Hotărârea nr. 46/2017

Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții privind lucrările de construcții pentru sediul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4 din Şos Olteniţei nr.39-45


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul. George Coșbuc nr. 6-16 Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții privind lucrările de construcții pentru sediul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale

Sector 4 din Șos Olteniței nr.39-45

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4.

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 63159/10/03/2017 al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind Finanțele Publice Locale cu modificările și completările ulterioare.

Ținând cont de prevederile art.9 din O.U.G nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art.291 lit.b din Legea nr.227/2016 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare.

In temeiul prevederilor art.32 alin.2, și art. 81 alin. 2 lit. „i”, din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții privind lucrările de construcții pentru sediul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4 din Șos Olteniței nr.39-45, menționați în Anexa nr. 1.

Art. 2. Secretarul Sectorului 4 și Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 4 va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 14.03.2017.

Nr.46/14.03.2017
Contrasemnează' SecretarulAnexa nr.l

La H.C.L.S4 nr. 46/14.03.2017

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai obiectivului de investiții privind lucrările de construcții pentru sediul

Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4 din Șos Olteniței nr.39-45

1.    Valoarea investiției:

Total general (inclusiv TVA) - 7130.53 mii lei

Total general (inclusiv TVA) - 1577.55 mii EURO

Total cheltuieli care reprezintă contructii-montaj (inclusiv TVA) - 5194.52 mii lei Total cheltuieli care reprezintă contructii-montaj (inclusiv TVA) - 1149.23 mii EURO

2.    Capacități:

Categoria de importanță: C

-    suprafața construită subsol - 331.1 mp;

-    suprafața construită parter - 383.81 mp;

-    suprafața construită etaj - 364.53 mp;

-    suprafața desfasurata fără subsol - 748.34 mp;

-suprafața desfășurată totală - 1079.44 mp;

3. Durata de realizare a investiției: 12 luni

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,\    %

Cosmin-Constanrin BARBĂLAIT ’

: -V. '