Hotărârea nr. 28/2017

Hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini, a proiectului contractului de delegare a gestiunii a serviciului de salubrizare, precum și a modalității de gestiune a serviciului de salubrizare a Sectorului 4 al Municipiului București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Caietului de sarcini, a proiectului contractului de delegare a gestiunii a serviciului de salubrizare, precum și a modalității de gestiune a serviciului de salubrizare a Sectorului 4 al Municipiului București

CONSILIUL LOCAL al Sectorului 4,

Având în vedere:

expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

referatul de specialitate comun al Direcției Juridice, Direcției Gospodărire Locală și Direcției Investiții și Achiziții Publice nr PI2.659/21.02.2017;

raportul preliminar al Comisiei constituită în baza Notei de serviciu nr. P1/49/07.02.2017 emisă de Primarul Sectorului 4 al municipiului București;

-    prevederile legii nr. 101/2006 a serviciului se salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    prevederile legii nr 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    prevederile legii nr 100/2016, privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;

-    prevederile legii nr 98/2016, privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    prevederile legii nr 211/2011, privind regimul deșeurilor, cu modificările ulterioare;

-    prevederile Ordonanței Guvernului nr 21/2002, privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare;

-    prevederile H.G. nr 395/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului - cadru din Legea nr 98/2016privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

-    prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

-    prevederile H.C.G.M.B. nr. 119/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare in Municipiul București;

-    prevederile H.C.G.M.B. nr 120/2010privind aprobarea Normelor de salubrizare si igienizare ale

A /Tftnsi-itl't i4    iws* o/t •

-    prevederile HCL Sector 4 nr. 22/2007, privind aprobarea Normelor privind obligațiile și responsabilitățile care revin persoanelor fizice și juridice pentru menținerea unui mediu sănătos, cu modificările și completările ulterioare;

-    prevederile H.C.L.S4 nr. 89/2016privind aprobarea „Strategiei locale cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare pentru Sectorul 4 a Municipiului București”;

-    prevederile H.C.L.S4 nr. 90/2016 privind aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare pentru Sectorul 4 al Municipiului București ”;

-    prevederile H.C.L.S4 nr. 9/2017 privind instituirea și încasarea taxei de salubrizare pentru toți utilizatorii serviciului, persoane fizice și juridice de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4;

în temeiul prevederilor art. 45, alin. 2, coroborat cu art. 81, alin. 4, din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă caietul de sarcini aferent “Serviciilor de salubrizare (inclusiv deszăpezire) pe raza Sectorului 4 al Municipiului București” din Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

(2)    ) Se aprobă proiectul contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pe raza sectorului 4 - Acord-cadru - servicii de salubrizare pe raza Sectorului 4 al municipiului București, potrivit Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

(3)    Se aprobă modelul cadru al contractului subsecvent, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2. (1) Se aprobă modalitatea de gestiune a serviciului public de salubrizare pe raza Sectorului 4 al Municipiului București prin gestiune delegată, prin atribuirea contractului de delegare de gestiune, cu licitație deschisă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 a achizițiilor publice;

(2) în sensul prevederilor alin. 1 se împuternicește Primarul Sectorului 4, prin aparatul de specialitate să procedeze la:

a)    remedierea eventualelor neconformități și/sau omisiuni/erori de completare constatate de către ANAP la nivelul documentației de atribuire/anunțurilor publicate în SEAP în raport cu prevederile legale privind achizițiile publice ca urmare a parcurgerii procesului de evaluare/verificare a conformității respectivelor documentații/anunțuri;

b)    adoptarea măsurilor de remediere care se impun ca urmare a primirii unei notificări prealabile/conte stații pe parcursul organizării procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare;

c)    dispunerea măsurilor legale de asigurare a serviciului de salubrizare pe raza sectorului 4, până la finalizarea procedurii prevăzute la alin. 1;

Art. 3. în sensul prevederilor art. 2 alin. 1, în situația în care procedura de atribuire a contractului de delegare de gestiune este alta decât licitația deschisă și/sau dacă tipul^confractului de delegare a gestiunii este altul decât contract de achiziție publică/acord-cadru, oridaca^dUrîitaac^stuia este pe termen lung, mai mare de 5 ani, Primarul Sectorului 4 va supune aprobării^onsiliului L&cal al Sectorului 4 documentația de atribuire, după ce a efectuat un fundamentare pentru stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii sej prin care se va demonstra necesitatea și oportunitatea realizării proiectului prevederilor legale în vigoare.


_____mtate/qe

X Ai up rtTu < r salubrizare, A&nferm .consw\«£CIP,'


Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul Sectorului 4, Direcția Gospodărire Locală, Direcția de Investiții și Achiziții Publice, iar comunicarea acesteia va fi efectuată, prin grija Secretarului Sectorului 4, de Serviciul Tehnic Consiliul Local, conform competențelor legale.

Nr. 28/27.02.2017
CAIETUL DE SARCINI

pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public având ca obiect

“Salubrizarea (inclusiv deszăpezirea) pe raza Sectorului 4 al Municipiului București”

1. INTRODUCERE

Prezentul caiet de sarcini:

a)    a fost elaborat în baza legislației de specialitate în vigoare și a documentelor programatice cu referire la organizarea și funcționarea serviciului de salubrizare aprobate la nivelul Municipiului București, respectiv la nivelul Sectorului 4 al acestuia și conține toate informațiile, cerințele/condițiile minime, regulile/criteriile necesare pentru a asigura potențialilor participanți la procedura de atribuire o informare completă și corectă cu privire la modul de organizare și desfășurare a acesteia, inclusiv condițiile de desfășurare a activităților specifice serviciului de salubrizare, nivelurile de calitate aferente, indicatorii de performanță, cerințele tehnice și organizatorice minimale necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță;

b)    a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului de salubrizare indiferent de modul de gestiune adoptat;

c)    face parte integrantă din documentația necesară desfășurării serviciului de salubrizare și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază;

d)    conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea;

e)    conține specificațiile tehnice care se referă ia algoritmul executării activităților, Ia verificarea, inspecția și condițiile de recepție a serviciilor, precum și la alte condiții ce derivă din actele normative și reglementările, în legătură cu desfășurarea serviciului de salubrizare;

f)    precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării serviciului de salubrizare și care sunt în vigoare;

g)    constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare operator economic interesat de participarea la procedură își va elabora oferta. Cerințele impuse prin prezentul caiet de sarcini, precum și cele din anexele la acesta vor fi considerate ca fiind minimale.

Termenii, expresiile, abrevierile și noțiunile utilizate în prezentul caiet de sarcini vor fi interpretați și aplicați în conformitate cu prevederile prezentului caiet de sarcini și prin raportare la prevederile:

-    O.G. nr. 21/2002, privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare;

-    O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările si completările ulterioare;

modindafife^sK


-    Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, ci completările ulterioare;


-    Legii nr. 101/2006 a serviciului se salubrizare a localităților, completările ulterioare;

O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare; Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările ulterioare;

Legii nr. 98/2016, privind achizițiile publice;

O.G. nr. 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală;

H.G. nr. 395/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare ia atribuirea contractului de achiziție publică/acorduluicadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 100/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acorduluicadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

Legii nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor,

Ordinul Ministerului mediului și gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de caicul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul Ministerului mediului și gospodăririi apelor nr. 1.281/2005/1.121/2006 privind stabilirea modalităților de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective;

Ordinul A.N.R.S.C. nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru ai serviciului de salubrizare a localităților;

Ordinul A.N.R.S.C. nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

H.C.G.M.B. nr. 119/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciilor publice de salubrizare in Municipiul București (a se vedea Anexa nr. ... la prezentul caiet de sarcini);

H.C.G.M.B. nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare si igienizare ale Municipiului București (a se vedea Anexa nr.... la prezentul caiet de sarcini);

H.C.G.M.B. nr. 123/2010 privind unele măsuri de asigurare a salubrizării prin spălare cu jet de apă sub presiune a carosabiliului (a se vedea Anexa nr. ... la prezentul caiet de sarcini);

H.C.G.M.B. nr. 82/2015 privind Strategia de dezvoltare si funcționare pe termen mediu si lung a serviciului public de salubrizare in Municipiul București (a se vedea Anexa nr.... ia prezentul caiet de sarcini);

H.C.L.S4 nr. 22/2007, privind aprobarea normelor privind responsabilitățile care revin persoanelor fizice și juridice pentru rșehținerea unîfg mediu sănătos, cu modificările și completările ulterioare (a se ve$ea A[ la prezentul caiet de sarcini);-    H.C.L.S4 nr. 89/2016 privind aprobarea Strategiei locale cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen lung a serviciului de salubrizare a Sectorului 4 a Municipiului București (a se vedea Anexa nr.... la prezentul caiet de sarcini);

-    H.C.L.S4 nr. 90/2016 pivind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare pentru sectorul 4 al Municipiului București (a se vedea Anexa nr.... la prezentul caiet de sarcini);

-    H.C.L.S4 nr. 9/2017 privind instituirea și încasarea taxei de salubrizare pentru toți utifizatorii serviciului, persoane fizice și juridice de către Direcția Generală de impozite și Taxe Locale Sector 4 (a se vedea Anexa nr.... la prezentul caiet de sarcini);

Prin sintagma “contract de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare”în sensul prevederilor prezentului caiet de sarcini se înțelege oricare din formele îmbrăcate de contractul de achiziție publică/concesiune de lucrări/serviciî, ori instrumentele și tehnicile specifice de atribuire a contractelor de achiziție publică stabilite în conformitate cu legislația în vigoare în materia achizițiilor publice/concesiunilor, în conformitate cu informațiilor specifice prevăzute în cadrul fișei de date a achiziției.

2. OBIECTUL Șl DURATA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUIDE SALUBRIZARE. ACTIVITĂȚI SPECIFICE

Activitățile specifice spre a fi desfășurate în baza prezentului caiet de sarcini, precum și cantitățile aferente, împreună cu modalitățile de prestare/execuție/fu mizare solicitate de către autoritatea contractantă sunt stabilite în conformitate cu prevederile art 2 alin. (3) din Legea nr. 101/2006, fiind gruptate în 4 categorii principale, după cum urmează:

2.1. Salubrizarea menajeră

a)    Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale pentru toate categoriile de utilizatori (persoane fizice/persoane juridice), provenind inclusiv din activități comeriale/industriale/de interes public desfășurate de operatorii economîci/instituțiile publice cu sediul pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, inclusiv fracțiile colectate separat (fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori);

b)    Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe (utilizatori casnici), generate de activitățile de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora.

2.2. Salubrizarea stradală

c) Măturatul, spălatul, stropirea si întreținerea curățeniei căilor publice (incluși^


răzuirea rigolelor menajere).


si igienizarea punctelor de pre-colectare a

2.3. Deszăpezire

d) Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț (deszăpezire și combaterea poleiului).

2.4. Colectarea cadavrelor animale (deșeuri de origine animală)

e) Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare.

Durata contractului de delegare de gestiune:

4 ani (48 de luni) de la data atribuirii. în cazul atribuirii unui acord-cadru, în conformitate cu prevederile art. 107 alin. (4) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, durata de execuție a contractelor subsecvente poate depăși durata de valabilitate a acordului - cadru.

3. CERINȚE ORGANIZATORICE SPECIFICE

Operatorul serviciului de salubrizare (“operatorul”) va asigura prestarea serviciilor care fac obiectul contractului de delegare a gestiunii a serviciului de salubrizare cu respectarea prevederilor prezentului caiet de sarcini, a legislației de specialitate în vigoare și a documentelor programatice cu referire la organizarea și funcționarea serviciului de salubrizare aprobate la nivelul Municipiului București și Sectorului 4 al Muncipiului București enunțate în cadrul Cap. 1 de mai sus, asigurând respectarea în mod special a următoarelor prevederi/reguli de organizare și funcționare:

a)    legislația, normele, prescripțiile și regulamentele aplicabile privind:

-    igiena, sănătatea și securitatea (protecția) muncii;

-    gospodărirea apelor;

-    protecția mediului;

-    urmărirea comportării în timp a construcțiilor;

-    prevenirea și combaterea incendiilor.

b)    exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor se realizează numai cu personal autorizat în condițiile legii și în funcție de complexitatea instalației, respectiv a specificului locului de muncă;

c)    respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți în prezentul caietul de sarcini/contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare;

d) furnizarea către autoritățile administrației publice locale (Primăria^Septor-ului 4/Primăria Municipiului București), respectiv către A.N.R.S.O.,/^îiff^rn4fh^K^ solicitate și asigurarea accesului reprezentanților /ăceste^\ la* documentațiile/actele individuale pe baza cărora se prestează sei$toț| șe ț salubrizare în condițiile legii;    «    . \ feSW

e)    respectarea angajamentelor asumate prin acrodul-cadru/contractele subsecvente pentru prestarea serviciului de salubrizare;

f)    prestarea serviciilor de salubrizare cel puțin Ia nivelul cantitativ și calitativ prevăzut prin prezentul caiet de sarcini, către toate categoriile de utilizatori de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București (inclusiv către autoritatea contractantă), colectarea întregii cantități de deșeuri municipale și lăsarea în stare de curățenie a spațiilor destinate depozitării recipientelor de precolectare;

g)    aplicarea de metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare;

h)    dotarea utilizatorilor cu mijloace de realizare a colectării separate în cantități suficiente, etanșe și adecvate mijloacelor de transport aflate în dotarea operatorului de salubrizare;

i)    înlocuirea mijloacelor de colectare care prezintă defecțiuni sau neetanșeități;

j)    elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu

terți;

k)    realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor șî de rezolvare operativă a acestora;

l)    evidența orelor de funcționare a utilajelor;

m)    evidența gestiunii deșeurilor și raportarea situației periodic către autoritățile competente, conform reglementărilor în vigoare și a cerințelor contractuale;

n)    asigurarea personalului necesar pentru prestarea întocmai și la timp a activităților asumate prin contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare;

o)    conducerea/coordonarea operativă prin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;

p)    asigurarea dotării proprii cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților asumate prin contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare;

q)    tuturor celorlalte condiții specifice stabilite prin prezentul caiet de sarcini (inclusiv cele vizând realizarea reparațiilor, a eventualelor învestiții/celelate cheltuieli pe care le va face operatorul, cu respectarea modului de aprobare și decontare a acestora în cadrul relațiilor contractuale dintre autoritatea contractantă și operator).

3.1, Cerințe privind personalul și instructajul acestuia

Personalul operativ al operatorului desfășoară activitățile specifice stabilite prin contractul de delegare de gestiune a serviciului de salubrizare cu respectarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare anexă la prezentul caiet de sarcini.

valoarea estimată/complexitatea celui mai mare contract subsecvent. Această listă va cuprinde funcțiile tuturor angajaților/categoria lor de muncă, iar în cazul personalului cheie se vor prezenta cef puțin competențele, experiența și calificările profesionale aferente.

întră așadar în responsabilitatea ofertantului să propună spre mobilizare o echipă necesară și suficientă pentru realizarea tuturor activităților prevăzute în caietul de sarcini, în condițiile respectării cerințelor de calitate și a termenelor stabilite, precum și cu încadrarea în bugetul prevăzut. Fiecare persoană în parte va trebui să dețină calificarea și experiența profesională necesare pentru acoperirea cu succes a tuturor activităților pentru care este propusă, astfel încât să se probeze capacitatea operatorului economic de a îndeplini toate activitățile solicitate de către autoritatea contractantă. Următoarele poziții reprezintă personalul cheie de specialitate, care va fi nominalizat pentru îndeplinirea contractului:

- Manager de proiect;

-    Manager proiect adjunct (pentru serviciile de colectare);

-    Manager proiect adjunct (pentru serviciile curățenie și desăpezire);

-    Responsabil tehnic cu execuția;

-    Responsabil mediu;

- Responsabil securitatea și sănătatea muncii.

Operatorul va fi responsabil de comportamentul personalului implicat în execuția contractului de delegare de destiune a serviciului de salubrizare. în mod particular, personalul va fi instruit în mod corespunzător, astfel încât echipamentele, instalațiile, mașinile și vehiculele necesare să poată fi exploatate și întreținute în mod corespunzător, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, astfel încât respectivul personal să fie în permanență la curent cu aspecte operaționale, de sănătate și securitate în muncă și de protecția mediului.

Toți agajații care vor intra în contact direct cu producătorii de deșeuri trebuie să fie capabil să înțeleagă, să vorbească și să citească în limba română.

Intră în responsabilitatea operatorului să asigure suficiente resurse umane, inclusiv înlocuirea/suplimentarea personalului în caz de concediu, boală sau alte indisponibilități. înlocuirea personalului cheie de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului se realizează numai cu acceptul autorității contractante și numai în condițiile art. 162 din H.G. nr. 395/2016.

Managerul de proiect și/sau, după caz, managerii de proiect adjuncți trebuie să fie autorizați/împuterniciți de către operator să negocieze și să încheie orice acorduri (inclusiv, după caz, contracte subecvente) cu autoritatea contractantă cu privire la execuția contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare. De asemenea, respectivele persoane trebui să poate fi contactate de către reprezentanții autorității contractante și disponibile spre a se prezenta la locul convenit cu aceștia, într-un termen rezonabil, în funcție de amploarea un^Latiuniite probleme care impune implicarea lor.

Este interzisă operatorului și personalului acestuia vânzarea și/sau' schjmbarea traseului deșeurilor colectate, fără permisiunea scrisă a autorității contracțante/De asemenea, operatorului și angajaților acestuia nu le este permis țsă cearăvșaiiySă5,:

primească vreo formă de compensație sau gratificați! din partea utilizatorilor în scopul extinderii sau îmbunătățirii calității serviciului prestat

Dacă o astfel de practică va fi semnalată autorității contractante, operatorul este pasibil să i se pretindă/perceapă plata de daune compensatorii/interese/cominatorii, iar personalul care se face vinovat de asemenea fapte va fi concediat, cu respectarea termenelor și procedurilor legale aplicabile.

3,2. Cerințe privind identitatea (vizuală) a operatorului, a autorității contractante si a personalului de execuție. Echipament de protecție și siguranță

Operatorul își va desfășura activitatea sub propria denumire a societății comerciale, marcând toate utilajele/instalațiile/echipamentele/vehiculele, precum și toate materialele publicitare realizate în cadrul campaniilor de informare și conștientizare cu propriile elemente de identitate vizuală, alături de cele ale Sectorului 4 al Municipiului București. •

Personalul de execuție al operatorului va fi echipat și va purta în mod obligatoriu în timpul orelor de program îmbrăcămintea corespunzătoare desfășurării activităților aflate în responsabilitatea operatorului și, după caz, va fi dotat cu toate mijloacele/echipamentele de protecție și siguranță necesare, acestea urmând să fie inscripționate, în mod vizibil, cel puțin cu denumirea operatorului și, după caz, a autorității contractante (în măsura în care aceasta din urmă formulează o astfel de cerere).

Asigurarea echipamentului de protecție și siguranță, respectiv desfășurarea tuturor operațiunilor și activităților care necesită astfel de măsuri se va realiza în conformitate cu prevederile legale șî normele privind sănatatea și securitatea în muncă. Prevenirea incendiilor și măsurile de protecție vor fi asigurate și menținute pe toată durata de execuție contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, conform prevedrilor legale în vigoare.

De asemenea, întreg personalul al operatorului va fi dotat cu carduri/ecusoane conținând cel puțin numele, prenumele, fotografia și numărul de identificare, care vor fi purtate permanent pe toată perioada prestării serviciului, astfel încât, în caz de nevoie, respectivele persoane să poată fi identificate în mod facil atât de către reprezentanții autorității contractante cât și de către utilizatorii serviciului.

3.3. Cerințe privind asigurarea calității, protecției mediului, controlului și monitorizării prestațiilor

Sistemul de management implementat pentru asigurarea calității și protecției mediului acoperă în mod obligatoriu toate activitățile desfășurate de operator în baza contractului de delegare a gestiunii. în acest sens, operatorul se asigură că eventualii subcontractanți necesari a fi implicați în execuția contractului dețin

capacitatea necesară în vederea respectării acestei cerințe.


In vederea verificării îndeplinirii acestor cerințe, autoritatea contractaptăriși r^zoțvă dreptul de a solicita ofertantului/operatorului toate procedurile, instructifj^Țl^fe lucru, precum și, după caz,' auditurile și rapoartele de evaluareu certmâanî^â șly

auditurile de supraveghere/recertîficare aferente sistemului implementat.

Operatorul are obligația de a asigura monitorizarea și respectarea tuturor cerințelor privind referitoare ia protecția mediului stabilite prin autorizații/Jicențe, precum și orice alte cerințe suplimentară impuse de o autoritate competentă privind prestarea serviciillor de salubrizare. Operatorul este pe deplin răspunzător în cazul apariției oricărei situații care cade sub incidența Directivei nr. 2004/35/CE privind răspunderea pentru mediul înconjurător, transpusă în legislația națională prin dispozițiile O.U.G. 68/2007.

Operatorul va realiza determinări privind compoziția deșeurilor menajere, a deșeurilor similare, a deșeurilor provenite din piețe și a deșeurilor stradale. Determinările vor fi realizate conform stand ardei or/metodolog iii or agreate la nivel european. Analizele fizico-chimice ale compoziției deșeurîor se vor determina în laboratoare de încercări (interne sau ale unor terțe persoane) acreditate SR EN ISO/CE1 17025/2005.

Vor fi realizate minim două determinări anual, în sezonul cald si sezonul rece. La începutul fiecărui an, de regulă nu mai târziu de luna aprilie, operatorul va furniza autorității contractante un raport privind rezultatele determinărilor privind compoziția deșeurilor derulată în anul precedent Strucutra raportului se va stabili de comun acord cu operatorul. Pentru primul an al contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, autoritatea contractantă va stabili împreună cu operatorul programul de realizare al determinărilor.

Autoritatea contractantă are dreptul de a monitoriza/controla activitatea operatorului potrivit propriilor proceduri interne care vor fi comunicate operatorului ulterior semnării contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare (în perioada de mobilizare) și care sunt obligatorii pentru acesta din urmă. Concluziile acestor activități vor fi luate în considerare de către autoritatea contractantă Ia certificarea plăților către operator/regularizarea sumelor care trebuie decontate între părți.

în acest sens, operatorul are obligația de a coopera cu reprezentanții autorității contractante, permițând acestora verificarea tuturor înregistrărilor și documentelor întocmite referitoare la serviciul de salubrizare, precum și inspectarea oricăror facilități, instalații/utilaje, echipamente și/sau vehicule.

Autoritatea contractantă are dreptul de a realiza acțiuni de monitorizare/control planificate, inopinate sau în urma sesizărilor privind situația din teren, dispunând, după caz, aplicarea măsurile legale care se impun, potrivit propriilor competențe.

Ori de câte ori este informat asupra unei asemenea acțiuni, operatorul are obligația de a pune la dispoziția reprezentanților autorității contracante un număr de până la 3 autoturisme, împreună cu câte un reprezentant al operatorului, mandat în vederea participării la respectivele acțiuni.

De asemenea, operatorul are obligația de a informa autoritatea^conffa|tănță cu privire la orice acțiuni similare desfășurate de către alte autori^țP'competerifâMn vederea participării reprezentanților acesteia la respectivele sfcți *


monitorizare.    I

3.4. Cerințe privind comunicarea între părți pe parcursul execuției contractului de delegare a gestiunii

Operatorul are obligația de a informa autoritatea contractantă în mod operativ cu privire la orice problemă care ar putea afecta desfășurarea activităților specifice în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, ori asupra oricăror decizii luate care ar putea afecta buna derulare a respectivului contract

Comunicările între operator și autoritatea contractantă (denumite în continuare “părțile contractante” sau “părți”} referitoare la execuția contractului de delegare a serviciului de salubrizare, inclusiv transmiterea de documente, informații, specificații, indicații, solicîtări/cereri sau altele asemenea se notifică celeilalte părți în scris, cu confirmare de primire. După caz, comunicările vor conține inclusiv propunerile de rezolvare a problemelor semnalate prin acestea.

Autoritatea contractantă acordă sprijin operatorului potrivit propriilor competențe care îi revin acesteia în vederea rezolvării tuturor problemelor privind acceparea deșeurilor ce pot apare pe fluxul deșeurilor in relația cu operatorii instalațiilor de tratare. în acest scop, autoritatea contractantă organizează în mod regulat ședințe de management referitoare la situația serviciului de salubrizare, ia care operatorul va asigura participarea cel puțin a managerului de proiect/manageriior de proiect adjuncți. După caz, în cadrul acestor ședințe vor fi invitați inclusiv reprezentanții operatorilor care gestionează pe fluxul deșeurilor instalații de valorificare și/sau eliminare a deșeurilor.

Dispozițiile autorității contractante sunt obligatorii, iar în cazul în care operatorul considera că respectivele dispoziții sunt netemeinice și/sau nelegale, acesta va traansmite autorității contractante argumentele de fapt și de drept necesare, în termen de 24 de ore de la data primirii respectivelor dispoziții.

Operatorul are obligația de informa toate categoriile de utilizatori ai serviciului prin intermediul campaniilor de informare organizate de acesta asupra faptului că orice cerere sau reclamațîe cu privire la serviciile de colectare șî transport a deșeurilor vor fi adresate acestuia. în acest scop, operatorul trebuie să dispună de un dispecerat funcțional în regim 24/7 (inclusiv în cazul sărbătorilor legale) pe toata durata contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, care să asigure preluarea tuturor solicitărilor și reclamațîilor apărute și transmiterea spre rezolvare a acestora într-un timp cât mai scurt, ale cărui particularități vor fi prezentate în cadrul propunerii tehnice. Numărul de telefon folosit în acest scop trebuie făcut public pe situl de internet al operatorului și, după caz, al autorității contractante.

De asemenea, operatorul are obligația de a informa toți utilizatorii serviciului asupra regulilor de utilizare a recipientelor de colectare separată și despre sancțiunile aplicabile în cazul nerespectării acestora, inclusiv să îi înștiințeze, în scris, asupra eventualelor comportamente inderizabile constatate, precum colectarea separată greșită a deșeurilor, deversarea deșeurilor lângă recipiente, amestecarea deșeurilor municipale cu deșeuri periculoase sau cu deșeuri din construcții și demolări^T^^

La sfârșitul fiecărei perioade de raportare stabilita prin contract și/sau/f|^solictacea expresă a autorității contractante, operatorul are obligația ^a injorgăzâ reprezentanții aceștia din urmă cu privire la numărul cererilor și/sau re-'— privind prestarea serviciului si asupra modului de rezolvare a acestorai

reclamațîilor

O.    '


Operatorul nu are dreptul de a condiționa prestarea serviciului de existența unei reclamații de la utilizator și/sau de rezoluția autorității contractante în raport cu o asemenea reclamatie.

I

3.5. Cerințe privind securitatea obiectivelor și instalațiilor

Intrarea în incinta oricăror obiective administrate de operator din și în legătură cu serviciul de salubrizare care face obiectul contractului de delegare va fi controlată și limitată de către acesta în mod strict la persoanele autorizate să intre în respectivele incinte pentru motive asociate cu operarea, întreținerea, controlul și monitorizarea activităților și la persoanele care livrează deșeuri. Alte persoane, cum ar fi vizitatori sau grupuri organizate în scopuri educative, pot fi admise cu acceptul operatorului. în acest scop, regulilele specifice privind accesul la obiective stabilite de către operator se prezintă în cadrul propunerii tehnice.

Operatorul este pe deplin responsabil cu asigurarea pazei și a integrității protecției perimetrele pentru toate obiectivele mai sus menționate, scop în care ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice modul de asigurare a securității acestora (respectiv: rețele de iluminat, împrejmuiri și porți, pichete de incendiu, scenariul de lucru propus pentru asigurarea pazei perimetrului/amprizei, întocmit conform Legii nr. 333/2003, precum și modalitatea concretă de implementare a măsurilor propuse în acest scop pe toata perioada de derulare a contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare). De asemenea, în cadrul propunerii tehnice se va prezenta pianul de intervenții in caz de evenimente neprevăzute (cel puțin pentru incendii, fum și scurgeri de materiale periculoase) care va aborda modul de tratare a unor asemenea situații.

Orice modificare a elementelor precum cele mai sus menționate pe parcursul duratei contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare va fi comunicată autorității contractante, înainte ca respectiva modificare să producă efecte în vederea execitării dreptului acesteia de opoziție, potrivit propriilor competențe legale.

Orice incident neobișnuit privind securitatea se notifică autorităților competente de ordine publică și va fi înregistrat în mod corespunzător în baza de date a operatorului. în acest sens, operatorul va raporta autorității contractante orice incident semnificativ legat de pătrunderi, stricăciuni sau pierderi.

Operatorul și autoritatea contractantă vor examina periodic orice astfel de incident și vor evalua caracterul adecvat al masurilor de securitate luate pentru evitarea apariției unor evenimente asemanatoare pe viitor.

3.6. Cerințe privind amenajarea bazei de lucru operaționale și sistemul informatic ai operatorului

Operatorul este responsabil cu amenajarea și autorizarea unei baze de lucru operaționale potrivit prevederilor legale aplicabile al cărei amplasamenț^irj^if^^ de locație, trebuie să permită ajungerea pe raza Sectorului 4 în condjțif;Oofmâie^e * trafic a utilajelor/instalațiilor/echipamentelor/vehiculelor implicate în^desfăsuțarea

activităților specifice contractului de delegare a serviciului de salubrizare^ de cel mult o oră (cumulativ) de la data intrării si ieșirii din program. 11

■ ' ww


în acest sens, ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice locația propusă pentru baza de lucru operațională, care va trebui să permită organizarea într-o atare manieră încât să se asigure respectarea următoarelor cerințe:

a)    gararea în condiții optime a utilajelor/instalațiilor/echipamentelor/vehiculelor din dotarea operatorului fără a crea un disconfort riveranilor acesteia, inclusiv în cazul condițiilor meteo nefavorabile pentru asigurarea necesității disponibilității imediate a acestora;

b)    desfășurarea operațiilor întreținere a utilajelor/instaiațiilor/echipamenteior/ vehiculelor utilizate în vederea executării obligațiilor asumate prin contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, în conformitate cu normele tehnice/prescripțiile de utilizare ale producătorilor.

în caz de defecțiune/nefuncționare a unui utîlaj/instalații/echipament/vehicul, este responsabilitatea operatorului de a le înlocui cât de repede posibil, dar nu mai târziu de finalul următoarei zile de lucru după apariția defecțiunii/nefuncționării.

De asemenea, operatorul răspunde de respectarea prevederilor legle referitoare la punerea în circulație pe drumurile publice a respectivelor utilaje/instalații/echipamente/vehicule, astfel încât acestea să fie disponibile și utilizabile la întreaga capacitatea pe toată durata derulării contractului.

c)    sortarea fracției uscate colectată de la utilizatori în cel puțin 3 componente: hârtie și carton, plastic, sticlă;

d)    spălarea, cel puțin lunar, a utilajelor/instalațiilor/echipamentelor/vehiculelor utilizate pentru serviciile de salubrizare, iar în cazul celor utilizate pentru colectarea deșeurilor menajere și stradale vor fi spălate pe dinafară și pe dinăuntrul benei.

Dacă operatorul va utiliza același vehicul pentru colectarea succesivă a deșeurilor reziduale și a celor reciclabile, vehiculul trebuie curățat și pe dinăuntru și pe dinafara benei după ce deșeurile reziduale au fost descărcate și înainte de colectarea deșeurilor reciclabile, pentru a nu contamina deșeurile reciclabile.

în vederea executării contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, operatorul trebuie să dispună și să asigure implementarea unui sistem informatic care să dețină capabilități de stocare și procesare a datelor legate de prestarea activităților de salubrizare.

Operatorul acordă autorității contractante acces la respectivul sistem informatic în timp real, gratuit, complet (acces la toate informațiile conținute de acesta din/în legătură cu modul de executare a contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare care face obiectul prezentului caiet de sarcini), nelimitat (fără limitări geografice și/sau tehnice, ori de altă natură) și perpetuu (pe toată durata contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare), în baza drepturilor de utilizare specifice/similare unei licențe (cesiuni) ne-exciusive, astfel încât reprezentanții autorității contractante să poată verifica în orice moment modalitatea de realizare a activităților specifice contractului încheiat cu operatorul.


Sistemul informatic trebuie să dețină cel puțin următoarele funcționalități:

e)    să fie accesibil on-line, prin intermediul unui browser web;

f)    prelucrarea și procesarea cel puțin a următoarelor date înregistrată zilnic (jurnal .

zilnic al activităților) și afișarea acestora în formate informațional finit (sintetic/extins/grafic):

-    monitorizarea și înregistrarea în timp real a poziției GPS, a rutelelor, lungimililor traseelor pe care s-a acționat și a duratei de acțiune/deplasare a utilajelor/instalațiiior/echipamentelor/vehicuielor alocate pentru desfășurarea activităților specifice potrivit contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare (inclusiv înregistrarea telemetrică a cantităților de substanțe/ material antiderapant împrăștiate și de combatere a poleiului, precum și a gramajelor/concentrațiilor utilizate);

-    traseul de colectare și codul atribuit acestuia;

-    informații referitoare la conducătorul vehiculului;

-    instalația la care au fost transportate;

-    date cantitative privind:

o categoriile de deșeuri colectate (evidența acestora), categoriile de utilizatori de la care au fost colectate respectivele deșeuri și adresele de la care acestea au fost colectate;

o măturâtul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice (tronsoanele de carosabil/trotuare pe care s-au efectuat activități specifice în ziua respectivă, precum și suprafețele acestora);

o date cantitative privind curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț (tronsoanele de carosabil/trotuar pe care s-au efectuat activități specifice în ziua respectivă și suprafețele acestora);

o activitatea de colectare a cadavrelor de animale de pe domeniul public și provenite din gospodăriile populației (număr și tip cadavre colectate);

-    incidente, înregistrări ale problemelor, indiferent de natura acestora (cum ar fi întreruperi programate și neprogramate, defecțiuni și accidente, activități de întreținere sau reparații și timpii de oprire a serviciilor, înlocuirea vehiculelor, echipamentelor sau personalului, condiții atmosferice, etc.);

-    registre ale operațiilor de inspecție, întreținere și reparații realizate la fiecare utilaj/instalație/echipament/vehicul;

-    numărul vehiculelor alocate pentru desfășurarea activităților specifice potrivit contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare (cum ar fi vehicule utilizate/neutilizate, motivele neutilizării vehiculelor);

-    plângerile și notificări primite și răspunsurile corespunzătoare;

-    problemele apărute și soluțiile de rezolvare adoptate;

g)    generarea de rapoarte configurabile potrivit specificațiilor autorității contractante pentru diferite perioade de timp variabile (zilnic/saptamânal/funar/trimestrial/ anual);

h)    să permită facilitarea aplicării cerințelor din O.U.G. nr. 196/2005 șLa^fdiriuK" M.M.GA nr. 578/2006 referitoare la obiectivul anual de diminuat?p*cu cantităților de deșeuri municipale colectate și trimise spre depozitare'țVjîn

\'

'X/ -1    ...... , t

conformitate cu Ordinul A.N.R.S.C. nr. 111/2007.

Ofertantul este liber să aleagă soluțiile tehnice hardware și software adoptate pentru realizarea sistemului informatic mai sus menționat, ori a componentelor acestuia, cu condiția prezentării în cadrul propunerii tehnice a detaliilor de funcționare/implementare a acestora, prin raportare la cerințele mai sus enunțate, inclusiv a respectării cerințelor minime privind raportarea stabilite potrivit prevederilor legale în vigoare.

în cazul în care ofertantul:

-    nu deține un sistem informatic de natura celui mai sus descris;

-    utilajele/instalațîile/echipamente/vehicule nu au în dotare un sistem de monitorizare GPS și/sau de înregistrarea telemetrică a cantităților de substanțe/material antiderapant și de combatere a poleiului împrăștiate, precum și a gramajelor/concetrațiilor utilizate,

acesata va prezenta în cadrul propunerii tehnice un angajament ferm de implementare a acestor tipuri de tehnologii, specificând totodată durata de timp de la data semnării contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în care va fi disponibilă utilizarea acestora.

4. SPECIFICAȚIILE TEHNICE AFERENTE SERVCIULUI DE SALUBRIZARE

4.1. Salubrizarea menajeră

Operatorul desfășoară activitățile de colectare și transport al deșeurilor municipale, inclusiv a deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a Sectorului 4 al Municipiului București.

Numărul mediu anual de locuitori dîn aria de operare este de 320.298 locuitori (cu domiciliu și cu reședință).

în Sectorul 4 al Municipiului București sunt prezente următoarele categorii de utilizatori:

-    cca. 2.550 blocuri;

-    cca, 10.750 case proprietate persoane fizice;

-    cca. 2.400 case proprietate persoane juridice;

-    cca. 37.000 societăți comerciale cu sediul social/punct de lucru pe raza sectorului;

- cca. 270 sedii instituții publice.

Lista orientativă a punctelor de colectare este prezentată în cadrul Anexei nr^Ja prezentul caiet de sarcini. Lista poate prezenta modificări în funcție de sițSSiă/Wpî'J^ teren de la momentul prestării serviciului. La solicitarea operatoruluif^autorîtatea contractantă va pune la dispoziția acestuia lista actualizată, ori d/ cât asemenea demers este necesar.


14

Categoriile de deșeuri municipale care se regăsesc pe teritoriul Sectorului 4 ai Municipiului București și care vor fi transportate Ia stațiile/instalațiile de tratare sunt:

-    deșeuri reziduale;

-    deșeuri biodegradabile;

-    deșeuri reciclabile (hârtie și carton, plastic și metal, sticlă), inclusiv deșeuri de ambalaje;

-    deșeuri periculoase din deșeurile menajere;

-    deșeuri voluminoase provenite de la populație, instituții! publice și operatori economici.

în conformitate cu documentele de planificare a gestionării deșeurilor existente la nivelul municipiului București, compoziția estimată a deșeurilor menajere este următoarea:

-    deșeuri de hârtie si carton 9 %;

-    deșeuri de sticlă 3 %;

-    deșeuri de plastic 17 %;

-    deșeuri de metal 2 %;

-    deșeuri de lemn 0 %;

-    deșeuri biodegradabile 56 %;

-    deșeuri textile 4 %;

-    alte tipuri de deșeuri 9 %.

Colectarea separată a deșeurilor se va realiza, în mod obligatoriu, cel puțin pe două fracții: umedă și uscată, prin intermediul unor recipiențî separați, pentru fiecare tip de fracție, în conformitate cu prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 82/2015.

Fracția umedă este componenta reziduală și biodegradabilă. Fracția uscată este compusă din următoarele componente:

-    'hârtie și carton;

-    plastic - metal;

-    sticlă.

Punctele de colectare vor fi dotate cu recipiente/containere marcate în culorile stabilite prin actele normative în vigoare și vor asigura colectarea selectivă pe tipurile de fracții mai sus menționate (umedă și uscată), având capacitatea de stocare corelată cu numărul de utilizatori arondați și cu frecvența de ridicare.

Recipientele/contai nerele folosite pentru colectarea separată a diferitelor tipuri de deșeuri vor fi inscripționate cu denumirea deșeurilor pentru care sunt destinate și marcate în diverse culori prin vopsire sau prin aplicarea unei folii adezive, conform prevederilor Ordinului M.M.G.A. nr. 1.281/2005/1.121/2006. în vederea* prevenirii utilizării neautorizate (de ex. furt) a recipientelor de colectare a deșeurilor municipale, acestea vor fi inscripționate cu un marcaj de identificare re^zâtȘștfej^ încât să nu poată fi șters fără ca prin această operație să nu rămână urme> vizi bile.


ii

Orientativ, numărul de containere/recipiente de precolectare estimat este menționat

în cadrul Anexei nr. ... ia prezentul caiet de sarcini. Numărul de recipiente de colectare a deșeurilor municipale se stabilește/dimensionează în conformitate cu tabelul 2 din Standardul SR 13387:1997 - “Salubrizarea localităților. Deșeuri urbane. Prescripții de proiectare a punctelor pentru precofectare", inclusiv prin luarea în considerare:

-    pentru colectarea fracției uscate a cantității medii generată de o persoana/an, estimându-se că cca. 30% reprezintă fracție uscată;

-    a necesității de asigurare a unor condiții ușoare de acces atât pentru utilajele/instalațiile/echipamentele/vehiculele destinate colectării, cât și pentru riverani;

-    a necesității de asigurare a unui stoc tampon de recipiente/containere (minim 1%), pentru a putea înlocui în cât mai scurt timp recipientele/containerele defecte/deteriorate,

scop în care ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice propria sa abordare privind tipul și numărul de recipiente de precolectare necesare îndeplinirii în condiții optime a activității.

Operatorul are obligația de a pune la dispoziția generatorilor de deșeuri recipientele/containerele necesare, precum și, după caz, sacii necesari realizării activității de precolectare separată a deșeurilor, cel puțin pentru cele 2 tipuri de fracții solicitate în conformitate cu prevederile prezentului caiet de sarcini. La finalizare contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare recipientele/containerele vor rămâne în proprietea autorității contractante, predarea-primirea acestora realizându-se pe baza de proces-verbal, fără costuri suplimentare în sarcina autorității contractante. în acest scop, costurile de achiziționare a recipientelor/containerelor, precum și a sacilor necesari realizării activității de precolectare se includ în tariful ofertat pentru prestarea activității de colectare separată și transportul separat al deșeurilor.

Operatorul nu are dreptul de a schimba recipientele/containerele de colectare prevăzute în prezentul caiet de sarcini fără acordul prealabil, în scris al autorității contractante.

Operatorul se va asigura că:

-    recipientele/containerele de colectare sunt corect manevrate pentru a evita orice deteriorare;

-    recipientele/containerele de colectare sunt complet golite în timpul operațiunii de descărcare în autogunoiere/autospeciale;

-    la finalizarea operațiunii de descărcare, recipientele/containerele sunt aduse în locul inițial, pe trotuar lângă bordura sau, după caz, lângă gardul proprietăților;

recipientele/containerele de colectare sunt etanșe, iar cele deterioate vor fi înlocuite în cel mult 5 zile lucrătoare de la data constatăgU=uo£i^ ' deteriorări/sesizării de către utilizatori/autoritatea contractantă. ~


operatorul va ține evidența recipientelor/containerelor, precum și acestea se află.

De asemenea, în cazul în care recipientele/containerele sunt furate, operatorul este obligat ca înlăuntrul aceluiași termen să le înlocuiască cu altele, de aceeași capacitate și calitate similară.

-    toate recipientele/containerele de colectare amplasate în punctele stradale de colectare de pe domeniul public se vor spăla cei puțin de două ori pe an calendaristic, Ia un interval de minimum 6 luni, dar nu mai devreme de 6 luni de la data semnării contractului do delegare a gestiunii serviciului de slubrizare. De asemenea, operatorul va asigura spălarea și curățarea tuturor recipientelor/contaînerelor utilizate pentru colectarea deșeurilor reziduale, cel puțin o dată pe trimestru, in perioada mai-septembrie.

Spălarea se va asigura cu utilaje specializate mobile. Apa uzată rezultată în urma spălării va fi colectată într-un rezervor acoperit Recipientele/containerele vor fi spălate pe dinăuntru și pe capace fără a se aduce vreun prejudiciu asupra părților componenete ale acestora. în acest sens, operatorul va prezenta în cadrui propunerii tehnice un program inițial al spălării recipientelor/containerelor de colectare aferent primului an calendaristic de execuție al contractului.

-    personalul care desfășoară activitatea de colectare procedează la încărcarea în autovehicule a întregii cantități de deșeuri existente la punctele de colectare, lăsând locul curat și măturat;

-    punctele de colectare amplasate pe domeniul public sunt menținute în stare salubră, ventilate, cu precizarea că deratizarea, dezinfecția și dezinsecția acestora este în sarcina operatorului potrivit serviciilor explicitate în cadrul activității de salubrizare stradală.

Operatorul trebuie să asigure necesarul de utilaje/instalații/echîpamente/vehîcule pentru colectarea și transportul întregii cantități de deșeuri menajere pe care le va utiliza pentru îndeplinirea în condiții optime a activității având în vedere cantitățile de deșeuri și frecvența de colectare solicitată prin prezentul caiet de sarcini.

în acest scop, ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice lista cel puțin a următoarelor categorii de utilaje/instalații/echipamente/vehicule pe care le va pune la dispoziția autorității contractante în vederea desfășurării activităților specifice și va indica numărul considerat necesar al acestora, stabilit în conformitate cu breviarul de calcul nr. 4 din Anexa Ia Ordinul A.N.R.S.C. nr. 111/2007:

a)    Autogunoiere compactoare cu capacitatea corelată cu infrastructura stradală;

b)    Utilaje multifuncționale de descărcare a deșeurilor prevăzute cu sistem de spălare a containerelor;

c)    Utilaje speciale de încărcare/descărcare a containerelor îngropate sau semi-îngropate;

d) Mașini speciale de spălat pubele și containere sau utilaje multifuncționale cu opțiuni similare.

Este interzisă amestecarea deșeurilor reciclabile colectare separat în mașina de colectare. în acest sens, operațiunile de colectare și transport al deșeurilowdrrfi efectuate folosind autogunoiere diferite pentru cele două fracții solicitate^^urrie’dâ și'M uscată) și/sau prin intermediul unor autgunoiere bivolum.    f{*    \

Utilajele/instalatiile/echipamentele/vehiculele destinate operațiunilor de colectare șiî

de transport al deșeurilor menajere nesortate vor fi altele decât cele utilizate la activitatea de precolectare, colectare și transport a deșeurilor stradale, respectiv a deșeurilor reciclabile colectate selectiv.

Toate utilajele/intalațiile/echipamentele/vehicuiele prezentate în cadrul propunerii tehnice vor fi utilizate în mod exclusiv pentru prestarea serviciului pe aria teritorială administrativă a Sectorului 4, făcând excepție numai acelea necesare pentru transportul deșeurilor periculoase din deșeurile menajere și cele utilizate pentru transportul deșeurilor voluminoase. Condiția de exclusivitate nu se aplică în cazul în care autoritatea contractantă șî-a exprimat acceptul prealabil, în scris, asupra renunțării la acest drept prin corelare cu propriile necesități, obiective și constrângeri.

De asemenea, toate utilajele autopropulsate care deservesc serviciul de salubrizare menajeră se vor încadra în clasa de poluare minim EURO 4 și vor îndeplini cerințele de dotare cu un sistem GPS conectat la sistemul informatic în conformitate cu cerințele Cap. 3.6. de mai sus.

Ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice un program inițial pentru serviciul de salubrizare menajeră, întocmit în conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 119/2010 și cu luarea în considerare a frecvențelor solicitate potrivit prevederilor prezentului caiet de sarcini, urmărindu-se în special măsurile concrete care vor conduce la îndeplinirea următoarelor obiective strategice referitoare la gestionarea deșeurilor municipale:

e)    valorificarea deșeurilor, (prin metode precum refolosire/reciclare/recuperare energetică) în conformitate cu ierarhia gestionării deșeurilor și cerințele Strategiei Europene a Deșeurilor, precum și mecanismul de decontare cu autoritatea contractantă în calitate de deținător legal al respectivelor deșeuri. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a implementa respectivele măsuri pe parcursul derulării contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare și/sau de a le adapta la propriile necestități, constrângeri și obiective;

f)    îndeplinirea țintelor propuse, cu accent pe țintele referitoare la depozitarea deșeurilor biodegradabile, deșeurile de ambalaje;

g)    îndeplinirea obiectivului anual de reducere cu 15% a cantităților de deșeuri depozitate la depozitele de deșeuri;

h)    colectarea separată și transportarea către instalațiile de valorificare a deșeurilor pe 2 fracții: umed și uscată. Din fracția uscată, operatorul are obligația de a recupera cel puțin 3 componente: hârtie-carton, plastic- metal și sticlă;

i)    implementarea de sisteme de colectare separată la asociațiile de proprietari/ locatari, case individuale, ansambluri rezidențiale etc. Aceste sisteme trebuie să fie specifice fiecărei forme de organizare (blocuri, case, vile, ansambluri rezidențiale).

Pe parcursul execuției contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, programul se întocmește și se supune aprobării autorității contracta nte^de^regulă^ la începutul fiecărui an sau ori de câte ori este necesar, iar pentru^pi^riuî''ăH^e derulare contractului, ulterior atribuirii acestuia. La solicitarea autorității contractante, operatorul are obligația de a modifica/actualiza acest prograr^n |/ ’ '


Operatorul serviciului de salubrizare menajeră are obligația să raporteze autorității contractante trimestrial sau, ori de câte ori se solicită o atare informare, datele/documentele/informațiiie specifice referitoare la îndeplinirea cel puțin a obiectivului referitor la reducerea anuală cu 15% a deșeurilor municipale eliminate prin depozitare din deșeurile municipale și similare colectate prin serviciul public de salubrizare, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 196/2005.

Prestarea activității de colectare și transport a deșeurilor municipale se va realiza astfel încât să se realizeze îndeplinirea următoarelor cerințe:

-    continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

-    corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele contractante sau, după caz, a celorlalte categorii de utilizatori;

-    controlul calității serviciului prestat;

-    respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;

-    ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

-    respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administrației publice locale în condițiile legii;

-    prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

-    asigurarea capacității de transport a deșeurilor, pentru prestarea serviciului la toți utilizatorii din aria administrativ-teritoriala încredințată;

-    reînnoirea parcului auto, în vederea creșterii eficienței în exploatarea acestuia, încadrării în normele naționale privind emisiile poluante și asigurării unui serviciu de calitate;

-    îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificați în regulamentul serviciului de salubrizare;

-    asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

1. Colectarea separată și gestionarea deșeurilor menajere Definiție:

Prin deșeuri menajere se înțeleg deșeurile generate de populație (utilizatorii casnici) în urma activităților desfășurate în gospodăriile proprii.

Cantitatea estimată:

Cantititatea medie anuală estimată de deșeuri menajere care urmează să fie colectată este de mln. 90.000 to/an și max. 110.000 to/an șl a fost estimată pe baza datelor istorice disponibile la nivelul autorității contractante pentru ultimii trei

ani pe parcursul cărora s-au realizat asemenea operațiuni și extmpglșfd^^ acestora prin raportare la numărul populației din sector, precum și latâăMiâtea *


\\


medie anuală generată de o persoană (cca. 318 kg conform 82/2015). Aceste cantități comportă un grad estimat de variație de^pânăț    ț fi

20%.

Din cantitatea totală de deșeuri menajere, se estimează că între min. 20.000 tone/an și max. 35.000 to/an reprezintă deșeuri reciclabile, care se vor colecta separat și care, de asemenea, comportă un grad de variație de până la +/-20%. Programul de colectare:

Colectarea se va realiza de luni până duminică inclusiv, precum și cu ocazia sărbătorilor legale.

Colectarea nu se va realiza în intervalele orare 6:30 - 8:30 și 15:30 - 18:30 pe bulevardele și pe arterele cu trafic RATB, pentru a nu se suprapune cu vârfurile de trafic rutier. Operatorul va asigura colectarea pe timpul nopții cel puțin a 30% din programul de colectare a deșeurilor menajere, scop în care va prezenta în cadrul propunerii tehnice modul concret de implementare a acestei cerințe, cu respectarea prevederilor legale referitoare la munca pe timp de noapte. Modalitatea de colectare a deșeurilor menajere:

a) Colectarea și transportul deșeurilor reziduale (inclusiv cele biodegradabile):

-    în zona blocurilor, colectarea se va realiza de la fiecare asociație de proprietari/iocatari prin intermediul europubelelor cu capacitate 240I și/sau a containerelor de 1,1 mc (amplasate în ghene, țarcuri, melci, boxe, etc.);

-    în zona locuințelor individuale (case și vile) colectarea se va realiza de Ja fiecare gospodărie în parte, prin utilizarea pubelelor de 120 I/240 I;

-    în cazul persoanelor juridice colectarea se va realiza de la sediile sau punctele de lucru ale acestora, prin utilizarea, după caz, a sacilor corespunzători, pubelelor de 1201/2401 sau a containerelor de cu capacități cuprinse între 1,1 mc - 36 mc, în funcție de specificul activității și de volumul de deșeuri generate.

Frecvențele pentru colectarea deșeurilor menajere reziduale:

-    în anotimpul cald (1 aprilie -1 octombrie a.c.):

o zilnic, din zonele centrale și de la unitățile de alimentație publică, unitățile sanitare cu paturi, grădinițe și creșe;

o la cel mult 2 zile, din celelalte zone.

-    în anotimpul rece (1 octombrie -1 aprilie a.c.): o la cel muit 3 zile, din toate zonele.

b) Colectarea și transportul deșeurilor reciclabile

Colectarea separată a deșeurilor reciclabile se realizează pe o fracție (fracția usctă), care conține: hârtie și carton, plastic - metal și sticlă.

Schema de colectare a deșeurilor reciclabile (hârtie și carton, plastic șLmețai, sticlă) este sistemul de „aducere” în care producătorii de deșeuri r'aduc^ materialele reciclabile generate și separate ia sursă, la recigj^pfele spjecial desemnate, pentru locațiile unde sunt generate.Frecvențele pentru colectarea deșeurilor recicfabile:

-    Pentru fracția uscata din zona locuințelor individuale - 1 dată pe săptămână sau, după caz, la 2 săptămâni;

-    Pentru fracția uscată din zona blocurilor - de 2 ori/săptămână sau, după necesități, mai rapid.

Modalități de transport a deșeurilor menajere:

Operatorul va depune toate diligențele necesare în vederea:

-    transportării deșeurilor menajere colectate în amestec la o instalație de tratare autorizată în vederea stabilizării din punct de vedere biologic a deșeurilor înainte de eliminare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

-    transportării deșeurilor menajere recicfabile colectate separat la o stație de sortare autorizată conform prevederilor legale, în vederea reciclării.

Fiecare transport va fi cântărit înainte de descărcarea la instalațiile de deșeuri.

Depozitarea neautorizată de deșeuri solide de către operator reprezintă o abatere grava de la cerințele prevederilor prezentului caiet de sarcini și poate avea ca rezultat rezilierea/încetarea/denunțarea unilaterală a contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare sau, după caz, alte penalizări aplicate în conformitate cu legislația aplicabilă.

2. Colectarea separată și gestionarea deșeurilor similare Definiție:

Prin deșeuri similare se înțeleg deșeurile care, din punctul de vedere al naturii și ai compoziției sunt comparabile cu deșeurile menajere, însă care provin din activități comerciafe/industriale/de interes public desfășurate de operatorii economici/instituțiile publice cu sediul pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, cu excepția deșeurilor din producție, din agricultură și din activități forestiere.

Cantitatea estimată:

Cantitatea medie anuală estimată de deșeuri similare care urmează să fie colectată este de min. 33.000 to/an și max. 45.000 tone/an (maxim). Aceste cantități comportă un grad estimat de variație de până la +/-30%.

Din cantitatea totală de deșeuri similare, se estimează că între min. 9.000 to/an și max. 14.000 tone/an reprezintă deșeuri recicfabile, care se vor colecta separat și care, de asemenea, comportă un grad de variație de până la +/-30%. Modalitatea de colectare a deșeurilor similare:

Operatorul asigură colectarea separată, cel puțin pentru cele 2 tipuri de fracții solicitate în conformitate cu prevederile prezentului caiet de sarcini.


Frecvențele de colectare a deșeurilor similare:

- în anotimpul cald (1 aprilie -1 octombrie a.c.):

o zilnic, din zonele centrale și de ia unitățile de alimentație sanitare cu paturi, grădinițe și creșe;

o la cel mult 2 zile, din celelalte zone.

-    în anotimpul rece (1 octombrie -1 aprilie a.c.): o la cel mult 3 zile, din toate zonele.

-    Frecvența de colectare a deșeurilor similare reciclabife colectate separat de la operatorii economici și instituțiile publice va fi corelată cu cantitatea totală generată, de regulă, nu mai puțin de 1 dată/săptămână.

Modalitatea de transporta deșeurilor similare:

Operatorul va depune toate diligențele necesare în vederea:

-    transportării deșeurilor menajere colectate în amestec la o instalație de tratare autorizată în vederea stabilizării din punct de vedere biologic a deșeurilor înainte de eliminare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

-    transportării deșeurilor menajere recîclabile colectate separat la o stație de sortare autorizată conform prevederilor legale, în vederea reciclării.

Fiecare transport va fi cântărit înainte de descărcarea la instalațiile de deșeuri.

Depozitarea neautorizată de deșeuri solide de către operator reprezintă o abatere grava de la cerințele prevederilor prezentului caiet de sarcini și poate avea ca rezuftat rezilierea/încetarea/denunțarea unilaterală a contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare sau, după caz, alte penalizări aplicate în conformitate cu legislația aplicabilă.

3. Colectarea separată și transportul deșeurilor periculoase din deseurile menajere (cu excepția celor cu regim special)

Definiție:

Prin deșeuri periculoase menajere se înțeleg deseurile cu caracter periculos generate de populație în urma activităților desfășurate în gospodăriile proprii (ex. ambalaje de la produși de igienizare, baterii și acumulatorii portabili, ambalaje de la vopseluri pe bază de ulei, spray-uri, ambalaje de la produse utilizate în amenajări interioare etc.).

Cantitatea estimată:

Cantitatea medie anuală estimată de deșeuri periculoase care urmează să fie colectată este de min. 800 tone/an si max, 1.500 tone/an. Aceste cantități

/    f

comportă un grad de variație de până la +/-50%.

Modalitatea de colectare a deșeurilor periculoase din deșeuri menajere:

Deșeurile menajere periculoase se vor colecta în puncte mobile prestabilite, organizate cu prilejul staționării mijlocului de transport specializat. Operatorul împreună cu autoritatea contractantă vor identifica amplasamentele punctelor mobile în zone dens circulate și cu vizibilitate astfel încât să asigure accesul cât mai facil a unui număr cât mai mare de locuitori (de. exemplu în zona^piețelor^ zone comerciale).

Frecvențele de colectare a deșeurilor periculoase din deșeuri menajere: \    \\


Mijlocul de transport specializat va staționa cel puțin o zi lucrătoare î

punct, într-una din zilele de sâmbătă sau duminică astfel încât să asigure participarea Ia acest sistem a unui număr cât mai mare de locuitori.

Colectarea deșeurilor periculoase menajere se va realiza prin organizarea a

minim 4 campanii anuale (trimestrial) cu respectarea unui program stabilit de

comun acord cu autoritatea contractantă la începutul fiecărui an sau, pentru

primul an de derulare contractului de delegare a gestiunii serviciului de

salubrizare, ulterior atriburii acestuia, prin luarea în considerare a următoarelor

cerințe:

1

-    atât programul de colectare, cât și punctele de staționare a mijlocului de transport vor fi comunicate utilizatorilor cu cel puțin o săptămână înaintea derulării fiecărei campanii de colectare;

-    informarea se va realiza cel puțin prin distribuirea de pliante informative și/sau afișe postate la fiecare asociație de locatari/gospodării individuale sau, după caz, la sediul operatorilor economici/instituțiiior publice;

-    atât pliantele cât și afișele vor conține informații privind programul, locul și tipurile de deșeuri acceptate.

Modalitatea de transporta deșeurilor periculoase din deșeuri menajere:

Operatorul are obligația de a colecta, transporta și stoca temporar în vederea eliminării deșeurilor periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special, în condițiile legii. Colectarea și transportul deșeurilor menajere periculoase se realizează cu mijloace de transport specializate pentru colectarea și transportul deșeurilor periculoase.

în acest sens, utilajele/echipamentele/instalațiile/vehiculele propuse pentru realizarea acestui tip de serviciu trebuie să asigure respectarea standardelor și a reglementărilor în vigoare în materie, scop în care ofertantul va prezenta în cadrul propuneri tehnice modalitatea concretă de implementare a măsurilor propuse în acest scop pe toata perioada de derulare a contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare.

Deșeurile periculoase menajere colectate vor fi transportate și stocate temporar la baza de lucru operațională, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în spații special amenajate în acest sens, în vederea eliminării în instalații autorizate.

4. Colectarea separată și gestionarea deșeurilor voluminoase provenite de ia populație, instituții publice și agenți economici Definiție:

Prin deșeuri voluminoase se înțeleg deșeurile solide care, datorită dimensiunilor lor (cum ar fi mobilier, covoare, saitele, obiecte mari de folosință îndelungată, altele decât deșeurile de echipamente electrice și electronice) nu pot fi preluate cu sistemele obișnuite de colectare, ci necesită o tratare diferențiată față-de^ acestea, din punct de vedere al preluării și transportului.


Cantitatea estimată:

Cantitatea medie anuală estimată de deșeuri voluminoase care urmează, să jie

colectată de la populație este de min. 2.000 to/an și max. 3.000 to/an, iar de la operatorii economici/instituții publice de min. 200 to/an și max. 1.000 tone/an. Aceste cantități comportă un grad de variație de până la +/-50%.

Modalitatea de colectare a deșeurilor voluminoase:

Deșeurile voluminoase provenite de ia populație se vor colecta în mod gratuit, iar de provenite de Ia operatori ecomomici/instituții publice se vor colecta contra cost, plătit direct de deținătorul deșeurilor respective.

Colectarea deșeurilor voluminoase se poate face și direct de la deținătorul acestora în urma solicitării adresate operatorului prin intermediul dispeceratului acestuia (și/sau alte mijloace de comunicare disponibile), cu condiția specificării caracteristicilor și cantităților respectivelor deșeuri. în această situație, operatorul are dreptul de a stabili deșeurilor o altă dată și oră decât cea solicitată potrivit frecvențelor mai jos menționate, însă colectarea deșeurilor voluminoase se va realiza contra cost plătit direct de către deținătorul deșeurilor.

Frecvențele de colectare a deșeurilor voluminoase:

Deșeurile voluminoase provenite de la deținătorii de deșeuri vor fi colectate de către operator, de regulă, o dată pe lună pe baza unui plan de lucru aprobat în prealabil de către autoritatea contractantă, în prima zi de sâmbătă a lunii de la fiecare asociație de proprietari/gospodării individuale.

în funcție de planul de lucru stabilit cu autoritatea contractantă, operatorul va realiza organizarea a minim 4 campanii anuale (trimestrial) de informare cu respectarea programului convenit cu aceasta, de la începutul fiecărui an sau, pentru primul an de derulare contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, ulterior atriburii acestuia, prin luarea în considerare a următoarelor cerințe:

-    programul de colectare va fi comunicat cetățenilor cu cel puțin o săptămână înaintea derulării fiecărei campanii de colectare.

-    informarea se va realiza cel puțin prin distribuirea de pliante informative și/sau afișe postate la fiecare asociație de locatari/gospodării individuale;

-    atât pliantele cât și afișele vor conține informații privind programul, locui și tipurile de deșeuri acceptate.

Modalitatea de transport a deșeurilor voluminoase:

Operatorul are obligația de a colecta, transporta și stoca temporar în vederea eliminării deșeurile voluminoase. Colectarea și transportul deșeurilor menajere voluminoase se realizează cu mjloace de transport specializate pentru colectarea și transportul deșeurilor voluminoase.

în acest sens, utilajele/echîpamentele/instalațiile/vehiculele propuse pentru realizarea acestui tip de serviciu trebuie să asigure respectarea standardelor și a reglementărilor în vigoare în materie, scop în care ofertantul va prezenta în cadrul propuneri tehnice modalitatea concretă de implementare a măsurilor^ propuse în acest scop pe toata perioada de derulare a contractului de-deT^gârerâ^ gestiunii serviciului de salubrizare.    Z


1 ' . .

Deșeurile voluminoase colectate vor fi transportate și stocate terr porar Ja: baza

de lucru operațională, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în spații special amenajate în acest sens, în vederea eliminării în instalații autorizate.

5, Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe (generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora)

Definiție:

Deșeurile din construcții provenite de la persoane fizice și persoane juridice sunt deșeuri solide generate de activitățile de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor proprietate individuală. în mod uzual, aceste deșeuri conțin beton, ceramică, cărămizi, țigle, materiale pe bază de ghips, lemn, sticlă, materiale plastice, metale, materiale de izolație și altele asemenea. Cantitatea estimată:

Cantitatea medie anuală estimată de deșeurilor din construcții provenite din locuințe care urmeză să fie colectată este de mîn. 8.000 mc/an și 12.000 mc/an. Aceste cantități comportă un grad de variație de până la +/-75%.

Modalitatea de colectare a deșeurilor provenite din construcții/reamenjări, frecvențe aplicabile:

Colectarea deșeurilor din construcții și demolări se va realiza 7a cerere", prin grija deținătorului acestora (persoane fizice și juridice), respectiv a solicitării adresate operatorului prin intermediul dispeceratului acestuia (și/sau alte mijloace de comunicare disponibile). Aceste tipuri de deșeuri se vor colecta contra cost (aplicat, după caz, inclusiv în cazul deșeurilor provenite din construcții noi), plătit direct de deținătorul deșeurilor respective.

Colectarea deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări se face în sacii speciali, care pot fi puși la dispoziție de către operator, la cererea generatorilor de deșeuri contra-cost. Sacii vor avea volumul de min. 60 și vor fi realizați dintr-un material rezistent.

La solicitarea utilizatorilor, pentru deșeurile cu volum mare, operatorul va trebui să pună ia dispoziție containere metalice.

Pentru a asigura informarea generatorilor asupra modului de colectare a acestor tipuri de deșeurilor, operatorul va realiza o broșură cu explicații concise care va fi înmânată generatorului de deșeuri, odată cu sacii pentru colectare.

Operatorul va realiza organizarea a minim 2 campanii anuale (semestrial) de informare, de la începutul fiecărui an sau, pentru primul an de derulare contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, ulterior atrîburii acestuia, prin luarea în considerare a următoarelor cerințe:

- informarea deținătorilor de deșeuri asupra obligațiilor legale privind evacuarea acestor tipuri de deșeuri, respectiv asupra sancțiunilor aplicabile în cazul nerespectării acestor obligații. Este interzisă abandonarea și depozitarea-^ deșeurilor din construcții și demolări pe domeniul public sau privat al^tpntățiP administrației publice locale.    \\

- informarea se va realiza cel puțin prin distribuirea de pliante informative fei/ââu '' ț y

afișe postate la fiecare asociație de Iocatari/gospodării individuale;

- atât pliantele cât și afișele vor conține informații privind programul, locui și tipurile de deșeuri acceptate.

Modalitatea de transport a deșeurilor provenite din construcții/reamenjări:

Operatorul are obligația de a desfășura activitățile de colectare si transport a acestui tip de deșeuri, în condițiile legii, cu mijloace de transport specializate, fie în containerele în care s-a realizat colectarea sau prin utilizarea sistemelor de acoperire a încărcăturii, pentru a nu avea loc degajarea prafului sau împrăștierea acestora în timpul transportului.

în cazul deșeurilor provenite din construcții/reamenajări prin a căror manipulare se degajă praf se vor lua măsurile necesare de umectare, astfel încât cantitatea de praf degajată în aer să fie sub concentrația admisă.

Deșeurile rezultate din construcții, care conțin azbest, nu se amestecă cu celelalte deșeuri și vor fi colectate separat, în așa fel încât să nu se degajeze fibre din material. Personalul care realizează această operație va purta echipament de protecție, special, pentru lucrul cu azbestul. Containerele în care se colectează deșeurile provenite din construcții/reamenajări încadrate în categoria "periculoase" trebuie să fie prevăzute cu semne convenționale distinctive utilizate pentru avertizare în cazul substanțelor otrăvitoare și să fie inscripționate cu avertizarea "PERICOL DE MOARTE".

întrucât Ia nivelul Municipiului București nu există un depozit pentru deșeurile provenite din construcții/reamenajări, după extragerea tuturor materialelor si/sau părților reciclabile sau reutilizabile, restul deșeului ajunge la depozitare, fiind folosit ca strat de acoperire.

în cazul în care operatorul identifică deșeuri provenite din construcții/reamenajări care sunt depoziatate de domeniul public, acesta are obligația de anunța deîndată autoritatea contractantă asupra aspectelor constatate. într-o atare situație, autoritatea contractantă, prin reprezentanții acesteia, are obligația de a întreprinde măsurile necesare pentru identificarea, sancționarea persoanelor care se fac vinovate și intrarea în legalitate. în acest scop, autoritatea contractantă asigură sprijinul necesar operatorului în vederea încheierii cu deținătorii respectivelor deșeuri a unui contract pentru evacuarea acestora. în cazul în care autoritatea contractantă nu reușește să identifice persoanele care se fac vinovate, operatorul va evacua respectivele deșeuri, pe cheltuiala suplimentară a autorității contractante.

4.2. Salubrizarea stradală

Operatorul desfășoară activitatea de salubrizare stradală în condițiile legii, de pe domeniul public în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a sectorului 4, stabilită conform contractului.

Această activitate presupune realizarea următorului ciclu de operații:

- maturatul - manual sau mecanizat - al carosabilului, trotuarelor, piețelor, locurilor^ de parcare, precum și a suprafețelor anexe ale spațiilor de circulați, de /odihnâ;

sau de agrement etc.;

-    întreținerea curățeniei;

-    spălatul carosabilului;

-    stropitul carosabilului;

-    igienizarea punctelor stradale de precolectare a deșeurilor menajere.

-    alte activități ocazionale și servicii suplimentare (inclusiv răzuitul rigolelor).

Ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice un program inițial pentru serviciul de salubrizare stradală, întocmit în conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 119/2010 și cu luarea în considerare a frecvențelor solicitate potrivit prevederilor prezentului caiet de sarcini. Pe parcursul execuției contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, programul se întocmește și se supune aprobării autortîtății contractante, de regulă, Ia începutul fiecărui an sau ori de câte ori este necesar, iar pentru primul an de derulare contractului, ulterior atribuirii acestuia. La solicitarea autorității contractante, operatorul are obligația de a modifica/actualiza acest program.

Colectarea deșeurilor stradale se efectuează de pe suprafețele domeniului public din Sectorul 4. Natura deșeurilor stradale ce trebuie colectate este:

-    deșeurile rezultate din măturarea manuală;

-    deșeuri rezultate din răzuitul Ia rigolă;

-    deșeuri rezultate dîn golirea coșurilor stradale

-    deșeuri abandonate în locuri nepermise;

-    diferite obiecte aruncate pe stradă.

Colectarea deșeurilor stradale rezultate din activitatea de măturat manual, întreținere, cât și din golirea coșurilor de deșeuri stradale se va realiza în saci inscripționați cu “deșeuri stradale”, purtând sigla și denumirea operatorului de salubrizare.

Domeniul public ce urmează a fi menținut în stare salubră cuprinde suprafața carosabilului și a trotuarelor.

întreaga cantitate de deșeuri rezultate în urma operațiilor măturare și întreținere a curățeniei pe căile publice se transportă spre eliminare la un depozit de deșeuri conform, scop în care se vor salubriza toate străzile menționate în cadrul Anexei nr. ... fa prezentul caiet de sarcini, cu suprafețele de lucru aferente, ce trebuie cuprinse în programul de salubrizare.

în cazul în care pe durata contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare vor exista situații în care Nomenclatorului Stradal disponibil la nivelul autorității contractante va suferi modificări, acestea vor fi transpuse în mod corespunzător în cadrul programului de salubrizare prin acordul scris al părților.

Operatorul va efectua echiparea străzilor și a stațiilor RATB cu un număr optim de coșuri stradale și dispozitive (coșuri speciale) dotate cu pungi de unică^folosință destinate colectării de către cetățeni a dejecțiilor provenite de la ani^nâleieLzde% companie. Orientativ, se estimează un necesar de cca. 8.000 coșuri 'itrjdale^și 1.000 de dispozitive speciale.


în perioada de mobilizare, operatorul prezintă autorității contractante min. 3 modele diferite (din punct de vedere estetic șî al modului de prindere) pentru coșurile mai sus menționate, urmând ca acesta să treacă Ia montarea lor numai după aprobarea primită din partea autorității contractante. Operatorul este responsabil de furnizarea coșurilor și a pungilor de unică folosință aferente. Instalarea acestora se va finaliza în maxim 2 luni pentru coșurile stradale și 6 luni pentru dispozitivele speciale, de la data începerii efective a contractului și se va realiza astfel încât să se asigure accesul cât mai facil al cetățenilor la acestea și, totodată, fără să îngreuneze accesul călătorilor la mijloacele de transport în comun.

La finalizare contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare coșurile/dispozitivele vor rămâne în proprietea autorității contractante, predarea-primirea acestora realizându-se pe baza de proces-verbal, fără costuri suplimentare în sarcina autorității contractante. în acest scop, costurile de achiziționare a respectivelor coșuri/dispozitive, precum și a pungilor de unică folosință se includ în tariful ofertat pentru prestarea activității măturat manual.

Operatorul nu are dreptul de a schimba coșurile stradafe/dispozitivele speciale prevăzute în prezentul caiet de sarcini fără acordul prealabil, în scris al autorității contractante.

Operatorul se va asigura că:

-    coșurile stradale/dispozitivele speciale sunt corect manevrate pentru a evita orice deteriorare;

-    coșurile stradale/dispozitivele speciale sunt complet golite în timpul operațiunii de descărcare în autogunoiere/autospeciale;

-    ia finalizarea operațiunei de descărcare, coșurile stradale/dispozitivele speciale sunt readuse la starea inițială. Operaîoul are obligația de a asigura dotarea în permanență a dispozitivelor speciale cu pungi de unică folosință;

-    coșurile/dispozitivele speciale deterioate vor fi înlocuite în cel mult 5 zile lucrătoare de la data constatării unei deteriorări/sesizării de către utilizatori/autoritatea contractantă. în acest scop, operatorul va ține evidența coșurilor/dispozitivelor respective, cu menționarea stării în care acestea se află.

De asemenea, în cazul în care recipientele/containerele sunt furate, operatorul este obligat ca înlăuntrul aceluiași termen să le înlocuiască cu altele, de aceeași capacitate și calitate similară;

-    toate coșurile stradale/dispozitivele speciale amplasate pe domeniul public se vor spăla cel puțin de două ori pe an calendaristic, la un interval de minimum 6 luni, dar nu mai devreme de 6 luni de la data semnării contractului de delegare a gestiunii serviciului de slubrizare.

Spălarea se va asigura cu utilaje specializate mobile. Apa uzată rezultată în urma spălării va fi colectată într-un rezervor acoperit. Coșurile stradale/dispozitivele speciale vor fi spălate pe dinăuntru și pe capace fără a se aduce vreun prejudiciu asupra părților componente ale acestora. în ac^'/§bns^?%^

- personalul care desfășoară activitatea de colectare a deșeurilor procedează la încărcarea în autovehicule a întregii cantități de deșeuri existente în coșurile respective, lăsând locul curat și măturat.

Modalitatea de desfășurare a activitățile specifice salubrizării stradale se va raporta la prioritățile stabilite de către autoritatea contractantă. Ori de câte ori operatorul se va confrunta cu o situație în care este împiedicat în realizarea activităților solicitate, acesta are obligația de a informa deîndată autoritatea contractantă în vederea luării măsurilor care se impun.

în cazul în care pe trotuare/crosabil (pe o anumită stradă/tronson de drum) sunt efectuate lucrări edilitare pentru care se întrerupe total/partra! circulația auto, operatoruf de salubrizare nu va efectua operațiile de salubizare stradală pe perioada de realizarea a respectivelor lucrări și va scădea volumele de lucrări aferente operațiilor programate pentru respectiva stradă/tronson. într-o atare situație, menținerea stării de salubritate a străziî/tronsonului de drum respectiv cade în sarcina constructorului.

Operatorul trebuie să asigure necesarul de utilaje/instalații/echipamente/vehicule pentru pentru măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice pe care le va utiliza pentru îndeplinirea în condiții optime a activității având în vedere programul, cantitățile estimate/suprafețele de lucru aferente precum și frecvența acestor operații solicitată prin prezentul caiet de sarcini.

în acest scop, ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice lista cel puțin a următoarelor categorii de utilaje/instalații/echipamente/vehicule pe care le va pune la dispoziția autorității contractante în vederea desfășurării activităților specifice și va indica numărul considerat necesar al acestora, stabilit în conformitate cu breviarul de calcul nr. 5-7 din Anexa la Ordinul A.N.R.S.C. nr. 111/2007 (mai puțin în cazul numărului fix de utileje, respectiv al celor pentru care nu a fost stabilită o suprfață de lucru specifică de deservire):

a)    în vederea diminuării cantităților de pulberi în suspensie din aer, la efectuarea operației de măturat manual pe arterele de circulație cu trafic RATB sau arterele de penetrație și legătură, măturile și periile se vor înlocui cu echipamente de aspirație. în acest sens, operatorul are obligația ca, cel mult, în primii de 3 ani de derulare a contractului să înlocuiască echipamentele existente în procent de 50%, urmând ca în cursul ultimului an să atingă un procent de 100%;

b)    câte o autoperîe (automăturătoare) cu sistem de aspirație pentru o suprafață de 50.000 mp;

c)    câte o autoperîe (automăturătoare) cu sistem de aspirație pentru salubrizarea, după caz, a spațiilor înguste (cum ar fi trotuare, alei) pentru o suprafața de 15.000 mp, de dimensiuni gabaritice corespunzătoare;

d)    câte o cisternă cu capacitatea de 6.25 mc pentru o suprafață de 15.000 mp;

e)    câte o auto-cisternă cu capacitatea de 10 mc pentru o suprafață de 50.000 mp

f)    câte o autogunoieră de 6 mc (sarcina utila medie) pentru o suprafața de 7JT090^k

mp pentru colectarea deșeurilor rezultate în urma maturatului manual sizvââjn'âfîpâ^^^ coșurilor;    # v    \\

g)    utilaje multifuncționale (măturat, periat, colectare deșeuri stradale) dotate cd‘ } l|

LO-

sistem de aspirație, de dimensiuni agabaritice care să permită accesul pe străzi înguste - câte o bucată pentru o suprafață de 15.000 mp;

h)    utilaje speciale de spălare sub jet de presiune, adaptate conform infrastructuii existente Ia nivelul Sectorului 4;

i)    câte un încărcător frontal și două autobasculante pentru o suprafață de 100.000 mp pentru colectarea transportul deșeurilor și eliminarea în cel mai scurt timp posibil a zonelor de desuri necontrolate;

j)    aspiratoare de deșeuri stradale (frunze) de pe trotuare și alei - câte o bucată pentru o suprafață de 15.000 mp;

k)    minim trei autopiatforme;

l)    minim două utilaje multifuncționale specializate, pentru curățatul mobilierului stradal.

Toate utilajele/intalațiife/echipamentele/vehiculele prezentate în cadrul propunerii tehnice vor fi utilizate în mod exclusiv pentru prestarea serviciului pe aria teritorială administrativă a Sectorului 4. Condiția de exclusivitate nu se aplică în cazul în care autoritatea contractantă și-a exprimat acceptul prealabil, în scris, asupra renunțării la acest drept prin corelare cu propriile necesități, obiective și constrângeri.

De asemenea, toate utilajele autopropulsate care deservesc serviciul de salubrizare stradală se vor încadra în clasa de poluare minim EURO 4 și vor îndeplini cerințele de dotare cu un sistem GPS conectat la sistemul informatic în conformitate cu cerințele Cap. 3.6. de mai sus.

Prestarea activității de colectare și transport a deșeurilor municipale se va realiza astfel încât să se realizeze îndeplinirea următoarelor cerințe:

-    continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

-    corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele autorității contractante sau, după caz, a celorlalte categorii de utilizatori;

-    controlul calității serviciului prestat;

-    respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;

-    ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

-    respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administrației publice locale în condițiile legii;

-    prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

- asigurarea capacității de transport a deșeurilor stradale, a mijloacelor pentru spălat și stropit, pentru prestarea serviciului în întreaga arie administra ti v-teritorială încredințată;

reînnoirea parcului auto, în vederea creșterii eficienței în exploatarea^a cestui^-încadrării în normele naționale privind emisiile poluante și asigurării un^jpservicîtr^ de calitate;îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității,

regulamentul serviciului de salubrizare;

- asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient

1. Maturatul manual Definiție:

r

Operația de măturat manual se aplică pe carosabil, pe trotuare sau pe suprafețe anexe ale spațiilor de circulație, de odihnă ori de agreement. Din punctul de vedere al îmbrăcămintei spațiilor de circulație, de odihnă sau de agrement, măturatul se realizează pe suprafețe neîmbrăcate sau îmbrăcate cu asfalt, pavele cu rosturi bituminoase, pietre de râu etc.

Cantitatea estimată:

Suprafață totală estimată care urmează să fie măturată manual (carosabil și trotuare) este de min. 2.042.781,23 mp.

Având în vedere frecvențele solicitate pentru realizarea acestei operații, cantititatea medie anuală estimată de min. 174.975.106,31 mp/an și max. 280.440.724,79 mp/an, conform Anexei nr. ... la prezentul caiet de sarcini. Cantitățile mai sus menționate au fost calculate pentru o perioadă de cca. 10 luni/an.

Modalitatea de realizare a operațiunei de măturat manual:

Maturatul manual se realizează se realizează pe toată lungimea străzii și o lățime de 2 metri de la bordură/rigolă, respectiv integral pentru trotuarele aferente (în refugiile stațiilor mijloacelor de transport în comun). Măturarea suprafețelor va fi realizată integral pentru întreaga suprafața stabilită, inclusiv sub mașinile parcate, fără intermitențe și minimizând răspândirea prafului.

Operația se efectuează prin folosirea unor unelte individuale (cum ar fi mături și perii din diferite materiale).

Perioada în care se va efectua această operațiune poate varia în funcție de condițiile meteorofogice (în cazul precipitațiilor atmosferice, în locul acestei operații se realizează operația de întreținere a curățeniei stradale). Măturatul manual se poate desfășoară ziua și noaptea, indiferent de anotimp, atunci când:

-    arterele nu sunt supuse activităților de deszăpezire și/sau de combatere a poleiului;

-    deși arterele nu sunt supuse activităților de deszăpezire și/sau combatere a poleiului, carosabilul este acoperit cu un strat de zăpadă;

Intervalul orar recomandat pentru efectuarea operației de măturat manual este între orele 22.00 - 6.00, pentru arterele care au sistem de iluminat public corespunzător.

Colectarea deșeurilor rezultate din activitatea de măturat manual se reajjz^ăzajri recipiente acoperite amplasate în condiții salubre, care se vor transporta * cu mijloace de transport adecvate. Se interzice stocarea temporala acăstor^


f

\\    __.Q-

’c.    ,rp


deșeuri, între momentul colectării și cel ai transportului, direct pe sol sau în saci depuși pe trotuare, scuaruri, spații verzi ori alte asemenea.

Este obligatorie descărcarea tuturor coșurilor stradale de gunoi, de fiecare dată când pe artera respectivă se efectuează această operațiune de către echipaje specializate, anterior epuizării capacității de stocare, dar cel mai târziu inainte de finalul schimbului de lucru în care a avut loc operațiunea de întreținere a curățeniei. Costurile de colectare a deșeurilor stradale, precum și cele privind dotarea cu coșuri stradale/dispozitive speciale se includ în tariful ofertat pentru prestarea operațiunii de măturat manual.

Echipajele specializate vor utiliza autogunoiere de min. 6 mc, numărul acestora trebuind să permită deservirea în timp real a întregului personal care execută operația de întreținere pe durata unui schimb. Descărcarea deșeurilor stocate în autogunoiere se va face la o instalație autorizată de eliminare a deșeurilor. Frecvențele de realizarea a operațiune/ de măturat manual:

Frecvențele au fost stabilite pentru intervale la 2 săptămâni, după cum urmează:

-    Pentru străzile laterale (cat. D, E, F): min. 2 treceri - max. 4 treceri;

-    Pentru alte bulevarde (limitrofe/altele decât bulevardele și străzile principale -cat. C): min. 4 treceri - max. 6 treceri;

-    Pentru bulevarde și străzi principale (cat. B): min. 6 treceri - max. 8 treceri;

-    Pentru zonefe aglomerate (cat. A): min. 28 treceri (de două ori/zi) - max. 42 treceri (de trei ori/zi).

2. Maturatul mecanizat

Definiție:

Operația de măturat mecanizat se realizează cu utilaje specifice (autoperii colectoare dotate cu sistem de aspirație) și/sau cu utilaje multifuncționale cu dotate sisteme de aspirare, care acționează pe carosabil. Din punctul de vedere al îmbrăcămintei spațiilor de circulație, maturatul mecanizat se realizează pe suprafețe îmbrăcate cu asfalt, pavele cu rosturi bituminoase, pietre de râu etc. Cantitatea estimată:

Suprafață totală estimată care urmează să fie măturată mecanizat este de min. 1.039.780,86 mp.

Având în vedere frecvențele solicitate pentru realizarea acestei operații, cantititatea medie anuală estimată de min. 147.069.189,38 mp/an și max. 185.089.448 mp/an, conform Anexei nr. ... la prezentul caiet de sarcini. Cantitățile mai sus menționate au fost calculate pentru o perioadă de cca. 10 luni/an.

Modalitatea de realizare a operațiunei de măturat mecanizat:

Măturâtul mecanizat se realizează pe întreaga lungime a străzii și pe o^ăfime^de'' 2 m de la bordură/rigolă măsurat spre axul drumului sau de la rigdă^entralâ către bordură. Pentru

evitarea formării prafului, operația de natura rezJv^fi, carosabilului/trotuarelor cu apă, doar în siibatiilef îtf’care*i


precedată de stropirea

praful nu este umectat ca urmare a condițiilor naturale sau dacă, temperatura exterioară în zona măturată nu este mai mică decât cea de îngheț.

Perioada în care se va efectua această operațiune poate varia în funcție de condițiile meteorologice. Maturatul mecanizat se poate desfășoară ziua și noaptea, indiferent de anotimp, atunci când:

-    arterele nu sunt supuse activităților de deszăpezire și/sau de combatere a poleiufui;

-    deși arterele nu sunt supuse activităților de deszăpezire și/sau de combatere a poleiului, carosabilul este acoperit cu un strat de zăpadă;

-    temperatura exterioară este sub cea de îngheț.

Intervalul orar recomandat pentru efectuarea operației de măturat mecanizat este între orele 22.00 - 6.00, pentru arterele care au sistem de iluminat public corespunzător.

Utilajele/instalațiile/echipamentele/vehiculele pentru realizarea    mătu râtul ui

mecanizat al carosabilului trebuie să aibă o zonă activă de măturare de min. 2 metri, să fie dotate cu cel puțin o perie cu ax vertical și o perie cu ax orizontal transversal pe direcția de înaintare, să asigure stropirea carosabilului în zona de periere și să asigure aspirarea deșeurilor stradale periate și stocarea într-un buncăr propriu. Cantitatea medie anuală estimată de deșeuri stradale rezultate în urma realizării aceste operații este de 21.490 to/an. Această cantitate comportă un grad de variație de până la +/-50%. Descărcarea deșeurilor stocate în autogunoiere se va face Ia o instalație autorizată de eliminare a deșeurilor. Frecvențele de realizarea a operațiunei de măturat mecanizat:

Frecvențele au fost stabilite pentru intervale la 2 săptămâni, după cum urmează:

-    Pentru străzile laterale (cat. D, E): min. 4 treceri - max. 6 treceri;

-    Pentru alte bulevarde (limitrofe/altele decât bulevardele și străzile principale -cat C): min./max. 14 treceri (o dată/zi);

-    Pentru bulevarde și străzi principale (cat. B): min./max. 14 treceri (o dată/zi);

-    Pentru zonele aglomerate (cat A): min. 14 treceri (o dată/zi) - max. 28 treceri (de două ori/zi).

Costurile de colectare a deșeurilor stradale rezultate în urma realizării *

operațîunei de măturat meanizat se includ în tariful ofertat pentru prestarea acestei activități.

3, Spălarea carosabilului și a trotuarelor

Definiție:

Operația de spălare se execută atât pe partea carosabilă, cât și peștrotuâr&și refugii pietonale, după terminarea operațiunei de măturare sau, dpp^^caz^.de curățare a rigolelor.    fi*

Cantitatea estimată:

Suprafață totală estimată care urmează să fie spălată este de min. 2.042.781,23 mp.

Având în vedere frecvențele solicitate pentru realizarea acestei operații, cantititatea medie anuală estimată de min. 57.703.599,36 mp/an și max. 83.313.735,86 mp/an, conform Anexei nr. ... fa prezentul caiet de sarcini. Cantitățile mai sus menționate au fost calculate pentru o perioadă de cca. 7 funi/an.

Modalitatea de realizare a operațiune! de spălare:

Spălatul caroabilului și al trotuarelor se realizează pe toată lungimea străzii și o lățime de 2 metri de la bordură/rigolă măsurat spre axul drumului sau de la rigolă centrală către bordură, respectiv integral pentru trotuare. Spălatul carosabilului și al trotuarelor va fi realizat integrai pentru întreaga suprafață stabilită, inclusiv sub mașinile parcate.

Perioada în care se va efectua această operațiune poate varia în funcție de condițiile meteorologice. Spălatul carosabilului și al trotuarelor se poate desfășoară ziua și noaptea, de regulă de la 1 aprilie până la 1 octombrie, atunci când:

-    temperatură exterioară recomandată este mai mare de 7°C;

-    nu este posibilă formarea poleiului conform prognozei meteorologice;

-    în anotimpul călduros indicele de confort termic nu depășește pragul valoric de 75 de unități (în intervalul orar 13,00-17,00) comunicat de Administrația Națională de Meteorologie și Hidrologie pentru ziua respectivă;

-    nu sunt incidente precipitații atmosferice. în situația în care pe parcursul realizării operațiunei se manifestă asemenea situații, operația de spălat se întrerupe, operatorul având obligația de a anunța autoritatea contractantă și a de a relua operația numai după uscarea completă suprafeței de lucru;

în vederea planificării activității de spălare, operatorul are obligația de a se informa în perioadele călduroase asupra valorii indicelui de confort termic comunicat de către Administrația Națională de Meteorologie si Hidrologie pentru ora 12, precum și de prognoza pentru următoarele 2 zile.

Intervalul orar recomandat pentru efectuarea operației de măturat mecanizat este între orele 22.00 - 6.00, pentru arterele care au sistem de iluminat public corespunzător.

Utilajele/instalațiile/echipamentele/vehiculele pentru realizarea spălatului carosabilului și al trotuarelor trebuie să fie dotate astfel încât să permită dispersia jetului de apă, cu presiune ridicată, fiind interzis spălatul cu furtunul racordat la hidranții stradali (cu excepția situațiilor în care din considerente tehnico-economice nu se poate utiliza apa industrială, dar numai cu acordul prealabil al operatorului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare)<sțd^la^ autocisternele care nu sunt prevăzute cu instalațiile necesare^săpealizeze presiunea prescrisă, conform prevederilor aplicabile.


Pentru realizarea operațiunii spălare se utilizează numai apă industrială luată din punctele indicate de operatorul serviciului de aîimentare cu apă și de canalizare al localității sau din apele de suprafață sau de adâncime sau orice altă sursă, cu aprobarea autorității contractante, în baza prezentării acesteia a îndeplinrii formalităților legate de obținerea tuturor avizelor necesare.

Substanțele utilizate în procesul de spălare trebuie să fie ecologice, astfel încât să nu degradeze mediul înconjurător, operatorul având obligația de a solicita acceptul autorității contractante în vederea utilizării respectivelor substanțe. Frecvențele de realizarea a operațiune de spălare:

Frecvențele au fost stabilite pentru intervale la 2 săptămâni, după cum urmează:

-    Pentru străzile laterale (cat. D, E): min. 1 treceri - max. 2 treceri;

-    Pentru alte bulevarde (limitrofe/altele decât bulevardele și străzile principale -cat. C): min. 2 treceri - max. 4 treceri;

-    Pentru bulevarde și străzi principale (cat B): min. 3 - max. 4 treceri;

-    Pentru zonele aglomerate (cat. A): min. 4 treceri - max. 6 treceri.

4. Stropitul carosabilului Definiție:

9

Operația de stropit se execută pe partea carosabilă, pentru evitarea formării prafului, crearea unui climat favorabil și îmbunătățirea gradului de confort și igienă citadină.

Cantitatea estimată:

Suprafață totală estimată care urmează să fie spălată este de min. 2.345.364,46 mp.

Având în vedere frecvențele solicitate pentru realizarea acestei operații, cantititatea medie anuală estimată de min. 795.850.308,19 mp/an și max. 1.591.700.616,37 mp/an, conform Anexei nr. ... la prezentul caiet de sarcini. Cantitățile mai sus menționate au fost calculate pentru o perioadă de cca. 7 luni/an.

Modalitatea de realizare a operațiune! de stropit:

Stropitul carosabilului va fi realizat integral pentru întreaga suprafață stabilită.

Perioada în care se va efectua această operațiune poate varia în funcție de condițiile meteorologice. Stropitul carosabilului se poate desfășoară ziua și noaptea, de regulă de la 1 aprilie până la 1 octombrie, atunci când:

- temperatură exterioară recomandată este mai mare de 7°C;

-    nu este posibilă formarea poleiului conform prognozei meteorologice;

-    în anotimpul călduros indicele de confort termic nu depășește pF^yl^vâl.0Jjic% de 75 de unități (în intervalul orar 13,00-17,00) comunicat d.e^Ăd mm ist rația" \ Națională de Meteorologie și Hidrologie pentru ziua respectivă^ *

- nu sunt incidente precipitații atmosferice. în situația în care pe parcursul realizării operați un ei se manifestă asemenea situații, operația de stropit se întrerupe, operatorul având obligația de a anunța autoritatea contractantă și a de a relua operația numai după uscarea completă suprafeței de lucru.

în vederea planificării activității de stropit, operatorul are obligația de a se informa în perioadele călduroase asupra valorii indicelui de confort termic comunicat do către Administrația Națională de Meteorologie si Hidrologie pentru ora 12, precum și de prognoza pentru următoarele 2 zile.

Intervalul orar recomandat pentru efectuarea operației de măturat mecanizat este între orele 22.00 - 6.00, pentru arterele care au sistem de iluminat public corespunzător.

Utilajele/instalațiile/echipamentele/vehiculele pentru realizarea spălatului carosabilului și al trotuarelor se vor deplasa cu o viteză de cel mult 20km/h și trebuie să fie dotate astfel încât să permită dispersia jetului de apă, fiind interzis spălatul cu furtunul racordat la hidranții stradali (cu excepția situațiilor în care dîn considerente tehnico-economice nu se poate utiliza apa industrială, dar numai cu acordul prealabil al operatorului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare) sau la autocisternele care nu sunt prevăzute cu instalațiile necesare să realizeze presiunea prescrisă, conform prevederilor aplicabile.

Pentru realizarea operațiunii spălare se utilizează numai apă industrială luată din punctele indicate de operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al localității sau din apele de suprafață sau de adâncime sau orice altă sursă, cu aprobarea autorității contractante, în baza prezentării acesteia a îndeplinrii formalităților legate de obținerea tuturor avizelor necesare.

Frecvențele de realizarea a operațiune! de stropit:

Frecvențele au fost stabilite pentru intervale la 2 săptămâni, după cum urmează:

-    Pentru străzile laterale (cat D, E): min. 20 treceri - max. 40 treceri;

-    Pentru alte bulevarde (limitrofe/altele decât bulevardele și străzile principale -cat. C): min. 28 treceri - max. 56 treceri;

-    Pentru bulevarde și străzi principale (cat B): min. 28 - max. 56 treceri;

-    Pentru zonele aglomerate (cat. A): min. 28 treceri - max. 56 treceri.

5. întreținerea curățeniei Definiție:

întreținerea curățeniei se execută în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public, în zonele în care a fost desfășurată operația de măturat manual și constă în următoarele operațiuni: măturat manual selectiv (unde este cazul), colectarea și îndepărtarea deșeurilor/obiectelor aruncate pejoș (carosabil și trotuar), golirea coșurilor de gunoi stradale, încărcar^^^eșd’ufifor^îr^ autogunoiere și transportul zilnic al acestora la depozitele autonzâ fe. ^--^    \

Cantitatea estimată:

Suprafață totală estimată care urmează să fie măturată manual (carosabil și trotuare) este de min. 2.042.781,23 mp.

Având în vedere frecvențele solicitate pentru realizarea acestei operații, cantititatea medie anuală estimată de mln. 472.676.288,75 mp/an și max. 846.996.228,47 mp/an, conform Anexei nr. ... la prezentul caiet de sarcini. Cantitățile mal sus menționate au fost calculate pentru o perioadă de oca. 12 funi/an.

Modalitatea de realizare a operați un ei de întreținere a curățeniei:

Operația de întreținere se realizează pe întreaga suprafață de lucru unde a fost desfășurată operația de măturat manual.

întreținerea curțeniei se poate desfășoară ziua și noaptea, indiferent de anotimp, pe toată durata anului, excepție făcând zilele cu intemperii (fenomene meteo extreme de tipul furtunilor, vijeliilor, viscolelor). în situația în care operația de măturat manual nu se poate realiza, operatorul va îniocui respectiva operațiune cu prezenta operațiune de întreținere. Se interzice efectuarea acestei operațiuni concomitent cu operația de măturat manuai, pe același schimb și aceeași stradă/arteră.

Operația se efectuează prin folosirea unor unelte individuale (cum ar fi mături și perii din diferite materiale).

Colectarea deșeurilor rezultate din activitatea de întreținere a curățeniei se > » »

realizează în recipiente acoperite amplasate în condiții salubre, care se vor transporta cu mijloace de transport adecvate. Se interzice stocarea temporară a acestor deșeuri, între momentul colectării și cel al transportului, direct pe sol sau în saci depuși pe trotuare, scuaruri, spații verzi ori alte asemenea.

Este obligatorie descărcarea tuturor coșurilor stradale de gunoi, de fiecare dată când pe artera respectivă se efectuează această operațiune de către echipaje specializate, anterior epuizării capacității de stocare, dar cel mai târziu înainte de finalul schimbului de lucru în care a avut loc operațiunea de întreținere a curățeniei. Costurile de colectare a deșeurilor stradale rezultate în urma realizării

I    >

operați unei de întreținere a curățeniei se includ în tariful ofertat pentru prestarea acestei activități.

Echipajele specializate vor utiliza autogunoiere de min. 6 mc sau, după caz, mai mici, numărul acestora trebuind să permită deservirea în timp real a întregului personal care execută operația de întreținere pe durata unui schimb. Descărcarea deșeurilor stocate în autogunoiere se va face la o instalație autorizată de eliminare a deșeurilor.

Frecvențeie de realizarea a operațiune de întreținere a curățeniei: Frecvențele au fost stabilite pentru intervale la 2 săptămâni, după cum urmează:

-    Pentru străzile laterale (cat. D, E, F): min. 6 treceri - max. 12 treceri;

-    Pentru alte bulevarde (limitrofe/altele decât bulevardele și străzile priQcipale - cat C): min. 10 treceri - max. 14 treceri;


- Pentru bulevarde și străzi principale (cat. B): min. 14 - max. 24 treceri;

- Pentru zonele aglomerate (cat A): min. 28 treceri (de două ori/zi) - max. 42 treceri (de 3 ori/zi).

6. Igienizarea punctelor de precofectare stradale a deșeurilor menajere Definiție:

Activitatea de igienizare constă in măturarea suprafeței punctelor de precolectare și spălarea cu jet de apă (în cazul punctelor cu scurgere către canalizare), respectiv dezinfecția, dezinsecția și deratizarea acestora.

Cantitatea estimată:

în cadrul Sectorului 4 se află în stare de exploatare un număr de cca 554 de puncte stradale de precolectare a deșeurilor (melci/țarcuri/boxe), unde sunt amplasate recipiente/containere pentru colectarea deșeurilor de la asociațiile de locatari/proprietari.

Modalitatea de realizare a operațiunei igienizare a punctelor de precolectare:

Această operațiune se realizează în mod gratuit

Perioada în care se va efectua această operațiune este cuprinsă între 15 martie -15 noiembrie.

Operatorul serviciului va informa asociațiile de locatari/proprietari asupra programului de igienizare.

Frecvențele de realizarea a operațiune de igienizare:

Operația se va realiza cel puțin de două ori pe an.

7. Activități ocazionale și servicii suplimentare (inclusiv răzuitul rigolelor)

în plus față de activitățile salubrizare stradală mai sus menționate, pot exista inclusiv activități ocazionale și servicii suplimentare care depind parțial de anotimpuri și parțial de unele aranjamente speciale și care se realizează, ori de câte ori este necesar, la cererea autorității contractante.

Aceste tipuri de activități includ (fără a se limita la) acțiuni ocazionale de salubrizare cum ar fi:

-    acțiuni de voluntariat;

-    acțiuni de educare/conștîentîzare a populației (inclusiv deșeuri le de tip DEEE);

-    răzuitul rigolelor, constând în îndepărtarea, cu ajutorul lopeților și a periilor a

noroiului, nisipului și prafului pe o porțiune de 0.75 m de la rigolă spre axul median al străzii/drumufui sau din zonele unde a stagnat apa și s-a depus mâl și nisip. Materialele rezultate din această activitate se precolecteaza în saci și/sau europubele. Evacuarea lor se face în aceeași zi în care se efectuează operația de răzuit rigole, fiind interzisă depozitarea lor pe trotuare, carosabil^ spații verzi, căi de rulare etc.    u

-    măturatul/spălatul/stropitul/întreținerea curățeniei suprafețelor ca^osabile'șF^X trotuarelor, ori a altor spații adiacente în urma organizării uno,r festivaluri,;

u 'o'-‘


i‘.j >-


concerte, târguri, campinguri și alte situații sau locații similare, precum și colectarea deșeurilor aferente (inclusiv curățenia de primăvară, de Paște, cu ocazia zilelor sectorului, de Crăciun și de Revelion);

-    evacuarea depozitelor necontrofate de deșeuri (inclusiv anvelopele abandonate pe domeniul public). în cazul anvelopelor abandonate pe domeniul public, operatorul colectează aceste tipuri de deșeuri și Ie predă persoanelor juridice care desfășoară activitatea de colectare a anvelopelor uzate sau celor care preiau responsabilitatea gestionării anvelopelor uzate de la persoanele juridice care introduc pe piață anvelope noi și/sau anvelope uzate destinate reutilizării (dacă aceste persoane nu sunt autorizate pentru desfășurarea acestui tip de activitate în condițiile legii);

-    operațiuni de natura celor de mai sus sau altele similare, a căror realizare este condiționată de folosirea unor utilaje/instalații/echipamente/vehicule specifice pentru care nu s-a solicitat și cotat un preț/tarif distinct în cadrul ofertei.

Deșeurile rezultate activitățile de mai sus sunt considerate deșeuri municipale, colectarea acestora intrând în obligația operatorului, operatorul urmând să organizeze echipe speciale care vor acționa pe baza unui program de activitate stabilit de comun acord cu autoritatea contractantă. în acest sens, spre exemplu, colectarea deșeurilor de tip DEEE se va îealiza prin organizarea a minim 4 campanii anuale (trimestrial), la începutul fiecărui an sau, pentru primul an de derulare contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, ulterior încheierii acestuia, prin luarea în considerare a următoarelor cerințe:

-    atât programul de colectare, cât și punctele de staționare a mijlocului de transport vor fi comunicate utilizatorilor cu cel puțin o săptămână înaintea derulării fiecărei campanii de colectare;

-    informarea se va realiza cel puțin prin distribuirea de pliante informative și/sau afișe postate la fiecare asociație de locatari/gospodării individuale sau, după caz, la sediul operatorilor economici/instituțiilor publice;

-    atât pliantele cât și afișele vor conține informații privind programul, locul și tipurile de deșeuri acceptate.

Cu excepția informațiilor mai sus menționate, frecvența și cantitățile aferente acestui tip de servicii nu pot fi estimate, presupunându-se însă că acestea reprezintă o mică parte a întregului serviciu de salubrizare, motiv pentru care plata pentru toate tipurile de servicii suplimentare care nu au fost cotate în cadrul ofertei se va realiza cu respectarea prevederilor legale în materia achizițiilor publice, după cum urmează:

-    fie prin utilizarea prețurilor unitare prevăzute în cadrul ofertei pentru operații de tip/natură similară; sau,

- în absența unor asemenea prețuri care să poată fi asimilate operațiilor suplimentare solicitate de către autoritatea contractantă, prin cotarea unor prețuri noi, pornind de la elementele de cost utilizate pentru fundamentarea--.-tarifelor în structura altor prețurilor unitare cotate în cadrul ofertei.

'.r

/V'


Activitățile ocazionale și serviciile suplimentare de tipul celor de mai -sus p^tiffX solicitate în raport cu toate activitățile specifice aferente    ' 1


salubrizare, indiferent de categoria de servicii din cadrul cărora acestea pot face parte.

4.3. Deszăpezire

Operatorul are obligația de a desfășura activitatea de curățare și transport al zăpezii depe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț (deszăpezire și combaterea poleiului), în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a Sectorului 4 a Municipiului București. Activitățile de deszăpezire și combatere a poleiului se vor efectua pe toate arterele de circulație ale sectorului 4 al Municipiului București.

Această activitate presupune realizarea următorului ciclu de operații:

curățatul manual și mecanizat al zăpezii și/sau al gheții, inclusiv Ia gurile de scurgere;

-    încărcatul/descărcatul și transportul zăpezii;

-    combaterea poleiului.

Ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice un program inițial pentru serviciul de deszăpezire, întocmit în conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 119/2010 și cu luarea în considerare a frecvențelor solicitate potrivit prevederilor prezentului caiet de sarcini, urmărindu-se în special măsurile concrete care vor conduce la îndeplinirea următoarelor obiective strategice referitoare la activitatea de deszăpezire:

a)    pregătire;

b)    prevenire a înzăpezirii și măsuri efective de deszăpezire;

c)    prevenire și combatere a poleiului.

Pe parcursul execuției contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, programul se întocmește și se supune aprobării autortității contractante, de regulă, la începutul fiecărui an sau ori de câte ori este necesar, iar pentru primul an de derulare contractului, ulterior atribuirii acestuia. La solicitarea autorității contractante, operatorul are obligația de a modifica/actualiza acest program. Programul va cuprinde cel puțin următoarele elemente:

-    centralizatorul materialelor antiderapante, al carburanților și lubrifianților;

-    centralizatorul utilajelor si mijloacelor de deszăpezire si transport necesare;

- lista străzilor și a tronsoanelor de străzi pe care se va acționa, inclusiv lungimea și suprafața;

-    lista străzilor și a tronsoanelor de străzi pe care se va acționa cu prioritate;

-    lista mijloacelor de comunicare;

resursele umane implicate în desfășurarea operațiunilor de deszăpezire^'”^

lista persoanelor responsabile, cu adresa și numerele de telefon devia sepMcÎLrși\ de acasă.    jj { V î

Arterele de circulație și alte suprafețe estimative (alei între blocuri, accesul în parcări) pe care se vor executa operațiunile de deszăpezire și combaterea poleiului sunt cele din cadrul Anexei nr. ... la prezentul caiet de sarcini, care conține suprafețele de lucru aferente, ce trebuie cuprinse în programul de deszăpezire.

Până Ia data operaționalizării sistemului informatic prevăzut la Cap. 3.6. din cadrul prezentului caiet de sarcini, evidența activității privind combaterea poleiului și deszăpezirii străzilor se va ține de către operator într-un registru special întocmit pentru această activitate și denumit "jurnal de activitate pe timp de iarnă". Jurnalul de activitate pe timp de iarnă se semnează de reprezentantul împuternicit al autorității contractante și constituie documentul primar de bază pentru verificarea activității și decontarea activităților desfășurate.

în cadrul jurnalului se vor trece cel puțin următoarele informații:

-    numele și prenumele dispecerului;

-    data și ora de începere și terminare a acțiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte;

-    străzile pe care s-a acționat;

-    activitatea prestată;

-    forța de muncă utilizată (echipele care au acționat);

-    materialele utilizate și cantitatea acestora;

-    temperatura exterioară;

-    condițiile hidrometeorologice;

-    grosimea stratului de zăpadă conform datelor comunicate de la Administrația Națională de Meteorologie și Hidrologie;

-    semnătura dispecerului;

-    semnătura reprezentantului împuternicit al autorității acontractante.

Pentru asigurarea funcționării fără întrerupere a utilajelor de deszăpezire, activitatea acestora se va organiza pe schimburi, evidența activităților urmând să fie ținută pe schimburile respective, separat pentru acțiunea mecanizată și pentru acțiunea cu forță umană.

Efectuare activității de deszăpezire a fost estimată pentru o perioadă cuprinsă între 10-30 zile calendaristice în timpul sezonului rece, în cadrul căreia se va acționa efectiv cu forță umană si/sau mecanizat, în funcție de necesități si de condițiile meteorologice. Operațiunile specifice se pot realiza atât ziua cât și noaptea, iar perioada în care se vor efectua operațiunile specifice activității de deszăpezire și/sau durata efectivă pentru acțiunea cu forța umană/mecanizată pot varia în funcție de intensitatea precipitațiilor, precum și luând în considerare necesitatea de menținere în stare practicabilă a tuturor arterelor de circulație și, după caz, a tuturor căilor de acces adiacente.

Operațiunile de curățare și transport al zăpezii și de acționare cu materiale antiderapante se realizează obligatoriu pe străzile sau tronsoanele de<sțrăzkîn pantă, poduri, pe străzile sau tronsoanele de străzi situate de-a lunguklasuriloV’^al^

cursurilor de apă, refugiilor pietonale și stațiilor de transport în comu^f


Prevenirea și combaterea poleiului se poate realiza utilizând materiale antiderapante și, după caz, fondanți chimici în amestecuri omogene, cu respectarea prevederilor Ordinului A.N.R.S.C. nr. 82/2015. împrăștierea acestora trebuie să se realizeze cât mai uniform pe suprafața părții carosabile. Operatorul serviciului are obligația de a asigura în permanență stocul de material antiderapant, precum și carburantul necesar care să îi permită intervenția pe o durată de minim 10 zile în regim de lucru 24h/7 zile.

Autoritatea contractantă va stabili și va comunica operatorului locațiile de depozitare și/sau de descărcare a zăpezii/gheții rezultate în urma îndepărtării acesteia de pe străzile pe care s-a acționat manual sau mecanizat. De asemenea, zăpada/gheața rezultată din activitatea de deszăpezire poate fi descărcată în căminele de canalizare avizate în prealabil de către operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare. Se interzice depozitarea zăpezii/gheții pe trotuare, în intersecții, peluze, pe spații verzi sau virane.

încărcarea, transportul, descărcarea și depozitarea zăpezii/gheții trebuie să se realizeze, de regulă, în maximum 12 ore de la terminarea activității de deszăpezire. Autoritatea contractantă poate stabili și alte intervale de timp în care operatorul trebuie să asigure deszăpezirea, în funcție de importanța străzilor, abundența cantității de zăpadă, dotarea cu mijloace tehnice și umane etc., de regulă nu mai mult de 24 de ore. Transportul, depozitarea și descărcarea zăpezii/gheții formate pe carosabil se realizează concomitent cu operația de deszăpezire, în situația în care condițiile meteorologice permit acest lucru.

în vederea planificării activității de deszăpezire, operatorul are obligația de a se informa zilnic asupra prognozei pe următoarele 3 zile comunicată de către Administrația Națională de Meteorologie si Hidrologie. în funcție de prognoza meteorologică primită, operatorul va acționa preventiv pe preîntâmpinarea depunerii stratului de zăpadă și a formării poleiului.

în situația în care baza de lucru operațională a operatorului menționată la Cap. 3.6. nu deține capacitatea corespunzătoare de a asigura operațiunile specifice activității de deszăpezire (garare utilaje/instalații/echipamente/vehicule, depozitare materiale antiderapante, etc.), se acceptă prezentarea în cadrul propunerii tehnice a 1-2 locații suplimentare care vor fi utilizate drept baze de deszăpezire. Baza/bazele respective, inclusiv resursele umane, utilajele/instaiațiile/echipamentele/vehiculele specifice și materialele aferente vor trebui să fie pregătite pentru desfășurarea operațiunilor specifice activității de deszăpezire începând cu data de 01 noiembrie a fiecărui an.

Operatorul trebuie să asigure necesarul de utilaje/instalații/echipamente/vehicule pentru pentru măturâtul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice pe care le va utiliza pentru îndeplinirea în condiții optime a activității având în vedere programul, cantitățile estimate/suprafețele de lucru aferente precum și frecvența acestor operații solicitată prin prezentul caiet de sarcini.

în acest scop, ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice lista cel puțin a următoarelor categorii de utilaje/instalații/echipamente/vehicule pe care Iș va-pune la dispoziția autorității contractante în vederea desfășurării activitățilo^specifide^r^ va indica numărul considerat necesar al acestora, stabilit în c^nfoVmitate-^cu breviarul de calcul nr. 8 din Anexa la Ordinul A.N.R.S.C. nr. 111/2007 (mafp'utihun

căzui numărului fix de utilaje, pentru care nu au fost stabilite suprafețele deservite):

d)    câte o autospecială cu piug pentru o suprafață de 30.000 mp;

e)    câte o autospecială cu echipamente pentru împrăștiat material antiderapant solid, cu capacitatea de transport material antiderapant de 5 mc pentru o suprafața de 120.000 mp;

f)    utilaje multifuncționale care să permită accesul pe străzi înguste (plug, material antiderapant) - câte o bucată pentru o suprafața de 15.000 mp;

g)    freze pentru trotuare - câte o bucată pentru o suprafață de 30.000 mp;

h)    câte o autocisternă pentru împraștierea soluției antiderapante lichide pentru o suprafață de 115.500 mp {pentru activitatea de combatere a poleiului);

i)    minim o freză de zapadă pentru arterele mărginașe ale sectorului;

j)    câte o autospecială cu plug pentru alei și spații înguste și trotuare pentru o suprafață de 9.000 mp;

k)    câte o autospecială pentru împrăștierea materialului antiderapant solid pentru alei și spații înguste, pentru o suprafață de 50.000 mp;

l)    minim cincisprezece încărcătoare frontale și minim trezeci basculante pentru transportul zăpezii;

m)    minim 5 instalații speciale de îndepărtat/eiiminat zăpada (prin topire), cu o capacitate de topire de min. 200 mc/h fiecare.

Toate utilajele/intalațiile/echipamentele/vehiculeie prezentate în cadrul propunerii tehnice vor fi utilizate în mod exclusiv pentru prestarea serviciului pe aria teritorială administrativă a Sectorului 4, mai puțin frezele și instalațiile speciale de îndepărtat/eiiminat zăpada. Condiția de exclusivitate nu se aplică în cazul în care autoritatea contractantă și-a exprimat acceptul prealabil, în scris, asupra renunțării la acest drept prin corelare cu propriile necesități, obiective și constrângeri.

De asemenea, toate utilajele autopropulsate, care deservesc serviciul de deszăpezire se vor încadra în clasa de poluare minim EURO 4 și vor îndeplini cerințele de dotare cu un sistem GPS conectat la sistemul informatic în conformitate cu cerințele Cap. 3.6. de mai sus.

Prestarea activității de deszăpezire se va realiza astfel încât să se realizeze îndeplinirea următoarelor cerințe:

-    continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

-    corectarea șr adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele autorității contractante sau, după caz, a celorlalte categorii de utilizatori;

-    controlul calității serviciului prestat;

-    respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;

-    ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

-    respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de/atitoritatea., administrației publice locale în condițiile legii;

Ri"    f

-    prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv

reducerea costurilor de prestare a -serviciului;

-    asigurarea capacității    <le intervenție (forță umană,

utîlaje/instalații/echipamente/vehicsajie, material antiderapant) pentru prestarea serviciului în întreaga arie adminis^toativ-teritorială încredințată;

-    reînnoirea parcului auto, în veder^sa creșterii eficienței în exploatarea acestuia, încadrării în normele naționale pri’wrind emisiile poluante și asigurării unui serviciu de calitate;

-    îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificați în regulamentul serviciului de salubri^zare;

-    asigurarea, pe toată durata de exo^ cutare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient

7. Curățatul manual al zăpezii Definiție:

r

Operația de curățat manual a zăp&^di constă în strângerea zăpezii în grămezi, în zonele care nu se pretează ca ^dimensiuni și acces intervenției mecanizate (trotuare, borduri, guri de scurg    treceri de pietoni, stațiile RATB), fără

stânjenirea circulației auto, pietorr^.e și/sau utilitățile de pe domeniului public. Această operațiune se tarifează în .sistem om-oră.

Cantitatea estimată:

întrucât frecvențele și cantitățile af&^zente acestui tip de serviciu sunt dependente de condițiile meteorologice, cantitatea medie anuală pentru efectuarea acestei operațiuni a fost estimată prin rap&sdare la o perioadă medie de acțiune estimată de min. 10 zile/an și max 30 ziie/an^ în cadrul căreia vor acționa min. 200 și max. 300 persoane (distribuite pe trei sczfdtfrnburi), cu o durată efectivă de acțiune de 8 ore-om/zi, totalizând astfel între do.000 ore-om și 72.000 ore-om, conform Anexei nr.... ia prezentul caiet de s^^rcini.

Modalitatea de realizare a operatirIzunei de curățat manual al zăpezii:

Curățarea manuală a zăpezii/ghet;îi se efectuează prin folosirea unor unelte individuale (cum ar fi lopeți „ razuri, alte unelte specifice), prin îndepărtare/strângere în grămezi !-sa distanțe de cca. 10-15 m, spargere sau tăiere, fără să fie afectată starea carosabilului și a trotuarelor. în cazul deteriorării acestora, costurile pentru refacere vor fi suportate de către operator

în cadrul acestei operații se va asig«-ira degajarea gurilor de scurgere, astfel încât apa rezultată în urma topirii zăpezi să poată să se scurgă în sistemul de canalizare.

2. Curățatul mecanizat a zăpezii (inclusiv pluguit) și prevenirea/combațerea poleiului Definiție:


a) Curățatul mecanizat ai zăpezfjr constă în periatul mecanic^pluguitulȘ'i/^al^^^ frezatui zăpezii.    \\

b) Prevenirea și combaterea poleiului se va realiza în scopul măririi coeficientului de aderență a autovehiculelor față de drum, prin împrăștierea mecanizată pe suprafața carosabilă a materialelor antierapante/substanțelor specifice.

Cantitatea estimată:

întrucât frecvențele și cantitățile aferente acestui tip de serviciu sunt dependente de condițiile meteorologice, cantitatea medie anuală pentru efectuarea acestor operațiuni a fost estimată prin raportare la o perioadă medie de acțiune estimată de min. 10 zile/an și max 30 zile/an, în cadrul căreia vor acționa aproximativ 108-151 utilaje/instalații/echipamente/vehicule (în funcție de configurația respectivelor utilaje/de capabilitatea acestora de a executa simultan doar una sau mai multe tipuri de operațiuni specifice), cu o durată efectivă de acțiune conform Anexei nr. ...ia prezentul caiet de sarcini.

Modalitatea de realizare a operațiunilor:

Aceste operațiuni se efectuează cu utilaje/instaiații/echipamente/vehicuie care:

-    sunt doatate pentru a realiza numai operațiunile corespunzătoare fiecărei categorii de utilaje în parte solicitat conform Anexei nr.... la prezentul caiet de sarcini, caz în care numărul total de utilaje rezultă din cumularea numărului stabilit pentru fiecare categorie în parte; sau care

-    sunt dotate în mod corespunzător pentru realizarea simultană a mai multor operațiuni (utilaje multifuncționale) corespunzătoare categoriilor de utilaje marcate cu aceeași culoare din cadrul Anexei nr.... la prezentul caiet de sarcini, caz în care numărul total de utilaje rezultă din cumularea celui mai mare număr de utilaje aferent fiecăreia dintre aceste categorii, Ia care se adaugă numărul de utilaje stabilit pentru celelalte categorii.

în sensul celor de mai sus, se acceptă, spre exemplu, ca autocisternele pentru împrăștierea soluției antiderapante lichide să fie utilizate și pentru operațiunea realizată de autospeciala cu plug, în măsura în care autocisternele respective sunt dotate în mod corespunzător cu plug sau vice-versa.

în mod similar, autospecialele cu echipamente pentru împrăștiat material antiderapant solid (cu o capacitate de transport material antiderapant de 5 mc) pot să fie utilizate și pentru operațiunea realizată de autospeciala cu plug, în măsura în care autospecialele pentru împrăștiat material antiderapant solid sunt dotate în mod corespunzător cu plug sau vice-versa.

De asemenea, se acceptă ca autospecialele pentru împrăștierea materialului antiderapant solid pentru alei și spații înguste să fie utilizate pentru operațiunea realizată de utilajele multifuncționale care permit accesul pe străzi înguste, în măsura în care autospecialele respective sunt dotate în mod corespunzător cu plug sau vice-versa.

Totodată, în cazuri precum cele mai sus menționate (utilaje multifuncțid.năle),tkx costul operațiunii de pluguit se consideră inclus în tariful pdțat pentru prevenirea/combaterea poleiului, iar în situația în care autoritate^pontractantav solicită ca un asemenea utilaj:    ij ( ’v;.


~ să efectueze numai operațiunea de pluguit, decontarea se va realiza ia tariful cotat pentru autospeciala cu piug sau, după caz, pentru autospeciala cu plug destinată aleilor/spațiilor înguste/trotuarelor, în funcție de dimensiunea utilajului;

- să se efectueze numai operațiunea de prevenire/combatere a poleiului (fără pluguit simultan), decontarea se va realiza la tariful cotat pentru această operațiuni, din cuantumul căreia se va scădea tariful cotat pentru autospeciala cu plug sau, după caz, pentru autospeciala cu plug destinată aleilor/spațiilor înguste/trotuarelor, în funcție de dimensiunea utilajului.

Tariful de așteptare (utilaj și deservent) se decontează prin raportare la diferența dintre durata unei zile (24 ore) și durata efectivă de acțiune a utiiajelor/echipamentelor/instalațiilor/vehiculelor (ore-utilaj/zi efectiv lucrate) pentru care se solicită realizarea operațiunilor specifice. De asemenea în situația condițiilor metorologice incerte (prognoze de precipitații), tariful de așteptare în afara zilelor de acțiune se poate aplica numai cu aprobarea autorității contractante, în funcție de dispozițiile specifice emise de către comandamentul de deszăpezire constituit la nivelul Sectorului 4.

a) Curățatul mecanizat al zăpezii:

în funcție de lățimea totală liberă a unui sens de circulație utilajeie/instalațiile/echipamentele/vehiculele pot acționa singure sau în baterii formate, de regulă, din 2-5 utilaje care se deplasează unul după altul, primul aflându-se ia axul drumului.

Pluguitul se aplică pe străzi unde grosimea stratului de zăpadă depășește în general 10 cm, însă nu se aplică pe străzile unde există denivelări semnificative care fac imposibil ă/ineficientă desfășurarea ace tei operații.

Toate utilajele/instalațiile/echipamentele/vehiculele utilizate pentru realizarea acestei operațiuni vor fi dotate cu pluguri care să permită mișcarea lamei atât în plan orizontal cât și vertical (mai puțin autospecialele cu plug destinate aleilor/spațiilor înguste/trotuarelor, pentru care cerința este valabilă doar în ceea ce privește planul vertical).

b) Prevenirea și combaterea poleiului:

Prevenirea/combaterea poleiului se realizează cu utilaje speciale pentru împrăștierea mecanizată a materialelor antiderapante/fondanților chimici în amestecuri omogene, fiind vizate în special pantele/rampele, podurile/pasajele rutiere, intersecțiile și arterele de circulație principale, stațiile mijloacelor de transport în comun, căile de acces ia obiectivele de interes public/social, piețele, precum și cele situate în apropierea cursurilor de apă, lacuri.

împrăștierea substanțelor de combatere a poleiului se declanșează în maxim 2 ore de la avertizarea meteorologică, de regulă în ordinea anterior menționată și continuând dacă este posibil până la acoperirea tuturor străzilor, de pe raza Sectorului 4.

\\


In funcție de temperatura mediului ambiental, materialele antiderapant§A\ substanțele specifice care se vor utiliza sunt NaCl umectat cu uri?fondânt de \ \ .cfAl deszăpezire și/sau clorură de calciu lichidă/solidă. Utilizarea clorujii de -sodiu<

în amestec cu inhibitori de coroziune se utilizează în cazul în care temperatura nu scade sub -10°C. în cazul unor temperaturi maî scăzute se utilizează clorura de calciu. Costurile de achiziționare a respectivelor materiale/substanțe se includ în tariful ofertat pentru prestarea activității de măturat manual.

Materialele antiderapante/substanțele specifice utilizate nu trebuie să afecteze îmbrăcămintea asfaltică (nu vor produce degradări) și nu vor afecta mediul înconjurător, scop în care ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice certificările care atestă utilizarea respectivelor materiale antîderapante/substanțe specifice în vederea prevenirii/combaterii poleiului, în cazul care, pe parcursul execuției contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare se constată că materialele/substantele utilizate nu asigură îndeplinirea acestei cerințe, costurile pentru readucerea sistemului rutier la starea inițială vor fi suportate de către operator.

Operatorul are obligația de a solicita acceptul autorității contractante în vederea utilizării respectivelor materiale antiderapante/substanțe.

3. Evacuarea zăpezii Definiție:

Activitatea de evacuare a zăpezii/gheții include ansamblul operațiunilor de încărcare, transport, descărcare/depozîtare a acesteia prin utilizarea mijloacelor mecanizate specifice, inclusiv îndepărtatul/eliminării acesteia (prin topire). Cantitatea estimată:

întrucât frecvențele și cantitățile aferente acestui tip de serviciu sunt dependente de condițiile meteorologice, cantitatea medie anuală pentru efectuarea acestor operațiuni a fost estimată prin raportare la datele Istorice din ultimii trei ani în cadrul cărora s-au realizat asemenea operațiuni, rezultând în medie o cantitate de zăpadă evacuată de min. 28.000 mc/sezon rece și max. 50.000 mc/sezon rece, conform Anexei nr.... ta prezentul caiet de sarcini.

Modalitatea de realizare a operațiunii de evacuare a zăpezii:

Evacuarea zăpezii/gheții se realizează cu utilaje/instalații/echi pa mente/ vehicule adecvate, până Ia asigurarea condițiilor optime de circulație rutieră și pietonală.

în funcție de lățimea totală liberă a unui sens de circulație acestea pot acționa în formație de 2-4 utilaje (dintre care minim 1 încărcător frontal și restul autobasculante), la care se va adăuga forța de muncă necesară (muncitorii care sprijină realizarea operațiunii), care se va deconta separat (potrivit tarifului stabilit pentru operațiunea de curățare manuală a zăpezii).

în zonele în care este fezabil din punct de vedere tehnic, operatorul poate realiza topirea acesteia, utilizând în acest scop minim câte un echipament special pentru îndepărtarea/eiiminarea zăpezii prin utilizarea acestei tehnologii în fiecare zonă comunicată de către autoritatea contractantă, care va fi deservit derhiriimM încărcător frontal, la care se va adăuga forța de muncă necesară (muncitorii caire sprijină realizarea operațiunii), care se va deconta separat (potrivit tafifUiui slăbilit pentru operațiunea de curățare manuală a zăpezii).


Costul operațiunii de încărcare (aferent încărcătorului frontal) se consideră inclus în tarifele cotate pentru evacuarea zăpezii.

După semnarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, operatorul are responsabilitatea de a solicita autorității contractante să indice/pună la dispoziția acestuia minim două amplasamente pentru depozitarea zăpezii, în vederea amenajării și autorizării unor platforme având acest scop.

Transportul și depozitarea/elî mi narea zăpezii/gheții formată pe carosabil se realizează concomitent cu operația de deszăpezire în măsura în care condițiile meteorologice permit acest lucru și se finalizează, de regulă, într-un interval de timp de 8 până la 12 ore de la terminarea activității de desăpezire/încetarea fenomenelor meteorologice.

4.4. Colectarea cadavrelor animale (deșeuri de origine animală)

Operatorul are obligația de a desfășura activitatea de colectare a cadavrelor animale, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a Sectorului 4 a Municipiului București.

Definiție:

F

Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public constituie ansambful de operațiuni de colectare, în condițiile legii, în urma constatării operatorului în teren a unei asemenea situații și/sau primirii de către acesta a unei sesizări din partea utilizatorilor/autorității contractante, transport și predarea acestora către unitățile de ecarisajYde neutralizare.

în acest scop, ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice cel puțin următoarele categorii de utilaje/instalații/echipamente/vehicule pe care le va pune la dispoziția autorității contractante în vederea desfășurării activităților specifice: minim două autospeciale de dimensiuni reduse pentru colectarea cadavrelor de animale.

De asemenea, toate utilajele autopropulsate, care deservesc serviciul de colectare a cadavrelor animale se vor încadra în clasa de poluare minim EURO 4 și vor îndeplini cerințele de dotare cu un sistem GPS conectat la sistemul informatic în conformitate cu cerințele Cap. 3.6. de mai sus.

Prestarea activităților de colectare a cadavrelor animale de pe domeniul public și de predare a acestora unităților de ecarisaj/de neutralizare se va executa astfel încât să se realizeze:

-    continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

-    corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele autorității contractante sau, după caz, a celorlalte categorii de utilizatori;

-    controlul calității serviciului prestat;

-    respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;    '

-    ridicarea cadavrelor de animale de pe domeniul public și predare^-âceșțora unitățile de ecarisaj/de neutralizare în termen de două mre pe. îș constarea/sesizarea unei asemenea situații;

-    ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

-    respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administrației publice locale, în condițiile legii;

-    prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

-    asigurarea capacității de intervenție (forță umană, utilaje/instalații/echipamente/vehicule) pentru prestarea serviciului în întreaga arie administrativ-teritorială încredințată;

-    reînnoirea parcului auto, în vederea creșterii eficienței în exploatarea acestuia, încadrării în normele naționale privind emisiile poluante și asigurării unui serviciu de calitate;

-    îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificați în regulamentul serviciului de salubrizare;

-    asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient

Cantitatea estimată:

Cantitatea medie anuaiă estimată este de min. 500 kg/an (minim) și max. 1.500 kg/an. Această cantitate comportă un grad de variația de până fa +/-50%.

Modalitatea de realizare a operațiunii de colecatare a cadavrelor animale:

Cadavrele animale de pe domeniul public se colectează și se transportă prin utilizarea utîlajelor/instalațiilor/echipamenteior/vehiculeîor special dotate în acest scop.

Cadavrele de animale vor fi predate la unitățile de ecarisaj/de neutralizare (cum ar fi incineratoare), scop în care operatorul are obligația de a încheia un contract/contracte cu asemenea unități/instituții. în acest sens, în cadrul propunerii tehnice se va prezenta dovada îndeplinirii acestei ceințe.

Timpul de intervenție al operatorului este de maxim 2 ore de la primirea unei sesizări privind existența unei asemenea situații sau de la constatarea acestuia realizată de către operator în urma desfășurării activității curente de salubrizare. După evacuarea/îndepărtarea cadavrelor animale, operatorul are obligația de a realiza spălarea și igienizarea zonei.

Vehiculele și containere utilizate pentru transportul cadavrelor animale se desinfectează în mod obligatoriu după efectuarea fiecărui transport, în locuri special amenajate pentru această operație. Este obligatorie dotarea personalului care efectuează operațiunile specifice cu echipament de protecție și cu mijloace corespunzătoare astfel încât să nu vină în contact direct cu deșeurile animale colectate. Totodată, personalul respectiv trebuie să dețină aviz medical prin care se confirmă că sunt îndeplinite toate condițiile necesare din punct de vedere medical pentru prestarea acestei activități (cum ar fi vaccinarea).    ........

Se interzice operatorului abandonarea sau îngroparea cadavrelor animale; colectate1 de pe domeniul public, precum și depozitarea acestora în alte condiții;< stabilite prin legislația în vigoare.    jj

;âj>celex v

nX.    }-ti


Operatorul de salubrizare are obligația să țină o evidență referitoare ia deșeurile de origine animală colectate, modul de transport, precum și documente doveditoare cu privire Ea predarea acestor deșeuri la unitatea de ecarisaj/de neutralizare.

5. ALTE CERINȚE PE CARE OPRATORUL TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ

5.1. Derularea campaniilor de informare și conștientizare a utilizatorilor

în vederea asigurării calității serviciului de salubrizarea la nivelul calitativ solicitat prin prezentul caiet de sarcini, operatorul are obligția să organizeze pe durata contractului de gefegare a gestiunii serviciului de salubrizare campanii anuale de informare și promovare.

Campaniile vor fi adresate tuturor generatorilor de deșeuri, indiferent de categoria acestora (gruprui țintă). Scopul acestor campanii este:

-    creșterea responsabilității utilizatorilor serviciilor de salubrizare în raport cu problematica gestionării deșeurilor, în ceea ce privește modul acces și de utilizare a serviciilor specifice de salubrizare, obligațiile legale privind evacuarea anumitor tipuri de deșeuri, avantajele colectării separate și consecințele legale în în cazul nerespectării acestor obligații și/sau în ceea ce privește depozitarea neconformă deșeurilor (sancțiuni aplicabile);

-    cerințele asociate cu modul de colectare și transport al deșeurilor menajere, inclusiv programul, locul și tipurile de deșeuri acceptate în cazul campaniilor de colectare a anumitor tipuri de deșeuri;

-    orarul de desfășurare a serviciilor;

-    procedurile aplicabile în cazul solicitărilor/sesizărilor/reclamațiilor, inclusiv mijloacele de comunicare folosite în acest scop precum și, în mod obligatoriu, numărul de telefon al dispeceratului operatorului unde pot fi formulate demersurile de tipul celor antemenționate.

Obiectivele campaniilor de informare, conștientizare și educare a populației sunt:

-    promovarea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile și explicarea în detaliu a modului de utilizare a acestuia în vederea creșterii responsabilizărîi utilizatorilor;

-    informarea utilizatorilor cu privire Ia cantitățile de deșeuri reciclabile colectate separat și modul de gestionare a acestora, în vederea asigurării transparenței funcționării sistemului;

-    promovarea sistemelor de colectare separată a fluxurilor speciale de deșeuri: deșeuri periculoase menajere, deșeuri voluminoase și deșeuri din construcții și demolări, altele asemenea;

- informarea utilizatorilor cu privire la cantitățile de deșeuri din fluxurile speciale colectate separat și modul de gestionare a acestora, în vederea asigurării,.

transparenței funcționării sistemului;

- conștientizarea utilizatorilor asupra obligațiilor acestora (stabilite prin Jeqjstăție"în vigoare la nivel național, dar și prin cea adoptată la nivel loJâk), precum-șii-jg^

consecințele negative ale gestionării neconforme a deșeurilor (cum ar fi colectarea în amestec, abandonarea deșeurilor în spații neamenajate);

- alte obiective specifice stabilite de comun acord cu autoritatea contractantă în funcție de nivelul de interes prezentat de un anumit aspect al serviciului de salubrizare, la un moment dat.

Campaniile de informare și conștientizare realizate pe parcursul derulării contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare vor ține seama de natura mesajului, structura campaniei, cunoașterea pieții și a contextului, definirea clară a scopului și conținutului comunicării, feedback-ul, evaluarea, cunoașterea și înțelegerea corectă a mediului comunicațional aferent protecției mediului înconjurător.

în funcție de mesajul specific/subiectul de interes al fiecărei campanii, operatorul va recurge la mljolacele adecvate pentru a asigura impactul maxim prin informarea unui număr cât mai mare de generatori de deșeuri. Promovarea și informarea utilizatorilor se pot realiza direct, prin comunicare directă și distribuiera de pliante informative, afișe, fluturași, broșuri, bannere și, după caz, prin mijloacele uzuale de mass media (radio, TV, presa locală) și/sau în mediul Online.

Toate materialele publicitare realizate în cadrul acestor campanii vor respecta cerințele privind identitatea vizuală a operatorului și autorității contractante stabilite la Cap. 3.2. din prezentul caiet de sarcini.

Campaniile de informare și conștientizare specifice se vor realiza cu respectarea cerințelor stabilite pentru fiecare tip de serviciu în parte și vor avea o durată, de regulă de minim 7 zife fiecare, fiind urmate de acțiunile de colectare vizate prin respectiva campanie.

Campaniile cu caracter general vor avea un caracter continuu pe parcursul unui an calendaristic, trebuind să aibă o durată de minim 7 zile/trimestru, iar în mediul Online vor asigura un input informațional constant utilizatorilor prin intermediul unui sit/pagini web special creată în acest scop.

Pe parcursul execuției contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, operatorul are obligația ca până la sfârșitul lunii ianuare a fiecărui an calendaristic să distribuie către toți utilizatorii serviciului un calendar în care să fie marcate zilele de colectare a fluxurilor speciale de deșeuri, respectiv deșeuri voluminoase și deșeuri periculoase menajere, alte deșeuri cu caracter sezonier, precum și principalele reguli privind utilizarea sistemului de colectare separată. Pentru primul an de derulare contractului, calendarul se va distribui utilizatorilor ulterior atribuirii acestuia și până la finalizarea perioadei de mobilizare convenită cu autoritatea contractantă.

în vederea asigurării input-ului informațional constant către toți utilizatorii în mediul on-Iine, ofertantul/operatorul va asigura implicarea unei persoane specializate în web-design, în a cărei răspundere va intra adaptarea în mod optim a mesajelor/conceptului creativ al strategie de comunicare și promovare prin intermediul campaniilor de informare și conștientizare a utilizatorilor Ia mediulon-line. Situl/pagina web va curpinde cel puțin următoarele secțîuni/sub-secțiuni: calendarul cu zilele zilele de colectare a fluxurilor speciale de deșeun.Crespectiv deșeuri voluminoase si deșeuri periculoase menajere, alte deseurifcd csffactei\

■ r e ■


sezonier, locațiile pentru aceste activități, precum și principalele reguli privind utilizarea sistemului de colectare separată, galerie foto, comunicate de presă, noutăți în domeniu, alte categorii de informații ce sunt considerate a fi relevante.

Vor fi transmise către autoritatea contractantă 2 propuneri de structură și îayout ale sitului/paginii web. Autoritatea contractantă va alege una dintre acestea sau va putea cere solicita o combinație a elementelor grafice/conținutului prezentat. Ofertantul va avea obligația de a prelua/integra toate observațiile primite de la autoritatea contractantă, în scopul aprobării structurii și layout-ului finale.

Popularea sitului/paginii web cu conținutul necesar pentru a avea un sit complet funcțional, în conformitate cu structura și layout-ul realizat potrivit celor arătate mai sus intră în răspunderea prestatorului însă se va realiza numai după obținerea acceptului prealabil din partea autorității contractante și cu precizarea că aceasta își rezervă dreptul să solicite orice modificări privind propunerea de concept și de creație realizate de către operator. Pe întreaga durată a contractului de delegare a gestiunii, situl/pagina web va fi actualizată de către operator cu imagini, materiale de presă, noutăți, datele concrete referitoare la organizarea campaniilor de informare si conștientizare ori a altor activități similare, etc..

Operatorul garantează autorității contactante asupra împrejurării că toate componentele conceptului grafic propus sunt originale și nu încalcă orice drepturi civile sau de autor ale unei/unor alte persoane fizice și/sau juridice, ori alte drepturi privind operele din care respectivele componente pot face parte și/sau drepturi asupra unor mărci înregistrate.

Bugetul anual al campanilor de informare și conștientizare va fi în cuantum de min. 30.000 Euro (calculat în echivalentul în lei la data semnării contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare) și va fî inclus în tarifele cotate pentru prestarea serviciului de salubrizare. în vederea asigurării trasabilitătii organizării campaniilor, autoritatea contractantă poate solicita operatorului orice date/documente/informații prin care atestă realizarea acestora (inclusiv cele financiar-contabile), cu respectarea prevederilor Cap. 3.2 din prezentul caiet de sarcini.

în scopul îndeplinirii cerințelor de mai sus, ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice o strategie de comunicare care să răspundă nevoilor mai sus menționate și care să includă toate campaniile menționate.

Propunerea de strategie de comunicare va cuprinde în mod obligatoriu următoarele:

conceptul creativ al strategiei de comunicare și promovare prin intermediul campaniilor de informare și conștientizare a utilizatorilor;

obiectivele SMART1 ale strategiei de comunicare care să fie bazate pe analiza grupurilor-țintă pentru atingerea obiectivelor mai sus menționate, precum și propunerile concrete ale ofertantului privind mijloacele de comunicare/informare specifice (activități/modalități și instrumente/canale de comunicare) la care va recurge în scopul asigurării unui impact maxim al respectivelor campaniLprin informarea unui număr cât mai mare de generatori de deșeuri; z'


S - Precise (în limba engieză “specific”); M - măsurabile și verificabile (în limba engleză “measurable-and verifiable”); A - necesare (în limba engleză: "appropriate”); R - realiste (în limba engleză: "realisiîc’); 7| - Cu termen, ote-. p- ț realizare (în limba engleză: “time- dependent”).    \\    \    ...    //

-    modalitățile/instrumenteJe de evaluare și monitorizare a rezultatelor campaniilor de informare;

-    alte elemente considerate a fi relevante de către ofertant pentru atingerea obiectivelor campaniei.

Combinația instrumentelor și canalelor de comunicare propuse prin strategie este la latitudinea ofertantului, cu respectarea principiilor coerenței și eficienței. Autoritatea contractantă va avea dreptul să ceară modificări ale strategiei de comunicare înainte de începerea implementării acesteia și va putea solicita adaptarea/optimizarea conținutului acesteia pe parcursul derulării contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, în funcție de rezultatele obținute, de schimbările de context și de evoluția în timp a obiectivelor specifice stabilite de comun acord cu autoritatea contractantă.

în sensul celor de mai sus, intră în obligația operatorului asigurarea creației, planificării, producție materiale publicitare, crearea conținutului sitului/paginii web, organizarea și coordonarea campaniilor de informare și conțtientizare aferente.

Operatorul va cesiona în mod exclusiv autorității contractante toate drepturile sale patrimoniale de autor privind orice materiale publicitare realizate în cadrul acestei activități (orice documente, structură, layout, concept grafic, conținut, etc.), în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, dreptul de proprietate intelectuală și de utilizare asupra materialelor realizate de către prestator revine în mod exclusiv autorității contractante.

5.2. Acorduri cu terți operatori economici aflate în sarcina operatorului serviciului de salubrizare

Ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice cel puțin următoarele acorduri de principiu încheiate cu terți operatorii economici în a căror responsabilitate va intra prestarea serviciilor specifice în favoarea acestuia dintâi în vederea îndeplinirii întocmai și ia timp a obiectului contractului de gelegare a gestiunii servicului de salubrizare:

-    operatorul instalației de tratare care va prelua deșeurile colectate în amestec (reziduale) în vederea reducerii conținutului de materie biodegradabilă;

-    operatorul depozitului conform de deșeuri care va prelua deșeurile spre eliminare - deșeuri reziduale, deșeuri stradale, fracțiile din deșeurile voluminoase și din deșeurile din construcții și demolări care nu pot fi valorificate;

-    operatorul stației de sortare care va prelua deșeurile reciclabile colectate separat;

-    operatorul instalației de tratare biologică care va prelua biodeșeuri colectate separat în piețe și în cadrul campaniilor de curățenie;

-    operatorul instalației de tratare care va prelua deșeurile din construcții; și5-

demolări (dacă este cazul);- operatorul instalației de tratare care va prelua deșeurile voluminoase (dacă este,

cazul);


-    operatorul instalației de eliminare care va prelua deșeurîle periculoase din deșeurile menajere;

-    autoritățile competente și/sau, după caz, serviciului de alimentare cu apă, în vederea alimentării autocisternelor care realizează spălatul și stropitul străzilor;

-    operatorul serviciului de canalizare în vederea evacurării, respectiv preluării apelor uzate rezultate de la spălarea recipientelor;

-    operatorul instalației de eliminare a cadavrelor de animale.

în situația în care prin ofertă se propun alte operații de tratare a deșeurilor față de cele menționate în caietul de sarcini, trebuie prezentat acordul încheiat cu operatorul instalației autorizate în care se vor realiza respectivele operații. în situația în care ofertantul presteză activități de natura celor mai sus menționate prin resurse proprii, se vor rezenta doar documentele de autorizare potrivit indicațiilor de mai jos.

în cadrul propunerii tehnice se vor prezenta și autorizațiile (inclusiv de mediu)/avizele/licențele valabile pentru toți operatorii economici (inclusiv pentru ofertant, în situația în care acesta prestează asemenea activități prin resurse proprii) care vor presta servicii de natura celor mai sus menționate, documente din cadrul cărora trebuie să rezultă că acesta/aceștia sunt atorizați potrivit prevederilor legale în vigoare pentru prestarea activităților pentru care se prezintă respectivele acorduri.

Sunt acceptate orice modalități de tratare/valorificare a deșeurilor colectate în vederea atingerii tuturor țintelor, atâta timp cât acestea sunt prevăzute/permise de legislația în vigoare iar instalațiile în care se realizează operațiile de tratare/el îmi nare/valorifi care a deșeurilor dețin toate autorizațiile/licențele prevăzute de legislația în vigoare pentru funcționarea/exploatarea lor.

5.3. Indicatori de performanță privind prestarea serviciului de salubrizare

Indicatorii de performanță au fost stabiliți pentru monitorizarea serviciilor prestate în cadrul contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare și sunt prevăzuți în cadrul Anexei nr. ... la prezentul caiet de sarcini, împreună cu penalitățile aplicabile operatorului serviciului și sancțiunile contravenționale aplicabile pentru utilizatorii serviciului de salubrizare.

în vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, operatorul de salubrizare trebuie să asigure:

-    gestiunea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale;

-    colectarea separată a deșeurilor menajere și similare;

-    recipiente de colectare pentru adecvate pentru toți generatorii de deșeuri;

-    evidența clară și corectă a utilizatorilor serviciului;

-    înregistrarea corectă și conformă cu realitatea a tuturor activităților în vedere^ măsurării cantitative a prestațiilor, facturării și încasării contra valorii/acesorăf * \

-    înregistrarea reclamațiilor și sesizărilor utilizatorilor, precum și/a'info'rmatîilor

privind modul de soluționare a acestora.


li " t V ■ ■ ■. i ~ ox»?

V;.

A


■ ' / O <5 O : ,S sz .'?/ 7

Autoritatea contractantă va aplica penalități contractuale operatorului serviciului de salubrizare în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de eficiență și de calitate la care s-a angajat potrivit prevederilor prezentului caiet de saricini, ori în situația în care acesta nu respectă indicatorii de performanță ai serviciului. Perceperea penalităților contractuale nu exclude pretînderea și aplicarea daunelor compensatorii/înterese/cominatorii în cazul în care operatorul se face vinovat în mod culpabil și repetat de încălcarea prevederilor contractuale.

în conformitate cu competențele și atribuțiile legale ce le revin, autoritatea contractantă, Primăria Municipiului București precum și autoritățile administrației publice centrale (inclusiv) au acces neîngrădit la datele/documentele/informațîile necesare în vederea verificării/monitorizării/controlului:

-    modului de aplicare a legislației și a normelor emise de A.N.R.S.C.;

-    modului de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate;

-    calității și eficienței serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți în contractele directe sau în contractele de delegare a gestiunii;

-    modului de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare și/sau modernizare a sistemului public de salubrizare încredințat prin contractul de delegare a gestiunii acestuia;

-    modului de formare, stabilire și aplicare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare;

-    modului de respectare parametrilor solicitați prin prescripțiile tehnice și prin legislația în viogare.

5.4. Tarifele aplicate pentru activitățile serviciului de salubrizare

Tarifele cotate de operator în cadrul ofertei trebuie să conducă la atingerea următoarelor obiective:

-    asigurarea prestării serviciului de salubrizare la nivelurile de calitate prin prezentul caiet de sarcini șî regulamentul de organizare și funcționare a serviciului în scopul atingerii indicatorilor de performanță stabiliți;

-    realizarea unui raport calitate-cost cât mai eficient pentru autoritatea contractantă și, respectiv, pentru utilizatorii serviciului, pe toată durata contratului de delegare a gestiunii;

-    asigurarea funcționării eficiente a serviciului de salubrizare, precum și a integrității bunurilor conexe acestuia aparținând domeniului public și privat al autorității contractante care sunt sau pot fi afectate de modul de prestare al serviciului, precum și asigurarea protecției mediului.

Tarifele ofertate pentru realizarea serviciului de salubrizare se vor calcula și fundamenta în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 109/2007 al A.N.R.S.C., scop în care ofertantul va prezenta în cadrul ofertei justificările aferente.    .-

5.5. Ajustarea/indexarea tarifelor


Indexarea tarifelor pentru activitățile specifice se va realiza conform; prevederilor


Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109/2007, după următoarea formulă:

Tn+1=TnxiPC (t1-t2)/100,

Unde:

Tn+1 - tariful perioadei n+1 (tariful nou);

IPC (t1-t2) - Indicele prețurilor de consum pentru servicii, ramura apă-canal-salubritate, comunicat de Institutul Național de Statistică pentru perioada curentă (luna anterioară lunii în care se face calcul sau la care se dorește actualizarea, prin raportare la data la care se calculează Tn+1) raportat la perioada de referință (luna la care a fost calculat/aplicat Tn).

Tn - tariful actual.

Tarifele se pot indexa la solicitarea justificată a operatorului, nu mai devreme de primul an de la data semnării contractului de delegare a gestiuni și numai cu aprobarea prealabilă a autoritățiii contractante, în următoarele condiții:

-    dacă intervine o majorare a unuia sau mai multor elemente de cost din structura sumelor de disponibilitate/tarifelor cu mai mult de 5%, pe o perioada de 3 luni consecutive;

-    modificarea cantităților cu mai mult de 20% ori modificarea condițiilor de prestare a activității,

-    ca urmare a adăugării unui nou element de cost în structura sumelor de disponibilitate /tarifelor;

-    ca urmare a modificărilor legislative care conduc la creșterea cheltuielilor de protecție a mediului și de securitate și sănătate în muncă.

Indexarea se realizează la solicitarea scrisă a operatorului, transmisă, regulă, cu cel puțin 60 de zile înainte de data întrării în vigoare a indexării. Data de la care intră în vigoare tarifele indexate este data de 1 iulie a fiecărui an.

5.6. Facturarea și decontarea serviciilor

Toate activitățile aferente serviciului de salubrizare, mai puțin cele care potrivit prevederilor prezentului caiet de sarcini se asigură cu titlu gratuit și/sau urmează să fie decontate direct de către utilizatorii serviciului, se facturează către autoritatea contractantă, cu respectarea unităților de măsură indicate și prin raportare la cantitățile real executate, precum și prin aplicarea tarifelor cotate în cadrul propunerii financiare.

Confirmarea prestațiilor aferente serviciului de salubrizare se va realiza de către reprezentanții autorității contractante pe baza următoarelor date/documente/ informații:

- fișele rezultate în urma controalelor efectuate împreună cu un reprezentant al operatorului de salubrizare, în conformitate cu prevederile Cap. 3.2. din prezentul caiet de sarcini, care vor conține cel puțin informații referitoare.J.a^ durata de acțiune a forței mecanizate și a forței de lucru ^iirc&ne, * volumul/cantitatea de servicii real executată, pe tipurile de operați unj/activități. arterele pe care s-a acționat și schimburile în care au fost|âfesfă^ufâte\ respectivele operațiuni;    "    1

'./o


-    rapoartele GPS ale utilajelor folosite pentru realizarea operațiilor, precum și cu datele disponibile în cadrul sistemului informatic, deîndată ce acesta va fi pus în producție spre utilizare;

-    după caz, bonurile de confirmare a deșeurilor colectate de la agenții economici și instituțiile publice, întocmite de către operator și avizate de către respectivele categorii de utilizatori, în cadrul cărora se menționează cantitatea de deșeuri colectată (so vor prezenta prin sondaj, la solicitarea autorității contractante);

-    fișele zilnice de confirmare întocmite de către operator și supuse avizării autorității contractante, care vor centraliza informațiile mai sus menționate.

I    1    II

Documentele mai sus menționate se întocmesc cel puțin în două exemplare, unul pentru achizitor și celălalt pentru operatorul de salubrizare.

Totodată, operatorul va prezenta autorității contraactante, de 2 ori pe lună, un raport de activitate conținând volumele de lucrări efectuate (centralizarea fișelor zilnice). Aceste rapoarte se aprobă de către autoritatea contractantă, operatorul putând proceda la facturarea serviciilor aferente în baza acestora.

în cazul în care autoritatea contractantă are observații cu privire la conținutul documentelor mai sus menționate, operatorul are obligația de a prelua în mod corespunzător respectivele observații/de a rectifica conținutul acestora, urmând să procedeze la emiterea facturii numai după aprobarea în mod corespunzător a rapoartelor bi-lunare de către reprezentanții acesteia.

5.7. Perioada de mobilizare

Perioada de mobilizare reprezintă perioada dintre data semnării contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare și data începerii efective a prestării/furnizării serviciilor solicitate prin prezentul caiet de sarcini. Perioada de mobilizare este de cel mult 90 de zile calendaristice.

Pe durata perioadei de mobilizare, operatorul are obligația desfășurării cel puțin a următoarelor activități;

-    atragerea/angajarea personalului de execuție necesar la un nivel de ocupare de cel puțin 90% în măsura în care acesta nu este disponibil la data semnării contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, cu precizarea că pozițiile aferente personalului cheie de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului vor trebui ocupate întotaliate;

-    procurarea (cumpărare, închiriere, leasing, comodat etc.) a utilajelor/ instalațiilor/echipamentelor/vehiculelor necesare (pentru toate categoriile de servicii/operațiuni/activități) în măsura în care acestea nu sunt disponibile la data semnării contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, precum și amplasarea recipientelor/containereior de colectare/coșurilor stradale și dispozitivelor speciale în teren (nu se acceptă recipiente/contaînere/coșuri/dispozitive uzate);

-    amenajarea bazei/bazelor de lucru operaționale, inclusiv a zonelor 'pentru^ stocarea temporară a fluxurilor speciale de deșeuri (deșeuri periculoase din deșeurile menajere, deșeuri voluminoase, deșeuri din construcții si .â,emprări) și, dacă este cazul, a cadavrelor de animale colectate de pe dojrneniițl ^public, VJ

precum și autorizarea activităților în conformitate cu cerințele legale (inclusiv în cazul punctelor de lucru suplimentare);

-    includerea noii arii de operare în sistemul de management de asigurarea calității și a protecției mediului și, după caz, adaptarea procedurilor operaționale și de lucru în acest sens;

-    obținerea licenței/acordului eliberat de către autoritățile competente prin care operatorului i se acordă permisiunea furnizării/prestării serviciului de salubrizare pe raza teritorială a Sectorului 4 a Municipiului București;

-    stabilirea traseelor de colectare a deșeurilor care se supun aprobării autorității contractante;

-    identificarea, împreună cu reprezentanții autorității contractante a amplasamentelor pentru punctele mobile de colectare a deșeurilor periculoase din deșeurile menajere;

-    stabilirea, împreună cu autoritatea contractantă a formatului standard a tuturor documentelor care vor fi utilizate în scopuri de raportare/minitorizare/controi a activității desfășurate;

-    după caz, actualizarea programul de spălare a containerelor/recipientelor aferent primului an calendaristic de execuție a contractului;

-    informarea operatorii economici care gestionează instalațiile de tratare și eliminare a deșeurilor și alți operatori posibil interesați asupra specificul operați un ilor/activități lor care vor fi desfășurate în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare;

-    realizarea oricăror alte activități conexe stabilite prin prezentul caiet de sarcini referitoare la perioada de mobilizare, cum ar fi cele referitoare la prezentarea autorității contractante a modelelor de coșuri de gunoi stardale și distribuirea calendarelor cu zilele de colectare a fluxurilor speciale de deșeuri.

6. MODULE DE PREZENTARE A OFERTEI

Ofertanții vor întocmi propunerea tehnică și financiară cu respectarea prevederilor stabilite în cadrul fișei de date a achizițiilor din cadrul documentației de atribuire. Propunerea tehnică se va prezenta la rubrica special prevăzută în S.E.A.P. în aceste sens, respectiv "Documente de calificare și propunere tehnică".

Operatorul economic trebuie să răspundă punctual la toate cerințele cuprinse în prezentul caiet de sarcini și să detalieze în cadrul propunerii tehnice modalitatea și mijloacele concrete prin care serviciile ofertate îndeplinesc aceste cerințe, astfel încât comisia de evaluare să aibă posibilitatea evaluării acesteia în mod obiectiv, prin raportare la informațiile prezentate de ofertant și cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

Propunerea tehnică se va întocmi într-o manieră organizată, astfel încât procesul de evaluare a ofertelor să permită identificarea facilă a corespondenței informațiilor cuprinse în ofertă cu specificațiile tehnice din caietul de sarcini. Propune/ea^tehiiică va cuprinde cel puțin elementele menționate in cadrul fișei de dat^/a^âchizițieL \ precum și prezentarea în detaliu cu privire la serviciile ofertate, metodoldgiile și\

tehnologiile de execuție tehnologiile folosite, echipamentele și software utilizate (în cazul sistemului informatic), precum si soluțiile tehnice propuse prin raportare la cerințele stabilite în prezentul caiet de sarcini.

Omisiunea sau neîndeplinirea corespunzătoare a oricărei dintre cerințele prezentului

caiet de sarcini poate conduce la respingerea ofertei ca neconformă, cu aplicarea în

mod corespunzător a prevederilor legale aplicabile. Astfel, lipsa unui răspuns sau

prezentarea unor descrieri nerelevante prin raportare la cerințele prezentului caiet

de sarcini, ori care nu demonstrează înțelegerea contextului și

obiectivelor/rezultatelor așteptate în urma execuției contractului de delegare a

gestiunii serviciului de salubrizare poate conduce la respingerea ofertei. De

asemenea, un simplu răspuns (afirmație) de confirmare din partea operatorului

economic cu privire la respectarea cerințelor din caietul de sarcini, fără precizarea

exactă a modalității de îndeplinire, nu va fi acceptat. în acest sens se solicită din

partea ofertantilor și intră în răspundurea acestora prezentarea mijloacelor probante

în sprijinul oricăror afirmații care se pot încadra în categoria exemplului anterior

menționai

>

Nerespectarea cerințelor caietului de sarcini și/sau absența din cadrul conținutului propunerii tehnice a specificațiilor minime stabilite pentru fiecare dintre serviciile solicitate poate atrage încadrarea ofertei ca fiind neconformă.

Propunerea financiară va cuprinde prețul total ofertat, care se completează în S.E.A.P., la rubrica special prevăzută în acest sens „Oferta”.

ATENT1E: Cerințele prezentului capitol se completează cu cerințele stabilite la Cap. IV.4.1. - "Modul de prezentare a propunerii tehnice” Cap. IV.4.2. - “Modul de prezentare a propunerii financiare” și Cap. IV.4.3 - “Modul de prezentare a ofertei” enunțate în cadrul fisei de date a achiziției aferentă documentației de atribuire.

Model

A

ACORD CADRU


, x.' . -'-

V v \- ■    ■ ip f' <; •’■

de prestări servicii de salubrizare și deszăpezire pe raza sectorului 4 al Municipiului ;

București


1. Părțile acordului - cadru

în temeiul Legii 98/2016 privind achizițiile publice, HGR nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica/ acordului - cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, s-a încheiat prezentul acord cadru de servicii.

între:

Autoritatea contractantă: SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, B-dul George Coșbuc nr. 6-16, Sector 4, telefon: 021.335.92.30, fax: 021.337.07.90, C.I.F. RO4316422 cont nr. R068TREZ70424670220XXXXX (IBAN), deschis la Trezoreria Sector 4, reprezentată prin Daniel BĂLUȚĂ, Primar, - în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

si

Operator Economic:................................................................................;..., cu sediul în

............................, str.........................., nr................, tel........................., înregistrată la Oficiul

Registrului Comerțului cu nr.................................., și Cod unic de înregistrare ............................,

având cont IBAN nr. ....................................................................... la

banca ..........................................., reprezentată prin ..........................................................., în calitate

de prestator, pe de altă parte.

2.    Scopul acordului cadru

2.1 - Scopul acordului cadru îl reprezintă stabilirea clcmentelor/condițiilor esențiale care vor guverna contractele subsecvente de prestări servicii de salubrizare și deszăpezire ce urmează a fi incheiate pe durata derulării prezentului acord cadru.

3.    Obiectul și prețul unitar al acordului cadru

3.1.    - Prestarea de servicii de salubrizare si deszăpezire pe raza Sectorului 4 din Municipiul București, în perioada convenită și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul acord cadru.

3.2. Prețurile unitare convenite pentru îndeplinirea acordului cadru, pentru serviciile de salubrizare si deszăpezire, sunt incluse de prestator în propunerea financiara, anexa la prezentul acord cadru.

4.    Durata acordului cadru

4.1.    - Durata prezentului acord cadru este de 48 luni de la semnarea lui de către ambele părți.

4.2.    Prezentul acord cadru încetează să producă efecte după 48 de luni calculate de la data înregistrării acordului cadru la beneficiar sau la atingerea valorii estimate a acordului cadru.

4.3 - Prevederile prezentului acord-cadru nu produc efecte în lipsa unui contract subsecvent în vigoare.

5. Prețul unitar al serviciilor

5 .1 - Preturile unitare ale serviciilor ce fac obiectul prezentului acord cadru sunt din propunerea financiară, ce face parte integrantă din prezentul acord cadru, iar categoriile de servicii aferente acestor prețuri se regăsesc în anexă la prezentul acord cadru.

5.2.    Valoarea totală a serviciilor este de..............fără TVA reprezentând valoarea ofertată pe

cantitățile maxime ale acordului cadru. La care se adaugă TVA în cotă legală.

5.3.    Valoarea detaliată. ...{conform ofertă financiară și caietul ăe sarcini)

5.4.    Părțile convin și recunosc faptul că valoarea estimată a acordului-cadru a fost stabilita cu respectarea Legii 98/2016 privind achizițiile publice, cu toate completările ulterioare. în condițiile în care, la încetarea acordului-cadru, valoarea estimată a acestuia, din orice motive, nu a fost atinsă, promitentul- prestator nu poate pretinde de la promitentul-achizitor achitarea valorii estimate sau plata de prejudicii, indiferent de cuantumul diferenței dintre valoarea estimată și valoarea contractata prin contracte subsecvente.

5.5.    Prețul unitar este stabilit în lei, ferm și nu se ajustează decât în condițiile art. 6.

6.    Ajustarea prețului

6.1.    - Pentru serviciilor prestate, plățile datorate de beneficiar prestatorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la prezentul acord cadru.

6.2.    - Prețul contractului poate fi ajustat in conformitate cu art.28 alin.(5) din HG 395/2016 -in următoarele situații:

a.    au avut modificări legislative sau au fost emise de către entitatile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale al căror efect se reflecta în cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat prețul contractului sectorial/acordului-cadru;

b.    Ordinul ANRSC nr. 109/9 iulie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localităților.

Părțile contractante vor încheia un act adițional la contractul de baza pentru valoarea ajustata a

prețului contractului, în conformitate cu prevederile noilor reglementari legale (exemplu: CAS, șomaj, sanatate, fond de accidente si boli profesionale, TVA, alte asemenea prevederi legale).

6.4.    - Părțile contractante au dreptul, pe durata Îndeplinirii acordului cadru, de a conveni modificarea clauzelor acestuia, prin act adițional, numai in cazul apariției unor circumstanțe care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevăzute la data incheierii acordului cadru, ținând cont si de art. 6.2., din prezentul acord cadru.

6.5.    - Ajustarea prețului se va face, în condițiile prevăzute de art. 6.2, prin act adițional.

7.    5. Cantitatea previzionată

7.1- Cantitatea minimă și maximă de servicii previzionată a fi prestată in baza contractelor subsecvente este minim......maxim......

7.3 - In perioada de derulare a acordului-cadru, cantitatea previzionată de servicii care urmează a fi prestate în baza contractelor subsecvente poate fi diminuată sau majorată, în funcție de necesitățile achizitorului.

8 . Documentele acordului cadru

a.    propunerea tehnică

b.    propunerea financiară

c.    caietul de sarcini, împreuna cu anexele sale.

9. Obligațiile promitentului prestatorului

9.1.    Prestatorul se obligă să presteze servicii de salubrizare si deszăpezire pe raza Sectorului 4 din Municipiul București, în perioada convenită și în conformitate cu oblig'ă^île^ asumate prin prezentul acord cadru conform propunerilor tehnice și financiare, anexări^pffezentul acord-cadru.Prestatorul va avea următoarele obligații:    ji

respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privindngiena hiunciiy op t


9.2.

a.

protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului,    u

b.


exploatarea, întreținerea și reparația echipamentelor și utilajelor cu personal au(jțri^abf' funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;

c. respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin RegulameniuT&ffie

organizare și funcționare a serviciului de salubrizare pentru Sectorul 4 al Municipiului București-,

d.    furnizarea autorităților administrației publice locale, a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condițiile legii;

e.    respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare;

f.    aplicarea de metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare;

g.    realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și rcclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

h.    evidența orelor de funcționare a utilajelor;

i.    ținerea unei evidențe a gestiunii deșeurilor și raportarea situației periodic, autorităților competente, conform reglementărilor în vigoare;

j.    personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract

k.    o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților în condițiile stabilite prin contract

(conform caietului de sarcini}

9.3.    Prestatorul va emite factura pentru serviciile prestate în luna anterioară până în data de 15 ale lunii curente. Factura va fi însoțită de procesul verbal de confirmare a serviciilor prestate semnat de reprezentantul prestatorului și reprezentantul/comisia achizitorului.

9.4.    Obligațiile prestatorului vor fi completate cu cele prevăzute în Caietul de sarcini.

9.5. Condiții impuse personalului prestatorului:

(conform oferta tehnice și caietului de sarcini)

10.    Obligațiile promitentului achizitor

10.1.    Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate - servicii de salubrizare si deszăpezire.

10.2.    Achizitorul se obliga sa recepționeze serviciile prestate in termenele convenite prin caietul de sarcini. Calitatea și cantitatea prestației se analizează în comisie prestator-beneficiar de delegații împuterniciți ai acestora și se va consemna în procesul verbal de confirmare a serviciilor. Dacă se constată, de beneficiar, cu ocazia recepțiilor, efectuarea superficială a unor lucrări de către prestator, ele se vor reface pe cheltuiala prestatorului, pe loc, sau în cel mai scurt timp posibil.

10.3.    Achizitorul se obliga sa plateasca prețul către prestator in termen de 30 zile de la primirea și înregistrarea facturii de către achizitor, factură însoțită de anexa serviciilor prestate și confirmate de reprezentatul achizitorului/ comisie.

10.4.    Promitentul-achizitor poate să inițieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă procedură de atribuire atunci când:

a.    este necesară asigurarea continuității prestării serviciului de salubrizare și deszăpezire

b.    promitentul prestator declară că nu are capacitatea de a răspunde solicitărilor achizitorului.

10.5.    Promitentul-achizitor este îndreptățit să inițieze o procedură de atribuire, atunci când valoarea estimată a contractului subsecvent pe care intenționează să îl atribuie, cumulată cu suma contractelor subsecvente atribuite anterior, depășește o valoare pentru care prevederile legale impun obligații în raport cu anumite praguri valorice.

11.    Recepție și verificări

11.1.    Promitentul - achizitor prin reprezentant/comisie are dreptul de a verifica conformitatea situației de fapt cu specificațiile prevăzute în oferta tehnica si financiara.

11.2.    Calitatea si cantitatea prestației se analizează in comisie prestator beneficia^ dfhatre delegații împuterniciți ai acestora și se va consemna în procesul verbal de confirmare. / ‘

11.3.    Dacă situația de fapt nu corespunde specificațiilor tehnice, fiind neeonfomiă/,

promitentul-achizitor sau reprezentantul său are dreptul să solicite, iar promitentul; - prestator We’\ obligația, fără a modifica prețul, de a schimba situația de fapt, conform specifi'pițiilol telmice,,'în termen de 48 de ore de la comunicarea situației necorespunzătoare.    w

11.4. Efectuarea unor astfel de verificări nu îl vor absolvi pe promitentul - prestator de obligațiile prevăzute în contractul subsecvent și în prezentul acord.

12.    Răspunderea contractuală

12.1.    în cazul în care operatorul economic căruia autoritatea contractantă îi transmite o solicitare pentru încheierea unui contract subsecvent nu are capacitatea de a răspunde acestei solicitări din propria sa culpă, autoritatea contractantă are dreptul de a iniția o nouă procedură de atribuire pentru achiziționarea întregii cantități necesare, numai în cazul în care:

a) deși acordul-cadru este încheiat și cu alți operatori economici, nici aceștia, la rândul lor, nu au capacitatea de a răspunde solicitării respective.

12.2.    Operatorul economic în culpă va plăti cu titlu de daune-interese o suma stabilita ca fiind diferența de preț între prețul de achiziție a serviciilor de salubrizare și deszăpezire al operatorului economic care da curs solicitării autorității contractante si prețul ofertat al operatorului economic în culpa, raportat la cantitatea totală de servicii aferente contractului subsecvent în cauza.

12.3.    în cazul în care promitentul - prestator căruia promitentul-achizitor i-a atribuit un contract subsecvent, refuză nemotivat semnarea acestuia, aceasta va fi asimilabilă situației prevăzute de art. 167 alin. (1) lit. g) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, asumându-și consecința aplicării prevederilor legale privind excluderea sa de la o viitoare procedură de achiziție publică.

13.    Sancțiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligațiilor

13.1. în cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contractul subsecvent, achizitorul are dreptul de a rezilia unilateral acordul cadru, fără intervenția instanțelor de judecată și de a solicita daune interese, pentru prejudiciul cauzat.

14 Comunicări

14.1.    Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului acord cadru, trebuie să fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

14.2.    Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

15. încetarea acordului cadru

15.1.    Prezentul acord cadru încetează de drept:

a.    prin ajungerea la termen

b.    prin atingerea valorii maxime

15.2.    Acordul cadru poate înceta și în următoarele cazuri:

a.    prin acordul de voință al părților ;

b.    prin rezilierea de către o parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a obligațiilor asumate prin prezentul acord - cadru, de către cealaltă parte, cu notificare prealabilă de 30 zile a părții în culpă. Rezilierea intervine in mod automant fara intervenția instanței judecătorești si fara indeplinirea vreunei formalități prealabile, după expirarea unui termen de 30 de zile de la data notificării pe care partea lezată o va trimite părții în culpă pentru a-i anunța rezilierea.

c.    prin denunțare unilaterală, fără punere în întârziere și fără intervenția instanțelor judecătorești, de către promitentul achizitor în următoarele situații:

A.    promitentul prestator cesionează total sau parțial.obligațiile sale asumate prin acordul cadru sau contractul subsecvent.

B.    in situația in care se înregistrează două abateri savarsite de promitentul prestator in derularea contractelor subsecvente.

15.3.    Dacă Achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 zile de la expirarea, perioadei convenite, Prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce Achizitorul-Onoreazăx^ facturile, Prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil. Prestareâ^serviciilor se \\ poate sista pe o perioadă ce nu poate depăși 30 de zile. Dacă beneficiarul nu /plătește^irFaceastă perioadă sumele datorate, contractul este reziliat fără îndeplinirea altor formalități, y j /,:.j j

!    f!

lîW


15.4. Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea conWcfer6f/gău^£'^ dreptul autorității contractante de a cere constatarea nulității absolute a contracțuluî^cde'7acbrzlție' ’

publică, în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunța unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia, în una dintre următoarele situații:

a.    contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea 98/2016;

b.    contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

15.5. Contractul este reziliat de drept în cazul în care prestatorul este declarat în faliment sau în cazul în care i s-a anulat licența dc operare.

16. Amendamente - Modificarea acordului cadru

16.1.    Orice modificare a acordului-cadru, se pot face numai printr-un act adițional la acord și numai în timpul perioadei de valabilitate a acordului. Scopul actului adițional trebuie să fie strâns legat de acordul inițial. Schimbările majore, ca de exemplu modificarea fundamentală a caietului de sarcini, sau a prețului unitar, nu pot fi făcute printr-un act adițional care să altereze condițiile competiției la momentul încheierii acordului-cadru.

16.2.    Dacă solicitarea de modificare provine de la Promitentul-prestator, acesta trebuie să înregistreze solicitarea la Promitentul-achizitor cu cel puțin 30 de zile înainte de data preconizată pentru intrarea în vigoare a Actului adițional, cu excepția cazurilor care sunt temeinic justificate de către promitentul-prestator și acceptate de către Promitentul-achizitor. Data intrării în vigoare a actului adițional va fi întregistrării acestuia la promitentul achizitor.

16.3.    După semnarea actului adiționai, părțile promitente vor trece la îndeplinirea modificării și vor fi obligate la respectarea acestora.

16.4.    Nicio modificare nu va avea efect retroactiv. Orice modificare a acordului-cadru care nu a fost efectuată, potrivit legii și în forma unui Act adițional va fi considerată nulă.

17. Clauze privind confidențialitatea

17.1.    Părțile se angajează în mod expres să păstreze confidențialitatea asupra prevederilor prezentului contract pe toată durata contractului și după încetarea contractului, asupra tuturor datelor/informațiilor/documentelor care le sunt încredințate și/sau asupra tuturor detaliilor referitoare la activitatea celeilalte părții indiferent de modul în care le-au fost aduse la cunoștință și/sau le-au fost transmise de către cealaltă parte, inclusiv în cursul discuțiilor/întâlnirilor necesare pentru încheierea/îndeplinirea prezentului contract.

17.2.    Prin excepție de la prevederile alin. (1), achizitorul are dreptul de a face publice datele/informațiile/documentele realizate de către prestator în urma finalizării prezentului contract prin aplicarea prevederilor legale referitoare la liberul acces la informațiile de interes public și/sau privind soluționarea petițiilor, ori prin intermediul mijloacelor de informare în masă, în măsura în care o atare acțiune este necesară realizării activității achizitorului, dar numai cu condiția păstrării confidențialității asupra datelor de identificare a prestatorului.

17.3.    Nu se consideră încălcare a clauzei de confidențialitate prevăzută la art. 18.1 dezvăluirea datelor/informațiilor/documentelor, în cazurile în care acestea:

a)    erau cunoscute de către o parte înainte de a fi primite de la cealaltă parte sau erau de circulație publică la data dezvăluirii lor;

b)    au fost dezvăluite de către o parte după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți în acest sens;

c)    au fost dezvăluite de către prestator terțelor persoane, cum ar fi angajații/colaboratorii acestuia, a căror implicare este necesară în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate prin prezentul contract.

d)    au fost dezvăluite ca urmare a unei obligații legale care trebuia îndeplinită. Prevedenle';i/ri"“î($:7ț alin. (2) rămân aplicabile.


18. Forța majoră

18.1.    Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

18.2.    Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor^asumat^prfm prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

18.3.    îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majoîefHar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

18.4.    Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

18.5.    Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

19 Limba care guvernează acordul-cadru

19.1. Limba care guvernează acordul-cadru este limba română.

2O.Legea aplicabilă acordului-cadru

20.1 Prezentul acord-cadru este guvernat de legea română. Competența pentru soluționarea oricărui litigiu izvorât din acest acord-cadru revine instanței române.

Părțile au convenit să încheie azi.........;..................prezentul acord cadru, în două exemplare,

câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR,

PRESTATOR,


SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

QQ3Ml\l- QC/\IQTMT/4-

Model


/■


CONTRACT SUBSECVENT


' 'I

______V ' >4    <

ÎNCHEIAT IN BAZA ACORDULUI CADRU AVAND CA (liniCCT TRICSȚARb^;/ SERVICII DE SALUBRIZARE SI DESZĂPEZIRE PE RAZA SEȘfbfeuiiâ^C^a^

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI    N S

1. Părțile contractante

în temeiul Legii 98/2016 privind achizițiile publice, HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica/ acordului - cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul contract de prestări servicii.

între:

Autoritatea contractantă: SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, B-dul George Coșbuc nr. 6-16, Sector 4, telefon: 021.335.92.30, fax: 021.337.07.90, C.I.F. RO4316422 cont nr. R068TREZ70424670220XXXXX (IBAN), deschis la Trezoreria Sector 4, reprezentată prin Daniel BĂLUȚĂ, Primar, - în calitate de Achizitor, pe de o parte,

si

Operator Economic:...................................................................................., cu sediul

în ............................, str.........................., nr................, tel........................., înregistrată la Oficiul

Registrului Comerțului cu nr.................................., și Cod unic de înregistrare ............................,

având cont IBAN nr. ....................................................................... la

banca ..........................................., reprezentată prin ..........................................................., în calitate

de Prestator, pe de altă parte.

2.    Definiții

2.1    - în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

a.    contract - reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale.

b.    achizitor și prestator - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

c.    prețul contractului - prețul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;

d.    servicii - activități a căror prestare fac obiect al contractului;

e.    forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefîind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

f.    zi - zilele calendaristice, în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare. Termenul exprimat în zile începe să curgă de la începutul primei ore a primei zile a termenului și se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua în cursul căreia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al autorității contractante nu este luată în calculul termenului. Dacă ultima zi a unui termen exprimat altfel decât în ore este o zi de sărbătoare legală, o duminică sau o sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare.

3.    Interpretare

3.1    - în prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

4. Obiectul contractului

4.1    - Prestatorul se obligă să presteze servicii de salubrizare si deszăpezire pe raza Sector 4 {conform ofertei tehnice și Caietul de sarcini)

4.2    - Prestarea serviciilor care fac obiectul prezentului contract se realizează pe domeniul public al Sectorului 4 al Municipiului București, conform operațiunilor cuprinse în oferta tehnică și Caietul de sarcini'.

5. Prețul contractului

5.1 - Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, este

de............lei fără TVA, la care se adauga TVA în cota legală conform Anexa.....la prezentul contract,

parte integrantă a acestuia.

5.2. - Preturile unitare ale serviciilor prestate, care fac obiectul prezentului contract, sunt din propunerea financiară, care face parte integrantă din prezentul contract, iar categoriile de servicii aferente acestor tarife se regăsesc în Anexa ... la prezentul contract.

6. Durata contractului

6.1. - Durata prezentului contract este de .......... de la semnarea lui de către ambele părți și

înregistrarea la achizitor.

7. Executarea contractului

7.1    Executarea contractului începe la data emiterii ordinului de începere, dat de Direcția Gospodărire Locală.

7.2    Executantul va tine în permanență legătură cu reprezentantul/comisia desemnat/ă de primar ca fiind responsabil cu aceasta lucrare.

8. Documentele contractului

a.    propunerea tehnică

b.    propunerea financiară

c.    caietul de sarcini, împreuna cu anexele sale.

d.    garanția de buna execuție

9. Obligațiile prestatorului

9.1.    Prestatorul se obligă să presteze servicii de salubrizare si deszăpezire pe raza Sectorului 4 din Municipiul București, în perioada convenită și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract conform propunerilor tehnice și financiare, anexă la prezentul contract.

9.2.    Prestatorul va avea următoarele obligații:

a. respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului,

b.    exploatarea, întreținerea și reparația echipamentelor și utilajelor cu personal autorizat funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;

c.    respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin Regulamentul de organizare și funcționare a servirilor publice de salubrizare a Sectorului 4 al Municipiului București;

d.    furnizarea autorităților administrației publice locale, a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condițiile legii;

e.    respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare;

f.    aplicarea de metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare;

g.    realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

h.    evidența orelor de funcționare a utilajelor; ținerea unei evidențe a gestiunii deșeurilor și raportarea situației periodjo, autorităților

competente, conform reglementărilor în vigoare;

j.    personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract/

k.    o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare penfru prestârea

activităților în condițiile stabilite prin contract    / 'f

.........................................................


. _________ ____ 1________ j.'z'    ___ a____*    ______ ’fc, *    'v

lini prerilre


(conform caietului de sarcini)

9. 3. Prestatorul are obligația să presteze serviciile ce fac obiectul prezentului contract cu profesionalism, la standardele și/sau performanțele asumate și în conformitate cu prevederile legale și oferta tehnică depusă.

9.4.    Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, instalațiile, echipamentele și orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitivă cerute de și pentru contract, în măsură în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din acestea.

9.5.    Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor la termenul convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor documentelor și operațiunilor, metodelor și aparaturii de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

9.6.    Prestatorul se obligă sa poarte răspunderea de calitatea îndeplinirii serviciilor din contract.

9.7.    Prestatorul se obligă să păstreze, atât el cât și angajații, colaboratorii, și alți prepuși ai săi, confidențialitatea asupra informațiilor primite de la achizitor și asupra rezultatelor obținute în executarea prezentului contract, sub sancțiunea plății de daune interese până la acoperirea integrală a prejudiciului produs și după încetarea contractului.

9.8.    Prestatorul are obligația să efectueze serviciile la data și în condițiile solicitate de Achizitor, în caz contrar acesta din urmă are dreptul de a percepe penalități de întârziere.

9.9.    Prestatorul garantează și se obligă ca, pe toata perioada de derulare a Contractului, să depună toate diligențele pentru a menține stabilitatea personalului alocat realizării obiectului Contractului.

9.10.    Prestatorul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror:

i)    reclamați! și acțiuni in justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, și

ii)    daune - interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente;

9.11.    în conformitate cu prevederile art. 319, alin.(16) din Legea nr. 227/2015 republicată privind Codul fiscal, prestatorul are obligația de a emite factură către achizitor, cel mai târziu până în cea de-a 15 zi a lunii următoare celei în care prestarea serviciilor a fost confirmata.

9.12.    în cazul în care, în urma controalelor efectuate de către organele abilitate, potrivit legii, se constată că prestatorul a încasat sume necuvenite de la persoana juridică achizitoare, prestatorul are obligația să le restituie în termen de 10 zile de la notificarea Achizitorului, inclusiv penalitățile, daunele - interese, majorările, dobânzile aferente, etc.

9.13.    Prestatorul garantează Achizitorului asupra serviciilor dezvoltate că nu conțin erori și că nu vor funcționa cu întreruperi.

9.14.    Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit din prezentul contract pentru serviciile prestate.

9.15.    Obligațiile prestatorului vor fi completate cu cele prevăzute în Caietul de sarcini.

10. Obligațiile achizitorului

10.1.    Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate - servicii de salubrizare si deszăpezire.

10.2.    Achizitorul se obliga sa recepționeze serviciile prestate in termenele convenite prin caietul de sarcini. Calitatea și cantitatea prestației se analizează în comisie prestator-beneficiar de delegații împuterniciți ai acestora și se va consemna în procesul verbal de confirmare a prestării serviciilor. Dacă se constată, de achizitor, cu ocazia recepțiilor, efectuarea superficială a unor servicii de către prestator, ele se vor reface pe cheltuiala prestatorului, pe loc, sau în cel mai scurt timp posibil.

10.3.    Achizitorul se obliga sa plateasca prețul către prestator in termen de 30 zile de la primirea și înregistrarea facturii de către achizitor, factură însoțită de anexa serviciilor prestate și confirmate de reprezentatul achizitorului.


11. Garanția de buna execuție 11. 1. Cuantumul garanției de buna execuție este de 10 % din valoarea contractultif fărăTVA,

respectiv ............... Garanția de buna execuție se constituie prin rețineri suc'ce.siye^ din valoarea j;

facturilor prezentate la plată. In acest caz prestatorul are obligația de a deschideam cpnKia^disp^tți^ autorității contractante, la Trezoreria Statului, în termen de 5 zile lucrătoare deylâ>/dătaL sefnriărîjA contractului de achiziție publică, conform art. 39 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016. Sum^mitiBIă^cafe^e

depune de către contractant in contul astfel deschis este de 1 % din prețul contractului. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmează sa alimenteze acest cont prin rețineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilita drept garanție de buna execuție. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plăți atât de către contractant, cu avizul scris al autorității contractante care se prezintă unității Trezoreriei Statului, cât și de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a autorității contractante în favoarea căreia este constituită garanția de bună execuție, în situația prevăzută la art. 40 din H.G.395/2016. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea contractantului.

11.2.    Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de buna execuție, in limita prejudiciului creat, daca prestatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de buna execuție beneficiarul are obligația de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

11.3.    Achizitorul are obligația de a elibera/restitui garanția de buna execuție în cel mult 14 zile de la data plății facturii finale, dacă nu a ridicat pana la acea data pretenții asupra ei.

12. Recepție și verificări

12.1.    Achizitorul prin reprezentant/comisia are dreptul de a verifica conformitatea situației de fapt cu specificațiile prevăzute în oferta tehnica si financiara.

12.2.    Calitatea si cantitatea prestației se analizează in comisie prestator beneficiar de către delegații împuterniciți ai acestora și se va consemna în procesul verbal de confirmare.

12.3.    Dacă situația de fapt nu corespunde specificațiilor tehnice, fiind neconformă, achizitorul sau reprezentantul său are dreptul să solicite, iar prestatorul are obligația, fără a modifica prețul, de a schimba situația de fapt, conform specificațiilor tehnice, în termen de 48 de ore de la comunicarea situației necorespunzătoare.

12.4.    Efectuarea unor astfelde verificări nu îl vor absolvi pe prestator de obligațiile prevăzute în contractul subsecvent.

13. Sancțiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligațiilor

13.1.    în cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a rezilia unilateral contractul, fără intervenția instanțelor de judecată și de a solicita daune interese, pentru prejudiciul cauzat.

13.2.    în cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul perioadei convenite la clauza

10.3, atunci acesta are obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă de 0,1%/zi întârziere din plata neefectuată, începând cu ziua a 45 -a de la data înregistrării facturilor si a PV de confirmare semnat si asumat de ambele parti.

13.3.    în cazul în care Prestatorul nu își îndeplinește obligațiile ce decurg din prezentul contract, atunci achizitorul are dreptul de a aplica penalități de întârziere în cuantum de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere din valoare prestărilor neefectuata.

13.4.    Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru furnizor. în acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului

V1


14.

14.1.    (1) Părțile se angajează în mod expres să păstreze confidențialitatea asupri".prevederilor

prezentului contract pe toată durata contractului și după încetarea contractului,Asupra tuturorv datelor/informațiilor/documentelor care le sunt încredințate și/sau asupra tuturor detaliilor J


Clauze privind confidențialitatea


Z*


Ax $ x14.2.    (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), achizitorul are dreptul de a face publice datele/informațiile/documentele realizate de către prestator în urma finalizării prezentului contract prin aplicarea prevederilor legale referitoare la liberul acces la informațiile de interes public și/sau privind soluționarea petițiilor, ori prin intermediul mijloacelor de informare în masă, în măsura în care o atare acțiune este necesară realizării activității achizitorului, dar numai cu condiția păstrării confidențialității asupra datelor de identificare a prestatorului.

14.3.    - Nu se consideră încălcare a clauzei de confidențialitate prevăzută la art. 14.1 dezvăluirea datelor/informațiilor/documentelor, în cazurile în care acestea:

a)    erau cunoscute de către o parte înainte de a fi primite de la cealaltă parte sau erau de circulație publică la data dezvăluirii lor;

b)    au fost dezvăluite de către o parte după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți în acest sens;

c)    au fost dezvăluite de către prestator terțelor persoane, cum ar fi angajații/colaboratorii acestuia, a căror implicare este necesară în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate prin prezentul contract.

d)    au fost dezvăluite ca urmare a unei obligații legale care trebuia îndeplinită. Prevederile art. 14.1 alin. (2) rămân aplicabile.

A

15.    începere, finalizare, recepția serviciilor

15.1.    Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor de la emiterii ordinului de începre conform art. 7.1 .

15.2.    Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă, trebuie finalizate în termenul convenit de părți, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.

15.3.    Achizitorul are dreptul de a verifica oricând modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor în raport cu documentele contractului.

15.4.    Achizitorul și Prestatorul au obligația reciprocă de a notifica, în scris, unul celuilalt identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru acest scop. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract.

15.5.    Recepția serviciilor va fi realizată de către părți în momentul finalizării prestării serviciilor, ocazie cu care se va încheia un proces verbal de confirmare. In cazul în care sunt făcute obiecțiuni pe procesul - verbal de confirmare, serviciile în cauză vor fi remediate în conformitate cu cele agreate de către părți în scris, într-un termen de cel mult de 24 ore.

15.6.    Procesul verbal de confirmare este documentul care atestă recepționarea de către Achizitor a serviciilor realizate de către Prestator și confirmă îndeplinirea cerințelor impuse serviciilor corespunzătore contractului.

16.    încetarea contractului

16.1. Prezentul contract poate înceta în următoarele condiții:

a)    de drept, la expirarea duratei acestuia;

b)    prin acordul de voință al părților, prin semnarea unui act adițional;

c)    Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral contractul, oricând pe perioada derulării acestuia, cu o notificare prealabilă de 15 zile, fără nicio compensație. în acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

17. Amendamente

17.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional.

18 Soluționarea litigiilor    *V

18.1. Achizitorul și prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolv tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în


îndeplinirea contractului.


18.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și prestatorul nii reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România

19.    Comunicări

19.1.    Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

19.2.    Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

20.    Forța majoră

20.1.    Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

20.2.    Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

20.3.    îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

20.4.    Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

20.5.    Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

21.    Limba care guvernează contractul

21.1    Limba care guvernează contractul este limba română.

22.    Legea aplicabilă contractului

22.1    Prezentul contract este guvernat de legea română. Competența pentru soluționarea oricărui litigiu izvorât din acest contract revine instanței române.

Părțile au convenit să încheie azi............................prezentul contract, în patru exemplare.

ACHIZITOR,

PRESTATOR,


SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI