Hotărârea nr. 77/2017

Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.63/29.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea și delimitarea amplasării mobilierului stradal destinat difuzării și comercializării presei și cărților pe raza Sectorului 4 al Municipiului București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.63/29.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea și delimitarea amplasării mobilierului stradal destinat difuzării și comercializării presei și cărților pe raza Sectorului 4 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere :

Referatul de specialitate comun al Direcției Relația cu Cetățenii cu nr.P. 14/199/10.02.2017 și al Arhitectului Șef nr.P.8.1/16/10.02.2017;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Ținând seama de următoarele prevederi:

-Planul Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin H.C.G.M.B. nr.269/2000, cu modificările și completările ulterioare;

-H.C.G.M.B. nr.118/21.07.2004 privind exercitarea activității de comercializare pe principalele rețele stradale;

-Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-H.G. nr.333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 144/2016 privind aprobarea Regulamentului privind desfășurarea activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza administrativ teritorială a Sectorului 4 al Municipiului București;

-art,2, alin.(2) din O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

-H.G. nr.584/2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban și ale H.G. nr.348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de de piață în unele cu modificările și completările ulterioare;

-art.59 și art.60 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică lj elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare


-Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificării ulterioare;

-Legea nr.12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

Ținând cont de adresele Asociației Patronale a Difuzorilor de Presă din București, înregistrate la Registratura Aparatului de Specialitate a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București sub nr.57365/22.12.2016, nr. 1951/17.02.2017 și nr. 1952/17.01.2017;

în conformitate cu prevederile art.45 alin.(l) coroborat cu art.81 alin.(2) lit.r) și art.115, alin.l lit.b) din Legea nr.215/2001, legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se modifică și se completează Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 63/2016 privind Regulamentul pentru stabilirea și delimitarea amplasării mobilierului stradal destinat difuzării și comercializării presei și cărților pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 -Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre înlocuiește Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 63/29.09.2016.

Art.3 - Se completează Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 63/29.09.2016 privind Lista amplasamentelor chioșcurilor pentru difuzare și comercializare presă și cărți, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 - Modelul de chioșc și soluția tehnică vor fi puse la dispoziția celor interesați cu titlu gratuit pentru a fi realizate. Pentru proiectul de arhitectură Primăria Sector 4 va încheia cu titularul dreptului de autor un contract de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor.

Art.5 - Cu data prezentei se abrogă art.3 al Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.63/29.09.2016.

Art.6 - Se împuternicește Primarul Sectorului 4 al Municipiului București pentru a semna Protocolul de colaborare între Sectorul 4 și Asociația Patronală a Difuzorilor de Presă din București, prevăzut în Anexa nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7 - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr.63/29.09.2016 rămân aplicabile.

Art. 8 - Primarul Sectorului 4 prin compartimentele de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale, iar comunicarea acesteia se va face prin Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.03.2017.


Contrasemnează | Secretarul Sdfitorului 4

Gabriela ANGEtELOIU

Nr. 77/31.03.2017

Anexa nr.l la H.C.L. S4 nr.REGULAMENT

pentru stabilirea si delimitarea amplasării mobilierului stradal destin comercializării presei și cărților pe raza Sectorului 4 al Municipiului^

Cap.I - Dispoziții generale

Considerații generale

Art.l.Mobilierul urban a devenit o necesitate absolută datorită nevoii de estetic și confort, înfrumusețând spațiul public. Totodată el este util cetățenilor Sectorului 4 al Municipiului București, prin amplasarea acestuia se asigură creșterea calității vieții cetățenilor, prin susținerea dezvoltării economice a sectorului, în principal prin stimularea mecanismelor economiei de piață și în scopul atragerii investițiilor profitabile pentru comunitatea locală.

Scopul reglementării

Art.2. Prezentul regulament are ca scop stabilirea modului de amplasare a mobilierului urban pe domeniul public al Municipiului București, aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, destinat difuzării și comercializării presei și cărților pe raza Sectorului 4 al Municipiului București. De asemenea, prin prezentul regulament se stabilește cadrul juridic și urbanistic pentru organizarea și funcționarea activităților comerciale destinate difuzării și comercializării presei și cărților pe raza Sectorului 4 al Municipiului București. Dispozițiile prezentului Regulament nu se aplică în cazul mobilierului urban amplasat pe domeniul public unde funcționează instituțiile de învățământ, piețele agroalimentare și parcurile din Sectorul 4, aflate în subordinea Consiliului Local Sector 4.

Domeniul de reglementare

Art.3. Pot fi folosite pentru activitatea de difuzare și comercializare presă și cărți: căile pietonale (trotuarele, străzile pietonale, scuarurile, pasajele pietonale, căile de acces în parcuri și grădini publice) aparținând domeniului public aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4.

Art.4. Pe domeniul public aflat pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 4 al Municipiului București, care nu se află în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 se pot desfășura activități comerciale numai în cadrul perimetrului amplasamentelor stabilite conform acordurilor eliberate de către Primăria Municipiului București, fiind interzisă desfășurarea unor astfel de activități în alte condiții decât prin punctele fixe stabilite.

Art.5. Prevederile prezentului Regulament se aplică persoanelor fizice și juridice care au ca obiect de activitate difuzarea și comercializarea presei și cărților pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, conform prevederilor legale.

Cadrul legal de reglementare a domeniului

Art.6. Activitățile de difuzare și comercializăm presă și cărți în zonele publice de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București sunt reglementate de prin:

- Planul Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin H.C.G.M.B. nr.269/2000, cu modificările și completările ulterioare;

-H.C.G.M.B. nr.254/2008 privind administrarea rețelei stradale principale și a lucrărilor de artă din Municipiul București;

-    H.C.G.M.B. nr. 118/21.07.2004 privind exercitarea activității de comercializare pe principalele rețele stradale, cu modificări și completări;

-    Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-H.G. nr.333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.144/2016 privind aprobarea Regulamentului privind desfășurarea activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza administrativ teritorială a Sectorului 4 al Municipiului București;

-    O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

-    H.G. nr.584/2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban și ale H.G. nr.348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr.12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr.227/2015privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;

Cap.II - Definiții și clasificări

Art.7. în sensul prezentului Regulament se definesc următorii termeni utilizați:

a)    agent economic - persoană fizică sau juridică autorizată, care în cadrul activității sale profesionale, fabrică, importă, depozitează, transportă sau comercializează produse ori părți din acestea, sau prestează servicii, conform prevederilor legale;

b)    consumator - orice persoană fizică, sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care cumpărăr, dobândesc, utilizează, ori consumă produse, sau servicii în afara activității profesionale;

c)    comerciant - persoană fizică sau juridică autorizată să desfășoare activități de comercializare a produselor și serviciilor de piață;

e)    comerț stradal - comerț defașurat pe domeniul public, în afara spațiului magazinelor, cu caracter permanent, sezonier, sau ocazional, de regulă în zone cu intensă circulație pietonală, pe străzi, trotuare, sau orice zonă destinată folosinței publice;

f)    comerț permanent - activitatea de comerț stradal desfășurată perioade îndelungate de timp, de regulă

în baza unor contracte de închiriere;

g)    comerț stradal în puncte fixe - activitatea de comercializare cu amănuntul realizată la punctele de desfășurare a activității avizate de conform prevederilor legale. Pentru desfășurarea activității se pot utiliza chioșcuri, tonete, terase, standuri amenajate în puncte pentru promovare și/sau vânzare a produselor autorizate;


h)    chioșc stradal - construcție ușoară, de mici dimensiuni, temporară, având una din multe) deschise, amplasată pe străzi și în zone publice, din care se vând mai ales zijd produse cu cerere spontana;

i)    tonetă - structură de vânzare deschisa, tarabă, la care se vând, pe stradă, articole nS

j)    amplasament - suprafața domeniului public destinată desfășurării de activități comerciale în condițiile prezentului regulament;

k)    încălcare repetată - încălcarea obligațiilor impuse în sarcina comercianților de cel puțin două ori.

l)    aviz al Arhitectului Șef - act administrativ pentru construcții mai mici de 5 mp asimilate ca mobilier urban, prin care solicitantului i se comunică punctul de vedere asupra soluțiilor funcționale, indicatorilor tehnico-economici și sociali, ori a altor elemente prezentate prin documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism. Avizul poate fi favorabil sau nefavorabil si are caracter tehnic si obligatoriu;

Autorizația de construire - actul administrativ pentru construcții mai mari de 5 mp asimilate ca mobilier urban,care permite executarea lucrărilor de montare a structurii de vânzare (ex.chioșcului stradal, tonetei închise etc.);

Cap.III - Reguli generale de stabilire și delimitare a amplasamentelor pentru comerțul stradal de difuzare și comercializare a presei și cărților

Art.8. Suprafața unui amplasament va fi de 5 mp sau 10 mp.

Art.9. Amplasamentele se pot stabili numai pe căile pietonale cu o lățime minimă de 3 metri și vor fi delimitate astfel încât să rămână cel puțin 1,5 metri pentru circulația pietonală, iar utilizarea lor să nu afecteze spațiile verzi și alveolele pentru pomi.

Art.10. (1) Amplasamentele vor fi situate la o distanță minimă de:

a)    100 de metri față de instituțiile administrației publice centrale;

b)    15 metri față de intrările la metrou.

(2) Se vor respecta, de asemenea, alte distanțe minime impuse prin reglementările în vigoare. Art.ll. Amplasamentele pot fi grupate în următoarele condiții:

a)    distanța minimă între două chioșcuri cu activități diferite este de 20 de metri;

b)    distanța minimă între două chioșcuri cu același obiect de activitate este de 100 de metri. Art.12. Amplasamentele vor fi stabilite la o distanță mai mare de 5 metri de stațiile mijloacelor de transport în comun și la o distanță mai mare de 10 metri de trecerile de pietoni, fără a obtura în vreun fel vizibilitatea conducătorilor auto.

Art.13. (1) In fața spațiilor comerciale, în cazul în care trotuarul aferent acestora are lățimea mai mare de 5 metri, se pot stabili amplasamente la o distanță de minimum 3,5 metri perpendicular pe fațada spațiului comercial.

(2)    Se interzice stabilirea amplasamentelor destinate comercializării de categorii de produse similare celor comercializate în spațiile comerciale aflate pe o rază de cel puțin 50 metri, după caz.

(3)    Se interzice amplasarea construcțiilor în zona fronturilor clădirilor aflate pe lista monumentelor istorice sau de arhitectură.

Cap.IV - Mobilierul folosit pentru comerțul stradal de difuzare și comercializare a presei și cărților

9

Art.14. (1) Pe amplasamentele destinate activităților de comerț stradal de difuzare și comercializare presă și cărți vor fi utilizate obiecte de mobilier stradal,conform anexei 3 la hotărârea consiliului local.

(2)    în cazul în care se efectuează lucrări în zona amplasamentului (la rețelele tehnico-edilitare, reparații la covorul asfaltic etc.), mobilierul poate fi mutat temporar, în zonă, până la terminarea lucrărilor, cu aprobarea scrisă a Primarului Sectorui 4 al Municipiului București.

(3)    în cazul în care măsura descrisă la alin. (2) nu este posibilă, acordul de comerci retrage, fără ca agenții economici să solicite despăgubiri din partea autorităților local^^ia'Tîivenir^ sectorului 4.

Art.15. Cheltuielile ocazionate de amplasarea, dotarea amplasamentelor cu mobflier c chioșcuri, vor fi suportate integral de către agenții economici care au obți

comercializare pe amplasamentele respective cu respectarea normelor legale privind dimensiunile, forma, estetica și suprafața ocupată de construcție conform modelului aprobat.

Art.16. în acordul de comercializare va fi menționat tipul de mobilier care va fi utilizat pe amplasamentul aprobat. Este interzisă utilizarea pe amplasamente a altui tip de mobilier decât cel înscris în acord, modificarea ori extinderea acestuia.

Art.17. (1) Comercianții au obligația de a asigura îngrijirea și efectuarea reparațiilor de întreținere corespunzătoare mobilierului comercial folosit pentru activitatea desfășurată.

(2) Comercianții au obligația de a înlocui mobilierul comercial utilizat care nu mai corespunde din punct de vedere urbanistic, cu aprobarea prealabilă, în scris, a Primarului Sectorului

4.

Cap.V - Profilul de activitate al comerțului, autorizarea și reavizarea amplasamentelor

Art.18. Activitățile de comerț pe domeniul public aflat în administrarea Consiliului Local Sector 4, sunt limitate la categoriile de produse din HCGMB nr. 118/2004, modificată și completată prin H.C.G.M.B. nr.347/2016.

Art.19. în cazul în care există solicitări din partea agenților economici pentru comercializarea altor produse decât cele prevăzute la art. 18, emitentul Acordului de comercializare poate aproba solicitarea ținând seama de importanța zonei de amplasare, afluența turistică, compatibilitatea cu celelalte produse comercializate, etc.

Art.20. (1) Activitatea de comerț stradal pentru difuzare și comercializare presă și cărți se desfășoară numai de către comercianții care dețin acord de comercializare pe domeniul public, pe amplasamentele avizate de către Arhitectul Șef al Sectorului 4.

(2) Agenții economici interesați să desfășoare activități de comerț stradal pentru difuzare și comercializare presă și cărți vor prezenta Primăriei Sectorului 4- Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului o cerere scrisă însoțită de următoarele:

a)    copie act înființare (statut sau act constitutiv);

b)    certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București;

c)    alte documente (în funcție de caz ; ex: plan cadastral la scara 1:500, 1: 2000 etc.);

(3) In cazul reavizării aplasamentului, pe lângă înscrisurile menționate la alin. (2), lit. a)-d), comercianții vor prezenta și contract de salubritate încheiat cu operatorul de salubritate autorizat în condițiile legii să presteze servicii de salubritate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 4 al Municipiului București;

Art.21. Propunerile de amplasamente destinate comercializării altor produse decât cele menționate la art. 19 vor fi analizate în vederea avizării din punct de vedere comercial. Aceste amplasamentele vor fi supuse aprobării numai în condițiile respectării prevederilor documentațiilor de urbanism aprobate potrivit legii.

Cap.VI - Obligațiile agenților economici care desfășoară comerț stradal pentru difuzare și comercializare presă și cărți

Art.22. Agenții economici care desfășoară comerț stradal pentru difuzare și comercializare presă și cărți au următoarele obligații principale:

a) să dețină la fiecare punct de desfășurare a activității și să prezinte organelor de control următoarele documente:


1.    acordul de comercializare eliberat de către Primăria Sectorului

2.    statut, act constitutiv;    > < x*    *

3.    certificat de înregistrare eliberat de către Oficiul Registruli    e pe

lângă Tribunalul București;

4.    certificat constatator pentru punctul de lucru;    |    £

5.    actele care atestă proveniența mărfii;

6. contractul de salubritate încheiat cu operatorul de salubritate autorizat în condițiile legii să presteze servicii de salubritate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 4 al Municipiului București, la zi.

b)    să afișeze prețurile produselor expuse spre comercializare;

c)    să păstreze și să asigure curățenia la locul de vânzare pe o rază de cel puțin 5 m;

d)    să plătească anticipat și la termen taxa de ocupare a domeniului public;

e)    să-și dimensioneze stocul de marfa potrivit capacității mobilierului aprobat, astfel încât să prezinte și să depoziteze produsele exclusiv prin intermediul acestuia, fiind interzisă depozitarea produselor ori ambalajelor direct pe sol sau pe acoperiș ori prin agățarea de acoperiș;

f)    să folosească doar mobilierul comercial aprobat, în caz contrar acesta urmând a fi dezafectat de către autoritățile locale de la nivelul Sectorului 4, pe cheltuiala agentului economic vinovat;

g)    să asigure spălarea, vopsirea și repararea mobilierului folosit, ori de câte ori este necesar, pentru a menține permanent aspectul estetic inițial al acestuia;

h)    să înlocuiască mobilierul comercial aprobat prin H.C.L. de către Consiliul Local Sector 4 și utilizat, care s-a degradat din punct de vedere fizic;

i)    să nu comercializeze decât produsele aprobate de către Primăria Sectorului 4;

j)    să respecte reglementările în vigoare.

k)    să nu aducă prejudicii zonelor verzi și mediului înconjurător;

l)    să nu depoziteze produsele destinate comercializării direct pe caldarâm;

m)    să respecte ordinea și liniștea publică, să păstreze curățenia în perimetrul amplasamentelor și să nu creeze disconform vecinățăților;

n)    să nu subînchirieze amplasamentul, să nu cesioneze avizul/acordul de ocupare a domeniului public unui terț sau să nu se asocieze cu un terț în vederea folosirii în comun a amplasamentului respectiv;

Cap .VII - Contravenții și sancțiuni

Art.23. Nerespectarea de către comercianți a obligațiilor impuse la art. 22 din prezentul Regulament constituie contravenție și se sancționează cu amendă, în cuantumul stabilit prin hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 118/21.07.2004, cu modificări și completări, respectiv:

a)    pentru persoane fizice între 1000-3000 lei sau cu avertisment;

b)    pentru persoane juridice între 3000-5000 lei sau cu avertisment.

Art. 24. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către polițiștii locali din cadrul Poliției Locale Sector 4, cât și de către celelalte instituții abilitate.

Art. 25. (1) în afara sancțiunilor contravenționale principale stabilite se pot aplica și următoarele sancțiuni complementare:

a)    dezafectarea mobilierului utilizat, în cazul în care contravenientul nu se conformează prevederilor art. 22 lit. g) și h);

b)    dezafectarea mobilierului amplasat pe domeniul public, în cazul în care deținătorul acestuia nu-1 utilizează timp de 30 de zile consecutiv.

c)    suspendarea/retragerea/anularea acordului de comercializare pe domeniul public în cazul încălcării repetate de către comercianți a obligațiilor impuse la art. 22 din prezentul regulament.

d)    desființarea mobilierului comercial neautorizat și eliberarea domeniului public în termen de 48 de ore de la comunicarea procesului-verbal de constatare și sancț

onare a contraveu^x^^ ' cu dispozițiilg^A^ionanre? modificările M^comt


Art. 26. Prevederile prezentului capitol se completează Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu ulterioare.

Capitolul VIII - Dispoziții finale

Art. 27. Prezentul regulament se completează cu prevederile legale în materie.

Art. 28. Prezentul regulament va intra în vigoare de la data adoptării hotărârii care îl

vizează.


Cosmin - Constantin BAnexa nr.2 Ia H.C.L.S4 nr. 772

î.2017


LCIAl


LISTA AMPLASAMENTE CHIOȘCURI DIFUZARE ȘI COI PRESĂ SI CĂRȚI

NR.

AMPLASAMENT

1.

Giurgiului - Tătulești

2.

Giurgiului - Dr. Găzarului Stomatologie

3.

Giurgiului - Flamura

4.

Giurgiului - Ghimpați

5.

Giurgiului - Piața Progresu

6.

Eroii Revoluției Flanco

7.

B-dul Șincai nr.2

8.

Tineretului - metrou

9.

B-dul Dimitrie Cantemir nr.13

10.

Mărășești cu Șerban Vodă

11.

Horoscop 2

12.

Văcărești - VV STANCIU

13.

B-dul Gheorghe Șincai - Maria Tănase

14.

Rădulescu Motru - Maria Tănase

15.

Olteniței PPTR

16.

Olteniței Stoian Militam

17.

Olteniței Opriș Ilie

18.

Șos. Berceni - Tomești

19.

Șos. Berceni nr.39

20.

Obregia - Covasna

21.

Obregia - Străduinței

22.

Obregia - Turnu Măgurele

23.

Tumu Măgurele - Brâncoveanu

24.

Reșița - Straja

25.

Brâncoveanu cu Izvorul Rece

26.

Brâncoveanu Budimex

27.

Secuilor nr.2

28.

Brâncoveanu 308

29.

11 iunie - Regina Maria

30.

Olteniței nr. 103

31.

Giurgiului - Ghimpați

32.

Zona - Piața BIG

33.

Zona - Piața BIG

34.

Zona - Piața BIG

35.

Zona - Piața BIG

36.

Zona - Piața BIG