Hotărârea nr. 302/2017

Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea asocierii dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 și Fundația „Hope and Homes for Children” România cu privire la închiderea Centrului de Plasament “Robin Hood” din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 4 și cu privire la implementarea unor măsuri privind prevenirea separării copiilor de familie sau, după caz reintegrarea lor în familiile naturale precum și formarea profesională a personalului


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea asocierii dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 și

Fundația „Hope and Homes for Children” România cu privire la închiderea Centrului de Plasament “Robin Hood” din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 4 și cu privire Ia implementarea unor măsuri privind prevenirea separării copiilor de familie sau, după caz reintegrarea lor în familiile naturale precum și formarea profesională a personalului

Consiliul Local al Sectorului 4

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 342872/25.10.2017 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4;

In baza rapoartelor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

Luând în considerare prevederile art. 5 lit. f) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (2) lit. f), art. 81 alin. (2) lit. n) și q) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București, pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4, de a hotărî cu privire la asocierea dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 și Fundația „Hope and Homes for Children” România cu privire la închiderea Centrului de Plasament “Robin Hood” din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 4 și cu privire la implementarea unor măsuri privind prevenirea separării copiilor de familie sau, după caz reintegrarea lor în familiile naturale precum și formarea profesională a personalului.

Art.2. Se împuternicește Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 să efectueze toate demersurile legale în vederea implementării măsurilor prevăzute la art. 1.

Art.3. Secretarul Sectorului 4 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale iar comunicarea acesteia se va face de către Serviciul Tehnic Consiliu Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.10.2017.

Nr. 302/31.10.2017