Hotărârea nr. 299/2017

Hotărâre privind modificarea pozițiilor nr. 43 și 68 din anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 157/30.10.2003 privind transmiterea în administrarea Direcției Administrației Învățământului Preuniversitar a Sectorului 4 a patrimoniului unităților de învățământ preuniversitar și special de stat de pe raza sectorului 4, cu privire la suprafețele de teren


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind modificarea pozițiilor nr. 43 și 68 din anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 157/30.10.2003 privind transmiterea în administrarea Direcției Administrației învățământului Preuniversitar a Sectorului 4 a patrimoniului unităților de învățământ preuniversitar și special de stat de pe raza sectorului 4, cu privire la suprafețele de teren

Consiliul Local al Sectorului 4;

Luând act de Referatul de specialitate nr. 4582/27.10.2017, întocmit de Direcția Tineret Sport

Sector 4;

•    Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

•    Ținând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

•    Având în vedere prevederile:

•    Ordinului nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și caile funciară, cu modificările și completările ulterioare;

•    Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare republicată, cu modificările și completările ulterioare;

•    Hotărârii Guvernului României nr. 294/2015 privind aprobarea Programului Național de cadastru și carte funciară 2015-2023;

•    Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 157/30.10.2003 și Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008;

•    în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. f) și alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea pozițiilor nr. 43 și 68 din anexa nr. 1 la Hotărârea Cons.ilmlui Local Sector 4 nr. 157/30.10.2003 privind transmiterea în administrarea Direcției Adriîîrîiăfratiefx învățământului Preuniversitar a Sectorului 4 a patrimoniului unităților de învățământ preyrfiyersîtar și y special de stat de pe raza sectorului 4, cu

privire la suprafețele de teren, pptriviȚ Planului,-de-m Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2.

' • z.'-    M,


amplasament și delimitare a imobilului, conform Anexei

Art. 2 Primarul Sectorului 4. Secretarul Sectorului 4, Direcția de Administrare a Unităților de învățământ, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliu Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.10.2017.

Nr. 299/31.10.2017

ANEXA NE. L35 (a rcgnbincnl

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:51)0


Nr. ca da si ral

StipraRița măsurată

Adresa intobilutui    ■// ■'? i

371 mp

Strada Mar ia Tfliiase nr. 87, Seciur 4, Bucure ști

Cartea Funciara nr.    )    i UAT }    Sector 4 îi    /

1________\

w


CȘpTirtC*-

A. Date referi (oare fa le ren

Nr,

parcela

Categorie

de

folosință

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Ce

371

Teren împrejmuit cu gard de metal cu fundație de heliu» între punctele 4-7, 8-13, poartă de nietai între 7-8 și calcan construcții între 1-4. 13-iG-l.

Toiul

371

B, Date referitoare In construclîi

Cod

CoitMr.

Deșii tatii a

Suprafața «înșiruită la sul (Itipj

Mențiuni

CI

CAS

154

Unitate de învăț a mâni (S-t-P+lE). construită dîn cărămidă în tutui 1991, S.desf-338 mp.

'iota!

-

154

S. construită desfășurată totală = 33S iun

Suprafața totalii măsurată a imobilului = 371 mp

.—    Suprafața din aci = 31)4 mp

/i$‘ Executant, ^'teX r 'i.TA f . _ /SC TUEOT&P SRL'X\ ^wASLWtfj.Cajoceâ'GOttrRtjnia Ionela

- M / fî    ftCi.--. r -■    $1

rCotil iNi^ț'etiwea t nasu rsitiir i Ițifîii torc 11. Aco rect itud ine;i „ .iițtflcțCcȚliloVitiiieiițatfci’eadasiralc si cijr/suoadeiua ' ^/^'cShiWatlăi^diMiergtZ

Semnătura si șlampjlax t    batâȘoâTlJI'jdL^

Inspector

Confirm introduce rea imobilului in baza dedate integrata si atribuirea numai ului cadastral.

Semnatara si parafa

Dala...................

Ștampila IJCP1

J,

Qtk - 399fM. to.£04?

-j %

Nr.

Crt.

Unitatea de învățământ, adresa

Suprafața

totală

(mp)

Suprafața

construită

Suprafață

teren

Regun de înălțime

43

Grădinița Scufița Roșie Str. Maria Tănase, nr. 87 (fosta Grădinița nr. 26, Str. Elena Cuza)

470 mp

169 mp

371 mp

P+M

PREȘEDINTE DE^JEIOW^^

Cosmin-Constantîa ’B ARBALAUV ts*    \

l ?'' 'V - • J f rT î


kA


\ .c\-


"Q*,


AA f‘ -',■■'(■ ii lZ-M {,'t '> l’.js- ■    _    -

!;i i fUl'.' .-"


Plan de amplasament sî delimitare a imobilului

Scara 1:500


s X    - V>

/WAx

/    f,’<S    ■    \ ZÎ pi :»->    -


j Sî; f< V f;


Nr. cadastral    J Suprafața măsurata

Adresa imobilului ! ■ V    \

j    28211 mp

Drumul Cretestilor nr. 29-31,    X

Cartea Funciara nr.

UAT

Sector 4, București,


: v'r!

jurestt,_£};■    p:;tȚ/ -/

’’X    \ ’• :=‘V î'- - ’A. Date referitoare la teren

Nr.

parcela

Categorie

dc

folosință

Suprafața

(mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

i

Cc

2821)

-

Teren împrejmuit cu gard dc beton intre punctele 1-9 si 11-

15. gard metalic eu fundație de heton intre punctele 15-18, 19-20 si 22-1, gard metalic intre punctele 9-11 si calcan clădire intre punctele 18-19.20-22,

Total

2820

Ii. Dale referitoare Ia construcții

Cod

Constr,

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

CI

CAS

413

Grădiniță din bulon P+l, S.desf.= 827 mp.

C2

CA

53

Beci din beton P, S.dcsf,= 53 mp.

Total

■-

466

S. construită desfășurată totală = 880 mp

Suprafața loială măsurată a imobilului = 2S20 mp

Suprafața din act = 2479 mp

A 0    Exeofijtnt,    't%X

.Epr’iacfe-'/ ^SCTH$OTOKSKE; “T V\

D£^ / Inj^ffqjoccji.peorgiamtlorieb    % t

t^oțdirpetȘawplarța nauț^atorilor tandaSițiccfriitlitu^inea ’r’ întocmirii ^oeumentatya cadastralejii eocespond^aei

1 ’    j^ySemninufs^istampila    ,îr /

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de dale integrata si atribuirea numărului cadastral.

Semnătură si parafa

Dala...................

Ștampila BCPI

Nr.

Crt.

Unitatea de învățământ, adresa

Suprafața

totală

(mp)

Suprafața

construită

Suprafață

teren

Regim de înălțime

68

Grădinița Panseluța

Str. Drumul Crețeștilor, nr. 29-31 ’

2536,4

794 mp

2820 mp

P+1E

PREȘEDINTE DE ȘEDI.VJĂ,

fi

Cosmin-Constantin BARBALAXJ


C >    ~~    -x i‘>

x    ■■    ,fi