Hotărârea nr. 201/2017

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2017


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18,Grand Arena,etaj 1 sector 4, București Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2017

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere:

-    Expunerea de motive a primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului

Local al Sectorului 4 nr. P.6.2./ 3942 /25.07.2017 al Direcției Economice ;

Luând în considerare prevederile :

- art.8. litera (a) art.19 alin.(l) litera (a), art.20 alin .(1) litera (a), art.26, art.39 alin.(3), (4), (5), (6) și (8) art.45, art.46 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale modificată și completată;

în temeiul art. 45, alin. 2, lit. a, coroborat cu art. 81 alin. 2 lit. "d" si art. 115 alin.(l) lit. b din

Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului Sectorului 4 al Municipiului București pe anul 2017 atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli astfel:

• Bugetul local de venituri și cheltuieli în sumă de 686 160 mii lei, conform anexei nr. 1;

Art. 2 . Se aprobă formularul 11/1 după cum urmează :


- Formularul 11/1 - Anexa nr. 1.1; -Bugetul local detaliat la cheltuieli pe paragrafe pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020;

Art. 3. Se aprobă rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor care fac parte integrantă din


prezenta hotărâre:

-    Anexa 2    - capitol bugetar 49.02

București, în valoare de 686 160 mii lei:

-    Anexa 2.1    - capitol bugetar 51.02

-Anexa 2.1.1 - cap.51.02.01.03 D -Anexa2.1.2 - cap.51.02.01.03 P

Bugetul Local al Sectorului 4 al Municipiului

-    Autorități publice și Acțiuni externe -D.G.I.T.L.

-    Primăria sector 4

- Anexa 2.2

-Anexa 2.2.1


- capitol bugetar 61.02 -cap.61.02.03.04


-    Ordine Publica si Siguranța Naționala

-    Poliția Locală Sector 4

-    Anexa 2.3    - capitol bugetar 65.02

-    Anexa 2.3.1 - cap.65.02.03.01 -Anexa2.3.2 - cap.65.02.03.01 PS4

-    Anexa 2.3.3 - cap.65.02.03.01 US -Anexa2.3.4 -cap.65.02.03.02 -Anexa 2.3.5 - cap.65.02.03.02 PS4 -Anexa2.3.6 -cap.65.02.03.02 US

-    Anexa 2.3.7 - cap.65.02.04.01

-    Anexa 2.3.8 - cap.65.02.04.01 PS4 -Anexa 2.3.9 - cap.65.02.04.01 US -Anexa 2.3.10 - cap.65.02.04.02 -Anexa 2.3.11 cap.65.02.04.02 PS4 -Anexa 2.3.12 - cap.65.02.04.02 US -Anexa 2.3.13 - cap.65.02.05 US -Anexa 2.3.14 - cap.65.02.07.04 -Anexa 2.3.15 - cap.65.02.07.04 PS4 -Anexa2.3.16 - cap.65.02.07.04US

-    învățământ total

-    învățământ preșcolar

-    învățământ preșcolar PS4

-    învățământ preșcolar US

-    învățământ primar

-    învățământ primar PS4

-    învățământ primar US

-    învățământ secundar inferior

-    învățământ secundar inferior PS4

-    învățământ secundar inferior US

-    învățământ secundar superior

-    învățământ secundar superior PS4

-    învățământ secundar superior US

-    învățământ postliceal US

-    învățământ special

-    învățământ special PS4

-    învățământ special US

Anexa 2.4    - capitol bugetar 67.02

Anexa 2.4.1 - cap.67.02.05.03 P

-    Cultură recreere și religie

-    întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement PS4

- Anexa 2.5    - capitol bugetar 68.02

-Anexa 2.5.1 - cap.68.02. AS -Anexa2.5.2 - cap.68.02.50.50-    Asigurări și asistență socială

-    Asistență socială    h

-    Alte cheltuieli în domeniul a și asistenței sociale (Direcția)

-    Anexa 2.6    - capitol bugetar 70.02

-    Anexa 2.6.1 - cap.70.02.03.30

-    Anexa 2.6.2 - cap.70.02.50

-    Locuințe, servicii și Dezvoltare Publică

-    Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

-    Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

-    Anexa 2.7    - capitol bugetar 84.02

-    Transporturi

-    Străzi


-    Anexa 2.7.1 - cap.84.02.03.03

Art. 4. Se aprobă Listele de investiții aferente bugetului propriu al Primăriei Sectorului 4, precum și pentru unitățile aflate în subordinea Consiliului Local sector 4, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre :

-    anexa nr. 3. „Lista de investiții a Primăriei Sectorului 4”;

-anexam. 4; 4.1 „Lista de investiții a Direcției Generale de Impozite si Taxe Locale” ;

-    anexa nr. 5; 5.1 „Lista de investiții a Direcției Generale de Poliție Locală”;

-    anexa nr. 6; 6.1; 6.2, 6.3; 6.4; 6.5; 6.6, 6.7; „Lista de investiții - Școala Gimnazială nr. 308 și 190; Grădinița nr. 224, Grădinița Scufița Roșie ”;

Art. 5. Se aprobă Lista obiectivelor de investiții multianuale aferente Primăriei Sectorului 4, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

-    anexa nr. 7, „Lista obiectivelor de investiții multianuale a Primăriei Sectorului 4”;

Art. 6. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum și de către instituțiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 4, prin ordonatorii secundari de credite, conform competențelor și comunicate de Serviciul Tehnic Consiliului Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 27.07.2017.


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Otilia lustiniana VÎLCEANr. 201/27.07.2017

3