Hotărârea nr. 92/2017

Hotărâre privind decontarea din bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului București a taxei de mediu în cuantumul prevăzut de legislația în vigoare pentru deșeurile municipale, inerte și nepericuloase încredințate de operatorul delegat al serviciului public de salubrizare de pe raza Sectorului 4 depozitelor ecologice, în vederea eliminării finale prin depozitare


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind decontarea din bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului București a taxei de mediu în cuantumul prevăzut de legislația în vigoare pentru deșeurile municipale, inerte și nepericuloase încredințate de operatorul delegat al serviciului public de salubrizare de pe raza Sectorului 4 depozitelor ecologice, în vederea eliminării finale prin depozitare

CONSILIUL LOCAL al Sectorului 4,

Având în vedere:

-    expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

-    referatul de specialitate al Direcției Gospodărire Locală nr. P.12.1993/19.04.2017;

-    prevederile HCL Sector 4 nr. 54/24.03.2017, privind asigurarea continuității serviciului public de salubrizare pe raza Sectorului 4 al Municipiului București prin încheierea contractului de delegare temporară a gestiunii serviciului de salubrizare cu SC Amenajarea Domeniului Public 4 SA în conformitate cu prevederile art.31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

-    prevederile HCL Sector 4 nr. 9/31.01.2017, privind instituirea și încasarea taxei de salubrizare pentru toți utilizatorii serviciului, persoane fizice și juridice de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4;

-    prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005, privind Fondul pentru mediu, cu modificările ulterioare;

-    prevederile Hotărârii Guvernului nr. 349/2005, privind depozitarea deșeurilor, cu modificările ulterioare;

-    prevederile Legii nr.101/2006, privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    prevederile Legii nr. 99/2014 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006;

- prevederile Legii nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    prevederile Legii nr. 211/2011, privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), coroborat cu art. 81, alin. 4, din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

irucipiului ’


Art. 1. Se aprobă decontarea din bugetul local al Sectorului 4 al București a taxei de mediu în cuantumul prevăzut de legislația în vigoare pentru deșeurile mu inerte și nepericuloase încredințate de operatorul delegat al serviciului public de salubrjfcare dl Sectorului 4 depozitelor ecologice, în vederea eliminării finale prin depozitare.

Art. 2 Taxa prevăzută la art. 1 reprezintă cost de operare al serviciului de salubrizare delegat pe raza Sectorului 4 al Municipiului București către operatorul de salubrizare, care nu este inclus în tariful din Caietul/Caietele de sarcini.

Art. 3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul Sectorului 4, Direcția Gospodărire Locală, Direcția Economică, iar comunicarea acesteia va fi efectuată, prin grija Secretarului Sectorului 4, de către Serviciul Tehnic Consiliul Local, conform competențelor legale.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 27.04.2017.

Nr. 92/27.04.2017

2