Hotărârea nr. 371/2017

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a blocurilor de locuințe care fac parte din ,,Programul multianual privind creșterea performanțelor energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030,,


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a blocurilor de locuințe care fac parte din „Programul multianual privind creșterea performanțelor energetice a blocurilor de locuințe

din Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030,,

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Raportul de specialitate al Direcției Investiții și Achiziții Publice nr, P.7.3/1017/ 21.12.2017; Prevederile Ghidului Solicitantului aferent Programului Operațional Regional POR 2014 -

2020, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea 3.1. Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, operațiunea A - clădiri rezidențiale;

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanțelor energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr,273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin.(2) lit. i) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea Administrației publice locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai blocurilor de locuințe care fac parte din programul multianual privind creșterea performanțelor energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030,, conform Anexelor nr. 1-2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, în conformitate cu documentația tehnico-economică a obiectivelor de investiții.

Art.2. Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București, Direcția Investiții și Achiziții Publice - Serviciul Investiții și Derulare Contracte și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din


data de 22.12.2017.


Diana Anca ARTENE

Nr. 371 /22.12.2017

ANEXA NR 1 LA HCLS4 nr.

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 4, sc 1-4, sos. Olteniței nr. 142, sector4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea perofrmantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopeifparte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI(LE) INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

5924,91406

mii lei

din care

Constructii-montaj(C+M)

4955,62585

mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0,31580

mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0,03011

mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0,02488

mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0,00522

mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0,00417

mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0,35270

mii lei/mp A utila

LUCRĂRI ELIGIBILE

0,34331

Vnii lei/mjap\

LUCRĂRI NEELIGIBILE

0,00522

Eșalonarea investiției (INV/C+M):5924,91406/4955,62585 mii lei

Anul l:

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni(din care 3 -schela)

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

nr apartamente: 163

Au_locuinte= 10667,20 mp

Au_bioc=14050,69 mp

Ad=17294,70 mp

Ac=1406,11 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic:

56,71 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 743047,50 kwh/an in tone echivalent petrol 64x 10'5 Mtep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 :    98,7081 COz/an.

ANEXA NR. 2 LA HCLS4 nr.    : 99

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4“

Imobil

Bloc 17-18, sc A-H, Aleea Cricovul Dulce nr. 2-4, sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea perofrmantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei(parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI(LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

Constructii-montaj(C+M)

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA:

LUCRĂRI ELIGIBILE

LUCRĂRI NEELIGIBILE

Eșalonarea investiției (INV/C+M): 3195,40598/2708,96528 Anul I:

3195,40598    mii lei

2708,96528    mii lei


0,28825

0,04026

0,03173

0,00853

0,00697

0,33907

0,33229

0,00853DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni(din care 3 -schela)

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

nr apartamente: 120

Au_locuinte= 7989,30 mp

Au_bioc=7989,30 mp

Ad=8960,64 mp

Ac=1493,44 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic:

54,19 kwh/m2 (a.u.) si an

2.    economia anuala de energie: 600119,70 kwh/an in tone echivalent petrol 52x 10'6 Mtep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 :    79,891 CO2/an.