Hotărârea nr. 285/2017

Hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 4 nr.261/2017 privind aprobarea achiziționării de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 a unor servicii de consultanță juridică pentru aspectele privitoare la legalitatea stabilirii, impunerii și încasării taxei de salubrizare și a stabilirii și încasării unei taxe pentru parcare, în lei pe oră/fracțiune de oră/vehicul, în parcările amenajate de către Sectorul 4 al Municipiului București precum și în ceea ce privește considerarea parcărilor de utilitate publică ca parcări de reședință, în intervalul orar 20.00-08.00


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. Sector 4 nr.261/2017 privind aprobarea achiziționării de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 a unor servicii de consultanță juridică

pentru aspectele privitoare la legalitatea stabilirii, impunerii și încasării taxei de salubrizare și a stabilirii și încasării unei taxe pentru parcare, în lei pe oră/fracțiune de oră/vehicul, în parcările amenajate de către Sectorul 4 al Municipiului București precum și în ceea ce privește considerarea parcărilor de utilitate publică ca parcări de reședință, în intervalul orar 20.00-08.00

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4 nr.218197/11.10.2017

Ținând cont de prevederile art.l alin.(2), lit.(b), din O.U.G. nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative coroborat cu prevederile art. 29 alin.(3) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare.

în baza dispozițiilor art.45 alin.(2) coroborat art.81 alin.(4) și art.l 15 alin.(l) lit. b) și alin.(3) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale - republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Art. 3 din H.C.L.Sector 4 nr.261/2017 privind achiziționarea de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 a unor servicii juridice de consultanță pentru aspectele privitoare la legalitatea stabilirii, impunerii și încasării taxei de salubrizare și a stabilirii și încasării unei taxe pentru parcare, în lei pe oră/fracțiune de oră/vehicul, în parcările amenajate de către Sectorul 4 al Municipiului București precum și în ceea ce privește considerarea parcărilor de utilitate publică ca parcări de reședință, în intervalul orar 20.00-08.00, se modifică după cum urmează: „.Valoarea estimată a achiziției este de 120.000 lei exclusiv TVA, reprezentând 600 de ore respectiv 200 lei/oră exclusiv TVA”.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 16.10.2017.


EDINTE DE ȘEDINȚA,

onstantin BĂRBĂLĂUContrasemnează Secretarul Secte rului 4


Otilia Iustiniana VILCEA


Nr. 285/16.10.2017