Hotărârea nr. 260/2017

Hotărâre privind desemnarea, de principiu, a unui număr de trei consilieri din cadrul Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București ca membri activi în Asociația Gândim și Acționăm Local în Sectorul 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind desemnarea, de principiu, a unui număr de trei consilieri din cadrul Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București ca membri activi în Asociația Gândim și Acționăm Local în Sectorul 4

Consiliul Local al sectorului 4;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 4 și Raportul de specialitate Nr. PI 1/264/28.09.2017 al Direcției Proiecte;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 236/13.09.2017 privind asocierea Sectorului 4 al Municipiului București cu ARD Asociația de Dezvoltare Comunitară al Municipiului în Mediul Rural și S.C RomActiv Business Consulting SRL în vederea constituirii Asociației Gândim și Acționăm Local în Sectorul 4 pentru realizarea în comun a proiectului de interes public local „Strateg Plus - parteneriat pentru dezoltare locală durabilă”;

Luând act de propunerile înregistrate în procesul verbal al ședinței de consiliu din data de 13.09.2017 în care s-a solicitat ca un număr de consilieri să facă parte din Asociația Gândim și Acționăm Local în Sectorul 4;

în acord cu prevederile din Ghidului Solicitantului Condiții Generale - POCU 2014-2020 și prevederile Ghidului Solicitantului - Condiții Specifice - Cererea de propuneri de proiecte - „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” - orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 locuitori AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1. regiunea Bucure ști-Ilfov, aprobat prin OMFE 1971/03.10.2016;

în temeiul art. 45 alin. (1), precum și ale art. 81 alin. (2) lit. q), alin. (3) și ale art.115 alin. (1) lit. b), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă, de principiu, desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorahii A. al Municipiului București ca membri activi ai Asociației Gândim și Acționăm Local W^cibrubA^ după constituirea acesteia din punct de vedere legal, după cum urmează:    ff

bw

1.    CĂLINA Simion - Dan - consilier local;

2.    ANDRUSCEAC Antonio - consilier local;


3. SAVA loan-Răzvan - consilier local.

Art.2 Primarul Sectorului 4 al Municipiului București, Secretarul Sectorului 4 și Direcția Proiecte din cadrul aparatului de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor, iar comunicarea se face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 29.09.2017.


Contrasemnează