Hotărârea nr. 228/2017

Hotărâre privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 91/06.04.2017 privind aprobarea numărului maxim de posturi, pe anul 2017, la nivelul Sectorului 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18 Grand Arena - etaj 1 Sector 4 Tel. 021.335.92.30 Fax. 021.337.07.90

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 91/06.04.2017 privind aprobarea numărului maxim de posturi, pe anul 2017, Ia nivelul Sectorului 4

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

-    Raportul de specialitate al Direcției Resurse Umane nr. P.4/847/23.08.2017;

-    Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al municipiului București;

-    prevederile art. III din Ordonanța de urgență nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

prevederile art. 5 din O.U.G. nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative ;

adresa Instituției Prefectului Municipiului București nr. 6712/31.03.2017 înregistrată la Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 sub nr. 17807/05.04.2017;

-    H.C.L Sector 4 nr. 91/06.04.2017 privind aprobarea numărului maxim de posturi, pe anul 2017, la nivelul Sectorului 4.

în temeiul prevederilor art.45 alin.(l), art.81 alin.(2) lit.e) și alin.(4), art. 115 alin.(l) lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Se modifică punctul 4 al anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 91/06.04.2017 privind aprobarea numărului maxim de posturi, pe anul 2017, la nivelul Sectorului 4, după cum urmează:

4

Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4

270

Art. II Se completează anexa la H.C.L Sector 4 nr. 91/06.04.2017 privind aprobarea numărului maxim de posturi, pe anul 2017, la nivelul Sectorului 4 cu punctul nr. 8, după cum urmează:

Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4

Art.III Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4, va aproba structura organizatorică (organigramă, stat de funcții, regulament de organizare și funcționare) în termen de lucrătoare de la data adoptării prezentei hotărâri.


Art.IV Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Resurse Umane precum și Directorul General al Direcției de Impozite și Taxe Locale Sector 4, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

Nr. 228/13.09.2017