Hotărârea nr. 38/2017

Hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 53/29.09.2016, pentru modificarea și completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 29/12.08.2016, privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 4 în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din sectorul 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 53/29.09.2016, pentru modificarea și completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 29/12.08.2016, privind numirea reprezentanților Consiliului Local Sector 4 în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din sectorul 4

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 4, precum și Raportul de specialitate nr. S.59/21.02.2017, întocmit de Secretarul Sectorului 4;

Luând în considerare:

-    solicitarea Colegiului Tehnic „Miron Nicolescu” nr. 271/06.02.2017,

-    solicitarea Colegiului Tehnic “Petru Rareș” nr. 1035/16.02.2017,

-    solicitarea Liceului Tehnologic „Dacia” nr. 186/16.02.2017;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 53/29.09.2016, pentru modificarea și completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 29/12.08.2016, privind numirea reprezentanților Consiliului Local Sector 4 în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din sectorul 4;

Ținând cont de prevederile art. I, punctul 2 din Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3160/01.02.2017 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4619/2014;

In baza prevederilor art. 96 alin. (2) din Legea nr. 1/2011- legea educației naționale, cu modificările ulterioare;

Potrivit art.45 alin.(l) și art.81 alin.(2) lit.,j” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Cu data prezentei se modifică pozițiile 25, 26 și 28 din Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 53/29.09.2016, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art.2 Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, cele trei unități de învățământ, precum și de toate persoanele nominalizate, conform competențelor legale.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 27.02.2017.

PREȘEDINȚEDE ȘEDÎNȚ^.

V,

Cosmin - Constantin'PĂRBĂLĂL!

L-A Z/ /

Nr. 38/27.02.2017
ANEXA

La HCLS4 nr. 38/27.02.2017

Nr.

crt.

Denumirea

unității

Nume

reprezentant

Consiliu Local

25

Colegiul Tehnic „Miron Nicolescu”

TURMAC GEORGE-ADRIAN

26

Colegiul Tehnic „Petru Rareș”

IANCU ELENA

28

Liceul Tehnologic „Dacia”

FOMETICI PETRE

PREȘEDINTE    x

$ * * \ Cosmin - Constantin BĂltBALĂU*

r“7?;ir V, il^V, j) I

’    re*,//1