Hotărârea nr. 190/2017

Hotărâre privind completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 164/17.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 164/17.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4

Consiliul Local al Sectorului 4 Având în vedere:

-Raportul de specialitate al Direcției Resurse Umane nr. P.4 /584/21.07.2017;

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

-Prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

în temeiul prevederilor art.45 alin.(2), art.81 alin.(4) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. X. Se completează anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 164/17.07.2017 privind aprobarea salariilor de bază corespunzătoare funcțiilor contractuale de conducere din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, stabilite prin înmulțirea coeficienților cu salariul minim brut pe țară garantat în plată în vigoare, conform Anexei la prezenta.

Art.2. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Resurse Umane, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 27.07.2017.


DE ȘEDINȚĂ,


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4


Otilia Iustiniana VÎLCEA

Nr. 190/27.07.2017

ANEXA

la HCLS4 nr. 190/27.07.2017

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 4

NOMENCLATORUL ȘI IERARHI A FUNCȚIILOR CONTRACTUALE DE CONDUCERE conform prevederilor Legii nr.153/2017 - Lege-Cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

IULIE 2017

Nr.

Crt.

Denumire

funcție

»

Nivelul

studiilor

Coeficient salarizare corespunzător gradației de vechime 5

Salariul de bază

corespunzător funcției contractuale, pentru gradație de vechime 0

Salariul de bază

corespunzător funcției contractuale, pentru gradație de vechime 5

Nr. Posturi ocupate

Nr. Posturi vacante

Sumă totală

Funcții contractuale de conducere

S

gradul I

gradul II

coeficienții de salarizare, pentru funcțiile de conducere, atât pentru gradul I cât și pentru gradul II sunt corespunzători gradație de vechime 5, conform prevederilor legale

1

Director

S

6,90

10005

2

Șef

Serviciu

s

4,50

6525

3

Șef Birou

s

4

5800