Hotărârea nr. 342/2017

Hotărâre privind aprobarea și însușirea raportului de evaluare a terenurilor situate în Aleea Terasei nr. 6B și nr. 8D, sector 4 și constituirea Comisiei de negociere în vederea achiziționării acestora, pentru și în numele Municipiului București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel.+(4)021.335.92.30 Fax.+(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea și însușirea raportului de evaluare a terenurilor situate în Aleea Terasei nr. 6B și nr. 8D, sector 4 și constituirea Comisiei de negociere în vederea achiziționării acestora, pentru și în numele Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției Gospodărire Locală, Serviciul Patrimoniu, cu nr. P.12.3 / 366/ 12.12.2017 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Ținând cont de Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4; în conformitate cu Raportul de evaluare întocmit de către Deloitte Consultanță S.R.L.,

înregistrat sub nr. 66624 /12.12.2017;

în temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 347/30.08.2017 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 4 să achiziționeze, pentru și în numele Municipiului București, imobilele teren situate în Aleea Terasei nr. 8d, nr. 6b, nr. 5d și nr. 9, Bd. Alexandru Obregia nr. 19f, nr. 19k și nr. 7d, sector 4;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare și ale Codului civil;

în temeiul dispozițiilor cuprinse la art. 45 alin.(l), art. 81 alin.(4) și art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă și se însușește Raportul de evaluare a terenurilor situate în Aleea Terasei nr. 6B, nr. cadastral 220393 și nr. 8D, nr. cadastral 207776 din Sectorul 4, care fac parte din terenurile menționate în H.C.G.M.B. nr. 347/30.08.2017, situate în Aleea Terasei nr. 8d, nr. 6b, nr. 5d și nr. 9, Bd. Alexandru Obregia nr. 19f, nr. 19k și nr. 7d, sector 4, raport întocmit de către Deloitte Consultanță S.R.L. și înregistrat la Sectorul 4 al Municipiului București sub nr. 66624 /12.12.2017.

Art.2. Se împuternicește Primarul Sectorului 4 al Municipiului București să numească membrii Comisiei de negociere, care va derula procedurile de negociere a prețului la care se vor achiziționa terenurile prevăzute la art. 1.

Art. 3. Comisia de negociere va avea un mandat de negociere limitat la maxim valoarea prevăzută în raportul de evaluare, pentru fiecare teren în parte.

Art.4. Se împuternicește Primarul Sectorului 4 să semneze contractele de vâr^fgȘge^îfe^or prevăzute la art. 1, precum și toate actele necesare finalizării achiziției și derulăp^Șerațiumror^ înscriere în cartea funciară a acestora, pentru și în numele Municipiului București#*

Art.5. Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcțiile de specialitate din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 și va fi transmisă și Consiliului General al Municipiului București, iar comunicarea se va face prin Serviciul Tehnic Consiliu Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 18.12.2017.