Hotărârea nr. 338/2017

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2017


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18,Grand Arena,etaj 1 sector 4, București

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2017

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere:

-    Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local

al Sectorului 4 nr. P.6.2/ 7565 /07.12.2017 al Direcției Economice;

Luând în considerare prevederile :

art.8. litera a) art.19 alin.(l) litera a), art.20 alin .(1) litera a), art.26, art.39 alin.(3), (4), (5), (6) și (8) art.45, art.46 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale modificată și completată;

în temeiul art. 45 alin. (2) lit. a), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) si art. 115 alin.(l) lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

Comparativ cu Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017, în valoare de 692.997,00 mii lei, aprobat prin HCL 324/28.11.2017, actualul buget de venituri și cheltuieli propus spre aprobare a fost

suplimentat cu 18.953,00 mii lei.

Suplimentarea provine din suma repartizata Sectorului 4 al Municipiului București prin:

- Decizia nr. 91939/04.12.2017 a Directorului general al Direcției Generală Regională a

Finanțelor Publice privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate pe anul 2017:

in valoare de 16.741,00 mii lei


HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului Sectorului 4 al Municipiului București pe anul 2017 atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli astfel:

• Bugetul local de venituri și cheltuieli în sumă de 711 950 mii lei, conform anexei nr. 1;

Art. 2 . Se aprobă fonnularul 11/1 după cum urmează :

Formularul 11/1 - Anexa nr. 1.1 - Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020;

Art. 3. Se aprobă rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre:

-    Anexa 2 - capitol bugetar 49.02 - Bugetul Local al Sectorului 4 al Municipiului București, în valoare de 711 950 mii lei:

-    Anexa 2.1    - capitol bugetar 51.02    - Autorități publice și Acțiuni externe

-    Anexa 2.1.1 - cap.51.02.01.03 P    - Primăria sector 4

-Anexa 2.1.2 - cap.51.02.01.03 D

- DAUI


- Anexa 2.2    - capitol bugetar 55.02    - Dobânzi

-    Anexa 2.3    - capitol bugetar 65.02

-Anexa 2.3.1 - cap.65.02.03.01 -Anexa2.3,2 - cap.65.02.03.01 PS4 -Anexa 2.3.3 - cap.65.02.03.01 US -Anexa 2.3.4 - cap.65.02.03.02 -Anexa 2.3.5 - cap.65.02.03.02 PS4 -Anexa2.3.6 - cap.65.02.03.02 US -Anexa 2.3.7 - cap.65.02.04.01 -Anexa 2.3.8 - cap.65.02.04.01 PS4 -Anexa 2.3.9 - cap.65.02,04.01 US

-    Anexa 2.3.10 - cap.65.02.04.02 -Anexa 2.3.11 cap.65.02.04.02 PS4

-    Anexa 2.3.12 - cap.65.02.04.02 US -Anexa 2.3.13 - cap.65.02.05 US -Anexa 2.3.14 - cap.65.02.07.04 -Anexa2.3.15 - cap.65.02.07.04PS4 -Anexa 2.3.16 - cap.65.02.07.04 US


-    învățământ total

-    învățământ preșcolar

-    învățământ preșcolar PS4

-    învățământ preșcolar US

-    învățământ primar

-    învățământ primar PS4

-    învățământ primar US

-    învățământ secundar inferior

-    învățământ secundar inferior PS4

-    învățământ secundar inferior US

-    învățământ secundar superior

-    învățământ secundar superior PS4-Anexa 2.3.17 - cap.65.02.50 I

-    Anexa 2.4    -    capitol bugetar 67.02

-Anexa 2.4.1 - cap.67.02.03.30

-    Anexa 2.4.2 - cap.67.02.05.03 P

-    Anexa 2.5    -    capitol bugetar 68.02

-Anexa 2.5.1 - cap.68.02.

-Anexa 2.5.2 - cap.68.02.05.02

-    Anexa 2.6    -    capitol bugetar 70.02

-    Anexa 2.6.1 - cap.70.02.03.30 -Anexa 2.6.2 - cap.70.02.50


-    alte cheltuieli

-    Cultură recreere și religie

-    Centrul Cultural European Nicolae Balcescu

-    întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement PS4

-    Asigurări și asistență socială

-    Asistență socială

-    Asistență socială in caz de invaliditate

-    Locuințe, servicii și Dezvoltare Publică

-    Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

-    Alte servicii in domeniul locuințelor

Art. 4. Se aprobă Listele de investiții aferente bugetului propriu al Primăriei Sectorului 4, precum și pentru unitățile aflate în subordinea Consiliului Local sector 4, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre:

anexa nr. 3. „Lista de investiții a Primăriei Sectorului 4”;

anexa nr. 4, „Lista de investiții a „Direcția de Administrare Unitari de Invatamant” anexa nr. 5, 5.1; 5.2; 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9. 5.10, 5.11 „Lista de investiri

„Invatamant”

Art. 5. Se aprobă Lista obiectivelor de investiții multianuale aferente Primăriei Sectorului 4, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

- anexa nr. 6, „Lista obiectivelor de acțiuni multianuale a Primăriei Sectorului 4”;

Art. 6. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum și de către instituțiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 4, prin ordonatorii secundari de credite, conform competențelor și comunicate de Serviciul Tehnic Consiliului Local.

Această hotărâre a fost adoptată în de 07.12.2017.


Nr. 338/07.12.2017


ridată a Consiliului Local al sectorului 4 din data

ȘEDINȚĂ,

AC 1Otilia Iustinian VILCEA


3