Hotărârea nr. 89/2017

Hotărâre privind aprobarea noilor tarife/prețuri pentru serviciile existente și a serviciilor suplimentare negociate la contractul nr. 12669/ 15.03.2016, încheiat cu S.C. Amenajarea Domeniului Public 4 S.A., pentru activități de amenajare, întreținere și înfrumusețare a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a locurilor de joacă din Sectorul 4 al Municipiului București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea noilor tarife/prețuri pentru serviciile existente și a serviciilor suplimentare negociate la contractul nr.12669/15.03.2016, încheiat cu S.C. Amenajarea Domeniului Public 4 S.A., pentru activități de amenajare, întreținere și înfrumusețare a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a locurilor de joacă din Sectorul 4 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București, precum și Raportul de specialitate nr. P12.1436/27.03.2017, întocmit de Direcția Gospodărire Locală;

Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4;

Ținând seama de art.41, alin. (3) și art.24 alin. (1) din contractul de delegare a gestiunii nr. 12669/15.03.2016, încheiat între Sectorul 4 al Municipiului București si S.C. Amenajarea Domeniului Public 4 S.A.;

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr.31/11.02.2016 privind aprobarea studiului de oportunitate în vederea alegerii formei de gestiune a serviciului de administrare a domeniului public și privat pentru activitățile de amenajare, întreținere și înfrumusețare a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a locurilor dejoacă din Sectorul 4 al Municipiului București;

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr.32/11.02.2016 privind aprobarea Regulamentului, a Caietului de sarcini și a Contractului nr.12669/15.03.2016 de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat pentru activitățile de amenajare, întreținere și înfrumusețare a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a locurilor de joacă din Sectorul 4 al Municipiului București;

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr.48/29.02.2016 privind aprobarea tarifelor/prețurilor negociate cu SC Amenajarea Domeniului Public și Privat 4 SA pentru activitățile de amenajare, întreținere și înfrumusețare a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a locurilor dejoacă din Sectorul 4 al Municipiului București;

Hotărârea nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța de Guvern nr.71/2002, privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța de Guvern nr.21/2002, privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr.51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modjggariles^completările ulterioare;


Legea nr.24/2007, privind reglementarea și administrarea spațiilor verzj republicată;

Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și Art.45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. f) din Legea nr.215/2001 privin republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

9

Art.l Se aprobă noile tarife/prețuri conform Anexei nr. 1 la prezenta, ce vor face obiectul actului adițional nr.2 la contractul nr. 12669/15.03.2016, aferente serviciilor de salubrizare și întreținere a spațiilor verzi, locurilor de joacă, parcurilor, zonelor verzi amenajate, justificate în baza prevederilor H.G. nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Art.2 Se aprobă noile servicii/operațiuni suplimentare negociate cu S.C. Amenajarea Domeniului Public 4 SA pentru operațiunile suplimentare de amenajare, întreținere și înfrumusețare a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a locurilor de joacă de pe domeniul public din Sectorul 4 al Municipiului București, conform Anexei nr. 2 la prezenta, ce vor face obiectul actului adițional nr.2 la contractul nr.12669/15.03.2016.

Art.3 Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Se mandatează Primarul Sectorului 4 prin Aparatul de Specialitate, să întocmescă și să semneze actul adițional nr.2 la contractul nr.12669/15.03.2016 de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public pentru activitățile de amenajare, întreținere și înfrumusețare a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a locurilor de joacă din Sectorul 4 al Municipiului București.

Art.5 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul Sectorului 4, Direcția Gospodărire Locală, Direcția Economică și Direcția Investiții, Achiziții Publice și Dezvoltare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4, iar comunicarea acesteia va fi efectuată de Serviciul Tehnic Consiliul Local, conform competențelor legale.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 03.04.2017.

Contrasemnează p. SecretaEttlSecfSrfrului 4

Otilia Iustiniana VÎLCEA

Nr. 89/03.04.2017