Hotărârea nr. 268/2017

Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru ansamblu de imobile cu funcțiunea de locuințe colective P+4E, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 2998,00 mp, aparținând SC BERSER SRL, situat în Drumul Binelui nr. F.N., lot 2, Sector 4, Bucuresti


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru ansamblu de imobile cu funcțiunea de locuințe colective P+4E, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 2998,00 mp, aparținând SC BERSER SRL, situat în Drumul Binelui nr. F.N., lot 2, Sector 4, București

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului cu nr. P.8.1/136/31.08.2017, Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4, înregistrată cu nr. P.8.1/137/31.08.2017 și Raportul informării și consultării publicului înregistrat cu nr. P.8.1/138/31.08.2017;

Văzând Avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism cu nr. 1/12 din data de 09.08.2017, ce funcționează în cadrul Primăriei Sectorului 4;

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecț ia mediului și turism și al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenești;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

In baza prevederilor Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Ordinului Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 269/2000, a cărui valabilitate a fost prelungită succesiv prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 324 / 2010, nr. 241/2011, nr. 232/2012 și nr. 224/2015;

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2), lit. “e”, art. 81 alin. (2), lit.”i” și art. 115 alin. (1), lit. “b”, din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

9

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu, pentru ansamblu de imobile cu funcțiunea de locuințe colective P+4E,pe un teren situat în Drumul Binelui nr. F.N., Iot 2, Sector 4, București.

Art. 2. Terenul care face obiectul documentației de urbanism este proprietâte.ipâr BERSER SRL, în suprafață de 2998,00 mp.    '

Art. 3. Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul dffQpnstri


Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 2 ani.

(2) Documentațiile de Urbanism de tip P.U.D. aprobate anterior, devin nule de drept.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 29.09.2017.Contrasemnează SecretaruESecte hlui 4

Otilia Iustiniana VI >CEA

Nr. 268/29.09.2017