Hotărârea nr. 378/2017

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți unor obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți unor obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Investiții și Achiziții Publice -Serviciul Investiții și Derulare Contracte nr. P.7.3/1021/27.12.2017;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. i) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Achiziții Publice - Serviciul Investiții și Derulare Contracte și Direcția Economică vor aduce la îndeplinirea prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 28.12.2017.


Contrasemnează p.Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE


Nr. Crt.

OBIECTIV

C+M (inclusiv tva)-lei-

Valoare totala investiție (inclusiv tva) -lei-

1

Reamenajarea spațiilor urbane adiacente zonei șos. Olteniței- zona acces în Orășelul Copiilor

2 829 938.614

2 999 653.585

2

Reamenajarea spațiilor urbane adiacente intersecției b-dul. C-tin. Brâncoveanu - str. Alunișului

1758,775.873

1 873 492.268

3

Reamenajarea spațiilor urbane adiacente străzii Nițu vasile, tronson cuprins între Piața Sudului și Fântâna Florilor

811 055.177

881 573.598

4

Modernizarea fântânii arteziene, intersecția străzilor Nițu Vasile- Emil Racoviță-Alexandru Obregia, precum și reamenajarea spațiilor verzi adiacente

788 497.361

857 857.556

5

Reamenajarea spațiilor urbane adiacente șos. Giurgiului (inclusiv zona de intrare în București -Jilava)

4 519 318.413

4 850 061.657

6

Reamenajarea zonelor de așteptare din vecinătatea stațiilor de transport în comun cu locuri! insufuciente

770 468.144

834 702.633

7

Reamenajarea spațiilor verzi și pieton a le, adiacente fântânii florilor - str. Nițu Vasile

211466.247

251198.928

8

Reamenajarea scuarului central-Pasaj Piața Sudului (Calea Văcărești- str. Nițu Vasile)

421 959.258

472 499.648

9

Reamenajarea spațiilor urbane adiacente străzii Alunișului, unde se amenajază parcaje publice

335 186.628

386 160.388

10

Reamenajarea zonei de plajă ecologică din Parcul Orășelul Copiilor cu noi spații de

relaxare și mobilier urban    j

987 379.235

1086 900.968