Hotărârea nr. 379/2017

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții pentru blocul A1 din Aleea Resita D nr. 8, care face parte din ,,Programul multianual privind creșterea performanțelor energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030,,


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții pentru blocul Al din Aleea Reșița D nr. 8, care face parte din „Programul multianual privind creșterea performanțelor energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București în

perioada 2014-2030,,

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Raportul de specialitate al Direcției Investiții și Achiziții Publice nr. 7.3/1022/27.12.2017; Prevederile Ghidului Solicitantului aferent Programului Operațional Regional POR 2014 -

2020, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea 3.1. Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, operațiunea A - clădiri rezidențiale;

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanțelor energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin.(2) lit. i) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții pentru blocul Al din Aleea Reșia D nr. 8 care face parte din „Programul multianual privind creșterea performanțelor energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030„ conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în conformitate cu documentația tehnico-economică.

Art.2. Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București, Direcția Investiții și Achiziții Publice - Serviciul Investiții și Derulare Contracte și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 28.12.2017.


Nr. 379 /28.12.2017

Anexa la HCLS4 nr. 379/28.12.2017

INDICATORI TEHNIC O-ECONOMICI Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Aleea Reșița D nr. 8 bl. Al

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI

INVESTITIEIINDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    1949272.90 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):    1722899.78 Iei

INVESTIȚIA SPECIFICA:


413.18 lei/mp


Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 1949272.90 /1722899.78 lei

Anul I: 1949272.90 /1722899.78 Iei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 60

Aub]Oc=4169.90mp;

Anul construirii: 1973

Regim de inaltime: S+P+4