Hotărârea nr. 95/2017

Hotărâre pentru modificarea H.C.L.S4 nr. 9/2017 privind instituirea taxei de salubrizare pentru toţi utilizatorii serviciului, persoane fizice şi juridice, precum și încasarea de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L.S4 nr. 9/2017 privind instituirea taxei de salubrizare pentru toți utilizatorii serviciului, persoane fizice și juridice, precum și încasarea de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 4;

Luând în considerație Raportul comun de specialitate al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4 și Direcția de Gospodărire Locală nr. 101643/24.04.2017.

Ținând cont de de prevederile art.9 pct.3 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasburg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997 ;

în baza prevederilor art.42 alin.l lit.c din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu art. 26 alin.l lit. c), alin.2, alin.3), și alin.4 din Legea nr.101/2006 a serviciului public de salubrizare a localităților cu modificările și completările ulterioare, ale prevederilor art. 484 alin. 2 și alin.3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;

Conform art. 30 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile H.C.G.M.B. nr.82/2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare a municipiului București;

Luând în considerare prevederile Hotărâriri Consiliului Local Sector 4 nr.89/2016 privind aprobarea „Strategiei locale cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare pentru Sectorul 4 al Municipiului București,, și ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.90/2016 privind aprobarea „ Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare pentru Sectorul 4 al Municipiului București.

în temeiul art.45 alin.(2), art. 81 alin.(2) lit.d și art.115 alin. (1) lit.b din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. (1) Se modifică și se completează Anexa nr. 1 la H.C.L. S4 nr.9/2017 privind Regulamentul pentru instituirea taxei de salubrizare pentru toți utilizatorii serviciului, persoane fizice și juridice, precum și încasarea de către D.G.I.T.L. Sector 4, conform Anexei nr. 1 la prezenta.

(2) Anexa nr. 1 la prezenta înlocuiește Anexa nr. 1 la H.C.L. S4 nr.9/2017.

Art.II. Art. 2 din H.C.L. S4 nr.9/2017 se modifică după cum urmează:

„Taxa de salubrizare se stabiliește astfel:

a)    proprietarii/utilizatorii persoane fizice- 5,03 lei/persoană/lună;

b)    proprietarii/utilizatorii persoane juridice 50 lei/ m3, cu excepția Societăți Limitată- Debutant care au un tarif de 40 lei/m34

5ț cu Ră


dere


Art.III. (1) Anexa nr. 2 la H.C.L. S4 nr.9/2017 privind Declarația pentru stabilirea taxei de salubrizare, se modifică și se completează conform Anexei nr. 2 la prezenta.

(2) Anexa nr. 2 la prezenta înlocuiește Anexa nr. 2 la H.C.L. S4 nr.9/2017.

Art.IV. Art. 4 din H.C.L. S4 nr.9/2017 se abrogă.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 27.04.2017.

PREȘEDINTBGDEȘEJUNȚA, ?

Cosmin - Constantin)

Contrasemnează Secretarul Sectorului 4


Otilia Iustin ian a ILCEA

Nr. 95/27.04.2017

Anexa ni La H.C.L.S4 nr. 95/2REGULAMENT    X^IbvC*^

Privind instituirea taxei de salubrizare pentru toți utilizatorii serviciului, persoane fizic^^0c juridice, precum și încasarea de către D.G.I.T.L. Sector 4

Art.l (1) în cazul persoanelor fizice care fac parte din asociațiile de proprietari sau locatari, nivelul taxei de salubrizare se va impune anual din oficiu pe baza tabelului transmis de acestea prin e-mail, poștă cu confirmare de primire, declarație electronică depusă pe site-ul ANAF sau direct la sediile instituției noastre.

(2)    în cazul persoanelor fizice care nu fac parte din asociațiile de proprietari sau locatari, precum și în cazul persoanelor care locuiesc la curți, al persoanelor care au calitatea de chiriaș Ia stat, nivelul taxei de salubrizare se va impune pe baza declarației (anexa nr. 2) transmisă de acestea, prin modalitățile arătate la alin.l. în situația în care imobillul nu este locuit/utilizat, se va transmite o declarație pe proprie răspundere/declarația de către proprietar, chiriaș, moștenitor, etc.

(3)    în situația imobilelor retrocedate în baza Legii nr. 114/1996 sau a Legii nr. 10/2001, iar proprietarul, conform unui act juridic, este obligat de a menține cu chirie persoanele care locuiesc în aceste imobile, obligația de depunere a declarației prevăzută la anexa nr. 2 revine utilizatorului -chiriaș, acesta din urmă fiind asimilat proprietarului.

(4)    în cazul persoanelor fizice care desfășoară activitate economică, persoanelor juridice sau orice altă entitate indiferent de forma de organizare nivelul taxei de salubrizare se va impune pe baza declarației prevăzută la anexa nr. 2, transmisă de acestea, prin modalitățile arătate la alin. 1. Declarația mai sus menționată poate fi depusă de către proprietar/utilizator.

(5)    în cazul în care proprietarii imobilului au decedat, moștenitorii sau persoanele care locuiesc în acel imobil au obligația de a depune declarația prevăzuta la anexa nr.2, transmisă de aceștia, prin e-mail, poștă cu confirmare de primire, sau direct la sediile instituției noastre.

(6)    în cazul persoanelor care locui esc/desfașo ară activitate economică în imobile pentru care nu a fost stabilit proprietarul de drept sau nu sunt proprietari de drept, se aplică aceleași reguli ca și în cazul imobilelor ale căror proprietari au decedat.

(7)    în cazul unui proprietar/utilizator care desfășoară activitate economică într -un imobil compus din mai multe apartamente și nu se asigură colectarea separată a deșeurilor, pentru a se individualiza cantitatea de deșeuri impunerea se va face in funcție de declarația depusă dar nu mai puțin de 1 m3/lună.

(8)    în cazul în care utilizatorul serviciului de salubrizare este o persoană fizică sau juridică care locuiește/funcționează într-un imobil care face obiectul unui contract de leasing financiar, acesta are obligația depunerii declarației prevăzută la anexa nr. 2 transmisă de acestea, prin prin modalitățile arătate la alin.l.

(9)    Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrat! v-teritoriale concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, după caz, persoanelor juridice/fizice, care au calitatea de concesionar, locatar, titular al dreptului de administrare sau de folosință, după caz, acestora din urmă le revine obligația depunerii declarației prevăzută la anexa nr.2 și va fi transmisă de aceștia, prin modalitățile arătate la alin. 1.

(10)    Persoanele fizice/juridice sau orice altă entitate indiferent de forma de organizare ce ocupă domeniul public au obligația depunerii declarației prevăzută la anexa nr.2, și va fi transmisă de aceștia, prin modalitățile arătate la alin.l

(11)    în cazul imobilelor construite prin ANL, chiriași într-un astfel de imobil au obligația depunerii declarației prevăzută la anexa nr. 2 transmisă de aceștia, prin modalitățile arătate la alin. 1.

(12) în cazurile în care într-un imobil proprietate persoană fizică și/sau juridică își desfășoară activitate economică mai mulți utilizatori persoane fizice/juridice sau alte entități indiferent de forma de organizare se va proceda astfel:

a)    Proprietarul va depune o declarație privind taxa de salubrizare însumând cantitatea de deșeuri menajere ale tuturor utilizatorilor și colectarea se va face eliberându-se doar proprietarului pe bază de semnătură bonul de ridicare. Se va anexa la declarația privind taxa de salubrizare și o anexă care va cuprinde denumirea/CUI sau CIF - ul utilizatorilor. în această situație cuantumul taxei de salubrizare se stabilește în funcție de forma de organizare a proprietarului

b)    prin excepție, proprietarul va depune câte o declarație privind taxa de salubrizare pentru fiecare utilizator și colectarea deșeurilor menajere se va face separat din pubele individuale eliberându-se fiecărui utilizator pe bază de semnătură bonul de ridicare. în această situație cuantumul taxei de salubrizare se stabilește în funcție de forma de organizare a utilizatorului.

Art.2 (1) Pentru persoanele fizice/juridice care dețin/ocupă imobile rezidențiale/mixte fără activitate economică, în sensul codului fiscal, taxa se calculeză la numărul de persoane (numărul locatarilor existenți la adresa respectivă inclusiv minori), iar pentru cele cu destinație mixtă cu activitate economică sau nerezidențială, în sensul codului fiscal, taxa se va calcula pe m3.

(2) Taxa se stabilește, se datorează și se recuperează pe numele titluarilor de rol fiscal ai clădirii (proprietarilor/utilizatorilor clădirilor), calculându-se în mod egal și proporțional cu numărul titularilor de rol fiscal sau a cotelor de proprietate.

Art. 3 (1) în cazul în care persoana juridică/ orice altă entitate indiferent de forma de organizare care desfășoară activitate economică nu depune declarația și nici operatorul de salubrizare nu poate furniza informații cu privire la cantitatea de deșeu produsă de persoana sus menționată se va stabili o cantitate minimă de deșeu menajer, dar nu mai puțin de 1 m3/lună, iar impunerea se va face din oficiu.

(2)    în cazul în care persoana juridică/ orice altă entitate indiferent de forma de organizare care desfășoară activitate economică depune declarația și operatorul de salubrizare nu poate furniza informații cu privire la cantitatea de deșeu produsă de persoana sus menționată se va stabili o cantitate minimă de deșeu menajer, dar nu mai puțin de 1 m3/lună, iar impunerea se va se va face din oficiu.

(3)    în situația în care proprietarul/utilizatorul serviciului de salubrizare nu depune declarația și operatorul de salubrizare ne transmite cantitatea de deșeu ridicată impunerea se va face pe baza situației prezentate de acesta din urmă.

(4)    în cazul persoanelor fizice/juridice care ocupă imobile rezidențiale/mixte fără activitate economică nu depune declarația impunerea se va face din oficiu pe baza datelor și informațiilor relevante deținute de D.G.I.T.L.Sector 4.

Art.4 (1) Taxe de salubrizare se va stabili în sarcina proprietarului imobilelor și se va achita de către acesta.

(2)Prin excepție de la prevederile alin. 1 taxa de salubrizare se va stabili și se va achita de către utilizatorul imobilului. Acesta poate fi reprezentat de :

(a)    persoana care are calitatea de chiriaș la stat;

(b)    moștenitorii proprietarului;

(c)    persoanele care au calitatea de concesionar, locatar, titular al dreptului de administrare sau de folosință;

(d)    alte persoane prevăzute la art. 1 alin 6.

(e)    chiriaș în situația prevăzută la art. 1 alin. 3


Art.5. (1) Pentru anul 2017 taxa de salubrizare se datorează începând cu data de 11.04

(2)    Declarația prevăzută la anexa nr.2 și 3 se va depune până la data de 11.06.20

(3)    Impunerea începând cu anul 2018 în cazul persoanelor fizice se va face infomațiilor existente în baza de date la data de 31.12. a anului anterior.

(4)    Impunerea începând cu anul 2018 în cazul persoanelor juridice se va face informațiilor furnizate de operatorul de salubrizare pentru anul anterior.

(5)Declarațiile privind stabilirea taxei de salubrizare depuse de persoanele fizice/juridice până la data intrării în vigoare a prezentulului Regulament se vor lua în considerare la stabilirea taxei de salubrizare pentru lunile nemenționate în aceste declarații, aferente anului 2017.

Art6. (1) Dacă pe parcursul anului intervin modificări acestea se comunică în cel mult 30 de zile de la data apariției noii situații (schimbare proprietar, număr de persoane, cantitate deșeuri colectată etc.). Taxa de salubrizare se modifică conform declarațiilor rectifîcative depuse.

(2)    Orice modificare comunicată după expirarea termenului de 30 de zile de către cel care are obligația depunerii declarației, nu se va lua in considerare.

(3)    Regularizarea taxei de salubrizare pentru anul în curs în cazul persoanelor juridice se va face pe baza documentelor transmise de operatorul de salubrizare până la data de 31.01 a anului următor, urmând ca până la data de 15.02 să se facă regularizarea și în evidențele fiscale.

Art.7. (l)Taxa de salubrizare datorată pe întreg anul se poate achita anual, în două rate până la datele de 31 martie și 30 septembrie, inclusiv.

(2)Taxa de salubrizare instituită pe parcursul anului se achită la cel mai apropiat termen de plată din cele prevăzute mai sus. Prin excepție taxa instituită în luna martie se va achita la termenul din 30.09, si taxa instituită în luna septembrie se va achita la termenul din 31.03 a anului următor.

Art.8. (1) Neplata taxei la termenele stabilite atrage după sine, calculul și plata majorărilor de întârziere precum și aplicarea măsurilor de urmărire și executare silită prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare.

(2) Taxa de salubrizare se încasează în contul special instituit și deschis la Trezoreria Sector 4 București, prin orice modalitate de plată prevăzută de lege și folosită de D.G.I.T.L. Sector 4.

Art9. (l)Depunerea declarației peste termenul legal sau nedepunerea poate atrage, sancționarea cu amendă contravențională, cuprinsă între 200-500 lei.

(2) Fapta săvârșită de o persoană care constă în depozitarea deșeul menajer în pubelele amenajate pe trotuar sau în alte pubele decât cele pe care le deține se sancționează cu amenda contravențională cuprinsă între 500 - 1.000 lei și de 20 de ori minimul taxei de salubrizare conform prezentei.

Art.10. în vederea urmăririi corectitudinii declarării numărului de persoane, asociațiile de proprietarri/locatari precum și orice persoane fizice sau juridice au obligația să furnizeze organului fiscal, ori de câte ori este nevoie, informațiile necesare legate de aspectele menționate mai sus.

Art. 11. Pentru clarificări și precizări ale aplicării și metodologiei prezentului regulament, se împuternicește directorul general al Direcției de Impozite și Taxe Locale să emită decizii în sensul și spiritul hotărîrii de consiliu prin care se aprobă regulamentul.

DECLARAȚIE

privind stabilirea taxei de salubrizare ATE DE IDENTIFICARE A PLĂTITORULUI ATE PROPRIETAR:

urnele și prenumele/Denumirea................................................................CNP/CUI/CIF.......................................

omiciliul/Sediul: strada............................................................nr............bloc...............sc..........et....................

ap..........Județul/sectorul..........................................Local itat ea..............................................................................

dresă email......................................................tel.......................................fax.........................................................

. poziția .... din tabel. Numele și prenumele/Denumirea PF/PFA/PJ...........................................CNP/CUI/CIF

.....................................................Luat la cunoștință de către proprietar 4...................................

. poziția .... din tabel. Numele și prenumele/Denumirea PF/PFA/PJ...........................................CNP/CUI/CIF

.....................................................Luat la cunoștință de către proprietar 4...................................

. poziția .... din tabel. Numele și prenumele/Denumirea PF/PFA/PJ...........................................CNP/CUI/CIF

.....................................................Luat la cunoștință de către proprietar 4...................................


Pentru anul 2017 numărul de persoane sau cantitatea de deșeuri se va declara pentru perioada 10 aprilie2017-31 decembrie 201 -~-:-rr;—:—:--—-rr-:-:-——n

Adresa imobilului pentru care solicit serviciul de salubrizare

Nr.persVcantitate deșeuri(m3)2

pe fiecare luna a anului

TOTAL GENERAL Nr.pers ‘/cantitate deșeuri(m3)2

pe an (se însumează ar de pers/cantitatile estimate pe fiecare luna)

IANUARIE

FEBRUARIE

MARTIE

APRILIE

1

AUGUST

SEPTEMBRIE

OCTOMBRIE

NOIEMBRIE

DECEMBRIE

1.

2.

3.

n cazul persoanelor fizice proprietare ale imobilului se va declara numărul total de persoane, inclusiv persoanele minore ce locuiesc Ia ai

speetivă până la sfârșitul anului fiscal.

’în cazul persoanelor fizice proprietare care au închiriat imobilul cu destinație nerezidențială unei persoane juridice sau persoane fizice autoi va declara de către persoana fizica proprietară cantitatea de deșeuri estimată de persoană juridică sau persoană fizică autorizată pâ

irșitul anului fiscal.

'’în cazul persoanelor juridice proprietare ale imobilului cu destinație nerezidențială se va declara cantitatea de deșeuri estimată până la sfâ iuIuî fiscal.

}în cazul persoanelor juridice proprietare care au închiriat imobilul cu destinație ne rezidențială unei persoane fizice sau persoane itorizate se va declara de către persoana juridică proprietară cantitatea de deșeuri estimată de persoană fizică sau persoană fizică autoi

mă la sfârșitul anului fiscal.

: completează numai în cazul în care utilizatorul este altul decât proprietarul.

; semnează de către proprietar doar în situația în care utilizatorul serviciului de salubrizare completează și depune prezenta declarație

nexez următoarele documente justificative (copie Bl/CI/certificat de naștere/etc., delegație în situația în care iclarația nu este ștampilată)

Prin semnarea prezentei am luat la cunoștință că declararea necorespunzătoare a adevărului se sancțiom mform legii, cele declarate fiind corecte și complete.

Declarația prezentă reprezintă titlu de creanță și produce efectele juridice de la data depunerii acesteia mdițiile legii.

Pentru neachitarea taxei de salubrizare la t^5^ișle_de'i)lată, se vor calcula majorări de întârziere până la dispozițiilor legale în vigoare.


atu coi


dezacord ca actele administrative sătfhi fie c


pJ$5âf&c<§ăpletării


generală


de f&Jowle^jG prenumele Șl TAXE LOCALE JLG. -adresa de poștă electronică mai sus menționa

Semnătura

’/ aZ &FIRJ5ÂLti <1