Hotărârea nr. 37/2017

Hotărâre privind aprobarea indicatoriilor tehnico-economici pentru obiectivul bazin de înot Școala Gimnazială nr.190 din Str. Sg. Nițu Vasile nr.16


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatoriilor tehnico-economici pentru obiectivul bazin de înot Școala Gimnazială nr.190 din Str. Sg. Nițu Vasile nr.16

Consiliul Local Sector 4

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Investiții și Achiziții Publice nr. 146/20.02.2017;

Luând act de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; în conformitate cu prevederile art.44, alin (1) din Legea nr.273/2006, privind Finanțele

Publice Locale;

în temeiul prevederilor art.45, alin. (1) și art.81, alin. (2), lit i, din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aproba indicatorii tehnico-economici privind obiectivul bazin de înot de la Școala Gimnazială nr.190, conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2 - Investiția se va realiza din surse alternative de finanțare față de bugetul local.

Art.3 - Prevederile prezentei vor fi duse la îndelinire de către Primarul Sectorului 4,

Secretarul Sectorului 4 și Direcția învățământ și Tineret Sector 4, conform competențelor legale.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 27.02.2017.

4?

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, \

Cosmin - Conș^ntin BĂRBALĂU jl

X'. -2v //


Nr. 37/27.02.2017
M UNICIPI UL B VCVREȘ TI CONSILIUL LOCAL - SECTOR 4

DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI TINERET

B-clul Metalurgiei Nr. S9, Sector 4

Tel; 021 460S593, 4602781, 4610030 / Fax; 021 460S279..021 460S594 E-niail; office@aslgs4.ro / Site; rxwv.aslgs4.ro

Denumirea obiectivului de investiții

AMENAJARE BAZIN DE ÎNOT DIDACTIC ȘCOALA NR. 190


1.    Titularul investiției - Consiliul Local Sector 4

2.    Beneficiarul investitei- DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI TINERET ~ Sector 4, București Terenul pe care se propune amenajarea investiției se află în incinta școlii nr.190, în intravilanul

sectorului 4, având folosință curți construcții - pentru infrastructura educațională. Terenul se afla în proprietatea Consilului Local al Sectorului 4.

Situația actuală: Bazinul existent este descoperit, fiind înconjurat perimetral de o bordură cu înălțime variabilă ( de la 30 la 50 cm în zona blocurilor de start). în plan orizontal, forma este dreptunghiulară, dimensiunile interioare ale cuvei fiind de 13.50 m X 24.80 m neîndeplinind standardele pentru omologarea FINA(Federatia Internațională de Natație), în vederea acestui aspect este necesara o lungime fixa de 25m pentru un bazin semiolimpic. Finisajele bazinului sunt alcătuite din plăci ceramice ce nu asigură siguranța în exploatare, acestea nefiind antiderapante. De asemenea, perimetral, nu exista un sistem de susținere conform cu cerințele Ordinului nr.119 din 4 februarie 2014 al Ministerului Sănătății. Pe situl propus, există și o construcție descoperită cu rolul de duș cu dimensiunile plane de 5.03m xl.33m și înălțimea de 2.30m ce nu asigură capacitatea necesară pentru volumul de persoane ce pot utiliza concomitent bazinul. De asemenea, bazinul nu este dotat cu sisteme de filtrare, recirculare și încălzire a apei pentru a putea îndeplini cerințele FINA și cele ale Ministerului Sănătății. Pe situl propus sunt prezente și 2 garaje cu dimensiunile plane de 3.1mx5.3m si inaltimea de 2m, alcătuite din prefabricate din beton putând fi relocate într-o locație cu acces mai facil.

Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiții pot fi atinse :

Se urmărește ca la nivelul sectorului 4 să creasca starea de sanatate a locuitorilor prin crearea de infrastructura sportivă și de agrement care sa permită practicarea unei game cat mai variate de sporturi și activități fizice. Amenajarea unui bazin de înot prin extinderea și modificarea bazinului existent pentru a corespunde caracteristicilor tehnice și standardelor în vigoare - această soluție tehnica presupune desfacerea peretelui din beton armat de pe una din laturi și refacerea acestuia conform planurilor de arhitectură, îndepărtarea materialelor rezultate și realizarea unei construcții pentru a acoperi bazinul. Școala nr.190 are deja o bază sportivă foarte bine dotată și pregătește clase cu profil vocațional sportiv. Baza sportivă a școlii 190 este alcătuită dintr-o pistă de atletism circulara acoperită cu material sintetic , teren de baschet și teren de fotbal. în incinta școlii se află bazinul neacoperit care nu mai corespunde normelor sanitare în vigoare și care nu poate fi folosit în orice anotimp. La acest bazin se propun intervenții pentru a-1 aduce la nivelul standardelor și legislației în vigoare, inclusiv acoperirea acestuia.

Prin adoptarea acestui scenariu, baza sportivă a școlii devine mai complexă. Școala pregătește deja clase vocationale cu profil sportiv, are experiența didactică și managerială pentru a beneficia de toate avantajele oferite de implementarea acestui obiectiv de investiții în cadrul ei. Alegerea acestui scenariu permite utilizarea bazinului existent și evitarea costurilor substanțiale pe care le-ar presupune desființarea acestuia.

Avantajele scenariului:

-    o mai bună utilizare a fondurilor bugetare disponibile pentru obținerea rezultatului vizat;

-    utilizarea unui teren care avea deja acest scop;

-    integrarea într-un complex sportiv didactic existent și creșterea valorii acestuia pentru societate;

-    impact redus asupra traficului prin amplasarea într-un spațiu cu posibilități numeroase de acces atât cu transportul în comun (metrou și mijloace de transport de suprafață), cât și cu autoturismul personal;

-    posibilitatea utilizării bazinului atât pe timp de vară, cât și pe timp de iarnă;

-    amplasarea într-o zonă ușor accesibilă crește gradul de atractivitate pentru populație, probabilitatea ca aceștia să folosească facilitățile fiind mai mare decât dacă bazinul ar fi amplasat într-o bază sportiva complexă, dar mai îndepărtată de locuință.

DATE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI:

1. Descrierea lucrărilor de bază și a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma realizării lucrărilor de bază;

a) zona și amplasamentul:

Terenul este amplasat în incinta școlii nr. 190, pe str. Nitu Vasile nr.16, în apropierea Pieței Sudului, sector 4, București. Zona este predominată de locuințe colective. Accesul se face din str. Nitu Vasile. Vecinătățile sunt: -la nord: locuințe individuale pe intrarea Scorușului -la est: str. Nitu Vasile -la sud: str. Secuilor -la vest: locuințe colective (P+8) pe strada Negureni. Terenul care formează incinta școlii are o densitate mare de construcții, este plan, cu amenajarea corespunzătoare realizată pentru așezarea pe verticala a străzii, aleilor de acces, spațiilor verzi. Construcția propusă va fi amplasată cu fațada principală spre Est, intrarea facându-se dinspre aleea principală ce asigură circulația interioară în complexul pentru învățământ.

b) statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat:

Terenul se află în intravilanul sectorului 4, București și are ca folosință curți construcții -infrastructură de învățământ, fiind în proprietatea și administrarea Consiliului Local al Sectorului 4.

c) Descrierea lucrărilor de baza:

Se propune o construcție care să anvelopeze spațiul bazinului existent pentru folosirea în scopuri didactice tot timpul anului. Bazinul poate fi folosit și în competiții școlare putând fi omologat în acest sens fiind adaptat conform standardelor FINA (Federația Internațională de Natație) și ale Ministerului Sănătății. Bazinul va fi decopertat iar cuva acestuia va fi extinsă spre latura nordică până la 25ml pentru îndeplinirea standardelor FINA. De asmenea, adâncimea bazinului va fi redusă de la 2.02m până la /1.60-l,80m pentru o exploatare eficiență și diminuarea volumului de apă ce trebuie procesat în procesul de filtrare. Extinderea bazinului se va realiza astfel: se propune desfacerea peretelui din beton armat de pe latura stângă și refacerea acestuia. Legătură peretelui din beton propus cu cei doi pereți dispuși longitudinali se va realiza prin intermediul ancorelor chimice. Micșorarea adâncimii bazinului existent se va realiza astfel: la interiorul bazinului existent se va realiza o pardoseală din beton armat tyrîfat monolit,, alcătuită din grinzi de beton armat dispuse ortogonal și placă de beton armat în groSîme-cie 25 cnf Grinzile de beton propuse vor fi amplasate pe radierul existent, iar în casetele rezulțate se yo'mfbaliza * V umpluturi cu pietriș. Legătură pardoselii propuse cu pereții perimetrali din beton armajfse va^^aliza.pfin    «

intermediul ancorelor chimice. Ancorele chimice se vor monta respectându-se cu strictețe fișa tehnică a producătorului. Pe lângă activitățiile de înot, vor fi prevăzute și vestiare, funcțiuni tehnice conexe și o sală de pregătire fizică. Construcția va respecta legislația, normele și normativele în vigoare.

d) Concluziile evaluării impactului asupra mediului:

Prin dezvoltarea acestui proiect de investiții nu sunt afectate caracteristicile naturale specifice zonei. în zonă nu sunt identificate specii rar sau pe cale de dispariție care ar putea fi afectate în perioada de execuție sau în perioada de operare. Proiectul nu va afecta peisajul (zona este predominantă de construcții) și nu va fi afectat patrimoniul cultural al comunității. Atât în perioada de operare, căt și în perioada de execuție se vor lua toate masurile pentru colectarea și transportul deșeurilor conform legislației în vigoare. Impactul asupra mediului în perioada de operare este nesemnificativ. în perioada de execuție se vor lua toate masurile pentru a evita evenimente care ar putea polua mediul și se vor respecta toate normele aplicabile în ceea ce privește protecția mediului. Având în vedere lucrările care se vor efectua, impactul asupra mediului în perioada de execuție este neglijabil / neutru.

3. Descrierea, după caz, a lucrărilor de modernizare efectuate în spațiile con s olid a te/reabilitate/rep a rate;

Construcția proiectată adăpostește bazinul existent la care se intervine pentru a putea fi folosit pe tot parcursul anului și propune funcțiuni conexe acestuia. De asemenea, acesta va fi dotat cu echipamente de filtrare, re circul are și încălzire a apei pana la temperatura de 28° pentru a respecta standardele FINA și ale Ministerului Sanatatii. Bazinul va fi decopertat iar cuva acestuia va fi extinsă spre latura nordică până la 25 ml pentru îndeplinirea standardelor FINA. De asmenea, adâncimea bazinului va fi redusă de la 2.02m pana la /1.60-1.80m pentru o exploatare eficientă și diminuarea volumului de apa ce trebuie procesat în procesul de filtrare. Totodată, înălțimea propusă este adecvata pentru siguranța în utilizarea de către unitățile de învățământ pe care le deservește. Ulterior cuva de beton a bazinului va fi hidroizolată și finisată cu placi din porțelan. Pavimentul perimetral va fi ridicat cu 30cm ( aceasta va fi noua cota 0.00 a construcției) iar bazinul va fi înconjurat perimetral de o bordura înaltă de 30cm care va integra rigola propusă iar pe latura interioara a acesteia se va propune un bordaj rotunjit pentru a asigura susținerea utilizatorilor și a îndeplini Ordinul nr.119 din 2014 al Ministerului Sănătății. Pe laturile scurte ale bazinului bordajul va avea o lățime de lm pentru amplasarea blocurilor de start și a panourilor de întoarcere, necesare pentru concursuri sportive. Se vor prevedea scări de acces în bazin cu elemente rotunjite pentru a asigura siguranța în exploatare. Pentru realizarea unei construcții ce va acoperi inclusiv bazinul de înot, se vor executa următoarele lucrări:

• realizarea infrastructurii - fundații izolate din beton armat de tip pahar pe zona stâlpilor. Realizarea radierului din beton armat pe zona subsolului.

• realizarea suprastructurii în soluție de cadre și plansee din beton armat între ax 1 si ax 2, unde regimul de înălțime va fi Sp + P +1E. Stâlpii principali vor fi poziționați pe axele 1 și 3, aceștia vor fi de tip elemente prefabricate din beton armat. Acoperișul construcției propuse va fi de tip șarpanta din forme metalice în două ape. Acoperișul se va dezvolta din axul 1 până în axul 3.

Structura propusă (S+P+l) va fi realizată din stâlpi de beton armat și grinzi metalice cu zăbrele pentru a asigura deschiderile de travee de 24ml pe o direcție și cadre cu interax de 6m una pe cealaltă. închiderile exterioare vor fi realizate din placaj metalic termorezistent iar tâmplăria va fi din aluminiu cu rupere de punte termica . Pereții de compartimentare vor fi din gips-carton rezistent la apa finisat cu vopsea lavabilă antimucegai (impermeabilă în zonele expuse umidității). Se vor prevedea hidroizolații orizontale și verticale pentru protecția elementelor de construcție.Pardoselile se vor finisa cu placpceramice antiderapante. Acoperișul va fi realizat din tabla cutată termoizolată cu hidroizolalți^djn^menffifană bituminoasă cu luminatoare pentru a asigura o iluminare naturală eficienta pe timpuf zilei și pentru^, eficiența energetică. Pe acoperiș se vor dispune sisteme de panouri solare pentru încălzirea apd^bri'entate’; u către Sud.    $ f f \ T V

Subsolul va avea funcțiune strict tehnica fiind accesibil printr-o scară exterioară și va cuprinde: -Bazin tampon din beton armat cu acces printr-un chepeng aflat în planul parterului ( acesta va avea volumul de minim 10% din cel al bazinului pentru a prelua volumul apei dislocate din timpul utilizării) -Camera tehnica ce va adăposti sistemele de filtrare, încălzire și recirculare a apei. - Camera centralei termice

Parterul va fi conformat spațial-functional pentru asigurarea unor filtre alcătuite din vestiare și izolarea zonei umede de circulație de cea uscata și va cuprinde. - Recepție - Scara de acces către etajul 1, - Grup sanitar accesibil din recepție - Depozitare accesibilă din zona bazinului - Cabinet medical - Vestiar antrenori prevăzut cu grup sanitar și duș - Vestiar fete pentru 40 de persoane, prevăzut cu grupuri sanitare și dușuri - Vestiar băieți pentru 40 de persoane, prevăzut cu grup sanitar și dușuri - Vestiar mixt pentru 20 de persoane, prevăzut cu grup sanitar și dusuri adaptat utilizării de către persoanele cu dizabilități ( cu grup sanitar cu duș dimensionat corespunzător și culoare de circulație cu deschideri mai largi pentru accesul cu fotoliu rulant) -Coridor - Sală bazin

Etajul 1 va cuprinde următoarele funcțiuni - Scară de acces către parter - Hol distribuție - Grup sanitar pentru fete - Grup sanitar pentru băieți - Camera centrală tratare a aerului - Sală de antrenament -Depozitare pentru siguranța în exploatare se vor prevedea parapeți la scară și la zonele de circulație spre goluri. Se va respecta cerința de protecție fonica pentru fiecare funcțiune prezentă în clădire.

Caracteristici constructive:

-    Aria construită - 912.64 mp

-    Aria desfășurată - 1193.18 mp

-    Subsol - 83.75 mp

-    Parter-912.64 mp

-    Etaj 1 - 196.79 mp

-Volum = 7949.05 mc

-Regim de înălțime S+P+lEp Gradul II de rezistenta la foc Risc mic de incendiu. Un singur compartiment de incendiu Categoria de importanta C (normala) Clasa de importanta III.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMI CI AI INVESTIȚIEI: BAZIN DE ÎNOT DIDACTIC ȘCOALA NR. 190

1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA = 6.104.707,14 lei, 1.349.285,46 euro (1 euro= 4,5244 lei la cursul BNR 20.02.2017)

Din care : Construcții + Montai; 5.164.005 lei, inclusiv TVA, 1.141.367,92 euro    f ~

2. eșalonarea investiției (INV/C+M) - fără TVA: - anul I : INV:3.200.340 dimcăre C+M; 2.550^000 -anul II: INV:1.929.666 din care C+M: 1.789.500


3.    durata de realizare (luni): 18 luni

4.    capacități (în unități fizice și valorice):

-    Aria construită - 912.64 mp

-    Aria desfășurată - 1193.18 mp

-    Subsol - 83.75mp

-    Parter - 912.64 mp

-    Etaj 1 - 196.79 mp

5. alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, după caz. Nu este cazul