Hotărârea nr. 184/2017

Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuințe colective S+P+2E+M, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 2529,00 mp, aparținând SC SOLTRANS CONSULTING SRL, situat în strada Aurel Perșu nr. 112-114, Sector 4, București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București

Tel.+(4)021.335.92.30 Fax.+(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuințe colective S+P+2E+M, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 2529,00 mp, aparținând SC SOLTRANS CONSULTING SRL, situat în strada Aurel Perșu nr. 112-114, Sector 4, București

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului cu nr. P.8.1/84/19.06.2017,    Expunerea de motive    a Primarului Sectorului 4,    înregistrată    cu    nr.

P.8.1/83/19.06.2017    și Raportul informării și consultării publicului    înregistrat    cu    nr.

P.8.1/85/19.06.2017;

Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism, ce funcționează în cadrul Primăriei Sectorului 4, cu nr. 4/7 din data de 03.05.2017;

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism și al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice si respectarea drepturilor cetățenești;

în baza prevederilor Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Ordinului Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 269/2000, a cărui valabilitate a fost prelungită succesiv prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 324 / 2010, nr. 241/ 2011, nr. 232/2012 și nr. 224/2015;

în temeiul dispozițiilor art. 45, alin. (2), lit. “e”și ale art. 81, alin.(2), lit.”i” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:


Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuințe; pe terenul situat în strada Aurel Perșu nr. 112-114, Sector 4, București.

Art. 2. Terenul care face obiectul documentației de urbanism este SOLTRANS CONSULTING SRL, în suprafață de 2529,00 mp.

Art. 3. Prezenta documentație reprezintă regulament de urb construire.

Art.4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 2 ani.

(2) Documentația de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 17.07.2017.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Vasile NEGRII

Coăfrasemn eazi SecretafuLSecWului 4

Otilia Iustiniana VÎLCEA

Nr. 184/17.07.2017