Hotărârea nr. 281/2017

Hotărâre privind aprobarea prețurilor și/sau tarifelor ofertate de S.C. Amenajarea Domeniului Public 4 S.A. pentru desfășurarea activității de deszăpezire pe raza Sectorului 4 al Municipiului București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prețurilor și/sau tarifelor ofertate de S.C. Amenajarea Domeniului Public 4 S.A. pentru desfășurarea activității de deszăpezire pe raza Sectorului 4 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere:

-    Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

-    Raportul de specialitate al Direcției Gospodărire Locală nr.P.12/5737/11.10.2017;

-    Legea nr. 101/2006 a serviciului se salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul Președintelui ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

-    Ordinul Președintelui ANRSC nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

-    Ordinul Președintelui ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

-    H.C.G.M.B. nr. 119/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare in Municipiul București;

-    H.C.L.S. 4 nr. 54/24.03.2017 privind asigurarea continuității serviciului public de salubrizare pe raza Sectorului 4 al Municipiului București prin încheierea contractului de delegare temporară a gestiunii serviciului de salubrizare cu S.C. Amenajarea Domeniului Public 4 S.A. în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

-    H.C.L.S.4 nr. 248/29.09.2017, privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 54/2017 pentru asigurarea continuității serviciului public de salubrizare pe raza Sectorului 4 al Municipiului București prin încheierea contractului de delegare temporară a gestiunii serviciului de salubrizare cu S.C. Amenajarea Domeniului Public 4 S.A. în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b), din Legea nr.

215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă prețurile și/sau tarifele ofertate de S.C. Amenajarea Domenjujui PublÎG^ț S.A., pentru desfășurarea activității de deszăpezire pe raza Sectorului 4 al Municipiului B conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.    |

Art. 2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul Sectorului 4, Direcția Gospodărire Locală, Direcția Economică și Direcția Investiții și Achiziții Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4, iar comunicarea acesteia va fi efectuată, prin grija Secretarului Sectorului 4, de Serviciul Tehnic Consiliul Local, conform competențelor legale.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 16.10.2017.


Contrasemneî Secretarul Secfi rului 4


Otilia lustinian ILCEA


Nr. 281/16.10.2017


S. C. AMENAJAREA DOMENIULUI PUBLIC 4 S. A.


Șoseaua Berceni nr. 38A, Sector 4 - București

Adresa de corespondență:

Bd. Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena — Etaj 1, Sector 4 - București TeL +40.21.332.10.14, Fax: +40.21.33.22.446


Reg. Corn. J40/4463/2002 Cod unic de înregistrare: 14665500 Atribut Fiscal RO

Capital Social 1.970.000 Lei

1-4    Jgj

FORMULAR DE OFERTĂ


Către . SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

B-dul Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București

1.    Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului S.C. AMENAJAREA DOMENIULUI PUBLIC 4 S.A. ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să prestam servicii de,,Deszăpezire pe raza sectorului 4 af Municipiului București”

pentru prețul - se prezintă prețui pe fiecare operație, pozițiile 1-10 conform Anexa, ce face parte integrantă din prezenta.

2.    Ne angajăm să prestăm serviciile pentru fiecare din operațiunile solicitate în termenele stabilite de achizitor în baza normelor de timp aprobate.

3.    Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 zile, (treizeci) respectiv până la data de 10.11.2017 și ea va rămâne obligatorie pentru noi, și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4.    Precizăm că: nu depunem ofertă alternativă.

5.    Până la încheierea și semnarea contratului, această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.


S. C. AMENAJAREA DOMENIULUI PUBLIC 4 S. A.


Șmmui B«rwni w, 38A, Stclor 4- fiuanțli

Atk«»t tk artiepondenți

BdUsMigmi w, II-IB.GtmdArtra-Elail, SetlD» 4-Bocureț* T«l «402t.332.t0.14, Fu: «4021.3322.448


Rtg.Con. J4W44632002 Cod unic da Inregialm: 14686500 AHjutFmiRO C^ăUSocâi 1.970000 Ui


TABEL CU NUMĂRUL MINIM DE UTILAJE / INSTALAȚII / ECHIPAMENTE / VEHICULE / MUNCITORI NECESARE PENTRU DESZĂPEZIRE SI COMBATERE POLEI


Nr.crt.

Tip Utilaj sl acțiune

Tarif/

Nr. minim de utilaje

Cantitate

estimata

Preț estimat

Valoare fara TVA

Observații

1

Autoutilitare pentru fncarcat s, transport zapada

mc

47

30,000

37.37

1,121,100.00

2

Incarcatoare pentru fncarcat si transport zapada

inclus la nr.1

15

3

Autoutilitara pentru imprastiat material antiderapant (solid) străzi secundare si alei ( < 4.5 mc}

ora acțiune

32

1,200

1,153.25

1,383,900.00

ora așteptare

2,400

14.52

34,848.00

4

Autoutilitara pentru imprastiat material antiderapant (solid) străzi principale si bulevarde (> 4.5 mc )

ora acțiune

42

1,100

2,358.37

2,594,207.00

ora așteptare

2,200

14.52

31,944.00

5

Autospeciala pentru pluguit (lungime plug < 2.50 m)

ora acțiune

32

2,500

61.33

153,325.00

ora așteptare

5,000

14.52

72,600.00

6

Autospeciala pentru pluguit (lungime plug >2.50 m)

ora acțiune

53

2,500

125.00

312,500.00

ora așteptare

5,000

14.52

72,600.00

7

Autoutilitara pentru imprastiat material antiderapant (lichid) străzi principale si bulevarde ( > 5 mc)

ora acțiune

6

60

4,979.87

298,792.20

ora așteptare

120

14.52

1,742.40

8

Incarcatoara frontale de mici dimensiuni pentru degajat zapada pe cai publice (tip Bobcat)

ora acțiune

8

2,000

67.91

135,820.00

ora așteptare

4,000

14.52

58,080.00

9

Incarcatoare frontale de mari dimensiuni pentru degajat zapada pe cai publice (tip Buldo-Wolla)

ora acțiune

8

2,000

107.25

214,500.00

ora așteptare

4,000

14.52

58,080.00

10

Curatat manual zapada si alte activitati conexe

ora-om

450

25,000

12.67

316,750.00