Hotărârea nr. 243/2017

Hotărâre privind aprobarea cererii de finantare “Cresterea Performantei Energetice 2 pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 2 ” si a cheltuielilor aferente acesteia, in vederea depunerii spre finantare si rambursarii ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operational Regional 2014-2020


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cererii de finanțare “Creșterea Performantei Energetice 2 pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 2 ” si a cheltuielilor aferente acesteia, in vederea depunerii spre finanțare si rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Având în vedere:

S Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

S Raportul de specialitate al Direcției Investiții si Achiziții Publice nr. P7/3286/22.09.2017;

S Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020;

S Ghidului Specific al Solicitantului - Programul Operațional Regional 2014-2020 - Axa prioritara 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clădirile publice, si in sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale;

S Hotărârea nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013 și O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificările și completările ulterioare;

S Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

S Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă cererea de finanțare “Creșterea Performantei Energetice 2 pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 2 ” in^vederea^ depunerii in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020- Axa

Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de i^vesptji + 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei!!si a    (

energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladiriip^ubii^ffffim { sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale' cuprinzând 9 blocumâ^roGâin^/^^ din Sectorul 4, după cum urmeaza:

1.    Bloc 37 , Aleea Cetatea Veche nr. 1

2.    Bloc 38, Aleea Cetatea Veche nr. 3

3.    Bloc 47, Aleea Cetatea Veche nr. 4

4.    Bloc 24, Str. Semenic nr. 3

5.    Bloc 13, Str. Slatioara nr. 3

6.    Bloc 85, Str. Tatulesti nr. 9

7.    Bloc 92, Str. Bran nr. 2

8.    Bloc PAI, Str. Huși nr. 7

9.    Bloc U2, Str. Emil Racovita nr. 14

Art.2. Se aprobă bugetul proiectului după cum urmeaza:

Valoare totala

Eligibil

Neeligibil

Buget proiect -lei-

15,302,515.99

15,188,352.09

114,163.90

Art. 3. Se aprobă sursele de finanțare ale proiectului după cum urmeaza:

FEDR+BS 60% din cheltuielile eligibile

UAT+AP 40% din cheltuielile eligibile

Contribuție

UAT+AP

(eligibil+neelig)

Contribuție

Asociație

Proprietari

(eligibil+neelig)

Contribuție

UAT

(elig+neelig)

Valoare ajutor de natură socială

9,113,011.25

6,075,340.84

6,189,504.74

3,522,709.49

2,666,795.25

1,491,918.30

Art.4. Se aprobă susținerea cofinanțării din bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru implementarea corespunzătoare a proiectului “Creșterea Performantei Energetice 2 - CPE 2 ” și se vor suporta orice alte cheltuieli, ce vor interveni pe perioada implementării.

Art. 5. Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București, Direcția Investiții și Achiziții Publice, Direcția Proiecte și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin Serviciul Tehnic Consiliul Local.