Hotărârea nr. 211/2017

Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,,Montare lifturi pentru persoanele cu dizabilități la Școala specială nr. 6- str. Soldat Enache Ion nr. 31”


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etj. 1,

Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Montare lifturi pentru persoanele cu dizabilități la Școala specială

nr. 6- str. Soldat Enache Ion nr. 31”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Investiții și Achiziții Publice -Serviciul Investiții și Derulare Contracte nr. P.7.3./684/10.08.2017;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

In temeiul Hotărârii Consiliului Local nr. 58/29.09.2016;

In conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin.(l), art. 81 alin.(4) și art.115 alin. (1) litera b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „ Montare lifturi pentru persoanele cu dizabilități la Școala specială nr. 6-str. Soldat Enache Ion nr. 31”, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Achiziții Publice - Serviciul Investiții și Derulare Contracte și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 17.08.2017.Nr. 211/17.08.2017

ANEXA

Ia HCL S4 nr. 211/17.08.2017

lei

Nr. Crt

DENUMIRE OBIECTIV

VALOARE

INVESTIȚIE (inclusiv TVA)

VALOARE C+M (inclusiv TVA)

1.

Montare lifturi pentru persoanele cu dizabilități la Școala specială nr. 6- str. Soldat Enache Ion nr. 31

331,703.74

81,657.80

TOTAL

331,703.74

81,657.80