Hotărârea nr. 339/2017

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2017


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI Metalurgiei nr. 12-18,Grand Arena,etaj 1 sector 4, București

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2017

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere:

-    Expunerea de motive a primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 4 nr. P.6.2/ 7874 /14.12.2017 al Direcției Economice;

-    Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Luând în considerare prevederile :

art.8. litera a) art.19 alin.(l) litera a), art.20 alin .(1) litera a), art.26, art.39 alin.(3), (4), (5), (6) și (8) art.45, art.46 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale modificată și completată;

în temeiul art. 45, alin. 2, lit. a), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) si art. 115 alin.(l) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului Sectorului 4 al Municipiului București pe anul 2017 atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli astfel :

• Bugetul local de venituri și cheltuieli în sumă de 711 950 mii lei, conform anexei nr. 1;

Art. 2 . Se aprobă formularul 11/1 după cum urmează :


Formularul 11/1 - Anexa nr. 1.1 - Bugetul local detaliat la venituri pe,;    £ și

paragrafe pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020;

Art. 3. Se aprobă rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre:

- Anexa 2 - capitol bugetar 49.02 - Bugetul Local al Sectorului 4 al Municipiului București, în valoare de 711 950 mii lei:

- Anexa 2.1


-Anexa 2.1.1


-Anexa 2.1.2


-Anexa 2.1.3


-    capitol bugetar 51.02

-    cap.51.02.01.03

-    cap.51.02.01.03 P

-    cap.51.02.01.03 D


-    Autorități publice și Acțiuni externe

-    D.G.I.T.L.

-    Primăria sector 4

-    DAUI


Anexa 2.2    - capitol bugetar 54.02

Anexa 2.2.1 - cap.54.02.10


-Alte Servicii Publice Generale

- Direcția Generala Evidenta a Persoanelor


- Anexa 2.3    - capitol bugetar 55.02    - Dobânzi

Anexa 2.4    - capitol bugetar 61.02

Anexa 2.4.1 - cap.61.02.03.04

-    Ordine Publica si Siguranța Naționala

-    Direcția Generala de Politie Locala

■    Anexa 2.5    - capitol bugetar 65.02

■Anexa 2.5.1 - cap.65.02.03.01 • Anexa 2.5.2 - cap.65.02.03.01 PS4 ■Anexa 2.5.3 - cap.65.02.03.01 US ■Anexa 2.5.4 - cap.65.02.03.02 ■Anexa 2.5.5 - cap.65.02.03.02 PS4 ■Anexa2.5.6 - cap.65.02.03.02 US

■    Anexa 2.5.7 - cap.65.02.04.01

■    Anexa 2.5.8 - cap.65.02.04.01 PS4

■    Anexa 2.5.9 - cap.65.02.04.01 US

■    Anexa 2.5.10 - cap.65.02.04.02 ■Anexa 2.5.11 cap.65.02.04.02 PS4 ■Anexa 2.5.12 -cap.65.02.04.02 US ■Anexa 2.5.13 - cap.65.02.05 US ■Anexa 2.5.14 - cap.65.02.07.04 •Anexa2.5.15 - cap.65.02.07.04PS4 Anexa2.5.16 - cap.65.02.07.04 US

-    învățământ total

-    învățământ preșcolar

-    învățământ preșcolar PS4

-    învățământ preșcolar US

-    învățământ primar

-    învățământ primar PS4

-    învățământ primar US

-    învățământ secundar inferior

-    învățământ secundar inferior PS4

-    învățământ secundar inferior US

-    învățământ secundar superior

-    învățământ secundar superior PS4

-    învățământ secundar superior US

-    învățământ postliceal US.

-    învățământ special

-    învățământ specit

-    învățământ speciî


-    Anexa 2.6    - capitol bugetar 66.02

-    Anexa 2.6.1 - cap.66.02.06.03

-    Anexa 2.7    - capitol bugetar 67.02

-Anexa2.7.1 - cap.67.02.03.30

-    Anexa 2.7.2 - cap.67.02.05.03 P

-    Anexa 2.8    - capitol bugetar 68.02

-Anexa 2.8.1 - cap.68.02.

-Anexa 2.8.2 - cap.68.02.05.02

-    Anexa 2.8.3 - cap.68.02.06.01 -Anexa 2.8.4 - cap.68.02.11 -Anexa 2.8.5 - cap.68.02.12 -Anexa 2.8.6 - cap.68.02.50.50

-    Anexa 2.9    - capitol bugetar 70.02

-Anexa 2.9.1 - cap.70.02.03.30

-    Anexa 2.9.2 - cap.70.02.50

-    Anexa 2.10 - capitol bugetar 84.02

-    Sanatate

-    Unitati medico - sociale

-    Cultură recreere și religie

-    Centrul Cultural European Nicolae Balcescu

-    întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement PS4

-    Asigurări și asistență socială

-    Asistență socială

-    Asistență socială in caz de invaliditate

-    Copii

-    Creșe

-    Unitati de asistenta medico - sociale

-    Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

-    Locuințe, servicii și Dezvoltare Publică

-    Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

-    Alte servicii in domeniul locuințelor

-    Transporturi

-    Străzi


-Anexa 2.10.1 - cap.84.02.03.03

Art. 4. Se aprobă Listele de investiții aferente bugetului propriu al Primăriei Sectorului 4, precum și pentru unitățile aflate în subordine a Consiliului Local sector 4, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre:

anexa nr. 3. „Lista de investiții a Primăriei Sectorului 4”;

anexa nr. 4, 4.1 „Lista de investiții a „Direcția Generala de Politie Locala”

anexa nr. 5, 5.1; „Lista de investiți „D.G.A.S.P.C.”

anexa nr. 6, 6.1; „Lista de investiți „D.A.U.I.”

Art. 5. Se aprobă Lista obiectivelor de investiții multianuale aferente Primăriei Sectorului 4 conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

- anexa nr. 7, „Lista obiectivelor de acțiuni multianuale a Primăriei Sectorului


Art. 6. Prezenta hotărâre va fî dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum și de către instituțiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 4, prin ordonatorii secundari de, credite, conform competențelor și comunicate de Serviciul Tehnic Consiliului Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 18.12.2017.

Nr. 339/18.12.2017

4