Hotărârea nr. 317/2017

Hotărâre privind aprobarea intervențiilor și a indicatorilor tehnico-economici – faza Proiect Tehnic - pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea intervențiilor și a indicatorilor tehnico-economici - faza Proiect Tehnic - pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4

Având în vedere:

S Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

S Raportul de specialitate al Direcției Investiții si Achiziții Publice nr. P7/ 3671 / 20.11.2017 S în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice

locale, cu modificările și completările ulterioare

S Ținând seama de prevederile Legii m*. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

■S în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (81) și art. 115 alin. (1) litera b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă intervențiile- Faza Proiect Tehnic- și indicatorii tehnico-economici - faza Proiect Tehnic - în conformitate cu documentația tehnico-economică, pentru obiectivele de investiții prevăzute în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă actualizarea valorilor aferente fazei DALI, prevăzute în HCL nr. 59/31.03.2017, HCL nr. 63/31.03.2017, HCL nr. 166/17.07.2017, HCL nr. 167/17.07.2017, HCL nr. 170/17.07.2017, HCL nr. 203/27.07.2017, conform valorilor prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Achiziții Publice și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 20.11.2017.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚA,

Cosmin - Consfentin^ĂRBĂlUu^

o.
Contrasemnea5 Secri


Otilia Iustiniana ILCEA


Nr. 317/20.11.2017

Nr.

Crt.

Denumire obiectiv

Valoare (fără tva) - lei

Valoare TVA-

lei

Total - lei

1

Amenajare parcare - stație IMGB-Sos. Berceni

2,165,395.18

411,425.08

2,576,820.26

2

Amenajare parcare - aproximativ 700 locuri

4,117,354.44

782,297.34

4,899,651.78

3

Supralărgirea Șos. Berceni (Șos.

Olteniței până la mimita administrativă - Șos. Centură); Tronosn II Str. I. Iriceanu si statia de metrou IMGB (supralărgire), Tronson III - stația de metrou IMGB și linia de centură

15,078,294.80

2,864,876.01

17,943,170.81

4

Amenajare parcare str. Alunișului

553,647.24

105,192.98

658,840.22

5

Amenajare parcare str. Izvorul Rece

581,079.15

110,405.04

691,484.19

6

Supralărgirea Strada Luica ( Șos. Giurgiului până la Bd. C-tin Brâncoveanu)

7,093,610.26

1,347,785.95

8,441,396.21

7

Amenajare parcări în spic Bd. C-tin Brâncoveanu

8,686,623.46

1,650,458.46

10,337,081.92

8

Amenajare parcări în spic Bd. Al. Obregia

6,381,549.00

1,212,494.31

7,594,043.31

9

Supralărgire strada Turnu Măgurele ( B-dul. Constantin Brâncoveanu până la Șos. Berceni)

8,045,019.36

1,528,553.68

9,573,573.04

10

Amenajare locuri de parcare în spic Șos. Berceni - Tronson I (Piața Sudului - Str. Ion Iriceanu)

6,861,536.35

1,303,691.91

8,165,228.26

11

Amenajare locuri de parcare în spic Bd. Tineretului

4,256,059.09

808,651.23

5,064,710.32

PREȘEDINTE DE ȘEDiNTĂ--., \\ QO3M}fii - «W9W Z#:>

ftJ Wî“-