Hotărârea nr. 2/2017

Hotărâre privind solicitarea transmiterii in administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti a unor parti din zona strazilor aflate in proprietatea Municipiului Bucuresti in vederea derularii de lucrari de amenajare/reamenajare a spatiului verde si a partii carosabile cat si pentru fluidizarea traficului auto si pietonal


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind solicitarea transmiterii in administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, de către Consiliul General al Municipiului București a unor parti din zona străzilor aflate in proprietatea Municipiului București in vederea derulării de lucrări de amenajare/reamenajare a spațiului verde si a pârtii carosabile cat si pentru fluidizarea traficului auto si pietonal

Având în vedere Expunerea de motive a unui grup de consilieri locali ai Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București,

în temeiul HCGMB nr.254/2008 privind administrarea rețelei stadale principale și a lucrărilor de artă din Municipiul București cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor cuprinse la art. 44, art. 45 alin.(l) și art. 81 alin.(2), lit. „f”, alin.(4) și art. 115 alin. 1 lit. „b” din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 4

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se solicită Consiliului General al Municipiului București transmiterea în administrarea Consiliului local al Sectorului 4 în vederea derulării de lucrări de amenajare/reamenajare a spațiului verde și a părții carosabile cât și pentru fluidizarea traficului auto și pietonal, a unor părți din zona străzilor aflate în proprietatea Municipiului București, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Arhitectul Sef și Direcția de Gospodărire Locală, conform competențelor legale.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 09.01.2017.

Nr. 2/09.01.2017

dbntrasemi S«cretaru#i Storului 4


Ga laANGHELOIU


Anexa


la HCLS4 nr. 2/09.01.2017


Date de identificare

Denumirea sectorului de drum care se solicita a fi transmis din administrarea Consiliului General al Municipiului București in administrarea Consiliului local al Sectorului 4 al municipiului București

l-Sos.Berceni(Sos.Oltenitei pana la limita administrativa-Șoseaua de Centura) conform poz.340 din anexa 1 aHCGMB nr. 43/20.02.2011

2-Str.Turnu Măgurele (Str.Constantin Brancoveanu pana la Sos.Berceni) conform poz.381 din anexa 1 aHCGMB nr.43/20.02.2011

3-Str.Luica (Sos.Giurgiului pana la Bd.C-tin Brancoveanu) conform poz.358 din anexa 1 a HCGMB nr. 43/28.02.2011