Hotărârea nr. 83/2017

Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea împuternicirii Consiliului Local Sector 4, prin Primarul Sectorului 4, să efectueze toate demersurile necesare înscrierii în cartea funciară a imobilului teren din Șos. Olteniței nr. 9, sector 4 și acordului privind asocierea prin licitație publică, cu un operator de servicii medicale


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea împuternicirii Consiliului Local Sector 4, prin Primarul Sectorului 4, să efectueze toate demersurile necesare înscrierii în cartea funciară a imobilului teren din Șos. Olteniței nr. 9, sector 4 și acordului privind asocierea prin licitație publică, cu un operator de servicii medicale

Având în vedere:

Raportul de specialitate comun al Direcției Gospodărire Locală și Direcției Investiții și Achiziții Publice prin Serviciul Patrimoniu;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4;

Ținând seama de prevederile:

Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor cuprinse la art. 45 alin.(l), art. 81 alin.(2), lit. „f”și lit ”q”, art. 81 alin.(4), și art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al sectorului 4

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4, prin Primarul Sectorului 4, în vederea efectuării tuturor demersurilor necesare pentru înscrierea în cartea funciară a imobilului teren situat în Șos. Olteniței nr. 9, sector 4 București.

Art.2 Se solicită Consiliului General al Municipiului București, acordul în vederea construirii pe terenul proprietate publică a municipiului București, aflat în administrarea Consiliului Local Sector 4, a unui "Centru multifuncțional pentru servicii sos^^^^g>knde zi, Clinică și parcare de suprafață”, situat în Șos. Olteniței nr, 9, de către Sectorul 4 al mu&tij5iului București, prin Primarul Sectorului 4 .


Art.3 Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București în vederea asocierii Sectorului 4 al Municipiului București, prin Primar, cu o persoana juridică, operator de servicii medicale, ce va fi desemnată câștigător în urma organizării procedurii de achiziție prevăzută de Legea nr. 98/2016, pentru desfășurarea în comun a proiectului ”Amenaj are Centru multifuncțional pentru servicii sociale în regim de zi, Clinică și parcare de suprafață”, situat în Șos. Olteniței ni: 9.

Art.4 Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Achiziții Publice, Direcția Gospodărire Locală și va fi transmisă și Consiliului General al Municipiului București, iar comunicarea se va face prin Serviciul Tehnic Consiliu Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 03.04.2017.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Otilia Iustin iana VIL CEA

Nr. 83/03.04.2017