Hotărârea nr. 33/2017

Hotărâre privind majorarea capitalului social al SC Amenajarea Domeniului Public 4 SA de către asociatul unic Consiliul Local al Sectorului 4, cu suma de 25.600,00 lei aport în natură


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind majorarea capitalului social al SC Amenajarea Domeniului Public 4 SA de către asociatul unic Consiliul Local al Sectorului 4, cu suma de 25.600,00 lei aport în natură

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și Raportul comun de specialitate nr.P. 12.3/63/16.02.2017 , al Serviciului Patrimoniu și al Direcției Economice;

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr.44/2016 și 67/2016 privind desființarea Direcției Administrare Parcuri și Zone Agrement Sector 4;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Ținând cont de Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a SC Amenajarea Domeniului Public

4 SA nr. 1/23.01.2017 privind majorarea capitalului social prin aport în natură și raportul de evaluare a „Trenulețului agrement” seria BMOB nr.REC 170127000016/27.01.2017;

în temeiul:

Prevederilor Legii nr.31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederilor Legii nr.82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederilor art. 45, alin. (2), art. 81, alin. (4), precum și art. 115 alin. (1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Local Sector 4

HOTĂRĂȘTE:

și Sectorul 4 al Municipiului București reprezentat de Direcția Gospodărire Locală; Z (■/


Art.l. Se aprobă majorarea capitalului social al SC Amenajarea Domeniului Public 4 SA, cu suma totală de 25.600,00 lei din aportul în natură a bunului prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2. Se emit un număr de 10.240 acțiuni noi, cu o valoare nominală de 2,5 lei, în valoare totală de 25.600,00 lei pentru Consiliul Local Sector 4;

Art.3. Se aprobă actualizarea actului constitutiv al SC Amenajarea Domeniului Public 4 SA, referitor la majorarea capitalului social cu aport în natură, în valoare de 25.600,00 lei;<< 2 J., Ă ..-x

Art.4. Predarea bunului ce constituie aportul în natură la capitalul sociălzâF'§C Amenajarea

Domeniului Public 4 SA, se va face pe bază de protocol de predare-primire încheia?între'SGA.D.P 4 SA , z

V”’    ;’■: v ' 'N ’ ’s L

Art.5. SC Amenajarea Domeniului Public 4 SA va exploata bunul mobil ce face obiectul prezentei hotărâri în vederea desfășurării activităților de agrement în incinta parcului „Orășelul Copiilor” din sectorul 4;

Art.6. Prevederile acestei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul Sectorului 4, reprezentanții Consiliului Local Sector 4 în adunarea Generală a Acționarilor și Consiliul de Aministrație al SC Amenajarea Domeniului Public 4 SA, Direcția Gospodărire Locală și Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4, iar comunicarea va fi efectuată de către Serviciul Tehnic Consiliul Local, conform competențelor legale.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 27.02.2017.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

Cosmin - Constantin BARBĂLĂL A

Nr. 33/27.02.2017
Anexă

Ia H.C.L.S 4 nr. 33/27.02.2017

1 --

Nr.crt.

Denumire mijloc fix

Număr de inventar

Valoare rămasă după amortizare/ februarie 2017

Valoare atribuită în urma evaluării/ ianuarie 2017

1.

Trenuleț agrement Tschu-Tschu

-    compus din locomotivă și 2 vagoane;

-    nr. identificare : WOGJAC250DOR49264, WOGELG200DOR49265, WOGELG200DOR49266.

3580

21.201,04

25.600,00

PREȘEDINTE DE Ș EDINȚĂ, Cosmin-Constanuii BARBĂL AtJ

j 'A,    y'    ți