Hotărârea nr. 208/2017

Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,,Modernizare, extindere, demolare parțială a construcțiilor din ansamblul Piața agroalimentară Berceni-Sudului” aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 57/21.03.2017


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etj. 1 Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare, extindere, demolare parțială a construcțiilor din

ansamblul Piața agroalimentară Berceni-Sudului” aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 57/21.03.2017

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București; Ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Investiții și Achiziții Publice -

Serviciul Investiții și Derulare Contracte nr. P.7.3./681/10.08.2017;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele

publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin.(l), art. 81 alin.(4) și art.115 alin. (1) litera b) din

Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico - economici din Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 57/31.03.2017, aferenți obiectivului de investiții „Modernizare, extindere, demolare parțială a construcțiilor din ansamblul Piața agroalimentară Berceni-S udului”, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Anexa la prezenta înlocuiește Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 57/31.03.2017.

Art. 3 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Achiziții Publice - Serviciul Investiții și Derulare Contracte și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 17.08.2017.Nr. 208/17.08.2017

ANEXA

Ia HCLS4 nr. 208/17.08.2017

lei

Nr. Crt

DENUMIRE OBIECTIV

VALOARE

INVESTIȚIE (inclusiv TVA)

VALOARE C+M (inclusiv TVA)

1.

Modernizare, extindere, demolare parțială a construcțiilor din ansamblul Piața agroalimentară Berceni-Sudului

53,941,168.00

41,467,623.00

TOTAL

53,941,168.00

41,467,623.00

PREȘEDINTEgESEDINȚĂ,