Hotărârea nr. 66/2017

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,, Amenajare parcare Piața Berceni- Olteniței”


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „ Amenajare parcare Piața Berceni- Olteniței”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București.

Ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Investiții și Achiziții Publice -Serviciul Investiții și Derulare Contracte nr. P.7.3./.317/24.03.2017.

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4, în conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele

publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45, alin.(l) și art. 81, alin.(4) din Legea nr. 215/2001 a

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Achiziții Publice - Serviciul Investiții și Derulare Contracte și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.03.2017.


Gabriela ANGHELOIU

Nr. 66/31.03.2017

ANEXA

Ia HCLS4 nr.66/31.03.2017

Iei

Nr. Crt

DENUMIRE OBIECTIV

VALOARE INVESTIȚIE (inclusiv TVA)

VALOARE C+M

(inclusiv TVA)

1.

Amenajare parcare Piața Berceni- Olteniței

6,365,701.00

5,496,320.00

TOTAL

6,365,701.00

5,496,320.00