Hotărârea nr. 239/2017

Hotărâre privind modificarea si completare a Hotărârii Nr. 110/09.05.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a 109 blocuri de locuințe derulate prin ,,Programul multianual privind creșterea performanțelor energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030,,


MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Hotărârii Nr. 110/09.05.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a 109 blocuri de locuințe derulate prin „Programul multianual

privind creșterea performanțelor energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030,,

Consiliul Local al sectorului 4

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului sectorului 4,

Raportul de specialitate al Direcției Investiții și Achiziții Publice nr.P.7.3/3200/13.09.2017; Prevederile Ghidului Solicitantului aferent Programului Operațional Regional POR 2014 -

2020, Axa Prioritară 3 -Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea 3.1. Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, operațiunea A - clădiri rezidențiale;

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanțelor energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 44, alin.(l) din Legea nr.273/2006, privind finanțele

publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:


Art.2. Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București, Direcția Investiții și Achiziții Publice — Serviciul Investiții și Derulare Contracte și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 13.09.2017.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nr. 239/13.09.2017

ANEXA NR.. .7.. .LA HCLS4 nr. #3/Â2-W-Mi'EA M, W-S^

MS.. Uo | 0<y0S.£o£{- '

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc nr. 2, sc. 1,2, Strada Soimus, nr. 23, sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respective termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care simt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzirea si apa calda menajera intre punctual de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție,    1070,70800 mii lei

din care

Constructii-montaj (C+M)    902,28500 mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0.325031 mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST :

0.076036 mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0.042897 mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0.005948 mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0.00813 mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0.38295 mii lei/mp

LUCRĂRI ELIGIBILE:

0.402573 mii lei/mp

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

0.002099 mii lei/mp

Eșalonarea investiției (INV/C+M): 1070.70800 /902.28500

AnulI: 1070.70800/902.28500

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 30

^ujocuinte- 1877,26 mp

Aujjioc 2356,12 mp

Ad-2673,60 mp

Ac= 445,60 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic: 74,29 kwh/m2 (a.u.) si an

2.    Economia anuala de energie: 411870 kwh/an in tone echivalent petrol 33,73 tep

3.    Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 44.98 toCO2/an

ANEXA NR. 2. ..la HCLS4    %â/%-

â_    '<*r UQ-L-"S ^7

V)ț_. vo /o^ or. ^ol4-

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Strada Huși, nr. 7, Bloc PAI, sc. 1,2 sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respective termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzirea si apa calda menajera intre punctual de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție,    1009,70500 mii lei

din care

Constructii-montaj (C+M)    849,72600 mii Iei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0.28425 mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0.06832 mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0.02456 mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0.00496 mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0.00690 mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0.33441 mii lei/mp

LUCRĂRI ELIGIBILE:

0.35472 mii lei/mp

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

0.00266 mii lei/mp

Eșalonarea investiției (INV/C+M): 1009.70500 /849.72600 Anul 1: 1009.70500 /849.72600

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 30

^ujocuinte- 1877,26 mp

Au_bloc= 2356,12 mp

Ad-2673,60 mp

Ac= 445,60 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic: 77,98 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    Economia anuala de energie: 208710 kwh/an in tone echivalent petrol 17,09 tep;

3.    Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 45.71 to CO2/an.ANEXA NR. J.. .LA HCLS4

Poxî-rifc-

’wcus^ w«.Uo/o<îos-AoH-

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Strada Străduinței, nr. 2, Bloc nr. 04, scările 1-6, sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea performantei/efîcientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respective termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzirea si apa calda menajera intre punctual de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție,    7532,21500 mii lei

din care

Constructii-montaj (C+M)    6340,89100 mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0.29342 mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST :

0.065642 mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0.038435 miilei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0.002772 mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0.007335 mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0.356505 mii lei/mp^^aex^

LUCRĂRI ELIGIBILE:

0.360058 mii lei/m<f5>*M

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

0.001527mii Iei^rp

Eșalonarea investiției (INV/C+M): 7532.21500 /6340.89100

Anul I: 7532.21500 /6340.89100

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNIT ATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 240

Aujocuinte- 14266,74 mp,

Au_bioc= 17786,50 mp;

Ad=20992,40 mp;

Ac= 1907,80 mp;

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

L Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic: 72,75 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    Economia anuala de energie: 1585180 kwh/an in tone echivalent petrol 129,83 tep;

3.    Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 348,74 to COi/an.


ANEXA NR. . .LA HCLS4 Vc£ĂT\fr +,S

»<>£.. vo I o^.oricyft

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Aleea Ornamentului, nr. 6, Bloc nr. E9, scările 1, 2 si 3, sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respective termoizolarea plâns eului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzirea si apa calda menajera intre punctual de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție,    2472,48600 mii lei

din care

Constructii-montaj (C+M)    2083,94900 mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0.31943 miilei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST :

0.07212 mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0.04221 mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0.00600 miilei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0.00798 mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0.38228 mii lei/mp

LUCRĂRI ELIGIBILE:

0.03405 mii lei/mp    &

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

0.00182 mii lei/mp ff *    /<;

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNIT ATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 60

Au_locuinte~ 4201,50 mp,

Au_bioc= 5471,70 mp;

Ad=6303,60 mp;

Ac= 1050,60 mp;

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic 77,25 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    Economia anuala de energie: 464390 kwh/an in tone echivalent petrol 38,03 tep;

3.    Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 101820 kg COz/an.

ANEXA NR. .5.. .LA HCLS4 KțJ A-HEXk

bie.. Uo^o<3. oS-iovîf-•

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Aleea Dolina, nr. 4, Bloc nr. 68, sc.1,2,3,4 sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respective termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzirea si apa calda menajera intre punctual de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție,    1671,97600 mii lei

din care

Constructii-montaj (C+M)    1408,22700 mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:


LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST

LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA:

LUCRĂRI ELIGIBILE:

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 40

Au_locuinte“ 3111,04 mp;

Au_bioc= 3911,72 mp;

Ad=4486,08 mp;

Ac= 747,68 mp;

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic: 78,09 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    Economia anuala de energie: 358950 kwh/an in tone echivalent petrol 29,40 tep;

3.    Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 78.97 to CO2/an.

ANEXA NR.£.. .LA HCLS4 nr.^.^?^2^^ NCL, Vo Ic3- OS'- '£-0^*

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Șoseaua Olteniței, nr. 111, Bloc nr. 25, sc. 1,2, sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respective termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzirea si apa calda menajera intre punctual de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție,    2426,75300 mii lei

din care

Constructii-montaj (C+M)    2041,67600 mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0.28165 mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST :

0.06197 mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0.03687 mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0.00139 mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0.00704 mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0.34511 mii lei/mp

LUCRĂRI ELIGIBILE:

0.34343 mii lei/mp

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

0.00031 mii lei/n#*

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 80

Au_locuinte~ 4465.00 mp,

Au_bioc= 5916.00 mp;

Ad=7072.60 mp;

Ac= 578.90 mp;

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic: 77,91 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    Economia anuala de energie: 514320 kwh/an in tone echivalent petrol 42,12 tep;

3.    Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 112.86 to CO2/an.ANEXA NR ..T..LA HCLS4 nr^V/^.^/..^/.^.... PO^aTÂN- H kCfcJ M3E7CA- IA- VtCX-S

frîțL.U'O    £o£f- '

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 20 Aleea Trestiana nr. 4, sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea perofrmantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei(parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI(LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

2297,00294    mii lei

1917,39610    mii lei


Constructii-montaj(C+M)

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    0,27913

mii lei/mp mii lei/mp mii lei/mp mii lei/mp mii lei/mp mii lei/m mLUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    0^04071

LUCRĂRI CONEXE:    0^01825

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    0^02246

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    0^00354

INVESTIȚIA SPECIFICA:    0,32476

LUCRĂRI ELIGIBILE    0^31858

LUCRĂRI NEELIGIBILE    0,00264

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

nr apartamente:86

Aujocuinte =5904,00 mp

Au_bioc=5904,00 mp

Ad=7578,78 mp

Ac=588,78 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1 consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic :

67,19 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 459419,20 kwh/an in tone echivalent petrol 0,000040 Mtep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 42,941 CO2/an.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

ANEXA NR. U.. .LA HCLS4 nr.

PcrâTtA Nft l 'A


0- &vl

tJQ_ Uolo^QS-


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil


Aleea Cetatea Veche, nr. 4, Bloc nr. 47, sc. 1,2,3 sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respective termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzirea si apa calda menajera intre punctual de record si planseul peste subsol/canal termic.


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție,    1317,57200 mii Iei

din care

Constructii-montaj (C+M)    1109,76000 mii lei


LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0.26611 mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST :

0.07087 mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0.02515 mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0.00671 mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0.00583 mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0.34500 mii lei/mg^^JTJ^

LUCRĂRI ELIGIBILE:

0.36149 mii lei/XfeP*A*44

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

0.003899 miij^mp


6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 60

^ujocuinte- 2431,38 mp;

Au_bioc= 3059,84 mp;

Ad=3538,32 mp;

Ac= 589.72 mp;

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic: 72,24 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    Economia anuala de energie: 360430 kwh/an in tone echivalent petrol 29,52 tep;

3.    Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 79.12 to COi/an.

ANEXA NR .ă..LA HCLS4 ©OTÎtU» &VI -M-lEXA U- MQ-l£ 4

V'iS-.UO


0<â. oS’.^OPț'


INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

privind

"CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc A1 Aleea Terasei nr. 5, sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea perofrmantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei(parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI(LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

1230,33477

mii lei

1029,45885

mii lei

0,32991

mii lei/mp

0,02550

mii lei/mp

0,02246

mii lei/mp

0,00304

mii lei/mp

0,00460

mii lei/mp

0,36290

0,35526

mjbMijTp

0,00304 /

miU§i/rrip

A utila


Constructii-montaj(C+M)

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA:

LUCRĂRI ELIGIBILE

LUCRĂRI NEELIGIBILE

Eșalonarea investiției (INV/C+M):1230,33477/1029,45885 Anul I: 1230,33477/1029,45885

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

nr apartamente:44

Au_iocuinte=2836,78 mp

Au_bioc-2836,78 mp

Ad=3459,49 mp

Ac=297,07 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1 .consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic : 76,66 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie primara : 243390,50 kwh/an in M tone echivalent petrol 20,931x10* 6 M tep; (1Mtep=11,628x109 kWh).

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera (echivalent tone de CO2): 53,331CO2

Io T A HCT S4

ANEXA NR.ț V. ..LA HCLS4 nr< i


IM    Uv- hCX2 Y

Uo I o^.o'g;-JLoK4’

INDICATORI TEHNIC O-ECONOMICI Privind “CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Strada Melinesti, nr. 15, Bloc nr. 4, sc. 1,2 sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respective termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzirea si apa calda menajera intre punctual de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție, din care

800,47900 mii lei

674,93700 mii lei


Constructii-raontaj (C+M)

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0.31023 mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST :

0.07325 mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0.03244 mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0.00511 mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0.00807 mii lei/mp    —-n

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0.39126 mii lei/mp

LUCRĂRI ELIGIBILE:

0.38533 mii lei/mp f

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

0.00241 mii lei/mp < * Xj

Eșalonarea investiției (INV/C+M): 800.47900 /674.93700

Anul I: 800.47900 /674.93700

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 40

^u_locuinte~ 1342.00 mp;

Au_bioc= 1634.50 mp;

Ad=1986.90 mp;

Ac- 339.70 mp;

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic: 81,36 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    Economia anuala de energie: 162110 kwh/an in tone echivalent petrol 13,28 tep;

3.    Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 35.66 to CO2/an.


ANEXA NR. //.. .LA HCLS4 nr.<<!

IS    \eft- ^CJ-2^

\\ O | 0°V OT' JLd'H-

INDICATORITEHNICO-ECONOMICI Privind “CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Aleea Bran, nr, 2, Bloc nr. 92, sc. 1,2,3,4 sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respective termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzirea si apa calda menajera intre punctual de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție,    2683,85000 mii Iei

din care

Constructii-montaj (C+M)    2266,80900 mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0.28759 mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST :

0.07335 mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0.02845 mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0.00592 mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0.00436 mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0.37253 mii lei/mp

LUCRĂRI ELIGIBILE:

0.38734 mii lei/mp

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

0.00304 mii lei/mp^

Eșalonarea investiției (INV/C+M): 2683.85000 /2266.80900

Anul I: 2683.85000 /2266.80900

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 63

A-u_locuinte 4204,12 mp;

Au_bioc= 5519,97 mp;

Ad=6421,95 mp;

Ac= 1006,10 mp;

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic: 79,22 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    Economia anuala de energie: 513740 kwh/an in tone echivalent petrol 42,08 tep;

3.    Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2:113.02 to COVan.
-r


ANEXA NR ,/X.LA HCLS4 nr

t£> feÎM MJ£XÂ Uv- st<y_S?

I

Uo O<1    '2j0l£ț-*

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EF1CIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc A22 Aleea Someșul Mare nr. 6, sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea perofrmantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei(parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI(LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

Constructii-montaj(C+M)

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA:

LUCRĂRI ELIGIBILE

LUCRĂRI NEELIGIBILE

Eșalonarea investiției (INV/C+M):1229,95541/1029,08763 Anul I: 1229,95541/1029,08763

1229,95541    mii lei

1029,08763    mii lei

0,32991    mii lei/mp

0,02537    mii lei/mp

0,02227    mii lei/mp

0,00310    mii lei/mp

0.00460    mii lei/mp6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

nr apartamente:44

Au_iocuinte=2836,78 mp

Au_bioc=2836,78 mp

Ad=3459,49 mp

Ac=297,07 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic: 75,03 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 242520,07 kwh/an in tone echivalent petrol 20,857x 10'6 Mtep; (1 Mtep=11,628x109 kWh).

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 53,35 tCO^an.

ANEXA NR./3. ..LA HCLS4 nr.^J.Vzl^

Po2hA(V ț£ fetvi MJExtC Uv U.CL2.V

'MțL. Hq O^-oS-- JloCț.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Aleea Cetatea Veche, nr. 3, Bloc nr. 38, sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respective termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzirea si apa calda menajera intre punctual de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție,    1674,52600 mii lei

din care

Constructii-montaj (C+M)    1412,69900 mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0.26650 miilei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST :

0.06896 mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0.02691 mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0.00549 mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0.00505 mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0.36153 mii lei/ngf£f<MAAA^

LUCRĂRI ELIGIBILE:

0.35914 mii lgnpp^*    **

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

0.001587 mi^lei/mpXjjfc^X

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 60

Aujocuinte- 2924,10 mp;

Au_bioc 3593,85 mp,

Ad=4357,20 mp;

Ac= 714,05 mp;

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic: 72,18 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    Economia anuala de energie: 326590 kwh/an in tone echivalent petrol 26,75 tep;

3.    Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 71.52 to CO2/an.


ANEXANR./ j^.LA HCLS4 nr.4^Z&

{’oSi'Hft-    -MsSEXA MV

biț-.\lo I Q4o£-..a.ovț-'

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Privind “CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Strada Almasul Mare, nr. 13, Bloc nr. 57, sc. 1,2 sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respective termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzirea si apa calda menajera intre punctual de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție,    1001,58900 mii lei

din care

Constructii-montaj (C+M)    842,75000 mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0.28120 miilei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST :

0.06781 mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0.02298 miilei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0.00496 miilei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0.00677 mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0.33082 miilei/mp

LUCRĂRI ELIGIBILE:

0.35117 mii lei/m^^OM^

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

0.0026615 miij^/mp

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNIT ATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 30

Au_locuinte 1877,26 mp

■Au_bioc 2356,12 mp

Ad=2673,60 mp

Ac= 445,60 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic: 75,96 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    Economia anuala de energie: 209800 kwh/an in tone echivalent petrol 17,18 tep;

3.    Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 45.95 toC02/an.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

ANEXA NR ./£1a HCLS4 nr.^^/Â^,^/?;.....

Po'Xi'Ut^ 243    ^€X*r

N&. Uc J 0% cS"- loA^’

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 45 str. Spinis nr.7, sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea perofrmantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei(parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizoiarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI(LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

2445,39976

mii lei

din care

Constructii-montaj(C+M)

2035,67085

mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0,29000

mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0,01630

mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0,01355

mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0,00275

mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0,00198

mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0,30953

mii lei/mp^A utiia

LUCRĂRI ELIGIBILE

0,30480

LUCRĂRI NEELIGIBILE

0,00275

trai lei/mp.

©Ș

Ql

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

nr apartamente:90

Aujocuinte= 6576,66 mp

Au_bloc= 6576,66 mp

Ad=8020,32 mp

Ac=1336,71 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1 .consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic: 61,20 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 576742,10 kwh/an in tone echivalent petrol 0,000050Mtep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 70,76tCO2/an.

ANEXA NR V.^.LA HCLS4

âj    4rMGXA MV -MtLL^

MV- Wo    £LGtV

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc A2 Aleea Terasei nr. 7, sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea perofrmantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei(parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseuluî peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORIC1(LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

1229,81129    mii lei

1028,97403    mii lei


Constructii-montaj(C+M)

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    0,32991


LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    0V2533

LUCRĂRI CONEXE:    0V2229

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    0,00304

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    0^00460

INVESTIȚIA SPECIFICA:    0^36273

LUCRĂRI ELIGIBILE    0^35509

LUCRĂRI NEELIGIBILE    0,00304

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

nrapartamente:44

Aujocurnte =2836,78 mp

Au_bioc=2836,78 mp

Ad=3459,49 mp

Ac=297,07 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic:

77,46 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 243334,85 kwh/an in tone echivalent petrol 20,927 x10 "6 Mtep

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 53,53t CO2/an.r

ANEXA NR ./.?.LA HCLS4

«pQ’iVvîk    Mv uc_v£> V

N'SL, *\0 \<B- <0£- £LoA4'

INDICATOR! TEHNICO ECONOMICI

privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 111/25 str. Izvorul Oltului nr. 7, sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea perofrmantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei(parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI(LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

1438,75027

mii lei

1198,12823

mii lei

0,26598

mii lei/mp

0,02051

mii lei/mp

0,01751

mii lei/mp

0,00300

mii lei/mp

0,00318

mii lei/mp

0,29167

Șuteați Ia

0,28549

lei/mp

0,00300

A y

i? Q

«1


Constructii-montaj(C+M)

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA:

LUCRĂRI ELIGIBILE LUCRĂRI NEELIGIBILE

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

nr apartamente:54

Au_locuinte= 4107,82 mp

Au_bloc =4107,82 mp

Ad=5190,00 mp

Ac=504,00 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    .consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic :

52,88 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 302163,30 kwh/an in tone echivalent petrol 0,000026M tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 32,081 CO2/an.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ANEXA NR./$..LA HCLS4

POSCfri&c -13    Ur

UcJLs. 4 MliL Uo o3o£-

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Privind “CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Aleea Cetatea Veche, nr. 1, Bloc nr. 37, sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respective termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzirea si apa calda menajera intre punctual de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție,    1677,03500 mii lei

din care

Constructii-montaj (C+M)    1414,96800 mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0.26650 mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST :

0.06930 mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0.02618 mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0.00594 mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0.00502 mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0.36131 mii lei/mn^A0*^^’

LUCRĂRI ELIGIBILE:

0.35887 miilei/rtfu

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

0.00158 mii lei/Jpp

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Nn apartamente: 60

-A-uJocuinte- 2924,10 mp,

Au_bloc= 3593,85 mp;

Ad=4357,20 mp;

Ac- 714,05 mp;

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic: 75,04 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    Economia anuala de energie:: 334930 kwh/an in tone echivalent petrol 27,43 tep;

3.    Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 73.68 to CO2/an.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

•M

ANEXA NR./.3..LA HCLS4 nr.43^//-3^ 22 Z?" •Poîtfrțk-iS fe^Vl -M4EXA-UcJ-4 wQ-. k\o| oQ.os’-Jtolț+•

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Strada Huedin nr.l IA, Bloc III/21A

Lucrările de intervenție, pentru creșterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respective termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzirea si apa calda menajera intre punctual de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție,    1982,13800 mii lei

din care

Constructii-montaj (C+M)    1670,52100 mii Iei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0.30786 miilei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST :

0.07245 mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0.04049 mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0.00603 mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0.00769 miilei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0.36755 mii lei/mp

LUCRĂRI ELIGIBILE:

0.38318 mii lei/mp

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

0.00342 miiJ^^A>£^^K

--1

Eșalonarea investiției (INV/C+M): 1982.13800/1670.52100

AnulI: 1982.13800/1670.52100

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 57

^ujocuinte 3566,80 mp,

AOioc= 4544,95 mp;

Ad-5219,45 mp;

Ac= 834,25 mp;

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic: 75,12 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    Economia anuala de energie:: 432920 kwh/an in tone echivalent petrol 35,46 tep;

3.    Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 95.24 to CO2/an.
<"


ANEXA NR.2^.LA HCLS4

Ucjls 4


MQ_. U/O O^-C^ «io


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Privind “CREȘTEREA PEREORMANTEEEFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Aleea Slatioara, nr. 3, Blocnr. 13, sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respective termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzirea si apa calda menajera intre punctual de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție,    900,86900 mii lei

din care

Constructii-montaj (C+M)    758,52100 mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0.27302 mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST :

0.07342 mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0.02728 mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0.00614 mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0.00687 mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0.35561 mii lei/iflg^XX Hț

LUCRĂRI ELIGIBILE:

0.37270 mii lerf ^w*11**^

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

0.00389 mii lfî/nTp

-Z7» r z J&i x—

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 40

Aujocuinte- 1626,54 mp,

Aubloc= 2039,88 mp;

Ad=2359,26 mp;

Ac= 393,21 mp;

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic: 77,78 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    Economia anuala de energie: 232190 kwh/an in tone echivalent petrol 19,02 tep;

3.    Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 49.95 to CO?/an.
ANEXA NR.2-. 4.LA HCLS4

, EXN q2j,o^- 0-£>    '


Pc^t*rîf\- £3-    N^j£><^

INDICATORI TEHNIC O-ECONOMICI Privind “CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Strada Tatulesti, nr. 9, Bloc nr. 85, sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respective termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzirea si apa calda menajera intre punctual de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție,    2053,62700 mii lei

din care

Constructii-montaj (C+M)    1730,60500 mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0.26091 mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST :

0.06707 mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0.01906 mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0.00565 mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0.00463 mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0.32401 mii lei/mp    ■

LUCRĂRI ELIGIBILE:

0.34566 mii lei/mp

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

0.00216 mii lei/mp6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 60

-A-uJocuinte- 3754,52 mp

Au_bioc= 4732,40 mp

Ad= 5364,60 mp

Ac= 894,10 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic: 74,95 kwh/m2 (a.u.) si an

2.    Economia anuala de energie: 204450 kwh/an in tone echivalent petrol 16,74 tep

3.    Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 89.89 toCO2/an.ANEXA NR.tt.FzLA HCLS4 nr; oL-5*

KCL£ k nCl, Uo

INDICATORI TEHNIC O-ECONOMICI Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Strada Semenic, nr. 3, Bloc nr.24, sc. 1,2,3,4, sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respective termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzirea si apa calda menajera intre punctual de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție,    1932,06200 mii lei

din care

Constructii-montaj (C+M)    1626,28900 mii Iei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0.25738 mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST :

0.06809 mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0.02593 mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0.00559 mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0.00512 mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0.32654

LUCRĂRI ELIGIBILE:

0.3489#ffiM*Mk

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

0.003®Șmi lei/mp    V

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 60

Au_locuinte 3754,52 mp,

Au_bioc= 4712,24 mp;

Ad=5334,00 mp;

Ac= 889,00 mp;

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

1.    Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic: 74,50 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    Economia anuala de energie: 415660 kwh/an in tone echivalent petrol 34,04 tep;

3.    Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 90.30 to CO2/an.ANEXA NR.2-3.LA HCLS4 •Pozmlv =2_5â    &s.ț4    <Jft-

VțexS L( <MQ_ WO /oȘ). o^-arpeL-

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Strada Straja, nr. 5, Bloc nr. 63, sc. 1,2,3,4 sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea perfonnantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respective termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzirea si apa calda menajera intre punctual de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție,    1946,17000 mii lei

din care

Constructii-montaj (C+M)    1638,42800 mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0.27382 mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST :

0.06491 mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0.02143 mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0.00565 mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0.00462 mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0.32004 mii lei/igp -r-

LUCRĂRI ELIGIBILE:

0.34088 mii

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

0.002650 țrfflSZmp    a\

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 60

Aujocuinte- 3754,52 mp;

Au_bloc= 4712,24 mp;

Ad=5334,00 mp;

Ac= 889,00 mp;

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic 78,60 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    Economia anuala de energie: 425240 kwh/an in tone echivalent petrol 34,83 tep;

3.    Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 93.13 to CO2/an.ANEXA NR .â,h.LA HCLS4

j}o>hÂN- 'io N.VS A-^E_Xk Uv

Uns h *j<l.Uo/o^oraort-.

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

BlocA21 str. Stupilor nr. 2, sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea perofrmantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei(parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORIC1(LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

Constructii-montaj(C+M)

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA:

LUCRĂRI ELIGIBILE

LUCRĂRI NEELIGIBILE

Eșalonarea investiției (INV/C+M):1235,29228/1034,06750 Anul I: 1235,29228/1034,06750

1235,29228    mii lei

1034,06750    mii lei


0,32991

0,02712

0,02408

0,00304

0,00460

0,36452

0,35688

0,00304


mii lei/mp mii lei/mp mii lei/mp mii lei/mp mii lei/mp6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

nr apartamente:44

Aujocuinte =2836,78 mp

Au_bioc=2836,78 mp

Ad=3459,49 mp

Ac=297,07 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic:

78,42 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 243944,69 kwh/an in tone echivalent petrol 20,979 10'6 Mtep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 53,641 CO2/an.

ANEXA NR.2,«£lA HCLS4

31 QtH ♦rtJfeX'S-

MCxS 4 (KlO_ Vo |Olof-^oCt..

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Aleea Niculitel, nr. 2, Bloc nr. E4, sc. 1,2,3,4 sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respective termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzirea si apa calda menajera intre punctual de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție,    3339,08600 mii lei

din care

Constructii-montaj (C+M)    2817,79800 mii Iei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0.27179 mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST :

0.06961 mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0.02269 mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0.00587 mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0.00456 mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0.345 mii lei/mp

LUCRĂRI ELIGIBILE:

0.362 mii lei/mpj^Q’^f'rrW*

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

0.00218 mii lei/jjfy)

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 80

Aujocuinte 5602,00 mp,

Aubloc= 7295,60 mp;

Ad=8405,40 mp;

Ac~ 1400,90 mp;

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic: 77,03 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    Economia anuala de energie: 637400 kwh/an in tone echivalent petrol 52,20 tep;

3.    Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2:139.51 to CO2/an.
ANEXA NR

WzWPr


LAHCLS4nr


-MiEXtv UV

M N&-. HO l<)3. OV-iolf^- .

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Strada Emil Racovita, nr. 14, Bloc U2, sc. 1,2,3,4 sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respective termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzirea si apa calda menajera intre punctul de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție,    1946,17000 mii lei

din care

Constructii-montaj (C+M)    1638,42800 mii Iei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0.27387 mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST :

0.06491 mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0.06491 mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0.00565 miilei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0.00462 mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0.32010 miilei/mp

LUCRĂRI ELIGIBILE:

0.34094 mii lei/mp

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

0.00265 mii lei/mp

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 60

Aujocuinte 3754,52 mp,

Au_bioc= 4712,24 mp;

Ad=5334,00 mp;

Ac= 889,00 mp;

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic: 80,24 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    Economia anuala de energie: 433310 kwh/an in tone echivalent petrol 35,49 tep;

3.    Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO?: 95.00 to CO2/an.

ANEXA NR

JPOStjMb-MCJ-S 4


2/lA HCLS4 23    U\

n(l ivo [o^or-ia^ț-.

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Strada Radului, nr. 2, Bloc nr. 8A, Sc. 1-3, sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respective termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzirea si apa calda menajera intre punctual de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție,    1765,05400 mii Iei

din care

Constructii-montaj (C+M)    1488,98400 mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0.30722 mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST :

0.07043 mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0.02988 mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0.00570 mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

O.OOSOSmii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0.36367 mii lei/mn^O^^

LUCRĂRI ELIGIBILE:

0.38167 miilei/iaț

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

0.00458 mii lei/pip

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 48

Au_locuinte 2952>25 mp,

Au_bioc= 3792,65 mp;

Ad=4358,80 mp;

Ac= 687,95 mp;

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic:

74,81 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    Economia anuala de energie:: 368740 kwh/an in tone echivalent petrol 30,20 tep;

3.    Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 88.50 to COi/an.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA
ANEXA NR.4r.CzLA HCLS4 nrrxy.L-/^ PcPtWhr    m^ElXPt va

M(LL£ <Xi$-. Ho fo§ oS‘ JlCÎ/ț ,

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Str. Stoian Militaru, nr. 97-99 si intr. Crisul Alb, nr. 35, Bloc 4, sc A-H, sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respective termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzirea si apa calda menajera intre punctual de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție,    3394,83200 mii Iei

din care

Constructii-montaj (C+M)    2862,15900 mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0.278625 mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST :

0.064824 mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0.023443 mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0.005958 mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0.003828 mii lei/mp ^»ai=

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0.330032 mii lei/^oî^AA,

LUCRĂRI ELIGIBILE:

0.34S222 miilci/rrffi

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

0.002277 miileiflnp

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 80

Au_locuinte 6207,04 mp,

Au_bloc= 7825,32 mp;

Ad=8998,08 mp;

Ac= 1499,68 mp;

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic: 77,46 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    Economia anuala de energie: : 777870 kwh/an in tone echivalent petrol 63,71 tep;

3.    Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2:170.98 to CO^an.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA    _ _

ANEXA NR.23..LA HCLS4 nr.' forzI'v’iAr 3.S"    jjyțssexK *-4

Ucxs trO- Uo (o'â. oc-4iP>4

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Șoseaua Giurgiului, nr. 127, Bloc nr. 2B, sc. 1,2,3,4,5, sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respective termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzirea si apa calda menajera intre punctual de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție,    7424,25800 mii lei

din care

Constructii-montaj (C+M)    6244,34400 mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0.252539 mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST :

0.052157 mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0.02378 mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0.000851 mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0.001693 mii lei/mn^==^^^

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0.29542 miUei^S^AÂN/^

LUCRĂRI ELIGIBILE:

0.304574 mu rfVMp

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

0.0003 mii lqpmp

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 192

Au_iocuinte~ 13323,49 mp;

Au„bioc= 18754,94 mp;

Ad=21775,00 mp;

Ac= 2612,30 mp;

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic: 73,19 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    Economia anuala de energie:: 1422550 kwh/an in tone echivalent petrol 116,51 tep;

3.    Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 360.8 to CO^an.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

bc&rC>+f -    t-Zii.

.OtAÂJtyq


3<9

T A UPT Q/1    ) H'.


ANEXA NRr?. rF.LA HCLS4 nr^?.“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Șoseaua Olteniței, nr. 69, Bloc nr. 4, sc. 1-4, sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respective termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzirea si apa calda menajera intre punctual de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție,    4387,65100 mii lei

din care

Constructii-montaj (C+M)    3699,47700 mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0.30084 mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST

0.06213 mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0.049172 mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0.003387 mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0.002678 mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0.351703 mii lei/mp -ca—.

LUCRĂRI ELIGIBILE:

0.36412 mii lei/

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

0.0016878 mii l§îftp^    *

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 148

Au_Iocuinte 7645.48 mp’

Au_bioc= 9900.85 mp;

Ad=l 1374.05 mp;

Ac= 964.70 mp;

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic 75,75 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    Economia anuala de energie:: 945440 kwh/an in tone echivalent petrol 77,43 tep;

3.    Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 226,91to COz/an.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA    ■—

ANEXA NRsZ. 1.. .LA HCLS4 nrf

**    .    i

ucls 4 Uo og.or^ h

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Aleea Terasei, nr. 3C, Bloc PE3, sc. 1-4 sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respective termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzirea si apa calda menajera intre punctual de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție,    1558,65700 mii Iei

din care

Constructii-montaj (C+M)    1310,90300 mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0.27180 miilei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST :

0.06469 miilei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0.02233 mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0.00577 miilei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0.00473 mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0.32128 mii lei/mp

LUCRĂRI ELIGIBILE:

0.33919 mii lei/mp

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

0.00363 mii Iei/mpy* /S

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 60

Au_locuinte“ 3199,00 mp;

Au_bloc= 3923,10 mp;

Ad=4486,20 mp;

Ac= 747,70 mp;

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic: 69,97 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    Economia anuala de energie: : 326270 kwh/an in tone echivalent petrol 26,72 tep;

3.    Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 71.78 to COî/an.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA


ANEXA NR^.L.LA HCLS4 nr;

.Pc&Mfr 3>§    <A-

UCJL2. 4 t-3fL.HO U^.^AO'4

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Aleea Râul Sadului, nr. IA, Bloc PE4, sc. 1,2,3,4, sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respective termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzirea si apa calda menajera intre punctual de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție,    1530,78100 mii lei

din care

Constructii-montaj (C+M)    1286,95700 mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0.27151 miilei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST :

0.06456 mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0.02204 mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0.00577 miilei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0.00462 miilei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0.32082 mii lei/mp

LUCRĂRI ELIGIBILE:

0.33877 miilei/r^ip^ ^l

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

0.00318 miileij^p

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 60

•Aujocuinte-3199,00 mp;

Au„bioc= 3923,10 mp;

Ad=4486,20 mp;

Ac= 747,70 mp;

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic: 73,68 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    Economia anuala de energie: : 335130 kwh/an in tone echivalent petrol 27,45 tep;

3.    Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 73.39 to CO2/an.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

Ctârfi-ri - to    LAi(.

LOO-S

ANEXA NR.33LA HCLS4 Jpo2ÎT>fV *10 Ml&XÂ- '*

HCjLs M MÎL Uo | o^oS'-Ad(4-*

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Aleea Sld. Barbu Nicolae, nr. 4, Bloc nr. 15, sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respective termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzirea si apa calda menajera intre punctual de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție,    2046,81800 mii lei

din care

Constructii-montaj (C+M)    1728,30200 mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0.27200 mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST

0.07426 mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0.0432 mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0.00595 mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0.005205 mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0.36627 mii lei/mp

LUCRĂRI ELIGIBILE:

0.38472 mii leiW^OMAifi^

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

0.00272 mii hj^nț

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 52

-Au_iocuinte= 3198,88 mp;

Au_bioc= 4226,95 mp;

Ad=4870,30 mp;

Ac= 763,70 mp;

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic: 77,80 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    Economia anuala de energie: : 348710 kwh/an in tone echivalent petrol 28,56 tep;

3.    Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 76.72 to COz/an.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA _

ANEXA NrJ./Z.LA HCLS4 nrf-?3j

PrtJHSCS UV

hCxsM sNLAto,0*1 or SfilEț-

INDICATORITEHNICO-ECONOMICI Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Strada Almasu Mic, nr. 5, Bloc nr. B7, sc. 1,2,3,4 sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea perfoimantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respective termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzirea si apa calda menajera intre punctual de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție,    1880,18600 mii Iei

din care

Constructii-montaj (C+M)    1585,87100 mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0.26344 miilei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST :

0.06967 mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0.02509 miilei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0.00571 mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0.00533 mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0.33776 mii lei/mp

LUCRĂRI ELIGIBILE:

0.00374 mii lei/mj^

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

0.003741 mii Iei$p

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 40

-^ujocuinte 3230,30 mp,

Au_bioc-4098,80 mp;

Ad=4706,70 mp;

Ac= 762,80 mp;

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic: 76,33kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    Economia anuala de energie: : 374880 kwh/an in tone echivalent petrol 30,70 tep;

3.    Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 80.64 to COVan.
ANEXA NR .22.LA HCLS4 nr?4.<.y:.^r......

ÎWMkr    A^GXiV IA

UCIS UG~Uo o^cr- «£0(4-

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

privind

"CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc R22 str. Râul Sadului nr. 8, sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea perofrmantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei(parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICl(LE) INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

2125,70299    mii lei

1774,62819    mii lei


Constructii-montaj(C+M)

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    0,33608

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    0^01650


LUCRĂRI CONEXE:    0^01480

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    0^00170

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    0^00262

INVESTIȚIA SPECIFICA:    0^35685

LUCRĂRI ELIGIBILE    0^35253

LUCRĂRI NEELIGIBILE    0,00170

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

nr apartamente:80

Au_locuinte= 4973,05 mp

Au_bioc=4973,05 mp

Ad=6064,70 mp

Ac=614,00 mp

ALT1 INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    .consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic : 70,25 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 425152,70 kwh/an in tone echivalent petrol 0.000037M tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2:42,025tCOz/an.


ANEXA NR 2}<C?.LA HCLS4 nr?

BA'n    <A-

HCxS L| wO. Kol oloS'-Aattf-

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 82 str. Tulnici nr. 1, sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea perofrmantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei(parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea pianseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI(LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

1048,36584

mii lei

din care

Constructii-montaj(C+M)

882,58408

mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0,29992

mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0,07663

mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0,04380

mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0,03283

mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0,00423

mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0,38983

mii lei/mp A utila

LUCRĂRI ELIGIBILE

0,3800    .

LUCRĂRI NEELIGIBILE

0,00560^;

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

nr apartamente:29

Au_locuinte= 2264,00 mp

Au_bioc=2264,00 mp

Ad=2830,92 mp

Ac=421,82 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic:

63.46 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 168498.7 kwh/an in tone echivalent petrol 0.000014Mtep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 21,998t CO^an.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ _    _

ANEXA NR J.I.LA HCLS4 nf\?y7r:

K- h % Sb    W

Ho

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICfENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 41, sc. A, B, str. Frumusani nr 4, sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea perofrmantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei(parte opaca, parte vitrata, te rmo-hidro izola rea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI(LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

2802,50809

mii lei

din care

Constructii-montaj(C+M)

2325,57121

mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0,26306

mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0,01920

mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0,01642

mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0,00278

mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0,00318

mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0,28745

mii lei/mp A utila

LUCRĂRI ELIGIBILE

0,28149

LUCRĂRI NEELIGIBILE

0,00278^

^rnulli»fk

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

nr apartamente:108

Au_locuinte= 8090,40mp

Au_bioc=8090,40mp

Ad=10144mp

Ac=980mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1 .consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic:

65,54 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 601172,50 kwh/an in tone echivalent petrol 0,000052 Mtep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 63,861 CO2/an.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


ANEXA NR 2>ÂLA HCLS4 nrz

Vo-aji'tAh-    ■M'Sgxfc' 'Jv

9    l

VA CCS Lț Ho O^oS 4^}^,

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFIC1ENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 49 str, Garnitei nr. 1, sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea perofrmantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei(parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI(LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

Constructii-montaj(C+M)

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA:

LUCRĂRI ELIGIBILE

LUCRĂRI NEELIGIBILE

1415,73645    mii lei

1178,52556    mii lei


0,26151

0,02020

0,01720

0,00300

0,00320

0,28690

0,28070

0,003006 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

nr apartamente: 54

Au_Jocuinte= 4107,82 mp

Au_bioc=4107,82 mp

Ad=5190.00 mp

Ac=504.00 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    .consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic : 60,51 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 295010,70 kwh/an in tone echivalent petrol 0,000025Mtep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 32,511 COî/an.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ANEXA NR A^.LA HCLS4 nr/^V7....

ț><^T^    WEĂ LA

>    '    i

MCL& lț Uo 0$T- £0^ -

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

privind

"CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc C2, sc 1-6, strTurnu Măgurele nr3, sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea perofrmantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei(parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI(LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

Constructii-montaj(C+M)

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA:

LUCRĂRI ELIGIBILE

LUCRĂRI NEELIGIBILE

7172,30414

mii lei

6006,15871

mii lei6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

nr apartamente:252

Au_locuinte= 16474)64mp

Au_bloc= 16474,64mp

Ad=21249,60mp

Ac~1820,96mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1 .consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic:

69,15 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 1437882,9 kwh/an in tone echivalent petrol 0,000124 Mtep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2:194,4151 CO2/an.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ _ _

ANEXA NR ^.<2.LA HCLS4 Po72jTti-A-^ SG ctri

KCJ-fi H ^«-.Uo (o^.o5'^a^

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc M4 str. Luica nr. 27, sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea perofrmantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei(parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI(LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

1321,77175

mii lei

1108,71941

mii lei

0,30623

mii lei/mp

0,05598

mii lei/mp

0,02993

mii lei/mp

0,02605

mii lei/mp

0,00355

mii lei/mp

0,37265 _

mii lei/mp A utila

^riii lei/mp

jSpÎBO

•mk lei/mp


Constructîi-montaj(C+M)

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA:

LUCRĂRI ELIGIBILE

LUCRĂRI NEELIGIBILE

uoC

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

nr apartamente:65

Au_locuinte= 2975,20 mp

Au_bioc=2975,20 mp

Ad=3719,52 mp

Ac=304,50 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1. consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic:

63.51 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 247549.8 kwh/an in tone echivalent petrol 0.000021 Mtep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 25.0201 CO2/an.

ANEXA NR A/..LA HCLS4 nr.‘

HCJJS V] Vțt Vo 03. opibol4 •

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

privind

“CREȘTEREA PERFORMANTE1/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 36, sc 1,2, str. Ctin Radulescu Motru nr. 21, sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea perofrmantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anve!opei(parte opaca, parte vitrata, termo-hidro izola rea terasei, respectiv termo izola rea planșe ului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI(LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

1921,70643

mii lei

din care

Constructii-montaj(C+M)

1603,53897

mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0,25848

mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0,04033

mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0,02065

mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0,01968

mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0,00497

mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0,30693

mii lei/mp A utria

LUCRĂRI ELIGIBILE

0,30375

mii lei/mp

LUCRĂRI NEELIGIBILE

0,00317 >

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

nr apartamente:72

Aujocuinte= 5224,42 mp

Au_bioc=5224,42 mp

Ad=6412,26 mp

Ac=632,58 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic: 71,34 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 371734,00 kwh/an in tone echivalent petrol 0,000032Mtep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 38,571 CO2/an.

- PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

c&ntti-wwrwn't/


ANEXA NR .YkSLA HCLS4 nr.'

<S>ă-

HCJ-C, 4 MQ_ I O% oî -&O|4

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

privind

"CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc A24 Aleea Dorohoi nr. 4 sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea perofrmantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopeî(parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI(LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

1222,39761

mii lei

din care

Constructii-montaj(C+M)

1022,39913

mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0,32874

mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0,02418

mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0,02114

mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0,00304

mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0,00460

mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0,36041

mii iei/mp A utila

LUCRĂRI ELIGIBILE

0,35277

LUCRĂRI NEELIGIBILE

0,00304    .

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

nr apartamente:44

Aujocuinte=2836,78 mp

Au_bioc=2836,78 mp

Ad=3459,49 mp

Ac=297,07 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic : 76,11 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie 242388,75 kwh/an in tone echivalent petrol 20,845 x10'6 Mtep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2:53,33 tCOî/an.

PREȘEDINTE DESEDINTĂ^


ANEXA NR A.3.LA HCLS4 nrf

^1,    UV

4 M<L Ita / 03,0?-<2-0.

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

privind

“CREȘTEREA PERF0RMANTE1/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 114 str. Soldanului nr. 5, sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea perofrmantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei(parte opaca, parte vitrata, te rmo-hidro izolarea terasei, respectiv te rmo izola rea planșe ului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul în care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI(LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

Constructii-montaj(C+M)

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA:

LUCRĂRI ELIGIBILE

LUCRĂRI NEELIGIBILE

1422,07825    mii lei

1182,91137    mii lei


0,26527

0,01752

0,01452

0,00300

0,00318

0,28797

0,28179

0,003006 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

nr apartamente:54

Au_iocuinte=4107.82 mp

Au_bioc=4107.82 mp

Ad=5190.00 mp

Ac=504.00 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic : 61,60 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 307498,00 kwh/an in tone echivalent petrol 0,000026M tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 32,42t CO^an.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

p.
ANEXA NR ib.LAHCLS4nr.-^^ ',?2<5'^ Pouhnfv Qb^Otâ    X^iE-XA- Mr

kexi M    o^V<2joi££-

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

privind

"CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 29 str. Cercetătorilor nr. 6, sc 1,2 , sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea perofrmantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei(parte opaca, parte vitrata, termo-hidro izolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI(LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

2738,08012

mii lei

2276,63402

mii lei

0,25366

mii lei/mp

0,01819

mii lei/mp

0,01519

mii lei/mp

0,00300

mii lei/mp

0,00334

mii lei/mp

0,27718

0,27084 ,

^SM^i/rflp

0,00300/

qP rcw-teMrip


Constructii-montaj(C+M)

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA:    0^27718    A utila

LUCRĂRI ELIGIBILE LUCRĂRI NEELIGIBILE

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

nr apartamente: 104

Aujocuinte =8213,60 mp

Au_bioc=8213,60 mp

Ad=10380 mp

Ac=1008 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1 consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic : 77,58 kwh/m2 (a.u.) si an;

2. economia anuala de energie: 484964,61 kwh/an in tone echivalent petrol 0,000041 Mtep;

3.reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2:106,69 CO2/an.

ANEXA NR h?LAHCLS4„,A5/W^ fo-ihîiv 4o,%4x    -f^e^ <4-

Lf MQ_. 03.0^ M>$-

INDICAT0R1 TEHNICO ECONOMICI

privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Blocl.scl,?^, str. Padesu nr. 4, sector4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea perofrmantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei(parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/canal termic,

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI(LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

Constructii-montaj(C+M)

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA:

LUCRĂRI ELIGIBILE

LUCRĂRI NEELIGIBILE

3479,48434    mii lei

2912,13287    mii lei


0,34722 0,02488 0,02171 0,00317 0,00491 0,37763 0,3695 0,00


mii lei/mp mii lei/mp mii lei/mp mii lei/mp6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

nr apartamente 90

Aujocuinte=7711,51 mp

Au_bloc= 7711,51 mp

Ad=10326,99 mp

Ac=964,39 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic: 76,13 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie 490425,97 kwh/an in tone echivalent petrol 0,000042Mtep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2:107,89t COî/an.

,    PREȘEDINTE DEJEDINȚĂ

ANEXA NR.W LAHCL^ 3 ^ ^ /V    £XtA M^6-YK L4\

UQJc£ M V\o


o2i'C)2 -&oFU


INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EF1CIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 27A, str Ctin Radulescu Motru nr 14

Lucrările de intervenție, pentru creșterea perofrmantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei(parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI(LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    3473,20509    mii lei

din care

Constructii-montaj(C+M)    2911,22811    mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

0,35156 0,07301 0,02965 0,04336 0,00200 0,43204 0,4245 0,005

mii 1


mii lei/mp mii lei/mp mii lei/mp mii lei/mp mii lei/mpALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA:

LUCRĂRI ELIGIBILE

LUCRĂRI NEELIGIBILE

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

nr apartamente: 98

Aujocuinte=6738J40mp

Au_bioc=7692,80mp

Ad=9265,48mp

Ac=891,40mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1. consumul anual specific de energie pentru încălzirea corespunzătoare a blocului izolat termic:

82,08 kwh/m2 (a.u.) si an

2.    economia anuala de energie: 581612,8 kWh/an in tone echivalent petrol 0.000050 Mtep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 77.538CO2/an


ANEXA NR Â%LA HCLS4 nr.^.Tz^^f VaqjlS KiQ. Ho ( <A oC-

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

privind

“CREȘTEREA PERF0RMANTEI/EFIC1ENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 2, str. Pictor Ștefan Dumitrescu nr, 3, sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea perofrmantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei(parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI(LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

3985,47599    mii lei

3348,96097    mii lei


0,32433 0,07340 0,03439 0,03901 0,00416 0,40834 0,40101 0,003'


mii lei/mp mii lei/mp mii lei/mp mii lei/mp mii lei/mp mii lei/mp A utila

ii/mp


Constructii-montaj(C+M)

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA:

LUCRĂRI ELIGIBILE

LUCRĂRI NEELIGIBILE

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

nr apartamente:99

Au_locuinte= 8201,50 mp

Au„bioc=8201,50 mp

Ad=10002,10 mp

Ac=986,85 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1 .consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic:

73,60 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 242556,96 kwh/an in tone echivalent petrol 0,000057 Mtep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2:    77,0281 CO2/an.ANEXA NR .'n^.LA HCLS4    tyt'ț'Z.

ftvîlritv    sY^ExTv UA

?

CC Xol^ v

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc F21, Aleea Dorohoi nr. 2 sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea perofrmantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei(parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI(LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

1817,10127

mii lei

din care

Constructii-montaj(C+M)

1533,80489

mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0.35642

mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0.07397

mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0.04708

mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0.02690

mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0.00371

mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0.44848

mii lei/mp A utila

LUCRĂRI ELIGIBILE

0.43749

mii lei/mp

LUCRĂRI NEELIGIBILE

0.00729

mii lei/mp

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

nr apartamente:40

Au_Jocuinte= 3420mp

Au_bloc =3420mp

Ad=4554,72mp

Ac=759,12mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic : 61,28 kwh/m2 (a-u.) si an;

2.    economia anuala de energie 344979,50kwh/an in tone echivalent petrol 0,000030 Mtep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 39,871 tCO2/an.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ    _

CQSH/'h -    y.

ANEXA NR .fj.^LA HCLS4

PoUVÎk    £»ÎM țUi&Xfc

>

HttS    Mo o<y<oS -«â-Qteț-

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 84, str. Calea Văcărești nr 232, sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea perofrmantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei(parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI(LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

2366,86502    mii lei

1987,26440    mii lei


0,29522

0,07064

0,03148

0,03915

0,00303


mii lei/mp mii lei/mp mii lei/mp mii lei/mp mii lei/mp mii lei/mp A utila mii lei/mp mii lei/mp


Constructii-montaj(C+M)

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA:


LUCRĂRI ELIGIBILE LUCRĂRI NEELIGIBILE

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

nr a parlamente: 72

Au_locuinte= 5275,96mp

Au_bioc=5275,96mp

Ad=6274,52mp

Ac=618,14mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic : 65,93 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie 401667,9kwh/an in tone echivalent petrol 0,000035 Mtep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 36,978 tCO2/an.ANEXA NR 5?P.LA HCLS4 nr.'

fh’ZÎV'H»    £r<s3VLX^r LA

S Wojo1oS^>4-

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 42 str. Piscului nr. 16, sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea perofrmantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei(parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termo izola rea planșe ului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI(LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

3027,07503    mii lei

2509,17660    mii lei


0,24127 0,03253 0,01453 0,01800 0,00143 0,27613 r461


mii lei/mp mii lei/mp mii lei/mp mii lei/mp mii lei/mp mii lei/mp A utila mii lei/mp mii lei/mp


Constructii-montaj(C+M)

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA:

LUCRĂRI ELIGIBILE “LUCRĂRI NEELIGIBILE

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

nr apartamente 100

Au_locuinte= 9086,78 mp

Au_bioc=9086,78 mp

Ad=12146,75 mp

Ac=973,55 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic : 74,75 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 392472,04 kwh/an in tone echivalent petrol 33,752 10'6Mtep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2:86,341 CO2/an.ANEXA NR S7/..LA HCLS4 n J

<2\ &C.M (V^EXfv LA

wtvs M vJQ_^o 0^.OS-Aolpț-

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 100B, strada Tatulesti nr 5, sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea perofrmantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei(parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI(LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

2135,00718    mii lei

1795,59885    mii lei


Constructii-montaj(C+M)

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    0,32038


LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    0^06004

LUCRĂRI CONEXE:    0^03439

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    0^02565

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    0^00248

INVESTIȚIA SPECIFICA:    0^39369

LUCRĂRI ELIGIBILE    0^38254

LUCRĂRI NEELIGIBILE    0,00866

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

nr apartamente:60

Aujocuinte =4560,96mp

Au_bioc=4560,96mp

Ad=5346,72mp

Ac=891,12mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1 .consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic:

59,20kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuaia de energie: 381709,8 kwh/an in tone echivalent petrol 0,000033 Mtep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 50,0761 CO2/an.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ_

ANEXA NRaLA„CLS4„,«fM^.^

•posO-At'c ■§?.,&Li    4^>e.xSr va-

■>

iACLL'S H ^40~ ț oQ.aT Lf~

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 115, scara 1, 2, strada Frumusani nr 16, sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea perofrmantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei(parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI(LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

2759,07087

mii lei

din care

Constructii-montaj(C+M)

2294,13309

mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0,25073

mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0,02088

mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0,01491

mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0,00597

mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0,00354

mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0,27699

mii lei/mp A utîta

LUCRĂRI ELIGIBILE

0,27042

LUCRĂRI NEELIGIBILE

0,0030^

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UN1TATI FIZICE SI VALORICE)

nr apartamente:108

Aujocuinte =8282,44mp

Au_bioc=8282,44mp

Ad=10381mp

Ac=1008mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic:

76,92 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 482955,35 kwh/an in tone echivalent petrol 0,000041 Mtep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2:106,25t CO^an.ANEXA NR XS.LA HCLS4

SV^bAhr    QsV-i    UV

I

h MO. uo o^.o^- jld»4-

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

privind

"CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 50, str Garnitei nr 3, sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea perofrmantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei(parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI(LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

3109,71927

mii lei

2598,58225

mii lei

0,25834

mii lei/mp

0,03866

mii lei/mp

0,02166

mii lei/mp

0,01700

mii lei/mp

0,00181

mii lei/mp

0,30754

mii lei/mp A utila

0,30273^

■ 0,0030^*

rmntj^D


Constructii-montaj(C+M)

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA:

LUCRĂRI ELIGIBILE LUCRĂRI NEELIGIBILE

& fi /

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

nr apartamente: 108

Au_locuinte= 8449,56mp

Au_bioc=8449,56mp

Ad=10147,16mp

Ac=1002,90mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1 .consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic:

63,05 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 595225,1 kwh/an in tone echivalent petrol 0,000051 Mtep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 67,6921 COî/an.ANEXA NR .S.S.LA HCLS4 nr...........

^O’itTiAr <?&    V_A-

V\C4_S    Mo ț O^.o^-Ajoifț-

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 116, strada Mariuca nr 10, sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea perofrmantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei(parte opaca, parte vitrata, te rmo-hidro izola rea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI(LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

Constructii-montaj(C+M)

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA:

LUCRĂRI ELIGIBILE

LUCRĂRI NEELIGIBILE

1542,77278

mii lei

1288,82542

mii lei

0,25477

mii lei/mp

0,03895

mii lei/mp

0,02197

mii lei/mp

0,01699

mii lei/mp

0,00261

mii lei/mp

0,305Q&_

mii lei/mp A utila

s^rnii lei/mp6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

nr apartamente:54

Aujocuinte =4224,78mp

Au_bioc=4224,78 mp

Ad=5073,58 mp

Ac=501,45 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1. consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic:

66.12 kwh/m2 (a.u.) si an;

2. economia anuala de energie: 289525.8 kwh/an in tone echivalent petrol 0.000025Mtep;

3..reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 34.586 tCOî/an.ANEXA NR 52±A HCLS4 nr.'S.'./
WCX-S VJ&- 1*0 OG.oS'-

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 121, sc 1,2, str. Mariuca nr4, sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea perofrmantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei(parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI(LE) INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

3184,38528

mii iei

2662,56285

mii lei

0,26685

mii lei/mp

0,04614

mii lei/mp

0,02445

mii lei/mp

0,02169

mii lei/mp

0,00266

mii lei/mp

0,32174

^jxuUgi/rriD

0,31586A

0,0032;/*

miLIei/mi»


Constructiî-montaj(C+M)

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA:

LUCRĂRI ELIGIBILE

LUCRĂRI NEELIGIBILE

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

nr apartamente: 108

Au_locuinte= 8275,60 mp

Au_bioc=8275,60 mp

Ad=10133,35mp

Ac=1002,04mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic:

61,49 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 604014,1 kwh/an in tone echivalent petrol 0,000052 Mtep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 71,4451 COî/an.

PREȘEDINTE RE ȘEDINȚĂ A

ANEXA NR 5?.6.LA HCLS4

Po'J ÎTi N ^3 .hW1    EX» Us

ACJ-S (4Ct

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

privind

"CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 33, SC 1,2,3,4 str. Tohani nr. 2, sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea perofrmantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei(parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI(LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

4670,33136

mii lei

din care

Constructii-montaj(C+M)

3907,06128

mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0,28559

mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0,05729

mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0,02261

mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0,02468

mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0,00161

mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0,34888

mii lei/mp A utila

LUCRĂRI ELIGIBILE

(>,34548

mii lei/mp

LUCRĂRI NEELIGIBILE

mii lei/mp

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

nr apartamente: 176

Au_locutnte= 11198,88 mp

Au_bioc=11198,88 mp

Ad=13608,32 mp

Ac=1168,76 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic:

68.84 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 751949.9 kwh/an in tone echivalent petrol 0.000065 Mtep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 97.625 tCO2/an.

JîfmV)


ANEXA NR .£?ZlA HCLS4 nr.

Io2>

UCa/2    o^or-AiO^ .


INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 81, sc 1,2, str. Cap Gheorghe Ion nr. 2, sector 4


Lucrările de intervenție, pentru creșterea perofrmantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei(parte opaca, parte vitrata, termo-hidro izolarea terasei, respectiv te rmo izola rea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/canal termic.


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI


INDICATORI VALORICI(LEI INCLUSIV TVA):


Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

Constructii-montaj(C+M)


1181,42679    mii lei

995,42843    mii lei


LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA:

LUCRĂRI ELIGIBILE

LUCRĂRI NEELIGIBILE


0,34349

0,07642

0,04321

0,03321

0,00426

0,43491

0,42235

0,0083


mii lei/mp mii lei/mp mii lei/mp mii lei/mp mii lei/mp A utsia !P6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

nr apartamente:29

Au_iocuinte=2288,79 mp

Au_bioc=2288,79 mp

Ad=3051,72 mp

Ac=508,62 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic:

67.11 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 209400.4 kwh/an in tone echivalent petrol 0.000018 Mtep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 25.3041 CO2/an.

ANEXA NR $X.LA HCLS4 nr.

A- I*o7

U(Ll£ 4 p&- Uo    Xop£

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 5A sos. Olteniței nr. 30, sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea perofrmantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei(parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI(LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

1345,43543    mii lei

1119,53009    mii lei


Constructii-montaj(C+M)

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    0,25625


LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    0^01947

LUCRĂRI CONEXE:    0^01691

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    0^00256

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    0^00334

INVESTIȚIA SPECIFICA:    0*28111

LUCRĂRI ELIGIBILE    0^27521

LUCRĂRI NEELIGIBILE    0,00256

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

nr apartamente:54

Aujocuînte=3982,59 mp

Au_bioc=3982,59 mp

Ad=4945,00 mp

Ac=476,00 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic : 73,91 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 255158,62 kwh/an in tone echivalent petrol 21,943 10'6 Mtep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 56,131 CO2/an.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


CQfrlÎH-

ANEXA NR 5?!).LA HCLS4 nr.^.?V/.L    J

JoG> WeXa Uv

KCx£    o9'C£

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

privind

“CREȘTEREA PERFORMANTE1/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 17 Aleea Trestiana nr. 2, sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea perofrmantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei(parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI(LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

3464,91803    mii lei

2912,45602    mii lei


Constructii-montaj(C+M)

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:LUCRĂRI CONEXE:    0^02826

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    0^03165

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    0^00281

INVESTIȚIA SPECIFICA:    0^46742

LUCRĂRI ELIGIBILE    0^46130

LUCRĂRI NEELIGIBILE    0,00331

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

nr apartamente:88

Aujocuinte =6230,93 mp

Au_bioc=6230,93 mp

Ad=7598,70 mp

Ac=578,08 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1. consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic:

79.23 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 527173.4 kwh/an in tone echivalent petrol 0.000045 Mtep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 63.2061 CO2/an.
ANEXA NR £Q..LA HCLS4 nr,

tfo TzVtf k Iert- E£ Vî k-UExA uv

UCIS

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4“

Imobil

Bloc 18 B-dul Tineretului nr. 27, sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea perofrmantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei(parte opaca, parte vitrata, termo-hidro izola rea terasei, respectiv termo izola rea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI(LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

4719,59025

mii lei

din care

Constructii-montaj(C+M)

3959,56921

mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0,31615

mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0,06196

mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0,02835

mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0,03362

mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0,00191

mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0,38561

mii lei/mp A utila

LUCRĂRI ELIGIBILE

0,38002

mii lei/mp

LUCRĂRI NEELIGIBILE

O.OOă^^^Wțtei/mp

mu

O!

4£cai.8^

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

nr apartamente: 134

Aujocuinte= 10268,22 mp

Au_bioc=10268,22 mp

Ad=12474,98 mp

Ac=985,55 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic :

67.79 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 730648.7kwh/an in tone echivalent petrol 0.000063 Mtep;

3.reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 87.026 tCOz/an.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA _

4 A» /IA 2TLA L(

ANEXA NR !?.(..LA HCLS4 nr

log &;<tJ A^ex UV

Kll£ lîCl Mo |

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 23 sos. Olteniței nr. 232, sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea perofrmantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei(parte opaca, parte vitrata, termo-hidro izola rea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI(LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

Constructii-montaj(C+M)

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA:

LUCRĂRI ELIGIBILE

LUCRĂRI NEELIGIBILE

2512,48247

mii lei

2097,45484

mii lei

0,31577

mii lei/mp

0,05614

mii lei/mp

0,02596

mii lei/mp

0,03018

mii lei/mp

0,00214

mii lei/mp

0,37551

mii lei/mp A utila

0,36919

mii lei/mp

miii lei/mp

i *    /—\

* %

mii l/irsra \


6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

nr apartamente:60

Aujocuinte= 6626,25 mp

Au_bloc =5585,60 mp

Ad=8022,25 mp

Ac=819,65 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic :

77.87 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 643632.9 kwh/an in tone echivalent petrol 0.000055 Mtep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 48.638 tCO2/an.
ANEXA NR .&SLA HCLS4

VCJUS’ 4 IAO O^.of

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc A13 Aleea Ciceu nr. 2, sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea perofrmantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei(parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseuiui peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente ia subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI(LEI INCLUSIV TVA):

,189ț


Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

1234,34611

mii lei

din care

Constructii-montaj(C+M)

1033,18904

mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0,32991

mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0,02681

mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0,02377

mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0,00304

mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0,00460

mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0,36421

mii lei/mp A utila

LUCRĂRI ELIGIBILE

^^ss!iâ§657

mii lei/mp

LUCRĂRI NEELIGIBILE

mii lei/mp

Eșalonarea investiției (INV/C+M):1234,34611/1 (K Anul 1:1234,34611/1033,18904

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

nr apartamente:44

Aujocuinte=2836,78 mp

Au_bioc=2836,78 mp

Ad=3459,49 mp

Ac=297,07 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1 .consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic:

76,25 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 242556,96 kwh/an in tone echivalent petrol 20,860 10'6 Mtep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2:    53,361 CO2/an.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ