Hotărârea nr. 71/2017

Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil locuințe colective P+5E+6r, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 520,00 mp, aparținând SC WOMA ECOSERV CONSTRUCT SRL, situat în Calea Șerban Vodă nr. 101, Sector 4, București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil locuințe colective P+5E+6r, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 520,00 mp, aparținând SC WOMA ECOSERV CONSTRUCT SRL, situat în Calea Șerban Vodă nr. 101, Sector 4, București

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Văzând Raportul de specialitate al Arhitectului-Șef cu nr. P.8.1/3780/35/23.03.2017, Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 înregistrată cu nr. P.8.1/34/23.03.2017 și Raportul de informare și consultare public înregistrat cu nr. P.8.1/36/23.03.2017;

Văzând Raportul de avizare al Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism, ce funcționează în cadrul Primăriei Sectorului 4, din data de 08.02.2017;

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism și al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice si respectarea drepturilor cetățenești;

în baza prevederilor Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr.839/2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr, 50/1991, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Ordinului Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 269/2000, a cărui valabilitate a fost prelungită succesiv prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 324 / 2010, nr. 241/ 2011, nr. 232/2012 și nr. 224/2015;

în temeiul dispozițiilor art. 45, alin. (2), lit. “e”și ale art. 81, alin.(2), lit.”i” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil locuințe colective P+5E+6r , pe un teren situat în Calea Șerban Vodă nr. 101, Sector 4, București.

Art. 2. Terenul care face obiectul documentației de urbanism este proprietate particulară a SC WOMA ECOSERV CONSTRUCT SRL, în suprafață de 520,00 mp.

Art. 3. Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul de construire. Art.4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 2 ani.

(2) Documentația de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Co 31.03.2017.

PREȘEDINTE DE,

Cosmin - Constant!


ocal al sectorului 4 din data de


Nr. 71/31.03.2017