trei PUD-uri care sunt pe Ordinea de zi astăzi îndeplinesc toate criteriile legale pentru a fî aprobate, au avizul Comisiei Tehnice de Urbanism, au avizul Arhitectului Șef. în ceea ce privește ultimul proiect, îndreptarea de eroare materială, vorbim despre un PUD din 2015, al cărui planșe de reglementări era foarte clar specificat parter cu etaj parțial, vorbim despre o hală într-o zonă industrială. Hotărârea Consiliului Local a fost doar parter Pentru asta este îndreptarea de eroare?4

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile:„Vă rog, domnule consilier Turmac?4

Dl consilier Turmac George Adrian: „Mai aveam două chestii de clarificat pentru următorul punct, cel cu 767,00 de metri, dacă nu mă înșel zona permite P+l și avem P+l cu mansardă și vroiam să știu dacă este în regulă, iar pentru ultimul, având în vedere suprafața de teren, tot așa ca 6 clarificare, dacă se încadrează la PUZ sau la PUD. Mulțumesc?4

DI Alexandrescu Călin - Arhitect Sef:„ Zona e L1E, dacă nu mă înșel, la ea faceți referire, îmi permite depășirea PUD-ului cu mansardă în limita a 60% din aria etajului 1, deci este absolut

permis, iar în ceea ce privește ultimul proiect......(intervenție în sală fără microfon)...Da, este...

practic oamenii au făcut această documentație strict pentru acel acces din exterior, bazându-se pe o Dispoziție a Primarului Băsescu din 99 care a spus că orice acces din exterior...mă scuzați../1 ... (intervenție în sală fără microfon)...

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile:„Vă rog frumos! Da.“...(intervenție în sală fără microfon)...

Dl Alexandrescu Călin - Arhitect Sef:„ 2001, îmi cer scuze, 2001 în care a spus că orice acces din exterior trebuie reglementat într-o documentație de urbanism de tip PUD.11

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile: „Vă mulțumesc mult domnule Arhitect, Supunem la vot. Mai sunt întrebări? Vă rog domnule consilier/1

Dl consilier Andrușceac Antonio:,,Aș dori, ca de acum, să fim foarte atenți ca documentațiile care se primesc spre vot în Consiliile Locale să aibă toate utilitățile prevăzute de lege în ceea ce privește accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități. Este o obligație, nu este ceva facultativ și aș dori ca, de fiecare dată, domnul Arhitect Șef să ne spună dacă proiectele pe care le vom vota au aceste facilități pentru toate persoanele cu dizabilități. Mulțumesc/1

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile:„Vă rog, doamna consilier Murgoci.11

DI Alexandrescu Călin - Arhitect Sef:„Pot să îi răspund întâi și după aceea.../1

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile:„îmi cer scuze/1

Dl Alexandrescu Călin - Arhitect Sef:„Cu tot respectul domnul consilier nu o să vă spun niciodată lucrul acesta pentru că nu este în faza de urbanism. Acest lucru se reglementează la faza de autorizație de construire. Și vă asigur că la faza de autorizație de construire se ține cont de normativele pentru persoanele cu handicap/1

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile: „Mulțumesc domnule Arhitect. Vă rog, doamna consilier Murgoci.11

Dna consilier Murgoci MihaeIa:„Noi am fost ieri pe teren și la PUD-ul de la punctul 25, avem o stradă care nu există pe acel plan pe care l-am primit și noi și pe care îl văd afișat acolo/1

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile:,, Vă rog, domnul Arhitect.11

DI Alexandrescu Călin - Arhitect Sef:„Da. Este un caz extrem de special, în sensul că terenul omului se află pe raza administrativ-teritorială a sectorului 4, strada se află pe raza administrativ-teritorială a lui Popești Leordeni. ...(intervenție în sală fără microfon)... Ba da.... (intervenție în sală fără microfon)... Mi-ați vorbit despre ultimul proiect, proiectul cu locuințe înșiruite. Mi-ați spus 24, am citit de pe listă doamnă...(intervenție în sală fără microfon)... Locuințele...11

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile:,, Este proiectul cu nr.25.11

Dl Alexandrescu Călin - Arhitect Sef:„ Locuințele înșiruite pe care le avem pe plan acolo, ele se află pe raza administrativ-teritorială a sectorului 4, dar au acces din Popești Leordeni.11

Dna consilier Murgoci Mihaela:,,...fmtervenfre din sală fără microfon)...Dai este o stradă care nu există în plan! Ce se întâmplă cu strada aia acolo....11

DI Alexandrescu Călin - Arhitect Sef:„Nu știu....11

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile:„La microfon doamnă...la microfon doamnă! Sau la planșă. La planșă, vă rog!. Arătați-ne!“...(tf/.scK/» din sală fără microfon)...

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile: „Mai avem întrebări? Vă rog, domnul consilier. Vă mulțumesc. Supunem la vot. Vă rog, domnule consilier!11

Dl consilier Turmac George -Adrian:„Grupul PNL va vota toate cele trei PUD-uri favorabil și motivăm votul prin faptul că...prin documentația care ne-a fost pusă la dispoziție și prin clarificările transmise de domnul Arhitect Șef. Mulțumim.11

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile:„Perfect. Supunem la vot. Deci supunem la vot proiectul nr. 24.. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Domnul consilier Antonio! Dumnevoastră? Cum sunteți aici? Sunteți acolo. Vă abțineți, înțeleg. Mulțumim. Deci cu 17 voturi pentru și 5 abțineri acest proiect a trecut. Proiectul numărul 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru locuințe înșiruite, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 767,00 mp, aparținând SC AMBIENT PLAST SRL, situat în strada Sergent Pechiu Ion nr. 56, Sector 4, București Inițiator: dl Daniel BĂLUȚĂ - Primarul Sectorului 4 Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în ... Mă scuzați! Cu 17 voturi pentru și 5 abțineri și acest proiect a trecut. Proiectul cu numărul 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire scară de evacuare corp C3-Filatura-Aripa 1, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 10.348,00 mp, aparținând SC INDUSTRIA BUMBACULUI SA, situat în Splaiul Unirii nr. 160, Sector 4, București Inițiator: dl Daniel BĂLUȚĂ - Primarul Sectorului 4 Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțmen? In unanimitate și acest proiect a trecut. Vă mulțumesc. Proiectul cu numărul 28 întrebări, interpelări Proiectul cu numărul 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării locuinței sociale situate la adresa: Aleea Nehoiu, nr. 2-12, bloc F2, etaj 2, garsoniera nr. 67, sector 4, Două secunde domnul consilier, două secunde vă rog, nu am terminat. Municipiul București,familiei monoparentale Căldăraru Mihaela Inițiator: dl George Daniel Pînzaru - Consilier local întrebări? ...(intervenție din salafără microfon)... Proiectul 27? A fost..Mă scuzați aveți dreptate. îmi cer scuze. Ne întoarcem la el. Cine este pentru? Abțineri? împotrivă? în unanimitate și acest proiect a trecut Proiectul numărul 27. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorilor materiale din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 157/31.08.2015 Inițiator: dl Daniel BĂLUȚĂ -Primarul Sectorului 4 întrebări? Vă rog, doamna Mihaela.44

Dna consilier Murgo ci Mihaela: „Poate domnul Arhitect Șef să ne mai spună încă odată și mai precizez încă o dată, scuzați repetiția, că ar fi trebuit ca acel document care atestă ce se îndreaptă, deci planșa să ne fie trimisă, nu doar să ne fie povestit?4

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile:,J1 așteptăm pe domnul Arhitect două secunde?4

Dl Delegeanu Dan-Bogdan - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București,,: Da

Având în vedere că domnul Arhitect Șef nu mai este în sală, explicațiile sunt în Raportul de specialitate, dacă cineva dorește în plus explicații, le va da în scris la următorul consiliu?4

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile: „Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Deci cu 17 voturi pentru și 5 împotrivă și acest proiect a trecut... (intervenție din sală fără microfon)... Abțineri!44

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile:,, 5 abțineri. Mă scuzați. Proiectul cu numărul 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Poliție Locală Sector 4 Inițiator: dl Daniel BĂLUȚĂ - Primarul Sectorului 4 întrebări? Vă rog domnule Moulin?4

DI consilier Moulin Guilhem-Christian:„Am aceeași problemă ca la Centrul Cultural, adică în data de 31 martie am cerut lista cu posturile de conducere pentru Poliția Locală, din păcate până astăzi nu am primit absolut nimic așa că astăzi depun din nou această cerere la Primărie, la Poliția Locală, și o să mă abțin la această organigramă, tot grupul USR se va abține de la această organigramă?4

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile: „OK. Vă înțelegem punctul de vedere Vă mulțumim. Supunem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Deci cu 17 voturi pentru și 5 abțineri acest proiect a trecut. Proiectul cu numărul 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română (19 / 28643 / 03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local Inițiator: dl Daniel BĂLUȚĂ - Primarul Sectorului 4 întrebări? Vă rog, domnule Moulin?4

Dl consilier Moulin Guilhem-Christian:„Bun. După aceea, am cerut lista de credite, actualizată pentru sfârșitul anului 2016. Avem aici lista actuală cu toate creditele și am calculat aproape, în 2017, avem o datorie un pic mai mare de 500 de milioane de lei, adică un pic mai puțin decât bugetul local pentru un an. Deja este o datorie care este foarte mare și ni se mai propune încă o dată să luăm un credit de 137 de milioane. Ce este asta? Este al doilea cel mai mare credit care îl vrea primăria pentru niște investiții. Din păcate executivul nu a dat lista de investiții nu știm pentru ce proiecte se vor cheltui 137 de milioane de lei, așa că vă rugăm să ne dați informații despre aceste investiții, dacă sunt parcări, dacă sunt școli, pentru ce se face creditul respectiv. Nu se poate trimite o cerere de credit fără listă. Toate creditele de până acum sunt justificate cu listă de investiții."

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile:„Perfect domnul consilier! Haideți să îl ascultăm pe domnul Director de la Investiții să vedem ce are să ne spună. Domnul Director Economic?'

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:,, Bună ziua?4

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile:,, Vă rog, domnule Director!44

DI Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:„Deci, cum scrie în Raportul de specialitate, sunt două aspecte o dată mă refer la un împrumut în vederea refinanțării unui credit BCR, deci nu obținerea unui credit nou, deci este refinanțare și am justificat pentru faptul că piața bancară și dobânzile care sunt astăzi sunt mai mici decât dobânzile care au fost la momentul contractării creditului inițial și atunci putem beneficia de această oportunitate să obținem un credit de refinanțare cu o dobândă mai mică, deci scopul ăsta este principal, deci partea de 37 de milioane asta este de fapt este refinanțarea unui credit de 47 de milioane, asta este partea principală, deci nu este un credit de 137 de milioane, o dată, se referă la refinanțarea creditului obținut la Banca Comercială Română nr. 19 / 28643 / 03.10.2005 care a fost în valoare de patruzeci și opt de milioane șapte sute patruzeci și opt aproape patruzeci și nouă de milioane de lei și din care mai avem de plată treizeci și șapte de

milioane două sute aproape iar partea de o sută de milioane credit la care se referă,.....pentru care

solicit această aprobare, se referă pentru asigurarea creditului bugetar, pentru a putea să angajăm .. pentru a putea să angajăm lista de obiective de investiții votată, pe programul multianual. Deci, precum știți, noi avem o lisă de obiective de investiții care s-a votat pe credit angajament E corect? O întrebare? Mai aveți? Ca să discutăm acum."...(interveni ie din sală fără microfon)...

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile:,, Vă mulțumim, domnule director. ... (intervenție din sală fără microfon)... Vă mulțumesc mult, domnule director?4

DI Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:„Este corect. Dar știți despre ce vorbim? Știți. Deci avem o listă de investiții, o parte de investiții au fost votate pentru anul acesta, pentru anul 2017, și acestea se regăsesc pe credit bugetar o parte de investiții s-a mers pe credit angajament, pe programul 2017, 2018, 2019, 2020 Trebuie sa ne asigurăm că avem și finanțare pentru acestea Având în vedere..?4 ...(intervenție din sală fără microfon)...

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile:,, Doamna consilier, vă rog la microfon!44

... (inte rvenție în sală fără m icrofon)...

Dl Delegeanu Dan-Bogdan - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București,,: Da. O

să răspund eu în locul domnului director Este vorba de parcările pe care ni le-am propus să le facem Bun. A găsit domnul director lista. Am, zis că să trecem..?4 ...(discuții sală fără microfon)...

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:,, A! Am înțeles. Nu am știut că nu a a fost scanată. Ovidiu! Nu a fost scanată și lista?! ...(discuții în sală fără microfon)... Deci în spatele Raportului de specialitate, în spatele hotărârii de fapt, se află această anexă. ...(intervenție în sală fără microfon)... A! Uitați-o! Deci o axe...OK....(discuții în sală fără microfon)... Am înțeles. Deci este o listă cu investiții care a fost votată de dumneavoastră, suma totală...44

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile:,, La microfon!. La microfon domnule director!44

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:„Suma totală a acestor investiții este de o sută treizeci și șase de milioane două sute patruzeci și patru din care noi considerăm că măcar o sută de milioane pot fi obținute pentru, o sută de milioane pot fi obținute...finanțare de la bancă?4

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile: „Vă mulțumesc mult domnule director?4

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:,, Atenție! Ele sunt obiective de investiții care sunt în buget, sunt votate, deci nu sunt altceva, nu există... deci nu sunt obiective noi, deci nu e ceva suplimentar să zic așa.“

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile:„Bun! Vă mulțumesc, domnule director. Dacă mai aveți întrebări domnul consilier?”

DI consilier Andrușceac Antonio:„Vreau să se înțeleagă clar. în momentul în care se supune la vot, noi votăm să...ca Aparatul primarului să fie împuternicit să înceapă negocierile cu banca pentru obținerea acestui împrumut. Deci, nu votăm pentru ca acest împrumut să fie...da să se semneze contractul de împrumut. Da? Ci doar pentru a-i împuternici să facă demersurile necesare obținerii...(intervenții în sală fără microfon)... Păi, este o nuanță pe care trebuie să o lămurim. îi împuternicim să ia acești bani sau îi împuternicim doar să facă diligențele în vederea obținerii și ulterior votăm să-i și luați? în cazul acesta grupul USR va vota împotrivă, mai ales că doar astăzi am primit obiectivele pentru care se ...”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:,, ...(intervenție fără microfon)... Este lista de obiective care a fost la bugetul inițial. Nu sunt obiective noi. Asta vreau să vă spun!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, O dată că nu am avut timp să le studiem....”

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile:,, Bun! Am o rugăminte la dumneavoastră înțeleg că grupul USR se va abține de la acest vot. Dacă mai aveți... din rândul consilierilor mai aveți întrebări?”

DI Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:„Deci încă o dată!.... Lista de obiective de investiții face parte, este inclusă, în lista de obiective de investiții mare a primăriei care a fost votată. Astea sunt doar câteva. Total credite de angajament care s-au...deci total obiective de investiții care s-au votat pentru a fi finanțate pe perioada 2017-2020 este undeva la trei sute de milioane de lei. Eu am selectat din acestea o treime, am zis să fie undeva în jur la peste o sută de milioane și mergem cu ele la bancă să vedem dacă sunt.... să zic așa, dacă sunt atractive și pot fi finanțabile. Asta este realitatea. Așa se face Acesta este principiu.”

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile:„Vă rog, domnule consilier Antonio Andrușceac.”

DI consilier Andrușceac Antonio:,, Da. La punctul doi din lista obiectivelor de investiții se regăsește și propunerea de realizare a parcării din Secerei, pe care deja există o întâmpinare judecătorească. Da? Și nu văd de ce am lua niște bani, având în vedere că aceasta este cea mai mare investiție aflată pe listă, atâta timp cât situația este neclară pentru acest obiectiv cel puțin. Mulțumesc.”

DI Delegeanu Dan-Bogdan - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Da.

Este o întâmpinare așa cum ați spus, domnule consilier! Și atât. Mulțumesc.”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:,J)eci, încă o dată, repet! Deci, noi acum discutăm de împrumutul de o suta de milioane, de ideea de a face un împrumut. Nu îmi garantează mie nimeni, că atunci când vom intra pe SAP, pe licitație bancară, o să vină vreo bancă care să ne finanțeze 10 lei, 100 de lei sau o sută de milioane. încă o dată spun! Haideți să ne înțelegem. Nu înseamnă că dacă dumneavoastră votați astăzi sau eu vreau credit sau domnul Primar vrea credit, înseamnă că vreo bancă vine încoace și ne dă acești bani. Nu! Dumneavoastră acum votați ca eu să pot să încep acest demers dar, într-adevăr dacă găsim bănci care vor finanța, de aceea am și pus o sumă mai mare, de o sută de milioane, am pus o sută treizeci și șase de milioane să putem avea niște investiții care...cu niște caiete, cu niște documente să mergem spre evaluare la instituțiile financiare. S-ar putea ca ele să nu fie eligibile S-ar putea să zică finanțăm doar jumătate din ele.”

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile: „Bun! Vă mulțumesc mult, domnule director. Supunem la vot. Vă rog domnule consilier. Mă iertați că v-am omis.”

Dl consilier Moulin Guilhem-Christian:„Eu nu am prea înțeles cum se calculează gradul de îndatorare, cum ajungem la 16%. Vă rog să ne explicați.”

DI Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:,,...(intervenție fără microfon)... Suma totală a ratelor...”

Dl consilier Moulin Guilhem-CIiristian:„Da, ratelor, dar trebuie să știm că ratele încă nu au atins maximum care va fi în câțiva ani. Adică impactul pe buget, impactul ratelor va fi din ce în ce mai mare până în 2022. Dacă noi luăm încă o sută de milioane credit o să avem un impact și mai mare?4

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile:,Domnule consilier Moulin, pot să vă deranjez și eu cu o întrebare. Mă scuzați puțin. Ați fost ieri la Comisia de buget finanțe? Nu? 44

Dl consilier Moulin Guilhem-Christian: „Nu am fost că nu sunt din comisia de buget?4

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile:,, Nu. Dar ați fost ieri la comisie? Ați fost ieri la vreo comisie? Ați participat ieri la comisie, domnul Moulin?44

Dl consilier Moulin Guilhem-Christian: „Nu am putut să ajung din păcate?4

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile:,, Păi vedeți domnul consilier! Dacă ați fi fost ieri, chiar dacă nu sunteți la Comisia de buget finanțe, puteați să îl întrebați pe domnul. Eu l-am văzut pe domnul director, aici prezent și l-am întrebat anumite lucruri. Vă mulțumesc.44

Dl consilier Moulin Guilhem-Christian:,, Da. întreb acum că nu am ce să fac. Și ideea este că acum există registrul de evidență pentru credite dar ar fi și bine și o cer acum, să avem detaliu cu dobânda anuală care este prevăzută în anii următori, că s-ar ști mai bine cât o să coste creditele în anii următori, că se face o șemcherie! Adică eu cer banii acum dar în patru ani încep să rambursez și sunt niște credite care încă acum, nu au început a fi plătite și asta afectează pentru viitor. Nu! E șmecherie. Se poate și pentru mâine, dar eu sunt acuma, în patru ani încep să plătesc și poate o să fie altă majoritate care nu o să mai aibă bani aștia pentru alte proiecte că trebuie să plătească un credit care a fost luat de cineva dinainte. Nu..?4

Dl Delegeanu Dan-Bogdan - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București,,:OK,

domnule consilier. Am înțeles. Primăria se ține numai de șmecherii din punctul dumneavoastră de vedere. Deci, nu avem ce să discutăm pe punctul ăsta de vedere. O să primiți explicații în scris. Mulțumesc.44

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile:„Dacă îmi permiteți, asta așa ca o... Două secunde, domnul consilier. Exact cum spunea colegul meu, Ștefanei <je m'en fiche> care de fapt, chiar asta înseamnă <nu îmi pasă>, nu înseamnă altceva, cred că și colegul meu, șmecherie, se referea probabil la o... nu la... Cuvântul șmecherie este un cuvânt urât, domnul consilier! Nu cred că ați vrut asta să spuneți. Nu cred că Primăria Sectorului 4 se ocupă cu șmecherii. Cred că ați vrut să spuneți cu totul altceva, bănuiesc. Vă mulțumesc mult de tot. Vă rog, domnule consilier Turmac?4

Dl consilier Turmac George-Adrian:,, Legat de datoria publică a sectorului 4 Vroiam să clarificăm încă o dată ceea ce era prevăzut în Raportul de specialitate că o să ajungem la 16% grad de îndatorare undeva prin 2022. Domnul director m-ați auzit? în 2022 ajungem la 16%?4

DI Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:,,...(intervențiefâră microfon)... în 2017 este 8% iar ca valoare maximă ajunge la 16% în 2022?4

Dl consilier Turmac George-Adrian:,, Ok. Luând în considerare și creditul la care ne angajăm acum, nu?44

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:,,...(intervenție fora microfon)..

Da?4

Dl consilier Turmac George-Adrian:„Bun. Conform legii și cel puțin așa știam și eu, sper că sunt informat corect, putem să ne oprim undeva la 30%. Eu cred că o țară se dezvoltă pe credit, orice țară s-a dezvoltat pe credit așa a fost și în vestul Europei după război și cred că ar trebui să învățăm și noi că nu cu banii de acasă facem dezvoltare, ci cu credite și cu investiții corecte și în interesul cetățenilor. De aceea, grupul PNL va susține acest credit pentru că este pentru investiții iar noi considerăm că trebuie să mergem și mai departe să găsim alte investiții importante pentru cetățeni și să le putem realiza cât mai curând posibil. Mulțumesc.44

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile:„Vă mulțumesc mult domnule consilier înțeleg că grupul PNL susține investițiile în sector. Acesta este un lucru foarte, foarte bun.Vă rog. Părinte?... (intervenție în sală sală fără microfon)... Supunem la vot atunci. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Deci cu 17 voturi pentru, 5 împotrivă și acest proiect a trecut. Vă mulțumesc.

Trecem la Punctul numărul 31. întrebări interpelări. Vă rog, doamna Mihaela. Doamna Murgoci, doamna consilier/4

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Da. Mulțumesc grupului PSD care tocmai părăsește sala. Eu am o interpelare referitoare la ADP. Știu că v-ați învățat cu interpelările referitoare la ADR“

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile:„Vă rog frumos, domnule consilier. Vă rog, doamna consilier, doamna Murgoci/4

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Avem o serie de lucrări pe care ADP 4 le face în sector, cele legate de toaletarea copacilor și cele legate de îngrădirea locurilor de joacă. în ceea ce privește toaletarea copacilor întrebarea mea este și rugămintea este de a primi o listă de la ADP cu persoanele care se ocupă de aceaste operațiuni, dacă sunt persoane care au studii în domeniu, exact așa cum precizează avizele date de Direcția de Mediu a Primăriei Generale și v-am atașat aici și un răspuns al direcției care spune clar că acele toaletări nu au fost făcute conform avizului. V-o las scris/4

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile: „Mulțumim. Vă rog, domnul Moulin. Doamna consilier! Doamna consilier! Ați făcut o interpelare, bănuiesc că o să vă răspundă în scris cei de la ADP. Așa este cel mai bine. Și mie mi-au răspuns în timpul... exact ceea ce trebuie să...e cel mai important doamnă. Vă spun eu.“

Dl consilier Moulin GuiIhem-Christian:„OK. Eu tot legat de toaletare. Astăzi, din păcate, nu a venit domnul Primar, dar este și domnul Viceprimar, aceasta o să o pun la registratură la domnul Primar, o să vă fac cadou acest mic regulament de toaletare pentru copaci în oraș în care se explică exact cum se face. Din păcate nu este respectat și o să vedeți că în Sectorul 4, ADP nu face toaletare, ADP omoară copacii din sector. Vi-1 dau în mână acuma. Și atunci, legat de toaletare, dar mai ales de ADP, o să fac o interpelare legat de materialul biologic care se găsește pe terenul de la strada Pogoanelor în care vreau să știu ce se întâmplă cu acest material dacă este folosit, dacă este aruncat la gunoi. O mică interpelare să putem să gândim cum să valorizăm acest material.44

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile: „Vă mulțumesc mult, domnule consilier.44

Dl consilier Moulin Guilhem-Christian:„Stați mai am...44

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile:,, Mai aveți?44

Dl consilier Moulin Guilhem-Christian:„Mai am încă două!44

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile:„Vă rog! Vă rog!44

DI consilier Moulin Guilhem-Christian:,, La colectare selectivă. Aceasta este o interpelare pe care nu am redactat-o pentru că am făcut o sesizare în data de 20 aprilie la care nu am primit niciun răspuns, am trecut reclamația la administrativ, tot aștept un răspuns, să mi se spună când va începe colectarea selectivă în Sectorul 4. Face parte din contractul pe care îl are primăria cu ADP. Nu s-a început până acum colectarea selectivă. Nu știu cum o să reușim să atingem 15% din colectarea selectivă în 2017. Și în sfârșit, am solicitat, mă așteptam să primim astăzi un raport al Corpului de Control al Primăriei legat de niște achiziții făcute în 2016, din păcate nu am primit absolut nimic și nu mi se pare corect că domnul Primar nu ne-a vorbit de asta, că ni l-a promis, dar eu o să depun astăzi o cerere către Corpul de Control să studieze niște achiziții făcute de Direcția de învățământ în trecut, e vorba de un total de 6000 de lei, de șase sute de mii de lei, care au fost folosite pentru consultata IT, niște firme care au între zero și doi angajați, o cifră de afaceri între zero și două virgulă milioane cu un singur angajat. Este ceva care trebuie verificat acolo. Nu ține de mine, mi se pare că sunt niște probleme.44

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile: „Bun. Vă mulțumesc. înțeleg că domnul Viceprimar o să vă răspundă la întrebarea dumneavoastră.44

Dl Delegeanu Dan-Bogdan - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București,,: Pentru că a fost prevăzut, să zic, această întrebare a dumneavoastră, vreau să vă spun că domnul Primar a dat o Notă de Serviciu Corpului de Control... da?... prin care să facă un control exact pe tema asta. Da? Analiza tuturor aspectelor privind., .cu privire la desfășurarea și derularea procedurilor de achiziție publică la Direcția de învățământ, a fost trimisă și adresă la ANAF pentru verificare. Avem adresa ANAF-ului prin care ne înștiințează că în planul de control aferent lunilor iunie și iulie au această Direcție de învățământ și Tineret. Ca să vă putem răspunde și să vă dăm și un răspuns obiectiv, să nu zicem că este subiectiv și că este făcut de Corpul de Control, așteptăm acest control de la ANAF și vă vom pune la dispoziție rezultatele controlului?1

Dl consilier Moulin Guilhem-Christian:„OK. Mulțumesc. Nu știam exact care este stadiul studiului?1

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Va sile: „Vă mulțumesc, domnule consilier. Mai avem întrebări, interpelări? Mulțumesc. Trecem la Punctul nr. 32. Probleme curente. Dacă sunt? Vă rog, domnule consilier Andrușceac. La microfon. Vă mulțumesc?1

Dl consilier Andrușceac Antonio :„Legat de activitatea de colectare a gunoiului în sectorul 4. Sunt încă probleme pe care vreau să le aducem în atenția dumneavoastră, cu rugămintea de a le trata și rezolva ca pe niște urgențe, vremea este din ce în ce mai caldă, deșeurile de pe stradă, deșeurile menajere de la colțul străzilor sunt un focar de infecție. Modul în care se ridică gunoiul și peridiocitatea nu sunt cele cu care sunt obișnuiți cetățenii din sector. Aș vrea să le impuneți im ritm și niște date previzibile pentru ridicarea gunoiului. în momentul de față ADP-ul face ridicare gunoiului cam când are timp și oamenii nu știu când să stea acasă sau cel puțin cei care locuim în zona de case, nu putem ști când vine ADP-ul să ridice gunoiul. Pun și eu din nou problema.. .cum îi zice...selectării gunoiului. Da. Suntem cu sacii galbeni la ușă și noi ne facem datoria. Mă văd pus în situația de a îi pune în portbagaj, de a cheltui alți bani să mă duc la Carrefour sau în altă parte ca să reciclez deșeurile de aluminiu și de plastic. Poate se poate rezolva și această problemă. Vreau să fac un apel la dumneavoastră ca în cazurile în care se depistează și sunt alertați cei de la Poliția Locală să vină, în regim de urgență, pentru că nu pot fi trimis să fac sesizare scrisă pentru că am văzut pe cineva că depozitează gunoiul la colțul străzii. In 30 de zile, până îmi rezolvă problema probabil poate să plece cu tot cu borduri de pe acolo, nu numai că nu-1 mai prindem pe cel care a comis ilegalitatea. Vă mulțumesc?1

Dl Delegeanu Dan-Bogdan - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Știm

și noi ca executiv, la fel de bine ca și dumneavoastră, disfuncționalitățile de moment ale trecerii serviciului de salubritate de la un operator la altul, încercăm să rezolvăm aceste probleme. Bun. Știți și dumneavoastră că nu este un moment ușor nici pentru noi ca execuțiv, nici pentru cetățeni, dar încercăm să facem tot ce se poate din punctul ăsta de vedere inclusiv cu colectarea selectivă a deșeurilor. Mulțumesc?1

Președintele de ședință, dl consilier Negrilă Vasile:,, Dacă nu mai aveți întrebări declar ședința de astăzi închisă. Vă mulțumesc. Vacanță plăcută domnilor consilieri?1

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETARUL SECTORULUI 4,

C o smin-Constantin BĂRBĂLĂU    Otilia Iustini an a VÎLCEA

SERVICIUL TEHNIC CONSILIUL LOCAL22