Hotărârea nr. 94/2017

Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.157/19.12.2016, privind aprobarea finanțarii din bugetul local a cheltuielilor aferente cotei de contribuție din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, și cotei de contributie ce revine proprietarilor / asociațiilor de proprietari pentru reabilitarea termică, inclusiv pentru proiectele de reabilitare termică cofinanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri Rezidențiale, precum și mecanismul de recuperare a sumelor avansate de Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului București în legătură cu lucrările de reabilitare termică


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.157/19.12.2016, privind aprobarea finanțării din bugetul local a cheltuielilor aferente cotei de contribuție din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, și

cotei de contribuție ce revine proprietarilor / asociațiilor de proprietari pentru reabilitarea termică, inclusiv pentru proiectele de reabilitare termică cofînanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri Rezidențiale, precum și mecanismul de recuperare a sumelor avansate de Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului București în legătură cu lucrările de reabilitare termică

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere:

>    Raportul de specialitate nr. P.7/2076/ 24.04.2017 al Direcției de Investiții si Achiziții Publice;

>    Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

>    Văzând prevederile din Ghidul solicitantului - Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea A - Clădiri Rezidențiale;

>    Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 38 din data de 27.03.2014, privind aprobarea programului multianual de reabilitare termică a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2020;

>    Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

>    Art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

>    Ținând cont de prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, și ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Conform prevederilor art. 45 alin.(l) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Cu data intrării în vigoare a prezentei, se completează art. 5 din H.C.L Sector 4 nr. 157/19.12.2016 care va avea următorul cuprins: „(1) Cheltuielile aferente activitaților/lucrarilor de intervenție pentru creșterea performanței spațiilor comerciale, a apartamentelor cu alta destinație decât cea de locuință, a apartamente de locuință (inclusiv a apartamentelor declarate la ONRC ca sedii sociale de firme activitate economică) sau a apartamentelor aflate în proprietatea persoanelor juridice, a teritoriale sau a autorităților și instituțiilor publice, vor fi suportate integal (100%) acestora.


(2)    Categoriile de proprietari pentru care se instituie taxa prevăzută la alin.(3) sunt:

a)    proprietarii- persoane juridice - ai apartamentelor cu destinație de locuință (inclusiv ai apartamentelor declarate la ONRC ca sedii sociale de firmă, care nu desfășoară activitate economică);

b)    proprietarii - persoane juridice - ai apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință;

c)    proprietarii - persoane fizice - ai apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință (cu excepția apartamentelor declarate la ONRC ca sedii sociale de firmă, care nu desfășoară activitate economică).”

(3)    Taxa de reabilitare termică pentru categoriile de proprietari prevăzuți la alin. (2) va fi achitată integral în termen de 5 ani, începând din data de 1 a celei de a doua luni următoare încheierii procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor de reabilitare, astfel plata aferentă fiecărui an se va face în două tranșe egale, la 31 martie, respectiv 30 septembrie a fiecărui an fiscal, iar pentru primul an, în cazul în care taxa de reabilitare este instituită ulterior datei de 31 martie, se va achita întreaga sumă aferentă anului fiscal la 30 septembrie.”

Art. II .Se modifică și se completează art. 6 din H.C.L Sector 4 nr.157/19.12.2016 după cum urmează:

”Taxa de reabilitare termică pentru proprietarii persoane fizice ai apartamentelor cu destinație de locuință va fi achitată integral în termen de 10 ani, începând din data de 1 a celei de a doua luni următoare încheierii procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor de reabilitare, astfel plata aferentă fiecărui an se va face în două tranșe egale, la 31 martie, respectiv 30 septembrie a fiecărui an fiscal, iar pentru primul an, în cazul în care taxa de reabilitare este instituită ulterior datei de 31 martie, se va achita întreaga sumă aferentă anului fiscal respectiv la 30 septembrie.”

Art.III. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Achiziții Publice, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 conform competențelor legale.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 27.04.2017.

Contrasemnează SecretaruLSectorului 4

Otilia Iustiniana AlLCEA

Nr. 94/27.04.2017