Hotărârea nr. 215/2017

Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil locuințe colective P+3E și împrejmuire teren, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 131,00 mp, aparținând lui Mostavi Majid și Mostavi Mihaela-Cristina, situat în Bd. Constantin Brâncoveanu nr. 91A, Sector 4, București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil locuințe colective P+3E și împrejmuire teren, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 131,00 mp, aparținând lui Mostavi Majid și Mostavi Mihaela-Cristina, situat în Bd. Constantin Brâncoveanu nr. 9IA, Sector 4, București

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului cu nr. P.8.1/111/08.08.2017, Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4, înregistrată cu nr. P.8.1/112/08.08.2017 și Raportul informării și consultării publicului înregistrat cunr. P.8.1/113/08.08.2017;

Văzând Avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism cu nr. 1/7 din data de 12.07.2017, ce funcționează în cadrul Primăriei Sectorului 4;

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism și al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice si respectarea drepturilor cetățenești;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Ordinului Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 269/2000, a cărui valabilitate a fost prelungită succesiv prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 324 / 2010, nr. 241/ 2011, nr. 232/2012 și nr. 224/2015;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2), lit. “e”, art. 81 alin. (2), lit.”i” și art. 115 alin. (1), lit. “b”, din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Se respinge Planul Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil locuințe colective P+3E și împrejmuire teren, pe un teren situat Bd. Constantin Brâncoveanu nr. 9IA, Sector 4, București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 17.08.2017.

Nr. 215/17.08.2017
Contrasemnează Secretarul SeOTor ului 4 Otilia Iustiniana yÎLCEA