Hotărârea nr. 319/2017

Hotărâre privind aprobarea intervențiilor și a indicatorilor tehnico-economici – faza Proiect Tehnic - pentru obiectivul de investiții “Modernizare, extindere, demolare parțială a construcțiilor din ansamblul Piața agroalimentară Berceni - Sudului”


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Gr and Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea intervențiilor și a indicatorilor tehnico-economici - faza Proiect Tehnic -pentru obiectivul de investiții “Modernizare, extindere, demolare parțială a construcțiilor din ansamblul Piața agroalimentara Berceni - Sudului”

Având în vedere:

S Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

S Raportul de specialitate al Direcției Investiții si Achiziții Publice nr. P7/3670/20.11.2017;

S în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele

publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

S Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

S în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (81) și art. 115 alin. (1) litera b) din

Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă intervențiile conform documentației tehnico-economice - Faza Proiect Tehnic- și indicatorii tehnico-economici - faza Proiect Tehnic - pentru obiectivul de investiții “Modernizare, extindere, demolare parțială a construcțiilor din ansamblul Piața agroalimentara Berceni - Sudului”, conform Anexei 1, ce devine parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă actualizarea valorilor aferente fazei DALI, prevăzute în HCL nr. 57/31.03.2017, modificate prin HCL nr. 208/17.08.2017, conform Anexei 2, ce devine parte integrantă din prezenta hotărâre

Art 3. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții si Achiziții Publice

7    7    S    9    5    5

și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 20.11.2017.

s/yy    >

PREȘEDINTE DE^ȘEDINTĂ>.

I - feA ,

Cosmin - Constantin BĂlȚBĂLĂU

/c? yi    yfy

Contrasemne&j Secretarii! Sec torului 4 Otilia Iustiniana^ÎLCEA


Nr. 319/20.11.2017

ANEXAI

laHCLS4 NR. 319/20.11.2017

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,Nr.

Crt.

Denumire obiectiv

Valoare C+M (inclusiv tva)

Valoare investiție (inclusiv tva)

1

Lucrări de modernizare , extindere, desființare parțială a construcțiilor din Ansamblul Piața Agroalimentară Berceni - Sudului

48,157,521.05 lei

61,139,905.41

Cosmin-Constantin BARBALĂU '1 j

Anexa 2 la HCL nr.    /j)Q_


DEVIZ GENERAL VARIANTA 1 al obiectivului de investiții

Conform HG nr. 907/29 noiembrie 2016

LUCRĂRI DE MODERNIZARE, EXTINDERE, DESFIINȚARE PARȚIALA A CONSTRUCȚIILOR DIN ANSAMBLUL PIAȚA ACROAUMENTARA BERCENI-SUDULUI

SECTOR 4, BUCUREȘTI

*1} Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (faraTVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

4,957.926.46

942.M6.O3

5,899,932.49

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.M

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

690,000.00

131,100.00

821,100.00

TOTAL CAPITOLUL 1

5,647,926.46

1,073,106,03

6,721,032.49

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

230,000,00

43.7M.M

273,700.00

TOTAL CAPITOLUL 2

230,000.00

43,700.00

273,700.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

30,000.00

5,700.00

35,700.00

3.1.1

Studii de teren

30,000.00

5,700.00

35,700.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

32

Documentații suport si cheltuieli pentru obdnerea de avize, acorduri si autorizații

5,100.00

0.00

5,100.00

33

Expertiza tehnica

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

1,180,025.00

224,204,75

1,404,229.75

3.5.1

Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentat’e de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz qeneral

477,375.00

90,701.25

568,076.25

3.5.4

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiifor

0.00

0.M

0.00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

70,265.00

13,350.35

83,615.35

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

632,385.00

120,153.15

752,538.15

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

2,000.00

380.00

2380.00

3.7

Consultanta

1,511,064.31

287,10222

1,793,166.53

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

1,511,064.31

287,102.22

1,798,166,53

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

619,351.12

117,676.71

737,027.83

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului.

96,650.00

18,363.50

115,013.50

38.1.1

Pe perioada de execuție a lucrărilor

0.00

0.00

0.00

38.1.2

Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat

de catrec Inspectoratul de Stat in Construcții

D.OD

0.00

0.00

3.8.2

DirigenBe de șantier

522,701.12

99,313.21

622,014,33

TOTAL CAPITOLUL 3

3,347,540.43

635,063.63

3,982,604.11

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1

Construcții si instalat!

32,540,486.91

6,182,692,51

38,723,179.43

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnoloqice si funcționale

717,926.06

136,405.95

854,332.01

4.3

Utilaje, echipamente tehnoloqice si funcționale care necesita montai

2,147.726.00

408,067.94

2,555,793.94

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

651.361.00

123.768.59

775,119.59

4.6

Active necorporale

OM

0.00

0.M

TOTAL CAPITOLUL 4

36,057,499.97

6,850,924.99

42908,424.96

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

1,345,487.31

253,111.48

1,598,598.79

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

1.332.165.66

253,111.48

1,585,277.13

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

13,321.66

0.00

13,321.66

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

445,153.56

0.00

445,153.56

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.M

0.00

0.00

5,2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții 0.5% din C+M [cf Lege 10/1995)

202342.53

0.00

202,342.53

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea

ucrarilor de construcții

40,468.51

0.00

40,468.51

5.2,4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

202,342.53

0.00

202.342.53

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desființare

0.00

0.M

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

4,373,460.25

830,961.25

5,204,441.50

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

6,164,121.13

1,084,072.72

7,248,193.85

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

’regatirea personalului de exploatare

5,000.00

950.00

5.950.M

6.2.

’robe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

5,000.00

950.00

5,950.00

TOTAL GENERAL:

51.452,08738

9,687,817.43

61,139,905.41

din care; C + M(12 +1.3 HAI2 + 4.1 + 42 + 5.1.1)

40,468,505.09

7,689,015.97

48,157,521.05