Hotărârea nr. 8/2017

Hotărâre privind aprobarea “Calculului valorii chiriei lunare din cadrul programului de locuinţe pentru tineri, destinat închirierii în cazul titularilor de contract din blocurile Z.I.1 și Z.I.2 , Șos. Vitan – Bârzești nr. 20, care au vârsta de până în 35 de ani și de peste 35 de ani” pe anul 2017


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea “Calculului valorii chiriei lunare din cadrul programului de locuințe pentru tineri, destinat închirierii în cazul titularilor de contract din blocurile Z.I.l și Z.I.2 , Șos. Vitan - Bârzești nr. 20, care au vârsta de până în 35 de ani și de peste 35 de ani” pe anul 2017

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Referatul de specialitate al Direcției Relația cu Cetățenii nr. P. 14.4/1543/22.12.2016;

Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Ținând cont de:

-    art. 8 alin (11) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe cu modificările și completările ulterioare ;

-    art. 15 alin. 23 din Hotărârea de Guvern nr. 962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe cu modificările si completările ulterioare;

-    Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor cuprinse la art.45, alin.(l) coroborat cu art.81 alin.(4) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:


Art.2 - Secretarul Sectorului 4, Direcția Relația cu Cetățenii prin Serviciul Gestionare Spațiu Locativ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor legale, iar comunicarea se va face prin Serviciul Tehnic Consiliu Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.01.2017.

Nr. 8/31.01.2017
Contrasemnează Secretarul Seci


Nr

Crt

Nr.

apt

Nr.

cam

Acd/ap

(lei)

Preț euro/ mp Aed

Valoare de

înlocuire a

construcției

(lei)

Recuperarea

investiției

(amortizare)

(lei)

întreținere

curenta si reparații curente (lei)

Cheltuieli

reparații

capitale

(Iei)

Cheltuieli de administrare (lei)

Cota

autoritati

publice

(lei)

Chirie

neta

anuala

(lei)

Chirie

lunara

(lei)

Valoare

chirie

după

ponderare rang loc (lei)

Valoare

chirie

după

pondere

venituri

(Iei)

Observații

1

3

1

51.34

1757.88

90249.56

1504.16

361.00

460.27

180.50

902.50

3408.43

284.04

284.04

269.83

2

4

1

53.58

1757.88

94187.21

1569.79

376.75

480.35

188.37

941.87

3557.14

296.43

296.43

266.79

3

5

2

81.68

1757.88

143583.64

2393.06

574.33

732.28

287.17

1435.84

5422.68

451.89

451.89

406.70

4

7

2

73.68

1757.88

129520.60

2158.68

518.08

660.56

259.04

1295.21

4891.56

407.63

407.63

407.63

5

8

2

75.85

1757.88

133335.20

2222.25

533.34

680.01

266.67

1333.35

5035.63

419.64

419.64

398.65

6

9

1

51.45

1757.88

90442.93

1507.38

361.77

461.26

180.89

904.43

3415.73

284.64

284.64

256.18

7

10

2

73.75

1757.88

129643.65

2160.73

518.57

661.18

259.29

1296.44

4896.21

408.02

408.02

387.62

8

11

2

75.70

1757.88

133071.52

2217.86

532.29

678.66

266.14

1330.72

5025.67

418.81

418.81

397.87

9

12

1

51.88

1757.88

91198.81

1519.98

364.80

465.11

182.40

911.99

3444.28

287.02

287.02

258.32

10

13

2

73.68

1757.88

129520.60

2158.68

518.08

660.56

259.04

1295.21

4891.56

407.63

407.63

387.25

11

14

2

75.85

1757.88

133335.20

2222.25

533.34

680.01

266.67

1333.35

5035.63

419.64

419.64

377.67

12

15

1

51.45

1757.88

90442.93

1507.38

361.77

461.26

180.89

904.43

3415.73

284.64

284.64

270.41

13

16

2

73.75

1757.88

129643.65

2160.73

518.57

661.18

259.29

1296.44

4896.21

408.02

408.02

387.62

14

17

2

75.70

1757.88

133071.52

2217.86

532.29

678.66

266.14

1330.72

5025.67

418.81

418.81

418.81

15

18

2

51.88

1757.88

91198.81

1519.98

364.80

465.11

182.40

911.99

3444.28

287.02

287.02

258.32

16

19

2

73.57

1757.88

129327.23

2155.45

517.31

659.57

258.65

1293.27

4884.26

407.02

407.02

366.32

17

20

2

75.85

1757.88

133335.20

2222.25

533.34

680.01

266.67

1333.35

5035.63

419.64

419.64

398.65

18

21

1

51.16

1757.88

89933.14

1498.89

359.73

458.66

179.87 z

899.33?,

«33£6.47

283.04

283.04

268.89

19

22

2

73.44

1757.88

129098.71

2151.65

516.39

658.40

258.20 //'

;-I290.99

’4875\63

406.30

406.30

385.99

20

23

2

75.70

1757.88

133071.52

2217.86

532.29

678.66

266.14/ *

133$^

v 5025.67,

418.81

418.81

376.93

21

24

1

51.88

1757.88

91198.81

1519.98

364.80

465.11

182.4,9

/91;f.99^

^444.28S

287.02

287.02

272.67

Nota calculul s-a făcut conform cursului euro al BNR la data de 30 septembrie 2016

ÎNTOCMIT
//

Si

Nr.

Crt.

Nr.

apt

Nr.

cam

Acd/ap

(lei)

Preț

euro/ mp Aed

Valoare de

înlocuire a construcției (lei)

Recuperarea

investiției

(amortizare)

(lei)

întreținere

curenta si reparații curente

(lei)

Cheltuieli

reparații

capitale

(lei)

Cheltuieli de administrare (Iei)

Cota

autoritati

publice

(Iei)

Chirie

neta

anuala

(lei)

Chirie

lunara

(lei)

Valoare

chirie

după

ponderare rang loc (lei)

Valoare chirie după pondere venituri (lei)

Observații

1

2

2

81.83

1757.88

143847.32

2397.46

575.39

733.62

287.69

1438.47

5432.63

452.72

452.72

430.08

2

4

1

53.58

1757.88

94187.21

1569.79

376.75

480.35

188.37

941.87

3557.14

296.43

296.43

266.79

2

5

2

75.01

1757.88'

131858.58

2197.64

527.43

672.48

263.72

1318.59

4979.86

414.99

414.99

394.24

3

7

2

73.89

1757.88

129889.75

2164.83

519.56

662.44

259.78

1298.90

4905.50

408.79

408.79

388.35

4

8

2

76.59

1757.88

134636.03

2243.93

538.54

686.64

269.27

1346.36

5084.75

423.73

423.73

402.54

5

9

1

52.18

1757.88

91726.18

1528.77

366.90

467.80

183.45

917.26

3464.19

288.68

288.68

274.25

6

10

2

73.86

1757.88

129837.02

2163.95

519.35

662.17

259.67

1298.37

4903.51

408.63

408.63

367.76

7

11

2

76.06

1757.88

133704.35

2228.41

534.82

681.89

267.41

1337.04

5049.57

420.80

420.80

378.72

8

12

2

73.74

1757.88

129626.07

2160.43

518.50

661.09

259.25

1296.26

4895.54

407.96

407.96

407.96

9

13

2

73.89

1757.88

129889.75

2164.83

519.56

662.44

259.78

1298.90

4905.50

408.79

408.79

367.91

10

14

2

76.59

1757.88

134636.03

2243.93

538.54

686.64

269.27

1346.36

5084.75

423.73

423.73

381.36

11

15

1

52.18

1757.88

91726.18

1528.77

366.90

467.80

183.45

917.26

3464.19

288.68

288.68

259.81

12

16

2

73.86

1757.88

129837.02

2163.95

519.35

662.17

259.67

1298.37

4903.51

408.63

408.63

367.76

13

17

2

76.06

1757.88

133704.35

2228.41

534.82

681.89

267.41

1337.04

5049.57

420.80

420.80

378.72

14

18

2

73.74

1757.88

129626.07

2160.43

518.50

661.09

259.25

1296.26

4895.54

407.96

407.96

387.56

15

19

2

75.10

1757.88

132016.79

2200.28

528.07

673.29

264.03

1320.17

4985.83

415.49

415.49

373.94

16

20

2

76.00

1757.88

133598.88

2226.65

534.40

681.35

267.20

1335.99

5045.58

420.47

420.47

378.42

17

21

1

51.45

1757.88

90442.93

1507.38

361.77

461.26

180.89

904.43

3415.73

284.64

284.64

270.41

18

22

2

73.70

1757.88

129555.76

2159.26

518.22

660.73

259.11

1295.56

4892.89

407.74

407.74

366.97

19

23

2

75.01

1757.88

131858.58

2197.64

527.43

672.48

263.72

1318.59

4979.86

414.99

414.99

373.49

20

24

2

73.12

1757.88

128536.19

2142.27

514.14

655.53

257.07

1285.36

4854.38

404.53

404.53

364.08

21

25

2

79.00

1757.88

138872.52

2314.54

555.49

708.25

277.75

1388.73

5244.75

437.06

437.06

437.06

22

26

2

75.01

1757.88

131858.58

2197.64

527.43

672.48

263.72

1318.59

4979.86

414.99

414.99

37349

23

27

1

53.58

1757.88

94187.21

1569.79

376.75

480.35

188.37

941.87

3557.14

296.43

296.43

266.79

24

28

1

51.45

1757.88

90442.93

1507.38

361.77

461.26

180.89

904.43

3415.73

284.64

284.64

270.41

25

30

1

54.94

1757.88

96577.93

1609.63

386.31

492.55

193.16

965.78

3647.43

303.95

303.95

273.56

26

31

2

73.74

1757.88

129626.07

2160.43

518.50

661.09

259.25

1296.26

4895.54

407.96

407.96

367.17

27

32

2

76.06

1757.88

133704.35

2228.41

534.82

681.89

267.41

1337.04

5049.57

420.80

420.80

378.72

28

33

2

73.86

1757.88

129837.02

2163.95

519.35

662.17

259.67

1298.37

4903.51

408.63

408.63

408.63

29

36

2

73.89

1757.88

129889.75

2164.83

519.56

662.44

259.78

1298.90

4905.50

408.79

408.79

367.91

30

37

2

73.74

1757.88

129626.07

2160.43

518.50

661.09

259.25

1296.26

4895.54

407.96

407.96

367.17

31

38

2

76.06

1757.88

133704.35

2228.41

534.82

681.89

267.41

1337.04

5049.57

420.80

420.80

378.72

32

39

2

73.86

1757.88

129837.02

2163.95

519.35

662.17

259.67

1298.37

4903.51

408.63

408.63

408.63

33

40

2

52.18

1757.88

91726.18

1528.77

366.90

467.80

183.45

917.26

3464.19

288.68

288.68

274.25

34

41

2

76.59

1757.88

134636.03

2243.93

538.54

686.64

269.27

1346.36

5084.75

423.73

423.73

381.36

35

43

2

73.12

1757.88

128536.19

2142.27

514.14

655.53

257.07

1285.36

4854.38

404.53

404.53

364.08

36

44

2

75.01

1757.88

131858.58

2197.64

527.43

672.48

263.72

1318.59

4979.86

414.99

414.99

394.24

37

45

2

73.72

1757.88

129590.91

2159.85

518.36

660.91

259.18

1295.91

4894.22

407.85

407.85

367.07

38

47

2

76.01

1757.88

133616.46

2226.94

534.47

681.44

267.23

1336.16

5046.25

420.52

420.52

378.47

Nota calculul s-a făcut conform cursului euro al BNR la data de 30 septembrie 2016


întocmit,

Angeli. NIȚĂ

V

(t* ze?\ , / V    <7

/Mv w

Nr.

apt

Nr.

cam

Acd/ap

(lei)

Preț

euro/mp

Aed

Valoare de

înlocuire a construcției (lei)

Recuperarea

investiției

(amortizare)

(lei)

întreținere

curenta si reparații curente

(lei)

Cheltuieli

reparații

capitale

(lei)

Cheltuieli de administrare (lei)

Cota

autoritati

publice

(lei)

Chirie

neta

anuala

(lei)

Chirie

lunara

(lei)

Valoare chirie după ponderare rang loc (lei)

Valoare chirie după pondere venituri (lei)

Observații

29

2

81.83

1757.88

143847.32

2397.46

575.39

733.62

287.69

0.00

3994.16

332.85

332.85

299.56

34

1

52.18

1757.88

91726.18

1528.77

366.90

467.80

183.45

0.00

2546.93

212.24

212.24

201.63

42

2

73.89

1757.88

129889.75

2164.83

519.56

662.44

259.78

0.00

3606.61

300.55

300.55

270.50

Nota calculul s-a făcut conform cursului euro al BNR la data de 30 septembrie 2016

întocmit,


Angeli


IȚĂ

/Page 1