Hotărârea nr. 196/2017

Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale a Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.66/31.03.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,,Amenajare parcare Piața Berceni- Olteniței”


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel.+(4)021.335.92.30 Fax.+(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind îndreptarea erorii materiale a Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.66/31.03.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți

obiectivului de investiții „Amenajare parcare Piața Berceni- Olteniței”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București. Ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Investiții și Achiziții Publice - Serviciul

Investiții și Derulare Contracte nr. P.7/2862/17.07.2017.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele

publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin.(l) și art. 81 alin.(4) din Legea nr. 215/2001 a administrației

publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se îndreaptă eroarea materială din Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 66/31.03.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Amenajare parcare Piața Berceni- Olteniței” conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Anexa la prezenta înlocuiește Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 66/31.03.2017.

Art. 3 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Achiziții Publice -Serviciul Investiții și Derulare Contracte și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 27.07.2017.


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

/jQfiliaIustinj^na VÎLCEA ""''Y    ---

Nr. 196/27.07.2017

ANEXA

la HCLS4 nr. 196/27.07.2017

lei

Nr. Crt

DENUMIRE OBIECTIV

VALOARE

INVESTIȚIE (inclusiv TVA)

VALOARE C+M (inclusiv TVA)

1.

Amenajare parcare Piața Berceni- Olteniței

9,179,844.54

8,446,829.20

TOTAL

9,179,844.54

8,446,829.20